Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of the present paper is to characterise the UN General Assembly (UNGA) Resolution No. 65 276 on the ‘Participation of the European Union in the work of the United Nations.’ This resolution was adopted as a result of efforts undertaken by the EU following the entry into force of the Treaty of Lisbon which radically changed the principles and conditions of the EU’s participation in other international organisations. Pursuant to the provisions of Resolution 65 276, the EU was granted a new set of new rights at the UNGA as well as in some of its subsidiary bodies, international conferences and meetings held under its auspices. Despite these changes, the status of the EU at the UNGA is not similar to the status of observer states, and Resolution 65 276 points out that the same rights may also be accorded to other regional international organisations. Consequently, the UNGA does not account for the uniqueness of the integration process in the EU member states, treating the EU like any other international organisation.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest dokonanie charakterystyki rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 65/276 w sprawie statusu uczestniczącego Unii Europejskiej w pracach ONZ. Powyższa rezolucja przyjęta została w rezultacie zabiegów podjętych przez UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, który zmienił zasady i warunki udziału UE w innych organizacjach międzynarodowych. Na podstawie postanowień rezolucji 65/276 UE otrzymała zupełnie nowe prawa w ZO ONZ, a także w niektórych jego organach pomocniczych oraz międzynarodowych konferencjach i spotkaniach organizowanych pod jego auspicjami. Pomimo tych zmian status UE przy ZO ONZ nie jest podobny do statusu państw obserwatorów, a rezolucja nr 65/276 podkreśla, że takie same prawa, jakie posiada UE, mogą otrzymać również inne regionalne organizacje międzynarodowe. Tym samym ZO ONZ nie uwzględnia wyjątkowości procesu integracji państw w ramach UE i traktuje ją jak każdą inną organizację międzynarodową.
2
Content available Siła w relacjach biznesowych
100%
EN
Creating and maintaining relationships is crucial for the business. Profiting form the relationship, however, does not occur automatically because there are many factors that determine the development of the relationship. The literature review leads to the conclusion that the key factor for understanding the buyer-supplier relationship is power and dependency. Power in relation means the ability to convince partner to act in the way, which alone would not have chosen. The consequence of power in the relationship is dependence one side from the partner and asymmetrical nature of relations. The purpose of this article is to show how a perception of power in the relationship affects the assessment of the condition of supplier-customer relationships. Results presented in this article relate to the construction industry, which is seen as an industry focused on short-term projects, which makes it difficult to build and develop relationships.
EN
Initially, the Internet was used for academic research as a tool for communication between its users, and in business. However, in recent years, the Internet has been increasingly recognized as an essential element of a democratic society. This trend is refl ected in the work of international organizations, the jurisprudence of national and international courts, and also in the views of theorists. Consequently, it is reasonable to assume that access to the Internet today is an independent human right, as is confi rmed by opinion polls. For that reason, a discussion should be initiated on introducing “freedom of access to the Internet” to the Constitution of the Republic, in the form of insertion of a new article, namely Article 54a.
4
100%
EN
The gradual increase in the number of EU bodies that are conferred with a legal personality which is different from the legal personality of the EU itself (multiplication of the legal personality of EU’s bodies), has been a phenomenon noticeable within the functioning of this international organization for a long time. As a result, a number of EU bodies with legal personality have been created, which occupy a different position in itsorganizational structure and whose legal bases are defined in EU law of different ranks. The article attempts to present a catalog of those bodies, as well as to determine the nature of their legal personality (the author takes into account three possibilities, i.e. the personality of international law, EU law and national law). The author also draws attention to the effects that result for the functioning of the EU from the multiplication of the legal personality of its bodies. One of the consequences is that each legal person must have its own internal organs, which act on its behalf and exercise its legal capacity. Within the sphere of EU law, the existence of internal bodies of its legal persons was taken into account primarily in the context of their capacity to become a party in the proceedings before the Court of Justice of the EU. This may be seen for example with respect to the internal bodies of the European Central Bank and the European Investment Bank. The effects of the existence of EU bodies with legal personality may also be seen in the context of EU law provisions that relate to the implementation of the EU budget.
