Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kryteria segmentacji rynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Od wprowadzenia do teorii marketingu w 1956 roku przez Smitha pojęcia "segmentacja rynku" stało się ono jednym z najczęściej poruszanych zagadnień w publikacjach marketingowych. W ostatnim czasie coraz więcej uwagi w literaturze przedmiotu poświęca się ograniczeniom stosowania segmentacji i rozbieżnościom między modelami teoretycznymi a praktyką stosowania podejścia segmentacyjnego. W niniejszym tekście autorzy dokonują przeglądu literatury poświęconej tym kwestią i proponują klasyfikację barier w odniesieniu do poszczególnych etapów segmentacji rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Since Smith introduced segmentation into marketing theory in 1956, segmentation has become one of dominant concepts in marketing literature. In the last decade there has been observed growing concern in the literature over the barriers of implementation and the gap between the theoretical models and the practice of applying segmentation approach. In this article the theory of segmentation barriers is reviewed and the taxonomy of barriers in reference to the segmentation procedure of the market is proposed. (original abstract)
XX
Omówiono różne kryteria segmentacji rynku: deskryptywne (demograficzne, geograficzne, ekonomiczne), behawioralne, psychograficzne i kryteria preferencji użytkownika.
EN
The paper is a short review of the segmentation criteria functioning in the marketing literature. The traditional classification including conventionally used descriptive, behavioral and psychographic criteria has been extended by adding the criteria of preference and usage Also the segmentation variables undergo precise identification. Special attention is given to the more and more popular in practice psychographic variables and variables of preference and usage. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono teorie próbujące wyjaśnić istnienie ekonomicznych nierówności na rynku pracy (oraz determinanty tych nierówności) między grupami społecznymi w świetle doktryny segmentacji rynku pracy. W artykule skupiono się na segmentacji statystycznej, koncepcji rynków wewnętrznych i zewnętrznych, koncepcji dualnego rynku pracy, koncepcji dualnej gospodarki oraz teorii peryferyjności, teorii dyskryminacji na rynku pracy i teorii rynku pracy jako areny. Determinantami nierówności wynikającymi z tych teorii są: segmentacja rynku pracy według wyróżników charakterystycznych dla poszczególnych grup społecznych lub według cech rynku pracy, zasady selekcji pracowników do pracy, interesy pracodawców dotyczące szkoleń pracowników, brak dostatecznego poparcia związków zawodowych, socjalizacja, przypisywanie poszczególnym grupom społecznym faktycznych lub pozornych cech lub ról społecznych oraz złe nawyki nabierane przez pracowników zatrudnionych w drugorzędnych miejscach pracy, nieciągłość zatrudnienia, rozproszenie, niska tożsamość zawodowa, postawy i wartości niesprzyjające stałości i ciągłości pracy.
EN
This paper describes theories that attempt to explain the existence of economic inequalities among social groups in the labour market in the context of the doctrine of market segmentation. The determinants of these inequalities are also presented. The paper focuses on the following issues: statistical segmentation, the concept of the internal and external market, the concept of the dual labour market, the theory of dual economy, the peripherality theory, the theory of discrimination on the labour market and the concept of labour market as an arena. The determinants of inequalities resulting from these theories are as follows: labour market segmentation according to the features specific to various social groups or according to the characteristics of the labour market, the rules for the selection of employees, employers' interests regarding the training of employees, insufficient support of trade unions, socialisation, assigning to each social group actual or apparent qualities or social roles, bad habits gained by secondary workers, employment discontinuity, low professional identity, dissipation, attitudes and values inimical to stability and continuity.(original abstract)
XX
