Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 110

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Event study
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Cel - Celem artykułu jest zbadanie wpływu zmian wartości wypłacanych dywidend na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek o zróżnicowanej kapitalizacji, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano najczęściej stosowaną w tego typu badaniach metodę analizy zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na zmianę wartości wypłacanych dywidend. Jako benchmark wykorzystano trzy modele: indeksowy, rynkowy i CAPM. Wynik - Przeprowadzone badania nie dają w pełni jednoznacznych wyników, jednak w przypadku spółek zwiększających wartość wypłacanych dywidend można zauważyć pozytywną reakcję w oknie zdarzenia. Oryginalność/Wartość - Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków, w których można było stwierdzić zmianę wartości dywidend z roku na rok przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main aim of this paper is to present the results of empirical studies concerning the impact of changes in the value of dividends on the amount of abnormal returns of companies with different capitalization whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1996 and 2014. Design/Methodology/approach - The article uses the methodology of event analysis with the accumulated surplus rate of return as a measure of investors' reaction to the change in the value of dividends. As a benchmark we used 3 models: the index, the market and the CAPM models. Findings - The results are ambiguous, however, it is noted that the shares of companies which increase the value of dividends, allow to obtain positive cumulative abnormal returns in the event window. Originality/Value - The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1996-2014. The paper should inspire further study on dividend policy of Polish firms.(original abstract)
2
Content available remote Investor Reaction to Mandatory Offers on the Warsaw Stock Exchange
100%
EN
The following paper aims to assess investor reaction to mandatory offers on the Warsaw Stock Exchange, which is important because knowledge about these reactions can be used to make better investment decisions. This paper highlights the importance of procedure in making a mandatory offer and its grounds in the Polish legal system. Additionally, it presents empirical research on the reactions of investors to mandatory offers on the Warsaw Stock Exchange. It has been provided that mandatory offers have a significant impact on the price of a company's shares listed on the Warsaw Stock Exchange. Knowledge about the reactions of investors to a mandatory offer may be used when selecting securities for an investment portfolio. The findings may provide guidance in deciding whether to begin or end investment in the company, both for individual and institutional investors. The event study methodology approach used in the paper is regarded as valuable and can be the basis for further research in other areas of the capital market research, especially in the context of information efficiency. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań nad skupami własnych akcji przeprowadzonymi przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2005-2010. Wykorzystanie metodologii analizy zdarzeń pozwoliło na stwierdzenie, że ogłoszenie skupu własnych akcji jest pozytywną informacją dla akcjonariuszy i pozwala na osiągnięcie istotnej statystycznie, zwyżkowej stopy zwrotu w dniu następnym. Interpretacja przez inwestorów sygnału o skupie akcji zależy od wielkości spółki ogłaszającej ten zamiar. W próbie przedsiębiorstw o najniższej kapitalizacji nie można zaobserwować statystycznie istotnego efektu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research conducted on share buybacks by companies listed on the WSE in years 2005-2010. The event study methodology shows that a share buyback announcement is positive information for the shareholders and allows to obtain statistically significant abnormal returns on the first day after the announcement. The interpretation of the signal depends on the size of the company. In the sample of the lowest market capitalization companies one cannot observe any statistically significant effect.(original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest ocena, czy wybrane europejskie rynki finansowe są efektywne informacyjnie w formie półsilnej, oraz dokonanie analizy porównawczej pomiędzy wybranymi rynkami wschodzącymi a dojrzałymi. Metodologia badania - Przy użyciu analizy zdarzeń sprawdzono szybkość odzwierciedlenia w cenach instrumentów finansowych na podanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o wskaźniku dynamiki zmian Produktu Krajowego Brutto przez krajowe instytucje sprawozdawcze. Wynik - Wyniki badań empirycznych na rynkach w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii wykazały, że analizowane rynki finansowe nie są w pełni zgodne z teorią rynków efektywnych w formie półsilnej. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że wyższa efektywność informacyjna nie zawsze idzie w parze z dojrzałością rynku. Drugi wniosek jest taki, że stopy procentowe oraz giełdowy rynek akcji w większości przypadków analizowanych krajów bardziej reagowały na nieoczekiwane informacje o wskaźniku PKB r/r niż na wartości zbliżone do oczekiwań uczestników rynków. Oryginalność/Wartość - Opracowanie stanowi rozszerzenie dotychczasowych badań nad efektywnością informacyjną polskiego rynku finansowego. W badaniach wykorzystano koncepcję analizy zdarzeń do zbadania półsilnej efektywności informacyjnej nie tylko na rynku akcji, lecz także na rynku innych aktywów finansowych, takich jak obligacje, stopy procentowe, instrumenty pochodne.