Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W ostatnich latach obserwuje się zaostrzanie wymagań cieplnych dla budynków, jak również wzrost świadomości ekologicznej konsumentów. To między innymi dlatego autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest najczęściej wybieranym elementem murowym w Polsce [1]. Od 1 stycznia 2017 r. maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uc(max) dla ścian nie może być większy niż 0,23 W/m2K. Dzięki swojej porowatej strukturze, autoklawizowany beton komórkowy cechuje się dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej, jest materiałem lekkim i praktycznym w obróbce, a jego produkcja jest procesem bezodpadowym. Uzyskanie wytrzymałości przy tak wysokiej porowatości nie byłoby możliwe bez zastosowania obróbki hydrotermalnej. O ile skład fazowy świeżej mieszanki betonu komórkowego nie odbiega znacząco od składu betonu dojrzewającego w warunkach naturalnych, to użycie nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem powoduje powstawanie uwodnionych krzemianów wapnia o wyższym stopniu wykrystalizowania, takich jak: tobermoryt. Dzięki zastosowaniu przyspieszonej metody dojrzewania otrzymujemy materiał konstrukcyjny o niskiej gęstości, niskim współczynniku przewodzenia ciepła przy zachowaniu odpowiednich parametrów wytrzymałościowych. Niższa gęstość materiału oznacza, że możliwe jest przetransportowanie większej ilości materiału przy jednoczesnej oszczędności energii w transporcie samochodowym.
EN
In recent years exacerbation of thermal regulation for buildings can be observed, and increased human responsibility for environmental. It is the reason why Autoclaved Aerated Concrete (AAC) is the most commonly used building material in Poland [1]. Since 1st January 2017 maximum value of thermal transmittance (Uc(max)-value) cannot be higher than 0,23 W/m2K. Thanks porous structure, autoclaved aerated concrete, have good thermal properties. AAC is a light weight material easy to use, and moreover its production is a waste-free production. Obtainment so high compressive strength in correlation to high porosity cannot be able without using hydrothermal treatment. Phase composition of freshness mortar of autoclaved aerated concrete is close to phase composition of standard concrete hydrated under atmospheric conditions. Hydration under hydrothermal conditions cause formation of Calcium Silicate Hydrated C-S-H with higher degree of crystallinity and tobermorite. Due to use hydrothermal conditions production of lightweight buildings material as the autoclaved aerated concrete with good thermal insulation and enough compressive strength is possible. Lower density of AAC in comparison to the other building material allow to transport higher amount of material by the same transport, while caring for the natural environment.
PL
Bakterie mlekowe należące do rodzaju Lactococcus zawierają wiele plazmidów replikujących według dwóch ogólnie znanych mechanizmów, t.j. mechanizmu toczącego się koła (RCR) (ang. rolling circle replication) i typu theta (ang. theta replication). Plazmidy RCR mają zwykle niewielkie rozmiary, do 2-3 tysięcy par zasad (t.p.z.) i zazwyczaj są kryptyczne. Plazmidy typu theta należą do najczęściej spotykanych, mają wielkość od kilku do kilkudziesięciu t.p.z. i kodują wiele ważnych technologicznie funkcji bakterii mlekowych, takich jak fermentacja laktozy, aktywność proteinazowa, mechanizmy fagooporności, produkcja bakteriocyn, produkcja zewnątrzkomórkowych polisacharydów, oporność na jony metali ciężkich i antybiotyki oraz wiele innych cech. Występują zwykle w niewielkiej liczbie kopii na komórkę, ale są stabilne zarówno strukturalnie jak i segregacyjnie. Cechą charakterystyczną większości plazmidów typu theta bakterii Laciococcus jest fakt występowania w ich strukturze wielu różnych sekwencji insercyjnych i transpozonów, które są przyczyną dużej zmienności