Podjęto próbę oceny atrakcyjności segmentów rynku, ze szczególnym uwzględnieniem łącznej oceny względnie jednorodnych grup respondentów. W badaniu wykorzystano procesowe podejście do oceny atrakcyjności segmentów na przykładzie modelu Sarabia. Zaproponowana procedura oceny atrakcyjności segmentów została zilustrowana przykładem z rynku dóbr trwałego użytkowania. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the problem of market segments evaluation and selection as the last step in the segmentation process. Little attention has been paid to the problem of segments evaluation and selection, both by researchers and managers. Nevertheless, it is of great importance in the process of designing and the marketing strategy for a product. The article reviews theoretical achievements on this topic. A discussion of this step in the segmentation process includes objective, thorough assessment of segment's attractiveness. An introduction to the issue of segment attractiveness measurement, an overview of the appropriate steps, and the discussion about portfolio analysis are undertaken. Moreover, there are undertaken: factors to consider in segment attractiveness assessment, the problem how to indicate the relative importance of each factor and how to define the parameters for each factor so that segment potential can be measured, and how to evaluate the attractiveness of segments and transfer the results on to the portfolio matrix. The empirical study of consumer durables market segmentation is focused on the assessment of segment attractiveness according to Sarabia's evaluation and selection model. In the case under consideration, the CHAID algorithm is used for clustering. (original abstract)
6
Content available remote Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta - zarys koncepcji
75%
XX
Artykuł prezentuje kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano etapy procesu segmentacji na podstawie dorobku literatury marketingowej traktującej o segmentacji rynku przedsiębiorstw. Wskazano na specyfikę niniejszego procesu w odniesieniu do rynku turystycznego miasta. Kolejno zwrócono uwagę na przykładowe kryteria mające zastosowanie na wyszczególnionym rynku. Zaprezentowane przykłady nie stanowią zamkniętej listy oraz nie wyczerpują wszystkich ujęć znanych w literaturze przedmiotu. Są one najczęściej używane przez praktyków działających na rynku turystycznym, jak również im najwięcej poświęca się uwagi we współczesnych źródłach literaturowych.(abstrakt autora)
EN
The article presents the segmentation criteria using in the city tourism market. In the first part it was characterized the stages of segmentation process. For this purpose, it was used the marketing literature regarding the market segmentation of enter-prise. The further part discussed the specifics of the city tourism market segmentation. Subsequently it was highlighted the exemplary criteria using in the city tourism market. The presented examples are not exhaustive list and don't cover all known approaches in the literature, but they are the most commonly used by practitioners in the tourism mar-ket, as well as the most attention is paid them in the professional literature.(author's abstract)
XX
Teoria konsumpcyjnych łańcuchów celów i środków (MEC - Means-end chains) może stanowić podstawę międzyrynkowej segmentacji globalnej, jak również segmentacji rynku krajowego. Ideą tej teorii, opracowanej w 1972 r.przez A. Newella i H.A. Simona, jest założenie, że arybuty produktów są dla konsumenta informacją, czy pożądane przez nich cele, a mianowicie wartości i bezpośrednie korzyści będą spełnione przez dane produkty. Autorka sugeruje, że dodatkowo przy pomocy metody MEC można przeprowadzić identyfikację i segmentację rynków międzynarodowych, a w przypadku przedsiębiorstw podjąć działania umożliwiające rozwój produktów w większym stopniu dostosowanych do oczekiwań potencjalnych klientów.
EN
This paper presents a conceptualization of consumer means-end chains (MEC). The key idea underlying MEC is that product attributes are means for consumers to obtain desired ends, namely values and direct benefits yielded by those attributes. The author suggests that MEC provides a suitable basis for international segmentation. The paper is of theoretical character. (original abstract)
XX
Ze względu na różnorodność podaży i dynamikę rozwoju rynku, dochodzi do różnicowania popytu konsumpcyjnego co wymaga odpowiednich działań rynkowych. W związku z tym konieczne jest podzielenie rynków docelowych na podobne grupy nabywców czyli segmenty rynku. W artykule zwrócono szczególną uwagę na charakterystykę kryteriów segmentacji, podając przykłady zastosowania określonych zmiennych.
EN
Market segmentation is a process whose aim is an identification of homogenous groups of buyers who possess common characteristics. It makes it possible to increase the effectiveness of an enterprise and to meed more effectively the needs and expectations of consumers. In the article the author describes criteria of segmentation which are applied most frequently. They are of descriptive and behavioural type. Among descriptive criteria the following can be distinquished: demographic, economic and geographic and among behavioural: sociographic, psychographic and criteria of preference and use. Appriopriate variables are assigned to each criterion. A selection of actual criteria is dependent on the analyzed research problem and adopted segmentation procedure. (original abstract)
XX
Zaprezentowano podstawowe kierunki badań segmentacyjnych rynku, a w szczególności modeli identyfikacji segmentów rynku.