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this article is to assess whether the selected European financial markets are efficient in the semi-strong form and make a comparative analysis between selected emerging and mature markets. Methodology - Event study method was used to test the speed of the prices of financial instruments react to announce public notice of the rate of the Gross Domestic Product by the national reporting institutions. Findings - The results of empirical research on the markets in Poland, the Czech Republic and Great Britain have shown that analyzed the financial markets are not fully consistent with the theory of efficient markets in the form of semi-strong form. Based on the study we found that the higher the efficiency of information does not always go hand in hand with the maturity of the market. The second conclusion is that the interest rates and the stock market shares in the majority of cases analyzed countries, more react to unexpected information about the rate of GDP y/y than the readings close to the expectations of market participants react. Originality/Value - The research is an extension of previous studies on the informational efficiency of the Polish capital market. The study used the concept of event analysis to examine the semi-strong form efficiency of information not only on the stock market, but the market other financial assets such as: bonds, interest rates, derivatives.(original abstract)
EN
Research background: A current strand of the financial literature is focusing on detecting inefficiencies, such as the day-of-the-week effect, in the cryptocurrency market. However, these studies are not considering that there are no daily closes in this market, and it is possible to trade cryptocurrencies on a continuous basis. This fact may have led to biases in previous empirical results.Purpose of the article: We propose to analyse the day-of-the-week effect on the Bitcoin from an alternative perspective where each hourly data in a day is considered an event. Focusing on that objective, we employ hourly closing prices for Bitcoin which are taken from the Kraken exchange, one of the world leading exchanges and trading platforms in the cryptocurrency markets, for the period spanning from January 2016 to December 2021.Methods: Contrary to the previous empirical evidence, we do not calculate daily returns, but rather the first stage of our proposed approach is devoted to analysing the hourly mean returns for each of the 24 hours of the day for each day of the week. We look for statistically significant hourly mean returns that could advance the importance of the hourly differentiation in the Bitcoin market. In a second stage, we calculate different post-event cumulative returns which are defined as the change in log prices over a time interval. Finally, we propose different investment strategies simply based on the significant hourly mean returns we obtain and we evaluate their performance in terms of the Sharpe ratio.Findings & value added: We contribute to the debate about the degree of Bitcoin's market efficiency by providing an alternative methodology based on an event study hourly approach. Furthermore, we provide evidence that by investing in different post-event hourly windows it is possible to outperform the classic buy-and-hold strategy. (original abstract)
XX
W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania wykorzystywaniem metod statystycznych do analizy zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Coraz częściej moduły analityczne implementuje się w systemach chroniących przedsiębiorstwa przed zagrożeniami. Bardzo duże znaczenie ma w tej dziedzinie automatyzm i wykonywanie analiz bez nadzoru człowieka. W pracy opisane zostały efekty zastosowania działających automatycznie modułów eksperckich do przewidywania wartości szeregów czasowych, w sytuacji gdy nie były znane ich własności. Bez zastosowania właściwych metod przekształcenia szeregu i odpowiedniej parametryzacji tworzone modele mogą w wielu sytuacjach działać niepoprawnie. Natomiast w przypadku mających charakter cykliczny szeregów uzyskiwane prognozy mogą stanowić wartościową informację o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa(abstrakt oryginalny)
EN
