Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dotazník
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Objectives. This study examined the factor structure of intrinsic motivation (IM) using the Sport Motivation Scale (SMS) in a sample of Czech university athletes. Sample and setting. A total of 229 undergraduate students (152 males, 77 females) participated in this study. The mean age of the research sample was 22 years (SD = 2.13). Students participated in a variety of different individual and team sports (number of different sports practiced within the sample N = 21). Statistical analysis. The authors first examined the SMS factor structure using exploratory (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) techniques, and then evaluated possible group differences in intrinsic motivation based on gender, competition level, and frequency of physical activity using a multiple-indicators multiplecauses (MIMIC) structural modeling approach. Results. Following exclusion of one problematic item, the EFA and CFA model fit statistics favored a 3-factor solution with subscales including intrinsic motivation to know (IM-K), intrinsic motivation to accomplish (IM-A), and intrinsic motivation to experience stimulation (IM-E). Interestingly, MIMIC modeling revealed no significant mean or item performance differences in intrinsic motivation with regard to gender, both at the latent or manifest indicator level. The same was true for competition level, where highly competitive athletes did not differ in their levels of IM from recreational athletes. Correlations between IM subscales and social physique anxiety, physical self-worth, and global self-esteem highlighted possible convergent validity issues of the three-factor IM model. Results reinforce the performance of the SMS IM factor structure in a sample of Czech university students, with minimal evidence supporting cross-cultural or group-level differences. Study limitations. In order to obtain stable parameter estimates, latent variable modeling techniques (EFA, CFA, MIMIC modeling) are best conducted with relatively large samples and in the current study the sample was relatively small. The cross-sectional design does not allow causal inferences regarding the effects of SMS on outcomes nor to assess individual change in IM as well as factors that contribute to change over time. Future studies may want to rely on qualitative and/or longitudinal designs in order to examine developmental trends in IM as well as the usefulness of the tripartite conceptualization of IM in sport.
CS
Cíle. Cílem této studie bylo ověření faktorové struktury vnitřní motivace ve sportu měřené pomocí české verze škály sportovní motivace (SMS – Sport Motivation Scale) u souboru českých univerzitních studentů. Soubor. Výzkumný soubor tvořilo 229 vysokoškolských studentů s průměrným věkem 22 let (SD = 2.13 let). Participanti provozovali řadu různých individuálních a kolektivních sportů (počet různých sportů N = 21). Analýzy. Pro ověření faktorové struktury vnitřní motivace ve sportu byly využity metody explorační i konfirmační faktorové analýzy. Možné meziskupinové rozdíly s ohledem na pohlaví (muži vs. ženy), úroveň sportování (rekreační vs. vrcholová) a frekvence sportování (1 až 2 krát týdně vs. 3 a vícekrát týdně) byly poté analyzovány s použitím tzv. MIMIC (multiple- -indicators multiple-causes) modelování. Výsledky. Explorační i konfirmační faktorová analýza odhalily marginální nesrovnalosti v postulované struktuře, zapříčiněné jednou z položek měřících vnitřní motivaci vědět. Vyloučení této položky vedlo k akceptovatelné shodě tří- -faktorového modelu se subkonstrukty: vnitřní motivace vědět, vnitřní motivace něčeho dosáhnout a vnitřní motivace něco prožít. MIMIC modelování neodhalilo žádné genderové rozdíly v žádném ze subkonstruktů vnitřní motivace, a to jak na latentní úrovni, tak na úrovni manifestní (úroveň položek). Totéž platí pro proměnnou úroveň sportování, kde nebyly zaznamenány rozdíly mezi rekreačně a vrcholově sportujícími participanty. Korelace mezi subkonstrukty vnitřní motivace na jedné straně a sociálně tělesnou úzkostí, tělesným sebepojetím a obecným sebepojetím na straně druhé poukázala na možné problémy s konvergentní validitou třífaktorové konceptualizace vnitřní motivace ve sportu. Limitace. Jednou z možných limitací této studie je využití relativně malého výzkumného souboru pro potřeby modelování s latentními proměnnými. Průřezový návrh studie může být rovněž považovaný za limitaci, jelikož neumožňuje kauzální inference mezi sledovanými proměnnými a neumožňuje zachytit individuální změny ve vnitřní motivaci a ověřit faktory, které by mohly k individuálním změnám přispívat.
SK
Vychádzajúc z cieľov školskej reformy zamernej na stredné školy, venujeme pozornosť digitálnej kompetencii uĉiteľov odborných predmetov na SOŠ. Na základe realizovaného prieskumu uvádzame vybrané výsledky vyhodnotenia dotazníka urĉeného uĉiteľom a ņiakom SOŠ z aspektu uplatšovania digitálnej kompetencie vo výuĉbe odborných predmetov.
EN
Relating to determined aims of the school reform focused on high schools we are paying at-tention to digital competence of teachers teaching technical subjects in secondary technical schools. Based on a performed survey we are bringing forward results evaluating questionnaire for teachers and students of secondary technical schools from the view of application digital compe-tence within the teaching process of technical subjects.