EN
The paper presents the main directions in market segmentation research. They are based on market segmentation structures in which three fundamental dimensions have been distinguished: a) structural dimension connected with the determination of the segmentation base (structure vs relation); b) perceptive dimension concerning the description of segment profile (observable vs latent structures or relations); c) subsantial dimension expressing the ontological status of market segments (real objects vs abstract notion systems). Special attention is drawn to two important directions in the segmentation research. One is connected with the identification of latent segmentation structures. For this purpose the analysis of structures and latent categories is used. The other direction is connected with segmentation based on personal values, in which lists and scales of values and their systems are used ("Values and Life Styles" by Mitchell, "Value Survey" by Rokeach or "List of Values" by Kahle).(original abstract)
XX
Trafność odpowiedniego wyboru segmentów nabywców zależy od wykorzystania właściwych kryteriów. Autorka analizuje skuteczność zastosowania kryterium dochodowego konsumentów w segmentacji rynku.
EN
The paper aims at showing the importance of the income criterion in the process of market segmentation and makes use of available sources of information on personal incomes of the population and on households' incomes. The work stresses the significance and strength of income on the quantity and structure of the consumer demand justifying the purpose of specifying the buyers' segments with the approximate income level. The choice of buyers's segments according to the level of personal incomes in 1992 and households' incomes has been carried out, on the basis of published statistics. The paper ends with showing the suitability of market analyses' results in the macroeconomic scale, for marketing research in a company. (original abstract)
EN
The purpose of the article is to substantiate the emergence of new - and the development of existing - factors and segmentation criteria for meeting consumer needs and increasing the efficiency of marketing activities for Ukrainian enterprises under modern market conditions. The object of the research is to analyze the process of development and any increases in the effectiveness of marketing segmentation. The subject of research is the theoretical, methodical and practical provisions of the formation of targeted marketing segmentation for the markets of Ukrainian enterprises. The goal of the research is to evaluate the direction and type of market segmentation that determines future target segments for enterprises and their share of existing markets. We present the characteristics of enterprises that work on market relations for the production and sale of computer devices that provide network connections. Our method was to estimate the direction and type of market segmentation in order to determine the prospective segments for such enterprises and their share of the existing market. In order to evaluate the attractiveness of target segments for Ukrainian enterprises, a survey was conducted to validate customer reactions. The analyzed variables included: the length of time a person uses his/her computer device; the reasons for possible changes and important settings when choosing a computer device; the timeframe for buying a computer device. The results of the questionnaire are separated by gender, social and geographic factors, as well as by family composition and age of respondents, taking into account the stages of their life cycle, as well as their educational level and professions - for three enterprises. Particular attention was paid to the psychographic factors of occupation and social class. The questionnaire also contained a self-assessment section on the psychological qualities of the consumer and on their psychography, which we analyzed. The hypotheses presented by individual factors and the consumer segment, separated by the results of the survey, and the analysis of the respondents' answers, are presented. Confirmation of the hypotheses and isolation of the consumer segment are given. (original abstract)
XX
W artykule omówiono następujące zagadnienia: charakterystyki konsumenta w zespole kryteriów segmentacji, rola stylów życia konsumentów w określaniu istniejących i potencjalnych segmentów rynku, rynkowe zachowania konsumentów i ich przydatność w segmentacji rynku.
EN
The article describes: 1) Characteristics of consumers in a group of criterions of segmentation. 2) Role of life-styles of consumers in defining existing and potential segments of the market. 3) Usability of knowledge about market behaviour of consumers in a process of market segmentation. (original abstract)
XX
Zanalizowano wpływ segmentacji rynków zagranicznych na konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwa. Określono istotę konkurencyjności międzynarodowej oraz segmentacji rynków. Podjęto również problematykę strategii segmentacji oraz efektywności badań segmentacyjnych.
