Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tinned fish
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy oznaczono zawartość niacyny w konserwach z tuńczyka. Zawartość niacyny w konserwach rybnych jest zróżnicowana i zależna od gatunku tuńczyka i od sposobu przygotowania konserwy (stopnia rozdrobnienia tkanki i rodzaju zalewy). Porcja 100 g tuńczyka może być dobrym, potencjalnym źródłem niacyny realizując normy dziennego zapotrzebowania w zakresie 19,4% do 53,9%.
EN
Concentrations of niacin in canned tuna fish were determined by microbiological assay. The concentrations of niacin in the tested samples varied considerably. The results of our study show that consumption of canned tuna fish may be a good source of niacin.
PL
W celu uzyskania konserw rybnych o cechach żywności funkcjonalnej zmodyfikowano technologię ich wytwarzania przez eliminację z klasycznego procesu technologicznego wstępnego solankowania i wstępnej obróbki cieplnej surowców rybnych. W badaniach modelowych wykazano, że przy odpowiednim doborze surowców rybnych i roślinnych można produkować różne asortymenty nowego typu konserw rybnych o zakładanych zawartościach substancji odżywczych. Konserwy wytworzone z makreli atlantyckiej (Scomber scombrus) wykazują cechy żywności funkcjonalnej, ze względu na dobre zbilansowanie podstawowych składników odżywczych, a szczególnie ze względu na zawartość ponad 3g n-3 WNKT/l00g.
EN
The modified technology for processing of canned fish products having the functional food properties has been worked out. The technological modification excludes presalting and precooking operation of fish raw material out of the standard production process. It has been shown, on the basis of experimentally produced canned fish products, that there are technological possibilities to produce various assortments of such functional food with presupposed composition and nutritional value. Canned products produced from Atlantic mackerel (Scomber scombrus) could be recognized as functional food, due to well balanced content of basic nutrients, and especially due to high content (above 3g/100g) of n-3 PUFA.
PL
Porównano wyniki oznaczeń mikrogramowych ilości wapnia oznaczonego metodą kompleksometrycznego miareczkowania mianowanym roztworem wersenianu w obecności wskaźnika tymoloftaleino-kalceinowego i metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) oraz magnezu oznaczonego spektrofotometrycznie z odczynnikiem Manna i Yoe oraz metodą ASA.
EN
The results of the determinations of calcium and magnesium in milk, its products, and in fish preserves by two methods have been compared and statistically assessed. Calcium was determined by the complexometric titration method using standardized versenate in the presence of thymolphtalein/calcein indicator and by air/acetylene flame AAS. Magnesium was determined by spectrophotometry using Mann and Yoe reagent and by air/acetylene flame AAS. Lanthanum salt was added to each sample. 107 double determinations were performed. The correlation coefficients were very high rCa = 0,970 for calcium and rMg = 0,975 for magnesium.
PL
Streszczenie. W niniejszej pracy wyznaczono poziomy zawartości ogólnego PCB oraz najbardziej toksycznych kongenerów non-orto (PCB 77, PCB 126, PCB 169) i mono-orto (PCB 114, PCB 156, PCB 157) w wybranych importowanych konserwach z tuńczyka w sosie własnym. Ilościowe i jakościowe oznaczenie badanych związków wykonano metodą kapilarnej chromatografii gazowej, w aparacie GC MSD HP 6890/5973. W większości asortymentów stwierdzono zawartość kongeneru PCB 169. Obliczone równoważniki toksyczności (TEQ) dla badanych konserw wyniosły 10-200 pg-TEQ/kg m.m. Zawartość ogólnego PCB kształtowała się na poziomie 1,4-11,4 μg·kg-1 m.m.
EN
In present work the levels of total PCB and the most toxic non-ortho ( PCB 77, PCB 126, PCB 169) and mono-ortho (PCB 114, PCB 156, PCB 157) congeners contents in selected imported tinned tuna in own sauce were investigated. The quantitative and qualitative determination of these compounds was made using capillary gas chromatography method (GC MSD HP 6890/5973). In most of assortments the contents of congener PCB 169 was detected. Calculated toxic equivalences (TEQs) for investigated tins resulted from 10 to 200 pg-TEQ/kg w.w. The contents of total PCB was noted at the level of 1.4-11.4 μg/kg w.w.