genetycznej tych bakterii. Sekwencje insercyjne występują również w DNA chromosomalnym bakterii z rodzaju Lactococcus, a ich obecność sprawia, że mogą powodować znaczne przegrupowania w obrębie chromosomu, polegające na inwersji lub delecji dużych fragmentów DNA. Sekwencje insercyjne są zatem aktywnym czynnikiem powodującym różnorodne mutacje i w istotny sposób wpływają na zmienność biologiczną szczepów, wyrażającą się znacznymi różnicami w aktywności tych samych szlaków metabolicznych (np. metabolizm cytrynianu i laktozy) bądź też pojawianiem się całkowicie nowych właściwości (np. produkcja bakteriocyn czy oporność na jony metali ciężkich). Z drugiej strony, bakterie mlekowe z rodzaju Lactococcus mające status organizmów typu GRAS (ang. generally regarded as safe) mogą być wykorzystywane bez ograniczeń jako narzędzia do otrzymywania fermentowanych produktów spożywczych lub też jako dodatki do żywności. Z tego powodu DNA pochodzące z tych bakterii, zarówno chromosomowe jak i plazmidowe, również może być wykorzystywane do modyfikacji innych drobnoustrojów na drodze transformacji. Właściwości sekwencji insercyjnych tych bakterii polegające na wywoływaniu mutacji insercyjnych wydają się zatem bardzo interesującym narzędziem do prób generowania zmienności genetycznej innych gramdodatnich bakterii, np. z rodzaju Bacittus. Celem prezentowanej pracy było sprawdzenie czy DNA plazmidowe i „czyste" DNA sekwencji insercyjnych izolowane z bakterii mlekowych może wywoływać mutacje u bakterii Eacillus subtilis. W tym celu zastosowano technikę transformacji bakterii Bacillus subtilis za pomocą obydwu rodzajów DNA bakterii mlekowych oraz opracowano sposoby wyodrębniania mutantów o zmienionych właściwościach biochemicznych i fizjologicznych. W eksperymentach transformacji Bacillus subtilis z wykorzystaniem plazmidów bakterii mlekowych otrzymano klony o zmienionych cechach morfologicznych i niezdolne do procesu sporulacji. Ponadto szczepy te charakteryzowały się znaczną aktywnością β-galaktozydazy (niewykrywalną u szczepu wyjściowego) oraz opornością na kanamycynę (50 μg*cm-3) i wysokie stężenie jonów kadmu (500 μM). Porównanie wydajności syntezy biomasy szczepu wyjściowego i otrzymanych klonów w pożywce zawierającej laktozę jako źródło węgla wykazało, że szczepy te aktywnie metabotizują laktozę, a ponadto komórki nie przetrwatnikują i nie ulegają autolizie. Otrzymane mutanty wydają się zatem być dobrymi gospodarzami dla rekombinowanych genetycznie plazmidów warunkujących, np. wysoką produkcję enzymów zewnątrzkomórkowych takich jak amylazy, glukanazy czy proteazy. Do transformacji Bacillus subtilis wykorzystano również zmodyfikowany duży plazmid bakterii Lactococcus laclis ssp. lactis var. diacetylactis 239. Modyfikacja ta polegała na jego zmniejszeniu. W wyniku transformacji Bacillus subtilis PSL1, otrzymano szereg transformantów opornych na kanamycynę, a jeden z nich zawierał autonomiczny plazmid, który nazwano pLD239. Udało się zatem przenieść duży plazmid bakterii mlekowych do komórek Bacillus subtilis i uzyskać ekspresję genu oporności na kanamycynę. Określono wielkość tego plazmidu na 26,7 tysięcy par zasad i stwierdzono, że enzym restrykcyjny Sali generuje 4 fragmenty oznaczone F1 - F4 o długości odpowiednio 1,9; 3,8; 7,0 i 14,0 t.p.z. Fragmenty te sklonowano w plazmidzie pUC19, w komórkach Escherichia coli JM101, otrzymując rekombinowane plazmidy pUC19:F1-pLD239, pUC19:F2-pLD239, pUC19:F3-pLD239, PUC19:F4-pLD239. Stwierdzono również, że fragment F2 jest odpowiedzialny za oporność na kanamycynę, a fragment F4 zawiera minimainy replikon funkcjonujący u Bacillus subtilis. Fragmenty F3 oraz F4 plazmidu pLD239 zawierały najprawdopodobniej sekwencje insercyjne gdyż transformacja komórek Bacillus subtilis rekombinowanymi plazmidami pUC19:F3-pLD239 i pUC19:F4-pLD239 prowadziła do otrzymywania mutantów o zmienionych cechach biochemicznych oraz