PL
Stopniowe powiększanie się liczby organów UE, które wyposażone są w odrębną od niej osobowość prawną (multiplikacja osobowości prawnej organów UE), jest zjawiskiem zauważalnym w ramach funkcjonowania tej organizacji międzynarodowej już od dłuższego czasu. W jego wyniku doszło do powstania całego szeregu organów UE posiadających osobowość prawną, które zajmują różne miejsce w jej strukturze organizacyjnej i których podstawy prawne działania określone są w aktach prawa UE o różnej randze. Prezentowany artykuł stanowi próbę przedstawienia katalogu tych organów, a także określenia charakteru ich osobowości prawnej (autor bierze przy tym pod uwagę trzy możliwości, tzn. osobowość prawa międzynarodowego, prawa UE oraz prawa krajowego). Autor zwraca również uwagę na skutki, jakie wynikają dla funkcjonowania UE z multiplikacji osobowości prawnej jej organów. Jednym ze skutków jest to, że osoba prawna musi mieć własne organy wewnętrzne, które występują w jej imieniu w obrocie prawnym. W prawie UE istnienie organówwewnętrznych jej osób prawnych uwzględnione zostało przede wszystkim w kontekście ich zdolności procesowej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, co widać na przykładzie organów wewnętrznych Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Skutki istnienia organów UE wyposażonych w osobowość prawną widać ponadto w kontekście przepisów prawa UE, które dotyczą wykonania budżetu UE.
5
100%
EN
The article aims to present the classifications of decentralised agencies of the European Union. As a basis for classifications the Author used temporal, instrumental, structural as well as functional approach. The analysis in this paper clearly shows, that some of the classification of the EU agencies (eg. instrumental classification), show that the EU agencies very often defy attempts to classify them. For this reason, the Author notes, that despite their value for better understanding and bringing structure and insight into the functioning of EU agencies, all their classifications should be treated with some caution.
PL
Prezentowany artykuł ma na celu dokonanie klasyfikacji agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej. Jako podstawy dokonania klasyfikacji przyjęto podejścia: temporalne, instrumentalne, strukturalne i funkcjonalne. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że szereg klasyfikacji agencji (np. dokonana ze względu na charakter ich kompetencji) dowodzi, że agencje bardzo często wymykają się próbom ich klasyfikacji. W związku z tym Autor zauważa, że pomimo ich znacznej wartości dla lepszego zrozumienia oraz uporządkowania działalności agencji i funkcji przez nie wykonywanych, wszelkie ich klasyfikacje należy traktować z dużą ostrożnością.
PL
Celem opracowania jest ocena cech organizacyjnych i ekonomicznych rolnictwa w Polsce z obszarów (gmin) szczególnie predestynowanych do dostarczania dóbr publicznych. Delimitację tych gmin przeprowadzono na podstawie ustalonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (IUNG – PIB) w Puławach wskaźnika Waloryzacji Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej (WRPP). Dane dotyczące potencjału produkcyjnego rolnictwa z tych gmin uzyskano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Ponadto wykorzystano publikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz dane Polskiego FADN za lata 2018-2020. Stwierdzono, że gospodarstwa z tych gmin na tle gospodarstw z gmin pozostałych cechowały się m.in. mniejszymi ponoszonymi kosztami ogółem w przeliczeniu na 1 ha UR, mniejszą produktywnością czynników produkcji oraz dochodem w przeliczeniu na 1 ha UR. Istotne znaczenie miały w ich dochodach otrzymywane dopłaty operacyjne, bez których ponosiłyby nierzadko stratę.
EN
The aim of the study is to assess the organisational and economic characteristics of agriculture in Poland from areas (communes) especially predisposed to provide public goods. The delimitation of these communes was carried out on the basis of the agricultural production area valorization index (APAV) established by the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute (IUNG - PIB) in Pulawy. Production potential of agriculture in these communes were obtained from the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA). In addition, data from the Statistics Poland (GUS) and Polish FADN were used. It was stated that farms from these communes in comparison to farms from other communes were characterised by, among others, lower total costs per 1 ha of UAA, lower productivity of factors of production and income per 1 ha of UAA. The operating subsidies received were of great importance to them, without which they would often suffer losses.
