Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 237

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
100%
Spektrum
|
2007
|
tom nr 4-5
XXVI-XXXV
PL
Powstawanie, za sprawą rozwoju cyfrowych technik informacyjnych i komunikacyjnych, społeczeństwa informacyjnego jest złożonym procesem obejmujących wszystkie obszary życia społeczno - gospodarczego. Głębokość i tempo przemian jest tak duże, że trudno dziś przewidzieć kształt przyszłości. Jedynie pewne wydają się zmiany. Zmiany te nie ominą w praktyce żadnej struktury społecznej i będą miały zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania i rozwoju. Istotne wyzwanie staje przed nauką, która ma umieć stawiać zasadnicze pytania i dostarczać odpowiedzi na kluczowe dla przyszłości, interdyscyplinarne problemy. W nowych warunkach globalnej konkurencji, ważne zadania ma również gospodarka. Jej innowacyjny, otwarty charakter musi zapewniać na tyle silną pozycję Polski w światowym i europejskim podziale pracy, aby nie tylko dostarczyć niezbędne środki materialne i niematerialne, związane ze specyfiką "społeczeństwa wiedzy", ale i możliwość zatrudnienia współobywateli. Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego musi sprostać historycznemu wyzwaniu.
EN
Information Society formation, because of digital information and communication technologies development, is a complex problem concerning all spheres of society and economic life. Profoundness and rate of these transformations are so big that it is very hard to foresee the future. It seems that the only certain thing are changes. They will practically concern every society structure and they will be of fundamental importance for these structures functioning and development. Science will meet a real challenge which is a competence for asking principal questions and deliver answers for the future interdisciplinary key-problems. Economy also has a very important task in the new global competition circumstances. Its innovative and open character must not only ensure a strong position of Poland in the world and European labour division and deliver all material and non-material means needed by the "Information Society" but also create possibilities to give work to fellow-citizens. Poland has to meet historical challenge requirements on its way to reach information society standards.
PL
Przedstawiono mozliwości i wyzwania, które związane z masowym rozpowszechnieniem różnorodnych aplikacji cyfrowych technik komunikacyjnych (CTK) tworzą nowa szansę cyfrowej modernizacji karaju. Prezentując sytuację Polski na tle przemian światowych, wskazano propozycję zasadniczych kierunków budowy programu tej modernizaczji.
EN
Article presents possibilities and challenges, which stay in relation to common diffuses of digital communication techniques and which create new possibilities for country digital modernisation. By providing contemporary polish condition against international background, author tried to point out basic directions in modernisation programme, which should be followed in the coming future.
EN
Peter F. Drucker (1909-2005) enjoyed world recognition as an author of numerous books which lifted importance of management as research area and academic subject. His research and reflections cast a new light on histoncal role of Taylorism in economic and political development of the USA and other countries. Drucker defined principles and efficiency conditions of managers' activity in the organization. Management by Objectives, which is applied by many well-known enterprises nowadays, is the management method associated with his name. Drucker's concepts have also proved to be significant for the determination of management principles in non-govemmental organizations.
PL
Zmniejszenie średnicy zewnętrznej wirnika jest jedną z metod dostosowania parametrów pracy pompy do instalacji. Po zmniejszeniu średnicy ulegają zmianie wymiary konstrukcyjne wirnika oraz parametry przepływowe na wypływie z wirnika. W referacie dokonano analizy wpływu zmniejszenia średnicy zewnętrznej wirnika na parametry w spirali projektowanej metodą stałego krętu oraz na parametry pracy pompy.
EN
Reduction of the outer diameter of the pump impeller is a method of pump regulation. After impeller diameter reduction impeller dimensions and flow parameters at impeller outlet changes. The analysis of influence of outer diameter of impeller on parameters in spiral casing designed by method of constant moment of momentum and pump parameters are presented in the paper.
EN
On 9th of May 2007 passed away Alfred D. Chandler, a historian of corporations who drew attention to the relationships between strategy and structure of a corporation. By his works A.D. Chandler made a contribution both to economic history and management science.