Recently statistical analysis of IT security events has been focusing more attention. Analytical modules have more often been implemented in systems protecting companies from security threats. In this field automation and analysis without human supervision are of great importance. The paper presents a performance of automatic expert modules applied to predict time series, if its quantities were unknown. Created models without appropriate time series modification procedures and correct specification of parameters work only in a limited way. Nevertheless, the predictions of seasonal time series can provide valuable information about potential security threats to a company(original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest zbadanie wpływu kontynuacji lub zmiany dotychczas stosowanej polityki wypłaty dywidendy na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996-2014. Metodologia badania - Jako metodę badawczą wykorzystano analizę zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na stosowaną politykę dywidendy. Jako benchmark wykorzystano 3 modele: indeksowy, rynkowy i CAPM. Wynik - Przeprowadzone badania nie dają jednoznacznych wyników. Statystycznie istotne reakcje inwestorów odnotowano jedynie na sytuację kontynuacji polityki dywidendy, przy czym dla przypadków systematycznego wzrostu dywidend reakcja była pozytywna, a w przypadku systematycznego spadku dywidend reakcja była negatywna i silniejsza niż w przypadku utrzymywania trendu wzrostowego dywidend. Oryginalność/wartość - Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków, w których można było stwierdzić kontynuację lub zmianę polityki dywidend w ciągu trzech kolejnych lat przez spółki notowane na GPW w Warszawie w okresie 1996-2014. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The main aim of this paper was present the results of empirical studies concerning the impact of continuation or changes in the dividend policy on the amount of abnormal returns of companies whose shares were listed on the Warsaw Stock Exchange between 1996 and 2014. Design/methodology/approach - The article uses the methodology of event analysis with the accumulated surplus rate of return as a measure of investors' reaction to the change in the value of dividends. As a benchmark we used 3 models: the index, the market and the CAPM models. Findings - The results are ambiguous, however, it is noted that the shares of companies which constantly increase the value of dividends, allow to obtain positive cumulative abnormal returns in the event window, whereas in the case of companies for which the dividend rate was constantly went down, a stronger negativ reaction can be observed. Originality/value - The research study includes data on all dividend payments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1996-2014.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest ukazanie powiązań polityki pieniężnej i rynku kapitałowego. Wykorzystując analizę zdarzeń, podjęto próbę zidentyfikowania wpływu zmian referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono występowania krótkoterminowej zależności między liczbą akcji będących przedmiotem transakcji a decyzjami o zmianie referencyjnej stopy procentowej. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że polityka Narodowego Banku Polskiego jest dobrze antycypowana przez rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue presents the relationship between capital market and monetary policy. The event study methodology is used to assess the effects of reference interest rate changes in volume of trading on The Warsaw Stock Exchange. Special attention was paid to the study of literature, in which is shown the relationship between monetary policy and capital market. Based on these results show, there is no short-term relationship between the number of shares in trade and changes in reference interest rate. (original abstract)
XX
W artykule został podjęty problem modelowania czasu trwania w przypadku powtarzających się zdarzeń. W modelowaniu tego typu zdarzeń należy zwrócić uwagę na występowanie zależności między analizowanymi czasami trwania, jak również nieobserwowalnej heterogeniczności. Jednym ze sposobów uwzględnienia w analizie tych aspektów jest wykorzystanie modeli z efektami losowymi. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania tego typu modeli do analizy zmian miejsc zatrudnienia. Modelowaniu poddano czas trwania poszczególnych okresów zatrudnienia dla badanych jednostek. Wykorzystane podejście umożliwiło identyfikację czynników wpływających na decyzje o zmianie miejsca zatrudnienia, ocenę ryzyka wystąpienia zdarzenia, jakim jest rozwiązanie stosunku pracy, oraz zbadanie wpływu nieobserwowalnej heterogeniczności na wyniki przeprowadzonych estymacji.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns the issue of survival modelling in the case of repeated events. In the modelling of this type of events, attention should be paid to the existence of dependence among the analysed durations, as well as the occurrence of unobserved heterogeneity. One of the ways to include these aspects in the analysis is to use models with random effects. The primary objective of this paper is to present the application of such models to analyse changes in the place of employment. The duration of individual periods of employment for the surveyed employees was modelled. The approach used made it possible to identify factors influencing decisions on job changes, but also to assess the risk of occurrence of events such as termination of employment, and to examine the impact of unobserved heterogeneity on the results of the estimations.(original abstract)
XX