EN
The paper presents an assessment of organisation and economics of Polish crop farms and their competitiveness has been defined against analogous farms from Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Germany. The assessment of researched farms was made on the basis of the Polish and Europe-wide FADN data of 2010-2012, bearing in mind economic size of farms expressed in EUR thousands of Standard Output (SO). The research used comparative method. Competitiveness of the researched farms was defined with the competitiveness ratio, which illustrates the relation between farm income and the sum of costs of using own factors of production (labour, land and capital). Research results point to a growth in the share of crop farms in the general number of farms. In 2013, the share amounted to 53%. It was stated that there is a positive relation between the economic size of a farm and the UAA, and the share of rented land, and negative relation between the economic size of a farm and labour inputs and value of assets per 1 ha of UAA. It was stated that labour productivity and efficiency as well as land and labour productivity grow, along with an increase in the economic size of farms. The Polish crop farms in individual economic size classes showed, on many occasions, greater competitive capacity as regards analogous farms from the researched countries.
PL
W opracowaniu przedstawiono ocenę organizacji i ekonomiki polskich gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną oraz określono ich konkurencyjność w stosunku do analogicznych gospodarstw z Węgier, Czech, Słowacji i Niemiec. Oceny badanych gospodarstw dokonano na podstawie danych Polskiego FADN i FADN ogólnoeuropejskiego w latach 2010-2012, z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej gospodarstw wyrażonej w tys. euro Standardowej Produkcji (SO). W badaniach posłużono się metodą porównawczą. Konkurencyjność badanych gospodarstw określono wskaźnikiem konkurencyjności, który obrazuje stosunek dochodu z gospodarstwa rolnego do sumy kosztów użycia własnych czynników produkcji (pracy, ziemi i kapitału). Wyniki badań wskazują na wzrost udziału gospodarstw nastawionych na produkcję roślinną w ogólnej liczbie gospodarstw. W 2013 roku ten udział wynosił 53%. Stwierdzono dodatnią zależność między wielkością ekonomiczną gospodarstw a powierzchnią użytków rolnych i udziałem gruntów dzierżawionych oraz ujemną zależność między wielkością ekonomiczną gospodarstw a nakładami pracy i wartością aktywów w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. Stwierdzono wzrost produktywności i wydajności pracy, a także dochodowości ziemi i pracy wraz ze zwiększaniem wielkości ekonomicznej gospodarstw. Polskie gospodarstwa nastawione na produkcję roślinną w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej wielokrotnie wykazały się większą zdolnością konkurencyjną w stosunku do analogicznych gospodarstw z badanych krajów.
PL
Komunikację można postrzegać, oprócz interakcji, procesu tworzenia i dostarczania wartości, jako jeden z głównych elementów relacji między nabywcą a sprzedawcą3 w relacjach na rynku przedsiębiorstw. Głównym celem komunikacji między partnerami jest zapewnienie zrozumienia wzajemnych intencji, dostarczenie informacji koniecznych do podjęcia decyzji oraz tworzenie gruntu pod rozwój relacji. Mimo ważnej roli komunikacji w sferze business-to-business poświęca się jej stosunkowo niewiele uwagi w publikacjach. Przeprowadzone dotychczas badania nie wyjaśniają, w jakim stopniu komunikacja, a zwłaszcza uwzględnienie w niej potrzeb nabywcy, wpływa na relacje ze sprzedawcą. W artykule przedstawiono podstawowy poziom interakcji w relacjach biznesowych: nabywca-klient a sprzedawca-dostawca. Przyjęto, że komunikowanie się sprzedawcy niezgodnie z oczekiwaniami klienta może prowadzić do pogorszenia relacji między nimi. Podejście takie jest odmienne od dotychczas publikowanych, zakłada się w nich bowiem, że komunikacja sprzedawcy powinna być dostosowana do preferencji klienta (co wynika ze sprzedaży adaptacyjnej)4. Dotychczasowe badania dotykają pozytywnych aspektów komunikacji i wskazują raczej na efekty działań zgodnych z oczekiwaniami klienta. W celu weryfikacji stawianej tezy dokonano przeglądu literatury z zakresu marketingu relacji, komunikacji i zachowań organizacyjnych oraz przeprowadzono badania w przedsiębiorstwach w Polsce. Celem badań było zweryfikowania stopnia, w jakim niezgodność stylu i treści komunikacji sprzedawcy z oczekiwaniami klienta wpływają na relację nabywcy ze sprzedawcą. Efektem jest wskazanie obszarów komunikacji, w które sprzedawcy powinni inwestować oraz takich, w których nawet brak dopasowania nie wpływa negatywnie na relacje z klientem. Wykazano również, że stopień, w jakim dopasowanie bądź niedopasowanie komunikacji wpływa na relacje klienta i sprzedawcy, zależy od zaufania, jakim klienci darzą sprzedawców w różnych sytuacjach zakupu.