morfologicznych co mogło być wynikiem mutacji insercyjnych. Zastosowano technikę PCR do wyodrębniania sekwencji insercyjnych ISS1 i IS904 z różnych szczepów bakterii Lactococcus lactis, a otrzymane DNA obu sekwencji wykorzystane zostało do transformacji komórek Bacillus subtilis metodą elektroporacji, w wyniku, której izolowano mutanty insercyjne. Ze względu na to, że „czyste" sekwencje insercyjne nie kodują żadnych łatwo wykrywanych cech fenoptypowych to do detekcji mutantów insercyjnych zastosowano różne czynniki selekcyjne, gdyż pod wpływem wprowadzonej sekwencji insercyjnej, komórki bakterii mogą nabywać cechę oporności na kanamycynę i inne antybiotyki, oporność na jony kadmu bądź też detergenty, takie jak np. Tergitol. Otrzymane tą drogą mutanty miary zmienioną morfologię komórek, nie przetrwalnikowary i wytwarzały różnorodne pigmenty oraz charakteryzowały się zmienioną morfologią kolonii. Wykazano, że badane sekwencje insercyjne indukowały u bakterii Bacillus subtilis produkcję substancji o działaniu antybiotycznym w stosunku do innych gatunków bakterii, drożdży i grzybów nitkowatych, co najprawdopodobniej wiązało się z aktywacją genów odpowiedzialnych za biosyntezę bakteriocyn i/lub biosurfaktantów. Niektóre szczepy mutantów insercyjnych charakteryzowały się zwiększonym wydzielaniem specyficznych białek zewnątrzkomórkowych, co może być wykorzystane do skonstruowania wektorów sekrecyjnych w oparciu o sygnały genetyczne sterujące produkcją i wydzielaniem tych białek (sekwencja promotorowa, miejsce wiązania rybosomów, sekwencja peptydu liderowego). Stwierdzono również, że wprowadzenie sekwencji insercyjnej ISS1 i IS904 do komórek Bacillus subtilis może powodować efekt plejotropowy polegający na znacznym ograniczeniu liczby metabolizowanych substratów. Otrzymano mutanty, które metabolizowaly jedynie glukozę i fruktozę spośród 24 substratów węglowodanowych metabolizowanych przez szczep wyjściowy. Obecność sekwencji insercyjnej lSSl i IS904 w komórkach Bacillus subtilis powodowała znaczną niestabilność otrzymanych mutantów, które często podlegały dalszym samorzutnym zmianom cech fizjologicznych i biochemicznych zachodzących prawdopodobnie w wyniku kolejnych transpozycji sekwencji insercyjnej. Zmiany te można było indukować za pomocą niskiej temperatury czy też różnych czynników selekcyjnych. Wykazano że zastosowanie mineralnej pożywki minimalnej Spizizena ze skrobią jako jedynym źródłem węgla do selekcji szczepów, pozwoliło na otrzymanie ze szczepu Bacillus subtilis BGSC1 A2S9/IS904, który asymilował jedynie glukozę i fruktozę, nowych mutantów zdolnych do rozkładu skrobi o znacznie zwiększonej aktywności amylolitycznej w porównaniu do szczepu wyjściowego. Przykład ten wskazuje, że zastosowanie do selekcji niemetabolizowanego substratu przez mutanta Bacillus subtilis BGSC1A289/IS904 prowadzi do aktywacji genów uczestniczących w asymilacji tego substratu. Taka metoda selekcji wydaje się zatem być bardzo pomocna do otrzymywania mutantów aktywnie metabolizujących inne substraty. Niestabilność mutantów insercyjnych polegała również na zmianie barwy kolonii z żółtej na pomarańczową lub czerwoną, z pomarańczowej na żółtą, z gładkiej na szorstką i odwrotnie. Obserwowano również zmiany polegające na przywróceniu funkcji ruchu komórki powstałe prawdopodobnie poprzez odblokowanie mutacji odpowiedzialnej za syntezę rzęsek bakterii. Łatwość z jaką można wprowadzić sekwencje insercyjne do komórek Bacillus subtilts i różnorodność zmian genetycznych obserwowanych pod wpływem tych sekwencji sprawiają, że technika ta może stanowić bardzo cenne narzędzie do badania funkcji genów, zwiększania aktywności różnych szlaków metabolicznych jak i indukcji ekspresji genów nieaktywnych u szczepu wyjściowego np. z powodu braku aktywnego promotora. Mutanty otrzymane tą metodą mogą być wykorzystane bezpośrednio w różnych procesach biotechnologicznych takich