Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wapno poflotacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W latach 2007-2010 badano możliwość wykorzystania jarych roślin oleistych do rekultywacji wapna poflotacyjnego, użyźnionego osadami ścieków komunalnych na poeksploatacyjnym terenie Kopalni Siarki "Jeziórko". Wapno nawieziono osadami ściekowymi w dawce 500 m3*ha-1. Co roku wiosną stosowano także nawożenie mineralne (w kg*ha-1): N - 70, P - 32,7 i K - 83. Oceniano 5 gatunków roślin oleistych: rzepak jary (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg), gorczyca jasna (Sinapis alba L.), słonecznik zwyczajny oleisty (Helianthus annuus L.), len zwyczajny oleisty (Linum usitatissimum L.) i lniankę siewną jarą (Camelina sativa (L.) Crantz). Badano wschody, plon nasion, fazy rozwojowe, wysokość roślin i ich wyleganie oraz przydatność roślin oleistych do rekultywacji wapna poflotacyjnego przez ocenę ich bujności. Wykazano przydatność rzepaku jarego i gorczycy białej ze względu na bardzo dobre i wyrównane wschody nasion, odporność na niedobór wody i zaskorupianie się podłoża, małą skłonność do wylegania i dość dobry plon nasion. Rośliny słonecznika bardzo dobrze rozwijały się na bezglebowym podłożu, tworząc zwarte, bujne, wyrównane łany i były odporne na suszę. Testowane odmiany lnu wykazywały bardzo dobre wschody nasion, intensywny i wyrównany wzrost oraz trwałość i bujność podczas letnich upałów i długotrwałej suszy. Lnianka siewna rozwijała się nieco słabiej, wykazała się mniej dynamicznym wzrostem i przez to skłonnością do zachwaszczania się, a także nieznacznie niższym wskaźnikiem bujności roślin w warunkach długotrwałego niedoboru wody ze względu na słabiej rozwinięty system korzeniowy w stosunku do pozostałych badanych taksonów. Osady ściekowe wraz z porastającą roślinnością wpływają korzystnie na kształtowanie się chemicznych właściwości wapna poflotacyjnego, zwiększenie zawartości substancji organicznej oraz przyswajalnych składników pokarmowych: P, K i Mg.
EN
The prospects of using spring oilseed plants for reclamation of post-flotation lime soil, fertilized with municipal sewage sludge on post-exploatation terrains of Jeziórka Sulfur Mine, were investigated in the years 2007-2010. Post-flotation lime was fertilized with sewage sludge at a dose of 500 m3*ha-1. Every year in spring the mineral fertilization was also applied at the following rates: 70 kg nitrogen, 75 kg P2O5, 100 kg K2O5 per 1 ha, respectively. Five species of spring oilseed plants were evaluated: oilseed rape (Brassica napus L. ssp. oleifera Matzg.), white mustard (Synapsis alba L.), oilseed sunflower (Helianthus annuus L.), oilseed flax (Linum usitatissimum L.) and spring false flax (Camelina sativa L. Cranz). Field germination, seed yield, development phases, plant height and lodging were investigated, as well as the suitability of oilseed plants to reclamation of post-flotation lime was evaluated on the basis of their exuberance. The suitability of spring oilseed rape and white mustard was confirmed considering their very good and equalized seed germination, resistance to water shortage and ground encrustment, small susceptibility to lodging and decent yield of seeds. Likewise, the sunflower plants developed quite well on the soilless ground, creating compact, luxuriant, draught resistant canopy. Tested oilseed flax cultivars showed very good seed germination, intensive and even growth, stability and luxuriance during sweltering summer and long-lasting drought, owing to well developed root system. False flax proved to be worse developing, at lower growth dynamics, and thus - with some tendency to weeding; also a little worse luxuriance index resulted from poorly developed root system - as compared to other taxa tested. Sewage sludges, together with growing flora, positively affected the chemical properties of post-flotation lime, increasing the content of organic matter and available nutrients (P, K and Mg).
EN
The influence of sewage sludge and flotation lime applied on three levels on the changes in the content of available forms of P, K. and Mg was evaluated in the light soil from the vicinity of a former sulphur mine. The two-year pot experiment, which was set up using complete randomization method, was conducted on soil material with the granulometric composition of light loamy sand. Oat and spring rape were the test plants in the experiment. Prior to the experiment the soil was characterized by a strong acid reaction, low content of available phosphorus and potassium and very low content of available magnesium. Obtained results show that experimental factors clearly differentiated the content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil. The content of phosphorus and magnesium in the test soil increased as the result of sewage sludge application and an opposite effect was observed in case of available potassium. By optimization of soil reaction, liming indirectly affected soil fertility in the available forms of analyzed nutrients.