PL
Streszczenie. Celem pracy było zbadanie jak zmienia się zawartość tiaminy i ryboflawiny w konserwach z morszczuka i łososia, sterylizowanych w temperaturze konwencjonalnej (115°C) i metodą HTST (125°C). Założono, że wybrane gatunki ryb oraz zastosowane rodzaje sterylizacji pozwolą ustalić czy jest istotna różnica w stopniu zachowania tiaminy i ryboflawiny w konserwach z ryb chudych i tłustych. Badania wykonano na konserwach modelowych (składem zbliżonych do konserw w sosie własnym) z morszczuka i łososia. Konserwy sterylizowano w temperaturze 115 i 125°C. W surowcu wyjściowym i w rybie z konserwy oznaczono zawartość tiaminy (metodą tiochromową), ryboflawiny (metodą fluorymetryczną), tłuszczu (metodą Soxhleta) i wody (metodą suszenia w 105°C). Otrzymane wyniki (poddane weryfikacji statystycznej) wskazywały, że sterylizacja powodowała istotny spadek ilości tiaminy. Był on bardziej widoczny w konserwach z morszczuka (w konserwach z morszczuka było o ok. 38% mniej tiaminy niż w konserwach z łososia). W badaniach stwierdzono ponadto, że rodzaj surowca miał wpływ na zawartość ryboflawiny. W konserwach z łososia było jej ok. 83% więcej niż w konserwach z morszczuka. Z analizy danych dotyczących wpływu rodzaju sterylizacji wynikało, że sterylizacja typu HTST konserw z łososia pozwoliła zachować o ok. 10% więcej ryboflawiny niż sterylizacja konwencjonalna. Zawartość tiaminy i ryboflawiny w badanych konserwach mieściła się w przedziale kolejno 0,0047-0,022 mg% i 0,126-0,256 mg%. Ilość ryboflawiny w konserwach z morszczuka i łososia umożliwia realizację dziennego zapotrzebowania na poziomie 8,3-15,2 dla kobiet i 5,5-10,1% dla mężczyzn.
EN
The aim of the work was to analyze the profile of changes in thiamine and riboflavin levels in hake (Merluccius hubbsi) and salmon (Oncorhynchus nerka) cans sterilized both in conventional temperature (115°C) and using HTST method (125°C). It was assumed that selected fish species and applied sterilization methods should enable to determine if there was significant difference in the level of thiamine and riboflavin preservation in canned products made of fat and lean fish. Studies were carried out using model hake and salmon cans of content (comparable to cans containing own sauce). Cans were sterilized at 115°C and 125°C. The content of thiamine(tiochrome method), riboflavin (fluorimetric method), fat (Soxhlet method), and water (drying-at-105°C method) was determined in raw material and canned fish. Obtained results (verified statistically) displayed that sterilization caused a significant decrease in the thiamine level. It was more apparent in canned hake (the observed amount of thiamine was approximately 38% lower than in canned salmon). Studies also revealed that the type of raw material influenced the content of riboflavin. About 83% more of riboflavin was reported in canned salmon than
PL
Metodą kolorymetryczną wg Hardy-Smitha, uwzględniającą etap oczyszczania wyciągu z konserwy na kolumnie jonowymiennej, oznaczono zawartość histaminy w 79 próbkach konserw rybnych. W 18% zbadanych próbek konserw (sardynki jugosłowiańskie) zawartość histaminy przekraczała 20 mg/100 g produktu.
PL
Przebadano 37 gatunków konserw rybnych na zawartość ołowiu, kadmu, cynku i miedzi. Zawartość metali (oprócz kadmu) była niższa od przewidywanych normami poziomów tych pierwiastków dla przetworów rybnych.
EN
Concentrations of lead, cadmium, zinc and copper in canned fish were determined by atomic absorption spectrometry (AAS). The following average values related to wet weight were found: for canned fish in jelly - lead from 0.040 mg/kg (herring in jelly) to 0.236 mg/kg (mackerel in jelly), cadmium from 0.014 mg/kg (trout in jelly) to 0.121 mg/kg (cod in jelly), zinc from 5.50 mg/kg (mackerel in jelly) to 18.63 mg/kg (salmon in jelly), copper from 0.70 mg/kg (cod in jelly) to 2.10 mg/kg (salmon in jelly); for canned fish in oil - lead from 0.019 mg/kg (herring in oil) to 0.235 mg/kg (sardine in oil), cadmium from 0.026 mg/kg (trout in oil) to 0.194 mg/kg (lampreys in oil), zinc from 5.20 mg/kg (cod in oil) to 31.50 mg/kg (lampreys in oil), copper from 0.50 mg/kg (trout in oil) to 4.00 mg/kg (lampreys in oil); for canned fish in tomato sauce - lead from 0.014 mg/kg (herring in tomato sauce) to 0.189 mg/kg (carp in tomato sauce), cadmium from 0.028 mg/kg (roaches in tomato sauce) to 0.155 mg/kg (sprat in tomato sauce), zinc from 6.60 mg/kg (mackerel in tomato sauce) to 36.50 mg/kg (sprat in tomato sauce), copper from 0.76 mg/kg (flounder in tomato sauce) to 4.50 mg/kg (several species of small fresh-water fish in tomato sauce); for canned fish in vegetables - lead from 0.026 mg/kg (carp in vegetables) to 0.194 mg/kg (salmon in vegetables), cadmium from 0.028 to 0.112 mg/kg (carp in vegetables), zinc from 3.65 mg/kg (silver carp in vegetables) to 18.25 mg/kg (herring in vegetables), copper from 0.55 mg/kg (carp in vegetables) to 2.23 mg/kg (salmon in vegetables); for other preserved fish - lead from 0.014 mg/kg (Szczeciński fish goulash) to 0.595 mg/kg (fish livers), cadmium from 0.025 mg/kg (Szczeciński fish goulash) to 0.195 mg/kg (fish pie), zinc from 6.85 mg/kg (mackerel salad in piquant sauce) to 33.00 mg/kg (fish pie), copper from 0.95 mg/kg (Szczeciński fish goulash) to 13.25 mg/kg (fish livers). Our results in general are comparable with the literature data. In 98% of all canned fish samples cadmium contents were above the limit admissible in Poland. Lead and copper content in fish livers was above the limits admissible in Poland. Zinc content in the canned fish was within the limit admissible in Poland.