6
Content available remote Badanie skuteczności działania hydrocyklonu pompowego
100%
PL
Hydrocyklon pompowy przeznaczony jest do wstępnego oczyszczania cieczy z zanieczyszczeń mechanicznych. W celu zaprojektowania hydrocyklonu pompowego opracowano metodę obliczeń pozwalającą na określenie toru oraz parametrów ruchu ciała stałego znajdującego się w cieczy przepływającej przez wirnik i oddzielacz. Badania przeprowadzono w hydrocyklonie pompowym w układzie pionowym przy stałej prędkości obrotowej wirnika i różnych wydajnościach. Badania pozwoliły na weryfikację metody projektowania i określenie skuteczności oddzielania zanieczyszczeń.
PL
Znajomość rozkładu ciśnień porowych w ośrodku geologicznym jest niezwykle istotna w procesie przygotowania i prowadzenia prac wiertniczych. Dobór odpowiednich technik wiercenia i materiałów eksploatacyjnych podnosi poziom bezpieczeństwa prac wiertniczych i przyczynia się do redukcji kosztów, a także ma wpływ na możliwość wykrycia węglowodorów. Rozpoznanie ciśnień porowych stanowi dodatkową informację dla poprawnego określenia rozkładu naprężeń w ośrodku, co jest niezbędnym elementem w optymalnym projektowaniu otworów dla zabiegów szczelinowania w formacjach typu shale gas, shale oil oraz tight gas. Może być również wykorzystana jako bezpośrednia metoda poszukiwawcza, a także jako narzędzie weryfikujące i uzupełniające inne metody poszukiwawcze. W referacie przedstawiono możliwość obliczania ciśnień porowych wykorzystując w tym celu zapis sejsmiczny w obszarze zdjęcia Opalino 3D z rejonu syneklizy perybałtyckiej.
EN
Knowledge of the distribution of pore pressure in the geological environment is extremely important in the process of preparation and conduct of drilling. Selection of the appropriate drilling techniques and consumables increases the level of safety of drilling works and contributes to the reduction of costs, and it also has an impact on the ability to detect hydrocarbons. Recognition of the pore pressure is additional information to properly determine the stress distribution in the geological environment which is a necessary element in the optimal design of wells for fracturing in formations such as shale gas, shale oil and tight gas. It can also be used as a direct method of exploration, as well as a tool to verify and complement to other methods of exploration. The paper presents the possibility of calculating pore pressure using for this seismic data in the area of 3D images Opalino, from peribaltic syneclise region.
PL
Zaprezentowano zasadnicze problemy związane z rozwojem zastosowań jednego z filarów Społeczeństwa Informacyjnego jakim jest EC - Electronic Commerce (Elektroniczna Gospodarka). Zwrócono szczególną uwagę na omówienie raportu 'A Framework for Global Commerce' (Struktura Światowej Gospodarki Elektronicznej) sygnowanego przez prezydentów W.J. Clintona i A. Gore'a, w którym zostały przedstawione pryncypia amerykańskiego spojrzenia na strategię budowy światowej elektronicznej gospodarki, będące z natury rzeczy wyznacznikiem kierunku zmian w skali międzynarodowej. Zawarto także informacje o stanie EC w Unii Europejskiej oraz przedstawiono prognozy dla Polski wynikające z rozwoju Światowej Gospodarki Elektronicznej.
EN
The article presents crucial problems related to development of one of the pillars of information Society, i.e. EC - Electronic Commerce. Particular attention was paid to analysis of the report 'A Framework for Global Commerce' signed by Presidents W.J.Clinton and A.Gore. The report presents the principles of the American perspective of building World Electronic Commerce, which by its nature determines the direction of changes in a global scale. The article contains also information on EC status in the European Union and presents the status and implications for Poland from development of World ElectronicCommerce.