PL
Oceniono wpływ osadu ściekowego oraz wapna poflotacyjnego, zastosowanych na trzech poziomach, na zmiany zawartości przyswajalnych form P, K i Mg w glebie lekkiej pochodzącej z okolic byłej kopalni siarki. Przeprowadzono dwuletni eksperyment wazonowy założony na materiale glebowym o składzie granulometrycznym piasku gliniastego, metodą kompletnej randomizacji. W doświadczeniu roślinami testowymi były owies i rzepak jary. Gleba przed doświadczeniem charakteryzowała się bardzo kwaśnym odczynem, małą zawartością przyswajalnego fosforu i potasu oraz bardzo małą zawartością przyswajalnego magnezu. Uzyskane wyniki wskazują, że czynniki doświadczalne widocznie zróżnicowały zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie. W efekcie stosowania osadu, zwiększyła się zawartość fosforu i magnezu w glebie testowej, a przeciwny skutek obserwowano w przypadku potasu. Wapnowanie, poprzez optymalizację odczynu gleby, wpływało pośrednio na jej zasobność w przyswajalne formy analizowanych składników pokarmowych.
PL
Badaniami objęto gleby zlokalizowane na terenie po byłej otworowej Kopalni Siarki w Jeziórku, do których dodano wapno poflotacyjne i osad ściekowy w celu ich rekultywacji. Badano wpływ dodatków na zawartość siarki ogólnej i siarki siarczanowej (S-SO4). Próbki glebowe pobierano z sześciu całych profili zagospodarowanych w kierunku leśnym, po 13–15 latach od przeprowadzonej rekultywacji. W pobranym materiale glebowym oznaczono odczyn, kwasowość hydrolityczną, węgiel organiczny (Corg), azot ogólny (Nog) oraz S-SO4. Zawartość siarki ogólnej i S-SO4 w poziomach wierzchnich znacznie przekraczała IV stopień zawartości, świadcząc o zanieczyszczeniu tych gleb siarką. Zastosowane technologie rekultywacji miały wpływ na zawartość siarki ogółem. Największą średnią zawartością siarki charakteryzowały się gleby rekultywowan wapnem poflotacyjnym i osadem ściekowym, następnie wapnem poflotacyjnym i użyźniane nawożeniem NPK i najmniejszą samym wapnem poflotacyjnym. Gleby rekultywowane samym wapnem poflotacyjnych charakteryzowały się także najmniejszą zawartością S-SO4.
EN
Soils in postindustrial S mining areas were reclaimed by addn. of flotation lime and/or sewage sludge and afforested 13–15 years ago. Now, the soil samples were collected in 6 sites and studied for pH, hydrolytic acidity, contents of org. C, total N, sulfate S and total S. The lowest total S content was found in the lime-treated soils (821 mg/kg), the highest in the lime and sewage sludge-treated ones (7080 mg/kg). In all cases, the S and sulfate S contents were higher than the permissible ones.
EN
The variability of selected factors of soil acidification: soil reaction (pH), exchange acidity and mobile aluminium were analyzed under the conditions of sewage sludge and flotation lime influence. The research was based on a two-year strict pot experiment, which was set up using complete randomization method, on soil materiał obtained from the vicinity of a sulphur mine. Prior to the experiment the soil was characterized by a very acidic reaction, an exchange acidity (Hex) value of 19.92 mmol(+) o kg^-1, mobile aluminium content of 8.60 mmol(+) o kg^-1, and moreover, by a low content of available phosphorus and potassium, very low content of available magnesium and high content of S-SO4. The results obtained show that applied experimental factors (sewage sludge, flotation lime) positively influenced the changes in the analyzed soil properties. Under the influence of liming, the value of soil pH was changed distinctly and, in consequence, the soil reaction was changed from very acidic to acidic or slightly acidic. Moreover, soil liming caused a decrease in the values of exchange acidity and mobile aluminium in the examined soil. The influence of sewage sludge on the analyzed soil properties, in most objects, was also beneficial but less distinct than in the case of flotation lime.
PL
Przeanalizowano wpływ osadu ściekowego oraz wapna poflotacyjnego na zmiany w wartością wybranych wskaźników zakwaszenia gleby: odczynu (pH), kwasowości wymiennej (w) i glinu ruchomego. Badania prowadzono w ścisłym dwuletnim doświadczeniu wazonowym, które założono metodą kompletnej randomizacji, na glebie pochodzącej z okolic kopalni siarki. Gleba przed doświadczeniem charakteryzowała się bardzo kwaśnym odczynem (pH), wartością kwasowości wymiennej wynoszącej 19,92 mmol(+) o kg^-1 oraz zawartością glinu ruchomego - 8,60 mmol(+) o kg^-1, a ponadto małą zawartością przyswajalnego fosforu i potasu, bardzo małą zawartością przyswajalnego magnezu oraz dużą zawartością S-S04. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane w doświadczeniu czynniki zmienne (wapno poflotacyjne, osad ściekowy) korzystnie wpłynęły na zmiany analizowanych właściwości gleby. Pod wpływem wapnowania wyraźnemu podwyższeniu uległa wartość pH gleby, w wyniku czego odczyn z bardzo kwaśnego zmienił się w kwaśny lub lekko kwaśny. Ponadto wapnowanie spowodowało zmniejszenie wartości kwasowości wymiennej i zawartości glinu ruchomego w badanej glebie. Wpływ osadu ściekowego na analizowane właściwości glebowe był również w większości obiektów korzystny, jednakże zmiany ich wartości wywołane tym czynnikiem były mniej widoczne.