EN
Communication in the business-to-business relations remains the area, which is devoted ofa relatively low attention in publications. An exception is research on the level and scope of information exchange. A friar remains knowledge of the interdependence of communication and relation. In their article, the authors rely on the assumption that lack to meet by the seller purchaser’s communication expectations may have a negative impact on the level of their confidence, satisfaction, commitment and recommendation by them of the seller, and, thus, may lead to aggravation of relations between them. The theoretical considerations are supported by the results of surveys of 266 professional buyers.
RU
Коммуникация в отношениях между предприятиями остается сферой, которой отводят относительно небольшое внимание в публикациях. Исключение составляют исследования, касающиеся уровня и объема обмена информацией. Пробелом остаются знания о зависимости коммуникации и отноешний. В своей статье авторы сделали предположе- ние, что невыполнение продавцом ожиданий покупателя в отношении коммуникации может оказать отрицательное влияние на уровень доверия, удовлетворения, вовлеченности покупателя и на рекомендацию им продавца и, тем самым, вести к ухудшению отношений между ними. Теоретические рассуждения поддерживаются результатами обследований 266 профессиональных покупателей.
11
63%
EN
In this paper the authors try to argue that the notion of legal interest has not been analysed in sufficient detail in Polish specialist literature, although this notion is weighty in the field of law theory and its tenets. Making an attempt to describe the nature of the notion of legal interest in legal and philosophical way, the authors exhort to reflect on ontological, epistemological and axiological backgrounds of this concept.
PL
W artykule podjęto próbę wykazania, że pojęcie dobra karnego, mimo że nadzwyczajnie ważne dla teorii prawa i dogmatyki prawa karnego, nie doczekało się w polskiej literaturze przedmiotu rzetelnego opracowania. Dokonując prawno-filozoficznej analizy pojęcia dobra prawnego, autorzy nawołują do refleksji nad ontologicznymi, epistemicznymi i aksjologicznymi podstawami konstytuującymi to pojęcie.
EN
In this paper the authors try to examine arguments used in social sciences (especially in law) which are not reliable from logical point of view. This approach is weighty, because these arguments are used in the process of law’s justification. However, if arguments formulated in a field of social sciences are coherent with logical rules, then these arguments can be treated as reliable.
PL
W artykule podjęto problematykę argumentów wykorzystywanych w naukach społecznych na przykładzie prawa, które – jak wykazano w pracy – w większości przypadków są argumentami nierzetelnymi. Ma to o tyle doniosłe znaczenie, iż są one wykorzystywane w procesie uzasadnienia w prawie. Nie oznacza to w żadnej mierze, że formułowane w tych naukach argumenty są wyłącznie argumentami nierzetelnymi, o ile mieszczą się one w ramach logiki.
13
51%
EN
The paper presents the situation of farms located in areas exposed to droughts, emphasising the situation of those having poor quality soils. The research covered 296 farms keeping uninterrupted accounts under the Polish FADN over the period of 2006-2013, in the area of 96 gminas especially affected by droughts, which are situated in the following voivodeships: Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie and Dolnośląskie. As a point of reference the research used 4294 farms located in the area of other gminas countrywide. The analysis demonstrated that farms situated in the region frequently affected by droughts had worse production and economic results and a factor intensifying the effects of droughts was poor soil quality. Other factors determining the case were only preliminarily indicated, given small number of the analysed sample.
PL
W opracowaniu przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach narażonych na susze, z podkreśleniem sytuacji tych z glebami gorszej jakości. Badaniami objęto 296 gospodarstw prowadzących w sposób ciągły rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2006-2013 na terenie 96 gmin dotkniętych szczególnie suszami z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Podstawą odniesienia były 4294 gospodarstwa położone na terenie pozostałych gmin kraju. Analiza wykazała, że gospodarstwa z rejonów częstego występowania susz uzyskiwały gorsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne, a czynnikiem pogłębiającym skutki suszy była zła jakość gleb. Inne czynniki, które o tym przesądzały, wskazano tylko wstępnie z uwagi na małą liczebność analizowanej próby.