11
100%
PL
Społeczności lokalne, funkcjonujące na terenach słabo zurbanizowanych, stoją przed nową szansą. Jest ona związana ze zdalnym, interaktywnym i multimedialnym dostępem do współczesnej cywilizacji. Nowa forma tej cywilizacji umożliwi mieszkańcom zacofanym dotąd obszarów zapewnienie pracy, edukacji, ochrony zdrowia i innych usług na poziomie zbliżonym do poziomu dostępnego w wielkich miastach, a jednocześnie zachowanie lepszego od wielkomiejskiego komfortu codziennego życia. W artykule wymieniono nowe szanse, ale i niebezpieczne ryzyka.
EN
Local communities, functioning in poorly urbanized areas, have got a new chance. It is connected with remote, interactive and multimedial access to the modern civilization. These new civilization forms will ensure the habitants of the hitherto under-developed areas an access to work, education, health protection and other services on the level close to the one accessible in big cities, preserving at the same time a better than the urban comfort of everyday’s life. Presented are new chances as well as risks connected with such changes.
12
Content available Dynamiczny model histerezy magnetycznej
100%
PL
W referacie przedstawiono skalarny dynamiczny model histerezy magnetycznej oparty na modelu Preisacha. W modelu tym istotną rolę odgrywają stany tzw. operatorów histerezowych. W modelu dynamicznym zmiany stanów tych operatorów są pewną funkcją czasu. W funkcji tej ukryty jest także parametr k reprezentujący właściwości magnetyczne materiału. W poniższym artykule stan przejściowy operatora jest określony poprzez nieliniowe równanie różniczkowe pierwszego rzędu. Przedstawiono model dynamiczny uwzgledniający szybkość zmian parametrów materiałowych z modelem ze sprzężeniem zwrotnym. To wpływa na większą dokładność modelu zarówno przy małych jak i dużych częstotliwościach przemagnesowywania materiału. Wyznaczono wartość parametru materiałowego k dla rdzenia zwijanego z blachy transformatorowej typu ET114-27. Przedstawiono wyniki symulacji pętli histerezy przy różnych częstotliwościach przemagnesowywania rdzenia.
EN
The paper presents the dynamic hysteresis model based on the Preisach theory. In this model the transient state of each hysteretic operator is described by differential equation. In this equation the parameter k is involved that takes into account the material properties of magnetic core. The dynamic model is coupled with feedback model to increase accuracy of simulation results. Simulations results of hysteresis loops are presented for different frequencies of the magnetic field H(t).
PL
W referacie podano algorytm projektowania układu odciążenia naporu osiowego za pomocą łopatek odciążających w pompach wirowych na duże prędkości obrotowe. Na przykładzie obliczeniowym określono wpływ wielkości szczeliny za wirnikiem oraz parametrów pracy pompy na zmianę wartości naporu osiowego. Podano wytyczne umożliwiające zwiększenie trwałości łożysk pomp pracujących przy dużych prędkościach obrotowych.
EN
The algorithm for designing the system of balancing the axial thrust was given in Ihe paper. Influence of the dimension of ihe gap between relieving blades and pump casing on axial thrust was given in the calculation example. Calculations for different delivery head were also made. Recommendations for increase of durability of bearings in rotational pump for high rotational pump was given.
PL
W referacie przedstawiono skalarny model histerezy Preisacha (MHP) z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym. Zaproponowano aproksymację funkcji dystrybucji Preisacha (FDP) przez skończony szereg funkcyjny zawierający funkcje Gaussa z dwiema zmiennymi. Współczynniki FDP wyznaczono na podstawie procedury optymalizacyjnej Levenberga-Marquardta przy wykorzystaniu jedynie pierwotnej krzywej magnesowania oraz głównej pętli histerezy. Weryfikacja modelu histerezy dla materiału ET114 wykazała bardzo dobrą zgodność wyników symulacji z wynikami pomiarów w zakresie głównej, jak też małych pętli histerezy.
EN
The paper presents the feedback scalar Preisach model. Preisach distribution function is approximated by functional series including twodimensional Gauss expressions. Feedback function is represented by third order polynomial. For parameter identification the Levenberg-Marquardt optimization algorithm is used, while the only data sources are the initial magnetization curve and the main hysteresis loop. The comparison between simulation and the experimental results are in a very good agreement regarding main and minor hysteresis Loos.