EN
The study provides an analysis of the influence of foreign markets' segmentation on international competitiveness of an enterprise. The concept of both international competitiveness and markets' segmentation has been defined. The problems of segmentation strategy and segmentation research effectiveness have also been touched upon. (original abstract)
XX
Zgodnie z podstawowymi założeniami planowania strategicznego, dotyczącymi jednoczesności analizy otoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa, zasadniczym elementem procesu przygotowywania strategii jest wydzielanie jednostek działań strategicznych. Proces ten określa się często jako pierwszy krok planowania strategicznego . Podstawowym celem wydzielania jednostek działań strategicznych jest podział otoczenia, a szczególnie rynku na jednorodne grupy /segmenty rynku/ i jednoczesny podział przedsiębiorstwa na jednorodne grupy obiektów sukcesu. Segmentację, czyli wydzielanie jednorodnych obiektów sukcesu można widzieć Jako składnik badania zjawisk zewnętrznych w stosunku do przedsiębiorstwa i jako określanie tak zwanej dualnej organizacji przedsiębiorstwa. Segmentacja w sensie czysto decyzyjnym Jest instrumentem wyboru systemowych warunków działania przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
XX
W artykule podjęto problem badania klientów docelowych największych krajowych sieci delikatesów na potrzeby tworzenia wartości i kształtowania ofert sprzedaży produktów FMCG. W tym celu została dokonana segmentacja klientów przy pomocy macierzy morfologicznej, jako skutecznego narzędzia analiz segmentacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with a problem of analyzing target customers of nationwide delicatessen chains as regards creating of value and preparing the FMCG sales’ offer. The author applied a morphological matrix, being an efficient segmentation analysis tool, in order to carry out delicatessen customers’ segmentation. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów segmentacyjnych stosowanych przez banki w odniesieniu do rynku MSP, jak również ocena ich przydatności. W artykule dokonano przeglądu kryteriów wykorzystywanych na rynku przedsiębiorstw. Przedstawiono te, które stosowane są przez banki działające w Polsce, a dla celów porównawczych opisano zmienne segmentacyjne stosowane na rynku brytyjskim, uważanym za wzorcowy w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (banki na nim działające odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu sektora small businessu). (fragment tekstu)
XX
Na podstawie informacji o segmentach rynku, jednostka gospodarcza wybiera tę część rynku, na której najkorzystniej będzie jej sprzedawać swoje produkty lub usługi. Omówiono najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa amerykańskie koncepcje marketingu, segmentację rynku (kategorie podziału), warunki efektywnej segmentacji, umiejscowienie produktu na rynku.
XX
W pierwszej części artykułu wyjaśniono co to jest segmentacja rynku, jakie jest jej znaczenie dla rynku i jakimi metodami się posługuje. W artykule była również mowa o popytowym podejściu do segmentacji rynku, na podstawie którego przeprowadzone zostały badania na terenie całej Polski w 1999 roku, w których uczestniczyło 784 kobiety z wylosowanych gospodarstw domowych. Celem tych badań, przeprowadzonych na zlecenie firmy odzieżowej X, była charakterystyka rynku przemysłu odzieżowego z wyróżnieniem cech społeczno-demograficznych konsumentów wiernych marce X. Autorki omówiły przebieg badań i podały wnioski.
EN
In available reading references about market segmentation by means of quantitative methods, the collection of consumers is divided using the products, not for the consumers. The Authors called this attitude as the supply attitude and it was opposed to the demand attitude, where behavioural factors determining consumers' attitude were taken into account. Proposed procedure assumes reduction of the number of variables describing observed units and construction of perception maps of purchasers to estimate the points of concentration. The results of segmentation of the clothing market were based on the inquiry performed in the group of 784 women. Preferences were analysed by means of the behavioural consumers' features measured on the interval scale. The features were as follows: style, comfort, fit and cut. After calculation of the "centres" of market segments, the analogous maps received only for these consumers that showed loyalty to the producer covered received map. This method can be used to show which segments are potential market niches. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie różnorodnych kryteriów segmentacji konsumentów żywności, użytecznych dla jednostek realizujących koncepcję koncentracji jako strategii konkurencji.
EN
The main objective of the article was a presentation of alternative methods of competing in the food market. Apart from pricing, other methods embrace: variation and concentration. Market segmentation is a methodological instrument of competitiveness focusing on variation and concentration. In the article the author discussed various criteria which are applied in the segmentation of the market, and presented examples of the criteria most commonly applied with respect to a concrete product (instant cereal for children), customers (their social and economic makeup), behaviour patterns of shoppers (segments: emotional, special, anxious, independent). The author emphasized that segmentation as a strategic conception of a business expansion must be economically justified both by the business's potential as well as market potential. In the final conclusions the author specified the aims of segmentation and conditions that must be fulfilled to carry it out. (original abstract)
XX
Tradycyjna segmentacja polega zawsze na podzieleniu klientów pod kątem tego, kim są i czego potrzebują. Natomiast segmentacja pod kątem user experience (UX) polega na użyciu innego kryterium. Jest nim określenie "co robią". Korzyści ze stosowania segmentacji UX-owej są bezsporne i oczywiste. Planowanie marketingowe jest wówczas pewniejsze; bowiem zamiast do każdego z konsumentów wysyłać tę samą komunikację o korzyściach (traktując wszystkich niemal jak najemników), prowadzimy działania dopasowane do odbiorców. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.