3
100%
EN
The purpose of this study was to develop and validate the Czech Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-SF-CZ) and to examine its psychometric properties. The DERS-SF was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an on-line survey. 364 participants (70 men, 294 women) completed the SCS-CZ, GAD-2 and PHQ-2. The confirmatory factor analysis confirmed the six-factor structure of the DERS-SF-CZ (χ2/df=1,84, SRMR=0.050, RMSEA=0.048, CFI=0.963, TLI=0.953, GFI=0.935). A single higher-order factor model was also confirmed (χ2/df=2,06, SRMR=0.064, RMSEA=0.054, CFI=0.951, TLI=0.942, GFI=0.923). Nevertheless, the awareness factor did not have any effect on the second order factor in this hierarchical model (βaw=0,03 R2aw=0,001). The Cronbach’s alpha coefficients for total DERS-SF-CZ and subscales were as follows: DERS-SF-CZ (α=0,86), awareness (α=0,65), clarity (α=0,72), non-acceptance (α=0,83), goals (α=0,84), impulse (α=0,88), strategies (α=0,80). As expected, the DERS-SF-CZ demonstrated a significant positive correlation with anxiety and depressive symptoms questionnaires. The results support further use of the DERS-SF-CZ in clinical practice and research.
CS
Cílem této pilotní studie bylo vytvořit a validizovat českou verzi krátké formy Škály potíží v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) a prověřit její psychometrické vlastnosti. DERS-SF byla nejprve s využitím postupu zpětného překladu přeložena do češtiny a následně byla administrována prostřednictvím webového rozhraní. 364 respondentů (70 mužů, 294 žen) vyplnilo DERS-SF-CZ, GAD-2 a PHQ-2. Konfirmační faktorová analýza potvrdila šestifaktorovou strukturu DERS-SF-CZ (χ2/df=1,84, SRMR=0,050, RMSEA=0,048, CFI=0,963, TLI=0,953, GFI=0,935). Potvrzen byl i model s jedním společným faktorem druhého řádu (χ2/df=2,06, SRMR=0,064, RMSEA=0,054, CFI=0,951, TLI=0,942, GFI=0,923). Faktor uvědomování nicméně neměl v tomto hierarchickém modelu na faktor druhého řádu žádný vliv (βaw=0,03 R2a­w=0,001). Hodnoty Cronbachových koeficientů alfa byly u DERS-SF-CZ a jednotlivých subškál následující: DERS-SF-CZ (α=0,86), uvědomování (α=0,65), porozumění (α=0,72), neakceptování (α=0,83), cíle (α=0,84), impulzivita (α=0,88), strategie (α=0,80). Podle očekávání byly zjištěny významné pozitivní korelace DERS-SF-CZ s dotazníky měřícími příznaky úzkosti a deprese. Výsledky podporují další využití DERS-SF-CZ v klinické praxi i výzkumu.
4
Content available remote Škála nepřipoutanosti k Já (NTS-CZ): pilotní studie české verze
100%
EN
The purpose of this pilot study was to develop and validate the Czech Version of the 7-item Nonattachment to Self Scale (NTS-CZ) and to examine its psychometric properties. The NTS was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an online survey. 782 participants (165 men, 617 women) completed the NTS-CZ, the 15-item version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ), and the Sussex-Oxford Compassion for the Self Scale (SOCS-S-CZ). The confirmatory factor analysis confirmed the one-factor structure of the NTS-CZ (SRMR = 0.037, RMSEA = 0.082, CFI = 0.972, TLI = 0.950). The Cronbach’s alpha coefficient for the NTS-CZ was α = 0.85. As expected, the NTSCZ demonstrated high positive correlations with mindfulness and self-compassion questionnaires. The results support further use of the NTS-CZ in psychological research.
CS
Cílem této pilotní studie bylo vytvořit a validizovat českou verzi sedmipoložkové Škály nepřipoutanosti k Já (NTS-CZ) a prověřit její psychometrické vlastnosti. NTS byla nejprve s využitím postupu zpětného překladu přeložena do češtiny a následně byla administrována prostřednictvím webového rozhraní. 782 respondentů (165 mužů, 617 žen) vyplnilo NTS-CZ, krátkou verzi Dotazníku pěti aspektů všímavosti (FFMQ-15-CZ) a Sussexsko-Oxfordskou škálu soucitu k sobě (SOCS-S-CZ). Konfirmační faktorová analýza potvrdila jednofaktorovou strukturu NTS-CZ (SRMR = 0,037, RMSEA = 0,082, CFI = 0,972, TLI = 0,950). Hodnota Cronbachova koeficientu alfa NTS-CZ byla α = 0,85. Podle očekávání byly zjištěny vysoké pozitivní korelace NTS-CZ s dotazníky měřícími všímavost a soucit k sobě. Výsledky podporují další využití NTS-CZ v psychologickém výzkumu.
PL
Dneńní doba je ovlivněna rozvojem digitálních technologií. Na velký podíl tohoto trendu má vliv uplatňování digitalizace v různých oborech ale také ve vzdělávání. Ĉlánek se zabývá uplatněním digitalizace ve formě vybraných uĉebních pomůcek na bázi digitálních technologií s uņitím ve vzdělávacím procesu. Jedná se o vyuņití elektronických uĉebních materiálů, které jsou soustředěny do jednoho úloņińtě a tvoří digitální uĉební pomůcku pro uĉitele a ņáka. Jedná se o vyuņití webového prostředí případně prezentace s odkazy do internetového prostředí. Souĉástí příspěvku jsou skuteĉné ukázky digitálních uĉebních pomůcek.
EN
The present time is affected by the development of digital technologies. Great influence of this trend has an impact on the integration of digitization in various fields but also in education. The article deals with the application of digitization in the form of teaching aids and educational process. It is aimed at use of electronic teaching materials, which are concentrated in a digital storage and generate a digital teaching aid for teachers and pupils. This article presents results of a survey aimed at a sample of respondents who participated in lessons using digital teaching aids.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.