Cel - Celem badań jest ocena nieprawidłowości wskazań modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) i trójczynnikowego modelu Famy-Frencha (FF-3FM), wykorzystywanych w procedurze estymacji oczekiwanych stóp zwrotu na potrzeby analizy zdarzeń. Próba badawcza obejmowała spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2000-2013. Metodologia badania - Zaadaptowano symulacyjną procedurę analizy zdarzeń zastosowaną przez Aherna (2009). Zbadano zróżnicowanie reakcji na losowe zdarzenia dla spółek posiadających skrajne wartości dwunastu cech fundamentalnych. Wynik - Badania przeprowadzone na polskim rynku kapitałowym wskazują na istnienie anomalii zarówno dla aplikacji modelu CAPM, jak i FF-3FM, prawie dla wszystkich badanych cech fundamentalnych. Oryginalność/wartość - Wyniki przeprowadzonych badań wpisują się w dyskusję nad błędami w wycenach opartych na modelu CAPM i FF-3FM powiązanymi z istnieniem określonych cech fundamentalnych badanych spółek. Prowadzić to może do niewłaściwej oceny rodzaju i skali reakcji na rzeczywiste zdarzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The study aimed in the estimation biases analysis of the capital asset pricing model (CAPM) and the Fama-French three-factor model (FF-3FM) in event study procedures for events on the Warsaw Stock Exchange in the period 2000-2013. Design/methodology/approach - The event simulation procedure was adopted from Ahern (2009). The study focused on differences in reaction to randomly selected events for companies with extremely different twelve fundamental characteristics. Findings - The research for the Polish capital market indicated the existence of anomalies for both CAPM and FF-3FM model for almost all of the fundamental characteristics. Originality/value - The results of the research are an important part of the discussion about possible biases in CAPM and FF-3FM estimations associated with the existence of certain fundamental characteristics. These may lead to an incorrect assessment of the nature and scale of the reaction to real events. (original abstract)
XX
Analiza zdarzeń jest jedną z najważniejszych metod badania reakcji wartości rynkowej spółek na różnego typu zdarzenia typu splity, wypłaty dywidend itp. W metodzie tej analizuje się zwyżkowe stopy zwrotu wyznaczone jako różnica pomiędzy rzeczywistą stopą zwrotu a normalną oczekiwaną stopą zwrotu, która by wystąpiła, gdyby do zdarzenia nie doszło. Wyniki badań przeprowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych ukazują jednak licznego rodzaju anomalie tych zwyżkowych stóp zwrotu w zależności od posiadanych cech fundamentalnych badanych podmiotów. W artykule zaprezentowano wyniki zbliżonych badań przeprowadzonych dla GPW w Warszawie, które potwierdzają istnienie podobnych anomalii na polskim rynku kapitałowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Event study is one of the most important methods used to measure investors' reactions to splits, dividends, etc. In this method abnormal returns are calculated as a diffe-rence between actual returns and returns that could have been earned if the analysed event had not happened. The results of event analysis conducted on the developed markets show some anomalies of abnormal returns connected with companies' fundamentals. The article presents the results of the research conducted on Warsaw Stock Exchange which seem to confirm these anomalies on Polish capital markets.(original abstract)
XX
Z ekonomicznego punktu widzenia, ocena transakcji łączenia spółek powinna koncertować się tylko na stronach bezpośrednio uczestniczących spółek, a w szczególności na korzyściach i stratach osiąganych przez akcjonariuszy-inwestorów. Ekonomiczny rachunek efektów finansowych fuzji i przejęć to pomiar efektywności inwestycji, która ma na celu maksymalizację wartości dla akcjona­riuszy. Bezpośrednim miernikiem oceny wzrostu wartości dla akcjonariuszy jest stopa zwrotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the essence of the methodology of event study used in developed markets to evaluate post-acquisition operating performance based on the accounting data. In particular, the paper discusses the issues of measurement of abnormal operating returns. Researchers have applied several return ratios to measure benefi ts after transactions, and cash fl ow return is one of the recent ones. The change model and regression analysis have been used to compare and contrast the changes in the median and mean of the aggregated indicators after the transaction to their pre-merger values. At the end, the author has addressed the issue of contemporary tendencies in the described methodology. (original abstract)
EN
We investigate the effect of the 2008 temporary ban on short sales of a long list of shares (mostly but not exclusively in the financial sector) in the US market. The ban was imposed a few days after the collapse of Lehman Brothers - on the 19 of September - and lasted for approximately three weeks. We study the impact on prices by comparing banned vs. non-banned stocks via an event study methodology. Our results generally concur with previous literature holding that the ban is largely ineffective at influencing the prices of the banned stocks. Nevertheless, we make two important contributions. First, some peculiarities do emerge from our empirical analysis at a sector level. Second, our sample of stocks for which short sales were temporarily banned is larger than the samples used in previous studies including financial assets as ADRs. In terms of policy implications, though we cannot exclude that the ban might have been helpful at providing a general reassurance to the stock market that the authorities were willing to intervene to stop the stampede - and, thus, could have helped tame the fall of the general index - the fact that no specific effect is detected for the banned stocks suggests this type of measure was broadly ineffective.(original abstract)