jak np. biosynteza enzymów zewnątrzkomórkowych lub substancji antybiotycznych czy też pigmentów komórkowych. Mutanty o pożądanych cechach technologicznych takich jak brak sporulacji, ograniczona lizą komórek, wykorzystywanie tanich odpadowych substratów węglowodanowych, wysoka wydajność syntezy biomasy czy też aktywna sekrecja białek zewnątrzkomórkowych mogą być wykorzystywane jako komórki gospodarza dla procesów biotechnologicznych wykorzystujących technikę rekombinacji DNA. Ponadto analiza genetyczna otrzymanych mutantów może prowadzić do wyjaśnienia mechanizmów regulacji aktywności genów, oznaczenia właściwości genów o dotychczas nieznanej funkcji, a także przyczynić się do poznania interakcji pomiędzy różnymi genami.
EN
Native and recombinant plasmids of lactic acid bacterium Lactococcus lactis ssp. lactis var. diacetylactis 239 as well as PCR amplified DNA of insertion sequences ISS1 and IS904 were applied for transformation of Bacillus subtilis BGSC 1A289 and PSL1. Detection methods of resulting transformants were developed. They allowed for the isolation of mutants with altered biochemical properties, cell and colony morphology, lack of sporulation and mobility. Mutants obtained from transformation of Bacillus subtilis with native plasmid DNA of Lactococcus lactis ssp. lactis var. diacetylactis 239 were characterized with substantial β-galactosidase activity (not present in the parent strain), kanamycin resistance (50μg*cm-1), cadmium ions resistance (500 μM), inability to sporulate and lack of motility and cell lysis. Mutants obtained after transformation of Bacillus subtilis PSL1 with partially digested EcoRI and religated lactococcal plasmid DNA, were kanamycin resistant and one of them contained autonomous plasmid named pLD239 (26.7 kbp). It has been proved that large lactococcal plasmid can be transferred to Bacillus subtilis and function in the heterologous host. Plasmid pLD239 contained four restriction sites for Sail which generated fragments of the following size 1.94, 3.78, 7.0 and 14.02 kbp. Sail fragments were cloned in E. coli and pUC19. Resulting clones were tested for kanamycin resistance and recombinant plasmids used for transformation of Bacillus subtilis. Performed experiments showed that fragment Sail 3.78 kbp conferred kanamycin resistance (in E. coli) and fragment 14.02 kbp contained minimal replicon active in Bacillus subtilis. Remaining fragments 1.94 and 7.0 kbp contained probably insertion sequences causing insertional mutagenesis and generating various types of mutants of Bacillus subtilis (alteration of cell morphology, sporulation, motility, colony pigmentation, stimulation or retardation of enzyme activities). To prove possible mutagenic role of putative insertion sequences present in Sail pLD239 fragments, transformation experiments of Bacillus subtilis with PCR amplified insertion sequences ISS1 and IS904 of lactic acid bacteria were carried out and mutants containing chromosome integrated IS elements were selected. It has been shown, that for the detection of insertion mutants caused by ,,clean" DNA of insertion sequences, various selection factors can be applied. Such transformants can gain antibiotic resistance (i.e. kanamycin), Cd2+ resistance and detergent resistance such as Tergitol. Insertion mutants generated with IS elements with subsequent selection of inhibitor resistant clones did not contained of any selection markers introduced from outside and their resistance was possibly due to the activation of native for Bacillus subtilis multidrug resistance genes. They were characterized with changed cell morphology, inability to sporulate, colony pigmentation and many other features such as activation of certain enzymes, production of antimicrobial substances and extensive alterations of biochemical profiles. Transformation results with ,,clean" IS elements confirmed their mutagenic