PL
W referacie przedstawiono wyniki prac związanych z opracowaniem pompowego oddzielacza zanieczyszczeń mechanicznych znajdujących się w pompowanej cieczy. Opracowano model matematyczny ruchu dała stałego wypływającego wraz z cieczą z wirnika pompy odśrodkowej. Metoda obliczeń pozwala na określenie toru oraz parametrów ruchu ciała stałego. Opracowaną metodą przeprowadzono analizę wyników obliczeń dla przyjętego kształtu kanału przepływowego. Badania stanowiskowe przeprowadzono na wielostopniowej pompie odśrodkowej, wewnątrz której zabudowano oddzielacz zanieczyszczeń mechanicznych. Wytrącone w pompie zanieczyszczenia odprowadzano przez upust z kadłuba stopniowego pompy. Ustalono zależność między skutecznością oczyszczania i udziałem objętościowym cieczy odprowadzanej z upustu. Badania przeprowadzono przy różnych wydajnościach pompy.
EN
The paper deals with the results of investigations concerning the design of a pump separator of mechanical impurities contained in the pumped liquid. A mathematical model of the movement of solid bodies has been developed, which leave the centrifugal pump together with the liquid. The applied method of calculations makes it possible to determine the path and parameters of the moving solid. Assuming the given shape of the discharge channel, the results of calculations have been analysed. Test-stand investigations were carried out on a multi-stage centrifugal pump, in which a separator of mechanical impurities had been installed. The impurities, which were precipitated in the pump, were removed from the casing of the pump through a sink. It has been found the relation of degree of purification to volume fraction of the liquid discharged through the sink. Such investigations have been run at various deliveries of the pump.
PL
Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych, których celem było poszukiwanie optymalnych symptomów stanu technicznego, przede wszystkim zazębienia przekładni. Zaproponowano ogólną metodę diagnozowania przekładni, której podstawę stanowi ocena obciążeń dynamicznych kół zębatych zmieniających się podczas eksploatacji przekładni na skutek zużycia.
EN
The autors quotes the results of simulation and laboratory investigations aiming to find out optimum symptoms of the technical state, i.e. above all the meshing of the transmisison.A general method of diagnosing a gear transmission is proposed which is based on an assessment of the dynamic loads on gear wheels liable to change due to wear during operation of the transmission.
EN
This paper presents a mathematical model for the hysteresis phenomenon in ferromagnetic tape wound core. The classical scalar Preisach model of hysteresis is used to simulate magnetic behavior of the grain oriented silicon strip of ET114-27 type. Determination of B-H hysteretic curve is based on measurement of the downward and upward trajectories of the limiting loop. The Everett function and the Preisach distribution function of ET114 material are presented. The model has been validated by comparing measured and calculated results obtained from tests. Experiments and simulations confirm the accuracy of worked out model.
PL
W referacie przedstawiono model matematyczny histerezy magnetycznej w ujęciu klasycznej teorii Preisacha. Dokonano implementacji skalarnego modelu Preisacha w odniesieniu do rdzenia zwijanego z taśmy typu ET114-27. Do symulacji różnych stanów magnetycznych rdzenia wykorzystano jedynie dane z pomiarów głównej pętli histerezy. Wyznaczono funkcję Everetta i funkcję dystrybucji Preisacha badanego rdzenia. Uzyskano ogólnie dobrą zgodność wyników symulacji z wynikami pomiarów.
PL
Pogląd, że śladów naszej tożsamości można szukać w odpadach na pewno nie jest elementem powszechnej wiedzy naszego społeczeństwa. Dla ludzi są to jedynie nieistotne resztki, które nikomu nie służą. Ale czy tak jest naprawdę? Rozpoczynając badania nad kradzieżą tożsamości, nie spodziewano się znalezienia tylu jej „odcisków” w workach na odpady.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.