EN
The main goal of this paper is the empirical examination of the Polish stock market reactions to dividend announcements and dividend payouts made by the companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The research sample comprises 56 companies (WIG index constituents) that announced dividend payments and completed the payout during 2013. In the analysis, event study methodology is employed including either calculating abnormal returns and cumulative abnormal returns around the event day or testing their statistical significance using parametric and nonparametric tests. The average cross-sectional abnormal return calculated for the entire sample is found to be significant on the dividend announcement day (t = 0, 0.86%) and on one day after (t = +1, 0.59%) at the 1% and 10% significance levels, respectively. The outcomes of the analysis conducted within the three distinguished subsamples are rather more diverse. In the subgroup of the first announced dividends (or dividends announced after a minimum one-year break), the significant average abnormal return is found on day t = +1 (0.90%, 5% significance level), whereas in the case of the dividend decreases subsample, the significant average abnormal returns (at the 10% significance level) occur on days t = -4 (-1.44%) and t = +2 (-1.15%). The average abnormal return calculated within the subsample of dividend increases turns out to be positive and significant on day t = +1 (1.03%, 10% significance level). The results obtained for the average cumulative abnormal returns corroborate the findings reached for the average cross-sectional abnormal returns in the case of the first dividend and dividend increase subsamples. However, the average cross-sectional abnormal returns calculated within the eleven-day-long event window around the dividend payment day turn out to be statistically insignificant. The obtained results provide evidence that the Polish stock market reaction to dividend announcements is positive and immediate. However, the market does not significantly react to dividend payouts, which may lead to the conclusion that the WSE directly incorporates news on dividends into stock prices. Moreover, the reaction of the market for dividend announcements is consistent with the sign of the dividend change: dividend-increase (-decrease) announcements are interpreted as a positive (negative) signal by the investors. Such results support both the informational content of the dividend hypothesis and the dividend signaling hypothesis. Considering that the observed abnormal market behavior disappears within two days at most after the announcement date, the results of the study can be useful for financial practitioners only with regard to short-term investment decisions. (original abstract)
15
Content available remote Analiza zdarzenia i jej zastosowania
75%
XX
Analiza zdarzenia (event study), którą w 1969 roku po raz pierwszy zastosowali w swoich badaniach Fama, Fisher, Jensen i Roll, na przestrzeni kilkudziesięciu lat była wielokrotnie wykorzystywana w ocenie reakcji inwestorów na informacje o wydarzeniach mających miejsce w spółkach giełdowych, których podstawą była zmiana cen akcji. Metodologia ta jest często określana metodą dodatkowych stóp zwrotu (abnormal returns metodology) - ocena jest dokonywana na podstawie dodatkowej stopy zwrotu jako różnicy między rzeczywistą stopą zwrotu w okresie obserwacji a oczekiwaną stopą zwrotu z akcji. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the essence of the methodology of event study used in developed markets to evaluate post-acquisition performance based on the market data and to measure market reaction to new information or events following: initial public offerings, seasoned equity offerings, dividend initiations and omissions, earning announcements, proxy fights, stock splits, spinoffs and others. In particular, the paper discusses the issues of abnormal returns and expected return models, presenting also selected examples of abnormal return studies in developed markets. At the end, the author has addressed the issue of contemporary tendencies in the event study methodology. (short original abstract)
XX
Celem artykułu była analiza wpływu zmian credit ratingów krajów na rentowność obligacji przy uwzględnieniu poziomu rozwoju gospodarczego krajów. Postawiono hipotezę po przeprowadzeniu przeglądu literaturowego, tj.: Rentowności obligacji silniej reagują na zmiany credit ratingów w przypadku krajów rozwiniętych gospodarczo. Wpływ jest największy w przypadku obniżenia ratingu kredytowego zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Metodologia badania zdarzeń została wykorzystana do analizy danych dziennych pochodzących z bazy danych Thomson Reuters dla 225 krajów dla okresu 1980-2016. Rentowności obligacji silniej reagują na zmiany ratingów w gospodarkach rozwiniętych. Wpływ ten jest największy w przypadku obniżenia ratingu, zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się gospodarkach; w krajach rozwijających się zarówno podwyżki, jak i obniżki ratingów wpływają na rentowność obligacji. Wyniki badań mogą być wykorzystane do analizy wpływu informacji publikowanych przez mniejsze agencje na decyzje inwestorów. Analiza obejmuje wpływ zmian ratingów publikowanych przez mniejsze agencje, które nie podlegały dotychczas badaniom naukowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to examine the impact of