PL
Celem pracy było określenie zawartości azotanów i azotynów w wybranych rybach słodkowodnych świeżych, mrożonych rybach morskich, rybach wędzonych i przetworach rybnych. Średnia zawartość azotanów wahała się od 1,35 mg NaNO3/kg w rybach morskich do 17,78 mg NaNO3/kg w rybach wędzonych. Zawartości azotynów nie wykazano w mrożonych rybach morskich. Niskie poziomy azotynów stwierdzono w konserwach rybnych - średnio 0,02 mg NaNO2/kg, ale znaczne ich ilości wykazano w rybach wędzonych - średnio 11,28 mg NaNO2/kg.
EN
Levels of nitrates and nitrites in the muscle tissue of non-frozen fresh-water fish, frozen sea fish, smoked fish and fish products were determined. Mean concentration of nitrate ranged from 1.35 mg NaNO3/kg in sea fish to 17,78 mg NaNO3/kg in smoked fish. Nitrite was not found in frozen sea fish. Low levels of nitrite were detected in fish products (mean 0.02 mg NaNO2/kg), while high nitrite concentrations were found in smoked fish (mean 11.28 mg NaNO2/kg).
PL
Oznaczono zawartości makro- i mikroelementów oraz metali toksycznych w bardzo popularnych na polskim rynku konserwach ze szprotów. Badaniom poddano trzy asortymenty konserw ze szprotów: szproty w sosie pomidorowym, szproty podwędzane w oleju i parowane w oleju. Wykonano analizy zawartości wapnia, fosforu, magnezu, potasu, miedzi, cynku, żelaza, manganu, chromu, selenu, fluoru, jodu, kadmu, ołowiu, rtęci i arsenu.
EN
The content of macro- and microelements and toxic metals in the most popular canned sprat was described in this paper. The research included the following canned sprat: sprat in tomato, smoked and steamed sprat in oil. The following analyses were carried out: content of calcium, phosphorus, potassium, magnesium, copper, zinc, iron, manganese, chromium, selenium, fluorine, iodine, cadmium, lead, mercury and arsenic. Fluorine, iodine, selenium, and calcium and phosphorous are provided to customer organism in large amount by canned sprat, however canned sprat cannot be considered as a source of copper, chromium, and manganese. On the base of assessment data one canned sprat (weight 170 g) provides to customer organism more than 50% recommended daily intake of calcium and phosphorus, 85-233% fluorine, 62,5% iodine, 43% recommended selenium, more than 25% zinc, about 15% daily intake of magnesium, potassium and iron. It was found that all of the analyzed canned sprat contained relatively low content of cadmium, lead, mercury and arsenic, thus confirming the established safety standards.
PL
Oznaczono wartość energetyczną oraz zawartość białka, tłuszczu, węglowodanów, wody, popiołu oraz składników mineralnych (wapń, fosfor, żelazo, magnez, cynk, miedź, mangan, kobalt, nikiel, chrom) w konserwach rybnych.
EN
The work contains results of determinations of protein, fat, carbohydrates, water, ash, energy value and minerals (Ca, P., Fe, Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Ni, Cr) in 22 species of canned fish. The components were determined by general approved analitycal methods. Minerals like Ca, Fe, Mg, Zn, Cu, Mn, Co, Ni and Cr were determined by the flame ASA method. Phosphorus was determined as phosphates by colorometric method with ammonium molybdate. Mean percentage content of protein, fat, carbohydrates, water, ash and energy value were: 6,6-18,8; 1,8-48,6; 0,0-10,9; 36,1-82,1; 1,1-4,3 and 68-494 (285-2068 KJ) respectivly. The contents of minerals according to the products of canned fish were as follow: 132-611 mg% P.; 29-597 mg% Ca; 1-40 mg% Mg; 1,2-11,7 mg% Fe; 0,83-3,22 mg% Zn; 0,07-1,02 mg% Cu; 0,01-0,27 mg% Mn; 0,002-0,031 mg% Co; 0,005-0,079 mg% Ni and 0,012 - 0,056 mg% Cr. The analysed canned fish are food products rich in valuable protein, fat and minerals of animal origin.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.