Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic negotiations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Cel - Sprecyzowanie wymiarów i parametrów sytuacji negocjacyjnej w firmie. Metodologia badania - Przegląd, wybór, studiowanie oraz analiza krytyczna i porównawcza literatury (rezultatów badań) z zakresu negocjacji i dziedzin wspomagających, tj. zarządzania firmą, teorii podejmowania decyzji, zachowań organizacyjnych, analizy strategicznej, metodologii badań itp. Wynik - Opracowanie pogłębionej, autorskiej koncepcji analizy sytuacji negocjacyjnej, wzbogaconej o zestaw jej skonkretyzowanych wymiarów i parametrów. Oryginalność/wartość - W aspekcie teoretycznym: stworzenie podstaw do uściślenia parametrów negocjacji i ich kwantyfikacji w kolejnym etapie badań. W aspekcie praktycznym: dostarczenie narzędzia przydatnego do analizy praktycznych przypadków negocjacyjnych w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - To precise dimensions and parameters of negotiation situation in a company. Design/methodology/approach - Review, selection, studying as well as critical and comparative analysis of the literature (research findings) on negotiations and supportive areas, i.e. business management, decision making theory, organizational behaviour, strategic analysis, research methodology etc. Findings - Elaboration of deepened, author's concept of negotiation situation analysis, enriched by the set of concretized dimensions and parameters. Originality/value - In terms of theory: creation of basics to specify negotiations parameters and their quantification within the subsequent stage of research. In terms of practice: providing a useful tool to analyse practical negotiation cases within a company.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w regionie świętokrzyskim (na próbie 308 małych i średnich przedsiębiorstw). Autorzy koncentrują się na outsorcingu jako metodzie wzrostu efektywności działania małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes results of the research carried out in Świętokrzyski Region (on the sample of 308 small and medium enterprises). The authors concentrate on outsourcing as a method of increasing effectiveness in small and medium sized enterprises. (original abstract)
XX
Omówiono wyniki badań dotyczących zależności taktyk i stylów negocjacji gospodarczych od rodzaju prowadzonej przez firmę działalności, jej prawnego statusu, realizowanych celów strategicznych i osiąganych wyników ekonomicznych.
EN
The article presents findings of the questionnaire survey on negotiations in a communication process between market players. One of subjects of the survey concerns relationships between negotiation styles and tactics and the following conditions: type of business, legal status, strategic goals, financial results. Findings of the presented survey can be of importance when taking decisions connected with choices of negotiation styles and tactics in specific socio-economic conditions.(original abstract)
4
Content available remote Negotiations within Firm-Idea
75%
XX
W Firmie-Idei jako specyficznym modelu organizacji i funkcjonowania instytucji wszelkiego rodzaju procesy, także negocjacyjne są realizowane w odmienny sposób niż w tradycyjnej firmie. Celem artykułu jest zatem scharakteryzowanie procesów negocjacyjnych realizowanych w Firmie-Idei. Dla realizacji tego celu wykorzystano analizę porównawcza literatury przedmiotu oraz oryginalne koncepcje autora. Wyodrębniono specyficzne cechy idea-negocjacji, opierając się na typowych, ogólnych interpretacjach pojęcia negocjacji. Opisano ich trzy zasadnicze wymiary, tj. wartości, relacje i współdziałanie. W efekcie uzyskano ich wszechstronny opis jako skutecznych narzędzi przydatnych do realizacji różnego typu procesów w Firmie-Idei. (abstrakt oryginalny)
EN
In a Firm-Idea company, a specific institutional model of organisation and performance, and all kinds of processes, including negotiations, are conducted differently than in a traditional company. Therefore, the objective of the paper is to characterise negotiation processes pursued in Firm-Idea companies through a comparative analysis of the literature and the author's original ideas. Specific features of idea-negotiations are distinguished based on typical, general concepts of negotiations. Their three substantial dimensions are described, i.e. values, relations and cooperation. In effect, the paper offers a comprehensive description of negotiations viewed as an efficient tool useful in different types of processes in Firm-Idea companies. (original abstract)
XX