credit rating changes of a country on bond yields, taking into account this country's level of economic development. The following hypothesis has been formulated following a literature review: Bond yields react more strongly to credit rating changes in developed economies. The impact is greatest in the case of credit rating downgrades both in developed and developing economies; in developing economies, both upgrades and downgrades affect bond yields. Event study methodology has been applied to analyse Thomson Reuters's database of 225 countries, published daily between 1980 and 2016. Research results may be used to analyse the influence of information published by lesser agencies on investors' decisions. The analysis encompasses the impact of credit rating changes published by smaller agencies, which has yet to be subject to scholarly investigation. (original abstract)
XX
Wypłata dywidendy jest ważną decyzją strategiczną przedsiębiorstwa i oczekiwanym wynagrodzeniem za ryzyko dla akcjonariuszy. Na polskim rynku kapitałowym przybywa firm, które decydują się na podzielenie się z udziałowcami wypracowanym zyskiem. W roku 2012 decyzję taką podjęło 150 spółek, co stanowiło 34,2% wszystkich notowanych na głównym parkiecie. W artykule przeanalizowano wpływ informacji o wielkości wypłacanej dywidendy na kurs akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2006-2013, wykorzystując metodę analizy zdarzeń.(abstrakt oryginalny)
EN
The dividend is an important strategic decision for the company and the expected recompense for the risk to shareholders. On the Polish capital market more companies decide to share generated return with the shareholders. In 2012, there were 150 companies, which was 34.2% of all listed on the main floor. In this paper event studies method is used to examine the impact of information about the dividend paid on the share price of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 2006-2013.(original abstract)
EN
The Fukushima accident shows us that not only the core and reactor could make problems during unexpected events but also Spent Fuel Pool (SFP). That accident encouraged many experts to reconsider safety features in this area of Nuclear Power Plants (NPP) and to be more mindful of this potential problem. Preparing precise analysis of such accidents could provide important information about possible consequences and bring up essential solutions about how to improve SFP fuel management and safety systems related with the fuel storage process. This paper delivers analysis based on the Fukushima SFP unit 4 accident from March 11th 2011. The Fukushima type accident was caused by a lack of heat reception: water vaporization was the only way for heat to escape from SFP. Critical to avoid serious consequences in that situation is to know when and how much water must be provided by the operator to the SFP to ensure the assembly is submerged into a coolant. During this accident the SFP was almost full, 1530 of 1560 spots were taken and instruments, safety or safety-related systems like heat exchangers were not available. (original abstract)
EN
The aim of the research is to develop a front bumper system that absorbs maximum impact energy as compared to the current bumper available in the market, Bumper design is based on increasing the area of the crumping zone to slow down the collision and observe the impacts taking place at the time of jerks and reduces the percentage of damage. To develop the system, the number of load cases tested numerically in passive safety simulation has increased significantly in recent years. The variety of applications may be divided into three main topics: structural crashworthiness of the whole car, passenger protection, and crashworthiness of components. Present theories and practices. To absorb impact, the front bumper of the car uses a spring-loaded system that is installed between the bumper and the support for the chassis structure. This system is made of metal and serves as the bumper's structural foundation. A honeycomb structure is being added to the bumper as a composite material together with a layer of galvanized iron as it is being created in this manner, which increases strength while weighing less. This arrangement design is suitable for psychoacoustics, varying velocity explicit analysis is performed with the approach of finite element analysis, experimental testing is carried out for the validation of the value and advanced manufacturing methods are implemented with statistical results, and one of the cheapest systems is developed as compared to the current bumper systems. (original abstract)
EN
Recent studies have shown that announcements of information about the state of the US economy have had a significant impact on European stock markets. However, the importance of information about the US economy may vary in time. In order to analyze this issue, we examine the impact of announcements of unexpected US macroeconomic news on the prices of selected stocks listed on the Vienna Stocks Exchange. On the basis of the 5-minute returns of 13 stocks we examine how the strength and the significance of the reactions of investors to unexpected macroeconomic news from the US has changed over the last 15 years. Event study methodology allows us to describe precisely such reactions in the first minutes after news announcements. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.