role when present in lactococcal plasmid DNA. Insertion mutants of Bacillus subtilis containing chromosomally integrated ISS1 and IS904 were unstable and undergone subsequent further transpositions generating new classes of mutants. It has been demonstrated that IS transposition process can be directed by use of selective media for the recovery of expected mutants. Bacillus subtilis BGSC 1A289/IS904 defective in assimilation of many carbon sources , when plated onto minimal medium containing non metabolizable carbon source such as starch, allowed for the isolation of the new transposition mutant BGSC 1 A289/IS904(Amy+) characterized with higher a-amylase activity than parent strain BGSC 1A289. Multiple transposition of ISS1 from mutant BGSC 1A289/ISS1 resulted in activation of biosurfactant production, feature not observed for the parent strain. Presented results of multiple transpositions of IS elements showed that this method can be very useful for the generation of genetic diversity of mutants and activation of inactive or not known yet metabolic pathways in Bacillus subtilis.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 6
10823--10831
PL
W artykule przeanalizowano model matematyczny siłownika jednostronnego działania ze sprężyną. Dla przejętych założeń zapisano równie różniczkowe ruchu siłownika i równanie na zmianę ciśnienie. Wyznaczono ich równanie charakterystyczne i jego pierwiastki, a następnie współczynniki form własnych. W konsekwencji otrzymano rozwiązanie w postaci równań jednorodnych opisujących przemieszczeni tłoka, jego prędkość i ciśnienie w komorze siłownika. W modelu uwzględniono także ściśliwość cieczy. Posłużono się rozwinięciem w szereg Maclaurina celem zbadania jej wpływu na zmianę ciśnienia w siłowniku. Zaprezentowana analiza w wchodzi w skład większego projektu, którego celem jest przetestowanie zmodernizowanego systemu sterowania kierownicą turbiny wodnej małej mocy. Układu, który został zaprojektowany w oparciu o wykorzystanie elementów hydrauliki wodnej z użyciem innowacyjnej technologii pokryć. Koncepcje tego sterowania i pierwsze testy symulacyjne przedstawiono innym artykule.
EN
The paper presents analysis of the mathematical model of single-acting cylinder with spring. For acquired assumptions a differential equation of actuator motion and pressure change was written. The Characteristic equation and its roots were determined. Consequently, a homogeneous equation describing the piston displacement, its velocity and pressure in the cylinder chamber was obtained. The model also includes compressibility of the fluid. Expansion in Maclaurin’s series was used to investigate its influence on pressure change in the cylinder. The presented analysis is part of a larger project which aim is to test the modernized control system of guide apparatus of small power water turbine. This designed system is built with water hydraulics components using innovative technology of covering. The concepts of control and the first tests of simulation were showed in another article.
11
63%
EN
In this study, a numerical model of the shearing process was developed using the finite element method and the effect of the main process parameter - clearance between tools on the deformation of DC01 steel and quality of the sheared edge was analyzed. The shearing process was considered a geometrical and physical nonlinear problem with unknown boundary conditions in the contact area of the system, such as the tool and workpiece. Numerical results were obtained based on slitting process using the dynamic explicit method in the ANSYS/LS-DYNA code. Experimental verification was conducted to confirm the results of the finite element simulation. These experimental results showed good agreement with those of the finite element simulation. Obtained results can be used to select the optimal clearance in shearing and decrease the scrap.