Celem referatu jest przedstawienie ramowej (wstępnej) koncepcji systemu informacyjnego wspomagającego różnego rodzaju negocjacje prowadzone przez reprezentantów (pracowników) przedsiębiorstwa. Zaprezentowano przesłanki tworzenia tego rodzaju systemu, interpretację negocjacji gospodarczych jako procesu informacyjno-decyzyjnego, pojęcie i cechy omawianego systemu oraz jego zakres funkcjonalny i narzędzia (odniesione do etapów i faz negocjacji) i przedmiotowy (w przekroju typów negocjacji w przedsiębiorstwie). Wskazano także kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to present the framework for information system supporting different types of negotiations, being undertaken by company representatives (employees). The premises for the creation of such a system were described as well as the concept of business negotiations treated as information & decision making processes, the idea and features of that system, it's scope, including both: functional (focused on stages and steps of negotiations), supported by variety of tools, and content (according to various types of corporate negotiations) ones. Moreover the necessary areas of subsequent research were pointed out. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest dokonanie syntezy najważniejszych kwestii związanych z oceną siły przetargowej w negocjacjach oraz wskazanie wybranych narzędzi jej oceny. (...) Omówiono: definicję siły przetargowej, miejsce i znaczenie jej oceny w procesie (planowania) negocjacji, typologię czynników (źródeł) kształtujących siłę przetargową, metody jej oceny (szacowania) oraz zasady prowadzenia negocjacji ze słabszej pozycji. (fragment tekstu)
EN
A crucial problem that needs to be solved in the planning phase of economic negotiations is assessment (estimation) of the bargaining power of participating parties. For this constitutes the basis for formulating the aims and assumptions of partners and defines their real possibilities for action in the process of negotiation. A review of the literature on the subject indicates that appropriate tools for analysing bargaining power - meeting the needs of negotiations conducted in companies - have not yet been developed. The author's aim is thus to summarise the most important issues linked to assessment of bargaining power in negotiations and also to indicate selected tools for its assessment. Thus, the author covers the following points in successive sections of the article: definition of bargaining power, the place and significance of its assessment in the process of (planning) negotiations, factors shaping bargaining power, methods for its assessment (estimation), principles of conducting negotiations from a weaker position. (original abstract)
XX
Zadaniem opracowania jest przedstawienie wieloaspektowego podejścia, tzw. systemu oceny efektywności negocjacji gospodarczych (SOENG). W pracy omówiono jego następujące elementy: model systemu oceny, zasady analizy, kryteria oceny i techniki szczegółowe oceny.
EN
The subject of this article is the evaluation (analysis) of business negotiations at their fundamental, concluding phase. The literature on this subject does not yet offer a comprehensive and cohesive conceptual methodology, but rather just a set of partial solutions. This applies, in particular, to difficult and complex measures that encompass many issues and typically involve significant risk, such as negotiations on the purchase/sale of an enterprise, mergers and acquisitions, as well as complex commercial, loan or leasing transactions, etc. Therefore, the goal of this article is to present a multi-aspect approach, termed the System for Evaluating the Effectiveness of Business Negotiations, which encompasses the following elements: an evaluation system model, principles of analysis, evaluation criteria, detailed techniques for analysis. These elements are described in subsequent sections of the article. (original abstract)
XX
Mimo że procesy globalizacji i internacjonalizacji stale się pogłębiają, to wciąż istnieje wiele różnic kulturowych między krajami czy grupami etnicznymi, co daje się zaobserwować w różnych aspektach życia, w tym w biznesie. Chociaż zwolennicy teorii konwergencji kulturowej uważają, iż wkrótce różnice te znikną, to jednak ich przeciwnicy, reprezentujący teorię dywergencji, twierdzą, że różnice nie tylko nie znikną, ale staną się jeszcze bardziej widoczne. Istnieje więc potrzeba badania i studiowania różnic kulturowych, chociażby po to, aby poprawić i pogłębić kontakty między krajami i ich obywatelami. Przedmiotem badania w niniejszym artykule jest przypadek polsko-szwedzkich kontaktów biznesowych, co wiąże się też z pogłębiającą się współpracą tych państw, której towarzyszy proces negocjacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Although globalization and internationalization processes are still deepening and the world becomes "a global village" there are still many cultural differences among countries and ethnic groups which can be observed in many aspects of life, including business life. However, the supporters of convergence theory state the differences will disappear soon, meanwhile the opposite site, representing divergence theory, is convinced they will exist and even become more obvious than previously. Following the divergence theory, the main thesis of this article says the cultural differences have to be examined and learned to improve and enhance business contacts between countries and people. The case examined in the article relates to Polish-Swedish business contacts. During the last years the co-operation between these two countries has been developing on many fields, including business, technology, education and culture, and it is the reason of choosing this topic. In his article there are examined some aspects of negotiations from the cultural differences point of view. