Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 845

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kanalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
2
Content available remote Wymiarowanie systemów kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12056:2002
63%
PL
W artykule przedstawiono obliczenia instalacji wewnętrznych i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12056:2002. Prezentowana metoda może być także stosowana do obliczania sieci kanalizacyjnych. Istotą metody jest wykorzystanie formuły Colebrooka-White'a do obliczenia współczynnika oporów liniowych przy przepływie w przewodach poziomych. Metodę zilustrowano obliczeniami w arkuszu kalkulacyjnym (EXCEL)
EN
In the article a calculation of in-built sewage system and sewage connections according to the standard PN-EN 12056:2002 has been presented. The method can be used also for dimensioning of sewage networks. The main idea of the method is using of Colebrook-White formula for calculation of friction factor in case horizontal pipes calculation. The method is illustrated by calculation sheet (EXCEL)
PL
Od lipca 2011 r. działa w Polsce program NFOŚiGW pn. "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". W artykule scharakteryzowano jego najważniejsze elementy i podano wskazówki, jak skutecznie starać się o dofinansowanie lub preferencyjne pożyczki.
EN
Wrocław sewage draining system. Construction characteristics of interceptors, their design history and examination results plus suggested renovation technology.
PL
Burzliwy rozwój telekomunikacji oraz Internetu powoduje zwiększone zapotrzebowanie na łącza telekomunikacyjne, szczególnie szerokopasmowe. Wywołuje to konieczność układania coraz to większej ilości kabli, szczególnie w miastach. Istnieją metody pozwalające na wykorzystanie istniejącej infrastruktury podziemnej (takiej jak kanalizacja, wodociągi, gazociągi, tunele, schrony itp.) do ułożenie w niej kabli. Przedstawiono różne techniki, omawiając ich zalety oraz wady. Omówiono istniejące realizacje oraz aspekty ekonomiczne i organizacyjne. Oszacowano perspektywy rozwoju oraz zagrożenia dla tych technologii.
EN
Stormy development of telecommunication and Internet creates increased demand for telecommunication especially broadband links. As a result a necessity for laying larger and larger number of cables arises, particularly in cities. There are methods that enable using the existing underground infrastructure (such as sewage, water-supply systems, gas pipelines, tunnels, shelters etc.) for cable laying. Different techniques were presented and their advantages and disadvantages were discussed. Also existing investments and economic aspects were described. Both development prospects and threats to these technologies were estimated.
6
Content available remote Instalacje kanalizacji sanitarnej budynków wysokich w technologii GEBERIT SOVENT
63%
PL
W artykule przedstawiono instalację kanalizacji sanitarnej Geberit Sovent przeznaczoną dla budynków wysokich. W artykule zamieszczono krótki opis armatury Sovent, zasadę jej działania jak również wyniki pomiarów hydraulicznych przeprowadzonych na wieży testowej w laboratorium Geberit. Pomiary hydrauliczne przedstawiają parametry techniczne systemu jak również wykazują różnicę pomiędzy dwoma systemami: jeden wykonany z pionu zbiorczego ze standardowymi podłączeniami od urządzeń oraz drugi wykonany za pomocą armatury Sovent. Porównanie maksymalnych wartości podciśnienia dla obu systemów zaprezentowane jest na wykresie. W artykule poruszono również kwestie związane z całościowym planowaniem systemu kanalizacji w technologii Geberit Sovent. Na zakończenie artykułu poruszone zostały problemy związane z akustyką.
EN
The paper presents Geberit Sovent, a domestic drainage system developed for high rise buildings. A short description of the Sovent fitting and its operation principles is given as well as the results of tests carried out on a hydraulic test tower in the Geberit laboratory. Hydraulic examination shows the technical parameters of the fitting and the difference between two systems: one system made of a stack with traditional standardized branches and the other one with the Sovent fittings. Comparison of the maximum negative pressures of these two stacks is presented on a diagram. Furthermore, there are raised issues connected with drainage system planning in Geberit Sovent technology. At the end the acoustic problems are mentioned.
PL
Modernizacja wewnętrznej, wyeksploatowanej instalacji kanalizacyjnej często przysparza problemów zarówno inwestorom, jak i projektantom czy wykonawcom. W wielu przypadkach podczas takiej modernizacji pojawiają się nieprzewidziane komplikacje, popełniane są też różnorakie błędy, które skutkują dokuczliwymi problemami eksploatacyjnymi. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów tego przedsięwzięcia.
PL
Kanalizacja jest to zespół konstrukcji inżynierskich, który ma za zadanie odprowadzić z określonego obszaru zabudowanego (miasta, osiedla, zakładu przemysłowego, itp.) wszystkie rodzaje ścieków powstałych w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej ludzi (wód zużytych) i wód opadowych oraz ich oczyszczenie przed zrzutem do odbiornika.