14
Content available remote Mechanism of anchoring proteins on the cell envelope
63%
EN
Surface proteins, essential structural components of bacterial cell wall, are synthesized as precursors equipped with specific functional domains. The N-terminal signal module enables translocation across the plasma membrane via Sec or Tat pathways, while sorting motif, located in the C-terminus, is responsible for protein attachment to the cell wall peptidoglycan. Only exception are lipoproteins which lipoylated cysteinyl residue connected with bacterial membrane is in N-terminal part of protein. Most of surface proteins, as surface (S-) layer proteins, internalins or autolysins, are linked to the different structures of cell wall through non covalent forces. From the other hand, molecules with LPXTG motif, which attachment involves sortase activity, are linked to the peptidoglycan by covalent bond. Due to structural, chemical and physicochemical properties, surface proteins are attractive components of diverse industrial or medical systems. Knowledge about mechanism of anchoring proteins to the cell envelope will open new possibility of their applications.
15
Content available remote Succinic acid biosynthesis by Corynebacterium glutamicum
63%
EN
Succinic acid is one of the most desirable raw materials. Currently, it is obtained mainly by hydrogenation of maleic acid derived from the C4 petroleum fraction. Corynebacterium glutamicum is considered as a possible microbiological producer of this acid. Under oxygen deprivation conditions this bacteria secretes L-lactate, succinate and acetate. Succinic acid is an intermediate of the Krebs cycle, in order to achieve high efficiency of its biosynthesis, metabolic engineering of C. glutamicum is required. The best producers described so far are C. glutamicum R ΔldhA pCRA717 (146 g/L) and C. glutamicum BOL-3/pAN6-gap (133 g/L). Succinic acid biosynthesis can also be achieved under aerobic conditions. C. glutamicum ZX1 (pEacsAgltA) produces aerobically 21.7 g/L of succinate. Genetic engineering is also necessary to enable the use of low-cost, waste carbon source such as glycerol or starch. The paper also presents and discusses examples of modifications of bacterial cells, allowing them to use these two carbon sources.
17
Content available remote Collagen hydrolysates as a new diet supplement
63%
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej właściwości hydrolizatów kolagenu stosowanych jako suplementy diety. Aktywność biologiczna i oddziaływanie prozdrowotne hydrolizatów białek kolagenowych zostały udowodnione naukowo, zwłaszcza w leczeniu chorób zwyrodnieniowych kości i stawów oraz poprawie kondycji skóry, włosów i paznokci. Wysoka tolerancja pacjentów na spożywane hydrolizaty kolagenu w długim czasie powoduje, iż są one atrakcyjnym prozdrowotnym suplementem diety.
EN
Paper reviews literature data connected with properties of collagen hydrolysates applied as diet supplements. Biological and health promoting activity of collagen derived peptides has been well documented in many studies, especially for the therapeutical treatment of bones and joints diseases as well as for the improvement of skin, hair and nails conditon. High tolerance of patients for long-term ingested collagen hydrolysates make them attractive for use as health promoting diet supplement.
PL
Bakterie reprezentujące rodzaj Bacillus stosowane są do produkcji wielu komercyjnych biopreparatów. Mikroorganizmy te charakteryzują się dużą szybkością wzrostu, a także wydajnym systemem syntezy i sekrecji białek. Szczególne znaczenie mają syntetyzowane przez nie α-amylazy, które posiadają szerokie spektrum zastosowań począwszy od przemysłu spożywczego, będącego głównym odbiorcą enzymu, skończywszy na przemyśle farmaceutycznym. W związku z różnorodnością potrzeb poszczególnych gałęzi przemysłu istnieje konieczność produkcji preparatów amylolitycznych charakteryzujących się zróżnicowanymi optymalnymi parametrami kinetycznymi, szczególnie w odniesieniu do pH oraz temperatury. Celem badań była izolacja środowiskowych szczepów bakterii należących do rodzaju Bacillus wykazujących aktywność amylolityczną oraz określenie wpływu czynników środowiskowych na katalityczne działanie syntetyzowanych przez nie enzymów. Analizowano pięć białek produkowanych przez trzy szczepy B. subtilis oraz przez jeden szczep B. pumilus i B. licheniformis. Przeprowadzone badania wykazały, iż wszystkie α-amylazy zachowywały aktywność w pH 3,6–10,0 i w szerokim przedziale temperatur 25–100oC. Aktywność poszczególnych enzymów podano w postaci ich aktywności właściwej. Ustalono, iż największą aktywność amylolityczną wykazywało białko syntetyzowane przez szczep B. pumilus P2 (188 U·mg-1), najmniejszą aktywnością charakteryzował się natomiast enzym produkowany przez B. subtilis S10 (77 U·mg-1).