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest scharakteryzowanie technik negocjacyjnych oraz przedstawienie propozycji rozwiązania problemu ich doboru w procesie planowania negocjacji zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i dla konkretnej sytuacji negocjacyjnej. Rozważane techniki są stosowane w fazie prowadzenia negocjacji. W procesie ich planowania wskazane jest wstępne rozważenie zestawu tego rodzaju technik jako szczegółowych narzędzi możliwych do wykorzystania w przypadku prowadzenia negocjacji. W artykule omówiono interpretację technik negocjacyjnych oraz ich typologię opartą na odpowiednich założeniach, a w szczególności kryteriach typologicznych. Następnie scharakteryzowano problem doboru tych technik w procesie planowania negocjacji. Zaprezentowano także studium przypadku dotyczące negocjacji inwestycyjnych pomiędzy dwoma firmami budowlanymi. Wskazano strategię prowadzenia negocjacji dla jednej ze stron oraz wybrano argumenty i techniki negocjacyjne umożliwiające wdrożenie tej strategii. W zakończeniu artykułu wskazano kierunki dalszych badań nad technikami negocjacyjnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to characterise negation techniques and to suggest the solution to the problem of selecting them within the negotiations planning process, either from a theoretical perspective or for particular negotiations situations. Although the tech - niques considered are used in the negotiation conducting phase within the process of their planning it is recommended that they be initially considered as specific tools to be applied in particular negotiations. The second part of the paper interprets and classifies negotiation techniques, based on relevant assumptions, in particular typological criteria. The selection of such techniques in negotiations planning is characterised and a case study on investment negotiations between two construction companies is presented. After describing the parties to and the scope and objectives of those negotiations, one party's strategy was discussed along with the arguments and negotiation techniques that enabled them to implement their strategy. The final section of the paper looks at the directions for future research on negotiation techniques. (original abstract)
XX
Autor definiuje w opracowaniu pojęcie i cechy negocjacji gospodarczych. Ponadto, określa wymagania dotyczące wiedzy, zdolności i umiejętności niezbędnych w negocjacjach. Precyzuje także pożądane cechy osobowości negocjatorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper defines the concept and characteristic features of business negotiations. It also specifies knowledge, ability and skills requirements essential for successful negotiations. The desired personality traits of good negotiators are also identified. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę propozycji Komisji Europejskiej (KE), dotyczących stanowiska negocjacyjnego UE odnośnie warunków członkostwa Polski w Unii w kwestii rolnictwa i obszarów wiejskich. Komisja Europejska odniosła się do najważniejszych obszarów negocjacyjnych, tj.: płatności bezpośrednie, limity produkcyjne a także ramy finansowe związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej.
EN
Negotiations on chapter agriculture with Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia started in June 2000. In their negotiations on chapter agriculture all candidate countries have requested that direct payments be granted to their farmers after accession to the same extent as farmers in the EU. In proposal EU direct payments would be introduced in the new Member States equivalent to a level of 25 procent in 2004, 30 procent in 2005 and 35 procent in 2006 of the present system. After 2006, direct payments would be increased by percentage steps in such a way as to ensure that the new Member States reach in 2013 the support level then applicable. (original abstract)
XX
Choć od zakończenia negocjacji z Unią Europejską minęło już kilka miesięcy, ich wyniki budzą emocje i wątpliwości. Głównymi pytaniami na spotkaniu przedsiębiorców i menedżerów z ministrem Janem Truszczyńskim, głównym negocjatorem Polski z UE były: czy wywalczyliśmy wystarczająco długich okresów przejściowych; czy można było zrobić więcej; czy polski biznes poradzi sobie na unijnym rynku?