PL
Zaprezentowano wyniki pięcioletnich badań stanu technicznego kamionkowych przewodów kanalizacyjnych prowadzonych na terenie całej Polski przy pomocy telewizyjnej aparatury inspekcyjnej. Badaniom poddane były kanały, których czas budowy przypadał od lat 20 - tych do lat 90 - tych XX wieku. Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzona została analiza zarejestrowanych uszkodzeń konstrukcji kanałowych.
EN
The results of five - years inspection of stoneware sewage systems technical conditions were presented in the paper. The inspections were carried out throughout the territory of Poland by means of TV inspection equipment. The inspected sewage systems were build since 20's to 90's of the XX century. On the base of received results, the analysis of the recorded damages of sewer constructions was carried out, as well as.
10
Content available remote Samooczyszczanie przewodów kanalizacyjnych
63%
PL
Przedstawiono problemy samooczyszczania przewodów kanalizacyjnych małych średnic. Wykazano, że najważniejsze są konsekwencje spadku strumienia objętości ścieków przy równoczesnym wzroście ich koncentracji. Wymaga to zmiany definicji warunków samooczyszczania. Przy projektowaniu należy korzystać z krytycznej wartości naprężenia ścinającego. Minimalne wartości spadku są znacznie większe niż tradycyjnie wyznaczane z formuły DIN: i = 1/D.
EN
Existing questions of the small sewers self-cleaning conditions are presented. It was shown the consequences of the wastes quantity reduction as well as of the wastes concentration increase to be the main question here. These factors need of change of the self-cleaning conditions definition. The critical value of the resolved shear stress should been used as the base of designing. Minimal values of the slope are much more higher than traditional determined (base of formula DIN: i = 1/D).
PL
Obecnie w wielu miejscowościach trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnych, jednak nie każde proponowane rozwiązanie jest zasadne z technicznego punktu widzenia. Niektóre okazują się drogie i uciążliwe w eksploatacji. W opisywanym przypadku nie zastosowano kanalizacji podciśnieniowej, z uwagi na ryzyko kłopotów eksploatacyjnych oraz wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
PL
Modelowanie działania istniejących, modernizowanych czy też nowo projektowanych systemów kanalizacyjnych w Polsce, zalecane normą PN-EN 752 i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2006 r., jest w praktyce rzadko stosowane, m.in. z braku dostatecznych podstaw metodycznych. Praca nawiązuje do dotychczasowego stanu wiedzy w tym zakresie [1, 2], a także wskazuje na nierozwiązane jeszcze problemy badawcze.
EN
Modelling of existing, modernized or newly designed sewer systems - recommend by the PN-EN 752 and Regulation of the Minister of the Environment from 2006 - is rarely used in practice in the absence of sufficient methodological bases. Work refers to the current state of knowledge in this field [1, 2], and also points to unsolved research problems.
EN
Three stages of water supply/sewage treatment systems development in Gdańsk: Middle Ages, modern and contemporary ones.
EN
Working of a typical retention reservoir and scheme of basic solution for multichamber gravitation reservoir. Comparison of hydraulic systems' influences on working effectivity of basic types of sewage reservoirs.
EN
Way of selecting channels' minimal decline based on requirements concerning keeping proper flow capacity and conditions for self-treatment. Sludge danger. Results of numeric experiments.
PL
W artykule przedstawiono rodzaje uszkodzeń występujących w przewodach kanalizacyjnych. Przeprowadzona analiza, zarówno przyczyn, jak i konsekwencji występowania uszkodzeń pozwoliła na sformułowanie odpowiednich zaleceń dla projektantów, wykonawców i eksploatatorów sieci.
PL
Przy wykonywaniu inwestycji wodno-kanalizacyjnych bardzo ważne są aspekty techniczne. Jednak nie mniej istotne jest przygotowanie inwestycji pod względem prawnym, a w przypadku kanalizacji wybranie odpowiedniego systemu odprowadzającego ścieki.
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania wód opadowych gromadzonych w zbiornikach retencyjnych do płukania kanałów sanitarnych. Zastosowanie tej metody jest szczególnie korzystne na terenach, gdzie brakuje odbiorników wód opadowych.
PL
W artykule starano się przedstawić podstawowe informacje dotyczące zakresu finansowania ze środków UE wykonywanych prac wstępnych inwestycji w sieciach kanalizacyjnych.
PL
Zarządzanie wartością ciśnienia w sieci wodociągowej w Bytomiu-Miechowicach przyczyniło się do redukcji ilości awarii o 80%. W przeciągu 2 lat straty wody ograniczono o około 120 000 m3.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.