EN
Bacillus species are source of commercial enzymes, including amylases, proteases, glucose isomerase or pullulanase. Especially important are α-amylases, enzymes hydrolyzing α-1,4- glucosidic bonds in starch molecule, which have wide range of applications. Analyzing diverse needs of various industries, there is a need for production of amylolytic enzymes with different properties, with emphasis on temperature and pH. The aim of the study was isolation of environmental strains belonging to genus Bacillus, as well as determination of the influence of physicochemical factors on the catalytic activity of synthesized enzymes. During analysis five α-amylases produced by three strains of B. subtilis, one of B. pumilus and one amylase secreted by B. licheniformis strain were analyzed. Activity of tested amylases at pH from 3.6 to 10.0, and at wide range of temperatures (25–100oC) was determined. In the present study, 22 strains belonging to Bacillus subtilis group (16 B. subtilis strains, 3 B. licheniformis and 3 B. pumilus strains) were isolated, while 21 of them were able to synthesize of amylolytic enzymes. Two of isolates, B. subtilis S10 and B. licheniformis L1 synthesized amylases with optimal activity at pH 3.6. Enzymes secreted by B. pumilus P2 had the high estactivity at pH 7.5, whereas B. subtilis S3 at pH 5.0. Amylase isolated from B. subtilis S1 strain, contrary to bacteria mentioned above, possessed optimum activity at pH 10. Three among synthesized enzymes S10, L1, and P2 showed the highest activity at 70oC (77 U mg-1, 115.2 U mg-1 and 188.2 U mg-1, respectively), whereas the optimum temperature for amylases isolated from S1 and S3 was 50oC (131 U mg-1, 108.4 U mg-1 respectively). All of tested enzymes remained activity at 100˚C. It is assumed that, the analyzed enzymes may be an alternative for the current amylolytic preparates used in food, paper and textile industry.
EN
This article is introductory elaboration of the theoretical model of the hydraulic control system of water turbine guide apparatus control. Main goal of proposed hydraulic system configuration is control of water flow on water turbine blades, to keep its constants velocity. The system uses pressure feedback, which controls position of directional valve spool.
PL
Opisano model układu sterowania mechanizmem kierownicy w turbinie wodnej. Wskazano na główne zadanie opisanego układu - sterowanie wielkością strumienia wody przepływającej przez łopatki kierownicy, co służy utrzymaniu zadanej stałej prędkości obrotowej. Podkreślono znaczenie ciśnieniowego sprzężenia zwrotnego z układem suwaka rozdzielacza hydraulicznego.
PL
Opisano prace związane z analizą projektowaniem, wykonaniem prototypów i badaniami wysokociśnieniowych elementów hydrauliki wodnej. Podano wybrane wyniki badania prototypowego zaworu przelewowego do eksploatacji w układach hydrauliki wodnej. Wskazano na kolejne zastosowania tego typu elementów i układów m. in. w przetwórstwie żywności, maszynach budowlanych, urządzeniach szpitalnych i rehabilitacyjnych.
EN
Presented paper contains methodology of analysis, design, prototyping and testing procedures of high pressure hydraulic elements. Results of laboratory tests of the prototype relief valve for oil and water application have been presented. It has been pointed specific applications of high pressure water hydraulic drive and control systems in different industries, such as: food processing, construction and mobile machines and vehicles, to rehabilitation and hospital equipment
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.