13
Content available remote Interactive Approach to Negotiating Styles Dependent on Personality Traits
75%
EN
Purpose: This study was of a theoretical character and aimed at presenting various descriptions of the interactions between all possible pairs of four well-known negotiating styles dependent on personality traits. Methodology: This study was based on analysis of the interactions as well as authors' experiences from their observations and analyses on human behaviors during numerous negotiations and roleplay exercises arranged at the courses for practitioners. The stress was put on analyzing the interactions occurring between people representing both different and the same negotiating styles. Findings: The attempt at describing such interactions was successful and promising for farther research. The concept constitutes a useful tool for analyzing human behavioral aspects of different types of business negotiations, within the process of their planning, conduct and evaluation. Nevertheless, the concept will be a subject of subsequent authors' research, focusing on its improvement mainly by searching more precise features of negotiating styles and interactions between them. Practical implications: The concept can be applied to analyze many real negotiation situations as well as within the experiment to be arranged by the authors to examine those interactions within the hundreds of pairs of negotiators solving particular case studies. Thus the description of such interactions can be treated as a specific hypothesis. Originality: In general, the suggestion for solving complex, difficult and essential issues of negotiating styles was presented but was rarely investigated in the literature on negotiations. In particular, an original concept of describing the interactions between those styles was suggested. (original abstract)
14
Content available remote Podejścia do badania negocjacji
75%
XX
Przedmiotem rozważań są podejścia do opisu i analizy negocjacji, tj. różnorodne sposoby ich traktowania (ujmowania) w badaniach. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu (usystematyzowanie) tego rodzaju podejść na podstawie analizy porównawczej literatury przedmiotu, uwzględniając zarówno tradycyjne (klasyczne), jak i współczesne propozycje metodyczne. Wzięto pod uwagę następujące ujęcia: strategiczne, strukturalne, behawioralne, procesowe i integratywne. Po wstępie w kolejnych częściach artykułu scharakteryzowano wymienione podejścia. Zakończenie zawiera ich syntezę w formie zestawienia ich najważniejszych cech oraz silnych i słabych stron.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of consideration are approaches to negotiations description and analysis, i.e. various ways of their treatment (recognition) within research. The objective of the paper is to review (systematize) such approaches on the basis of comparative analysis of the literature, considering both traditional (classic) and contemporary methodological concepts. The following approaches are included: strategic, structural, behavioral, processual and integrative. Following the introduction, the above-mentioned approaches are characterized in the subsequent parts of the paper. The closing part contains their synthesis in the form of their main features and major strengths and weaknesses.(original abstract)
XX
W referacie omówiono problem negocjacji niezbędnych do realizacji programów restrukturyzacji, jako złożonych przedsięwzięć o charakterze strategicznym. Najpierw przedstawiono ogólne sposoby interpretacji pojęć negocjacji i restrukturyzacji firmy. Następnie wskazano najważniejsze cechy omawianych negocjacji. Wreszcie zaprezentowano ich podstawowe typy, zwracając szczególną uwagę na negocjacje występujące w ramach różnych rodzajów (wymiarów) procesu restrukturyzacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the issue of negotiations necessary to undertake such complex strategic ventures as corporate restructuring has been discussed. First of all the general ideas of corporate restructuring and business negotiations have been summarized. Then the specific features of negotiations within restructuring process have been presented. Finally the basic types of such negotiations have been described, including in particular the ones occurring within different types (dimensions) of restructuring process. (original abstract)
16
Content available remote Negocjacje w turkusowej organizacji
63%
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie negocjacji występujących w turkusowej organizacji, stanowiącej nowy, specyficzny model funkcjonowania współczesnych instytucji. Najpierw omówiono tego rodzaju organizację jako środowisko i stronę negocjacji. Następnie w kolejnych częściach artykułu zaprezentowano interpretacje turkusowych negocjacji jako procesu, metody rozwiązywania konfliktów i osiągania porozumienia, wzajemnej zależności stron oraz procesów: podejmowania decyzji, komunikowania się, wzajemnej wymiany i tworzenia wartości. W podsumowaniu dokonano syntezy cech turkusowych negocjacji oraz wskazano kierunki ich dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is to characterize the negotiations occurring within a turquoise organization, constituting new, specific model of functioning of contemporary institutions. First the organization of that kind is described as both the environment and the party of negotiations. Then, within subsequent parts of the paper the interpretations of turquoise negotiations are presented as a process, the method of conflicts resolution and reaching agreement, mutual dependence of the parties as well as the processes of decision making, communication, mutual exchange and creating values. Within the summary the synthesis of the features of turquoise negotiations is placed and the directions for further research on the are pointed out. (original abstract)
XX
Przedstawiono podstawowe pojęcia i elementy składowe procesu negocjacyjnego, założenia teoretyczne współczesnych negocjacji, strategię negocjacji i ich ogólne reguły.