EN
Isoprostanes are a recently discovered group of prostaglandin isomers. Results of previous studies suggest that they can be used as oxidative stress markers, because in a number of cardiovascular, pulmonary and neurological diseases their levels in biological samples considerably increase. It has been found that people suffering from diabetes, obesity, homozygous familial hypercholesterolemia, moderate hypercholesterolemia, and smokers have higher levels of isoprostanes in urine. The same refers to patients with asthma, Alzheimer disease and Down syndrome. This paper reviews the results of relevant studies.
EN
Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) are used as flame retardants. Due to their widespread use in many consumer products, PBDEs can be found in food as well as in the environment. Their presence has also been found in the human serum, human adipose tissue and human breast milk. Results of experimental studies suggest that the presence of PBDE in the environment is not neutral to our health. In rats and mice exposed to PBDE disturbances in thyroid hormone homeostasis and reproductive system such as changes in reproductive organs weight and disorders in sperm motility and motion were found. In rodents, pre- and postnatal exposure to PBDE can cause neurobehavioral effects. Also in humans disturbances in thyroid hormone system, weight of reproductive organs and concentrations of sex hormones associated with PBDEs serum concentrations were found. Exposure to PBDEs during pregnancy may lead to slower mental and psychomotor development in infants. In this paper the results of previous animal a nd human studies are reviewed.
EN
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs) are unwanted by-products in a variety of industrial and thermal processes. They have been present on Earth long before the human era, since they may be also formed as a result of forest fires or volcanic explosions. Polychlorinated biphenyls (PCBs) in turn, have been intentionally produced by humans. Poland was a minor producer of PCB mixtures (Chlorofen and Tarnol), which were a source of direct and indirect environmental diffusion with PCB and less with PCDDs/PCDFs. Industrial accidents with PCDDs/PCDFs were absent in Poland. Their stability and resistance to thermal breakdown made them very dangerous for environment and, in consequence, due to their environmental persistence, bioaccumulation and biomagnification in the terrestrial and aquatic food chains, to humans. Humans may become affected by PCDDs/PCDFs and PCBs through environmental (soil and water contamination, fish and food), occupational (incinerators; pulp, paper and metallurgy industry; copper production), or accidental (Seveso accident) exposure. The aim of this review was to evaluate environmental hazard caused by PCDDs, PCDFs and dioxin-like-PCBs in the central region of Poland based on the accessible data on diffusion of those compounds in sediments and riverine, reservoir and storm water from our previous studies and discussed in the context of other achievements in Poland and elsewhere.
18
Content available Today’s oxidative stress markers
45%
PL
Stres oksydacyjny jest stanem braku równowagi między działaniem reaktywnych form tlenu (RFT) a działaniem antyoksydantów. Równowaga ta może być zakłócona w wyniku zwiększonego działania wolnych rodników lub spadku aktywności antyoksydacyjnej. Zaburzenia te mogą występować zarówno na poziomie komórkowym, jak i całego organizmu. Ponieważ stres oksydacyjny może być podłożem wielu zespołów chorobowych, niezwykle istotne jest znalezienie odpowiednich markerów, które mogą być wykorzystane do oceny jego poziomu in vivo. Stosowane od wielu lat markery – ocenę stężenia aldehyd dimalonowy (MDA) i substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (thiobarbituric acid reactive substances – TBARS) – stopniowo uzupełnia się nowymi, takimi jak alantoina czy izoprostany (IzoP) wraz z ich metabolitami (IzoP-M). W niniejszej pracy skupiono się na zaprezentowaniu nowych, obiecujących markerów stresu oksydacyjnego (alantoina, IzoP, IzoP-M), ukazując korzyści wynikające z ich stosowania i prognozując dalsze kierunki badań nad ich zastosowaniem. Med. Pr. 2015;66(3):393–405
EN
Oxidative stress represents a situation where there is an imbalance between the reactive oxygen species (ROS) and the availability and the activity of antioxidants. This balance is disturbed by increased generation of free radicals or decreased antioxidant activity. It is very important to develop methods and find appropriate biomarkers that may be used to assess oxidative stress in vivo. It is significant because appropriate measurement of such stress is necessary in identifying its role in lifestyle-related diseases. Previously used markers of oxidative stress, such as thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) or malondialdehyde (MDA), are progressively being supplemented by new ones, such as isoprostanes (IsoPs) and their metabolites or allantoin. This paper is focusing on the presentation of new ones, promising markers of oxidative stress (IsoPs, their metabolites and allantoin), taking into account the advantage of those markers over markers used previously. Med Pr 2015;66(3):393–405
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.