XX
W Polsce zainteresowanie referendum dotyczącego integracji z Unią Europejską deklaruje ok. 68 proc. właścicieli małych firm i prywatnych przedsiębiorców. Znacznie mniej - rolników. Dominuje jednak opinia, że powinniśmy najpierw przeprowadzić konieczne reformy a dopiero później wstąpić do UE. Ważnym problemem okazał się fakt, iż ponad 80 proc. badanych przedsiębiorstw (według Demoskopu) nie posiada dokładnych informacji o prawnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Unii, programach pomocowych, podatkach, rynkach zbytu, organizacjach przedsiębiorców. Przedstawiono zestawienie obrazujące, jak oceniane są poszczególne aspekty integracji Polski z Unią.
XX
W polskich negocjacjach z UE występuje coraz więcej trudności. Negocjacje rolne należą do szczególnie trudnych, co wynika przede wszystkim z obszerności unijnego prawa rolnego, które musimy wdrożyć. Chociaż problemów związanych z objęciem rolnictwa mechanizmami CAP jest do rozwiązania kilkadziesiąt, do najważniejszych należą kwestie dopłat bezpośrednich oraz limitów produkcji.
20
Content available remote Uniwersalny model negocjacji w przedsiębiorstwie
63%
XX
Celem referatu jest prezentacja uniwersalnego modelu (ramowej koncepcji) negocjacji w firmie - w tym sensie, iż znajduje on zastosowanie do organizowania wszelkiego rodzaju negocjacji prowadzonych przez reprezentantów (pracowników) przedsiębiorstwa. Najpierw zaprezentowano interpretację negocjacji gospodarczych jako procesu informacyjno-decyzyjnego oraz narzędzia rozwiązywania konfliktów. Następnie przedstawiono interpretację proponowanego modelu, poprzez wyróżnienie jego istotnych aspektów Wreszcie omówiono trzy modele cząstkowe, konkretyzujące koncepcję ogólną: zakres funkcjonalny i przedmiotowy (adekwatny do etapów i faz procesu negocjacji), typologię negocjacji prowadzonych w firmie, systematykę narzędzi realizacji poszczególnych działań w ich ramach. Potrzeba opracowania takiego modelu wynika z istotnej luki teoretycznej w omawianej dziedzinie, tzn. badania nie obejmują w wystarczającym zakresie aspektów organizacyjnych negocjacji z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstwa. Celowość stworzenia omawianej koncepcji jest podyktowana także potrzebami praktyki gospodarczej, gdyż w aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw - na rynku globalnym oraz w realiach tzw. społeczeństwa informacyjnego - istotnie poszerza się zakres typowych sytuacji negocjacyjnych. Wzrasta również stopień ich złożoności, co wyraża się głównie poprzez dużą zmienność otoczenia negocjacyjnego, a co za tym idzie istotne poszerzenie zakresu analizy tych sytuacji, konieczność prowadzenia negocjacji z wieloma partnerami, różnorodność realizowanych celów (często ze sobą sprzecznych), wzrost skali ryzyka, czy nawet niepewności, kształtowania większej ilości alternatywnych rozwiązań, obiektywne trudności doboru strategii i technik negocjacyjnych, czy wreszcie zawieranie ograniczonych, a nawet wirtualnych kontraktów. W związku z powyższym jest zarówno celowe jak i możliwe dążenie do stworzenia i implementacji kompleksowego modelu, obejmującego wszystkie typowe narzędzia metodyczne i użytkowe negocjacji prowadzonych przez firmę, przynajmniej na poziomie analizy przed- i po- negocjacyjnej, czy wybranych sytuacji negocjacyjnych. (fragment tekstu)
EN
The objective of the paper is to present general concept (model) of corporate negotiations, being of universal character, namely to be applied to organize different negotiations, being undertaken by company representatives (employees). Firstly, the idea of business negotiations treated as decision-making and information process was discussed as well as conflicts resolution tool. Secondly, the framework of suggested model was presented, by distinguishing its crucial dimensions. Then, in subsequent parts of the paper the following partial models, specifying the general concept were described: it's scope, including both functional and content, focused on stages and steps of negotiation process, the classification of corporate negotiations, to be supported by the model, the review of specific tools applied in negotiation process. Finally, the necessary areas of further research were pointed out. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.