PL
W latach 2008-2011 badano możliwość wykorzystania ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) do rekultywacji wapna poflotacyjnego użyźnionego osadami ścieków komunalnych na terenie poeksploatacyjnym Kopalni Siarki „Jeziórko”. Wapno nawieziono osadami ściekowymi w dawce 500 m3·ha-1 i zastosowano nawożenie mineralne N, P, K, które wnoszono corocznie wiosną. Oceniano plon suchej masy, liczbę pędów na roślinie, ich wysokość oraz średnicę. Stwierdzono, że rośliny ślazowca pensylwańskiego bardzo dobrze rozwijały się na bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego, tworząc co roku zwarte, bujne łany. Plon suchej masy wynosił średnio 7,02 t·ha-1 i zależał od wartości ocenianych cech plonotwórczych, tj. liczby pędów na roślinie, ich wysokości i średnicy. Warunki meteorologiczne istotnie wpływały na wartość ocenianych cech, a głównymi czynnikami pogodowymi decydującymi o wzroście i rozwoju badanego gatunku była ilość i rozkład opadów w latach badań, gwarantujące dostateczne uwilgotnienie wapiennego podłoża. Wprowadzenie ślazowca pensylwańskiego do rekultywacji biologicznej wapna poflotacyjnego i użyźnienie go osadem ściekowym wpłynęło korzystnie na właściwości chemiczne podłoża, zwiększając istotnie zawartość materii organicznej i przyswajalnych składników pokarmowych: P, K i Mg, oraz zmniejszając wartość pH.
EN
Within the years 2008-2011, utilization possibilities of Virginia mallow (Sida hermaphrodita Rusby) plant to reclamation of post-flotation lime enriched with municipal sewage sludge, were investigated on the post-exploitation area of “Jeziórko” Sulphur Mine. Lime was fertilized with the municipal sewage sediments (at a dose of 500 m3·ha-1); mineral N, P, K fertilization was also applied in spring every year. The yield of dry matter, number of sprouts on a plant, their height and diameter were evaluated. It was stated that Virginia mallow plants were well developed on the soil-less, postflotation lime ground, forming compact, abundant canopy every year. Dry matter yield amounted to 7.02 t·ha-1 on average, and depended on evaluated yield creating factors. Weather conditions significantly affected the values of tested features; the main weather factors which determined growth and development of investigated plant species, were the sum and distribution of rainfall in years of study, ensuring sufficient moisture content in lime ground. Introduction of the Virginia mallow plant to biological reclamation of post-floatation lime and enriching it by the sewage sludge, favourably affected chemical properties of subsoil, significantly increasing the contents of organic matter and assimilable P, K, Mg nutrients, decreasing also pH value.
PL
Badano wpływ stosowania zróżnicowanych dawek osadu ścieków komunalnych na inicjację i intensywność procesów glebotwórczych na bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego Kopalni Siarki „Jeziorko” w zależności od gatunku roślin rekultywacyjnych, a także wzrost wierzby wiciowej na tym podłożu. Bezglebowe grunty (wapno poflotacyjne) nawieziono osadami ścieków komunal­nych w ilościach 250, 500 i 750 m3/ha i nawożono nawozami mineralnymi. Na podłożu tym wysadzono bulwy topinamburu i wysiano nasiona kostrzewy trzcinowej. Na podłożu wzbogaconym dawką 250 m3/ha osadu wysiano ponadto kostrzewę łąkową w mieszance z życicą trwałą, koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową. Corocznie ruń kostrzewy trzcinowej, mieszanki traw oraz traw z roślinami motylkowymi wykaszano, lub wypasano bydłem, a zeschnięte pędy topinamburu wiosną wykaszano i rozdrabniano. Również na wapnie poflotacyjnym wzbogaconym 100 m3/ha osadów oraz resztkami pożniwnymi i słomą z żyta (przedplon) założono plantację wierzby wiciowej. W pobranych próbkach podłoża określono skład granulometryczny, zawartość przyswajalnego P, K i Mg, pH oraz zawartość materii organicznej. Stwierdzono, że wszystkie dawki osadów ściekowych wniesione do podłoża wapiennego powodują widoczny przyrost materii organicznej oraz wzrost zawartości przyswajalnych związków P, K i Mg. Wysokie dawki osadu ściekowego w połączeniu z masą organiczną topinamburu wpływają najsilniej na procesy glebotwórcze podłoża wapiennego, poprzez tworzenie się znacznego poziomu organiczno-próchnicznego i zwiększenie zawartości składników mineralnych P, K i Mg. Wolniej ten proces przebiega w przypadku kostrzewy trzcinowej, a najwolniej gdy wzbogacone osadem ściekowym wapno porasta mieszanka traw i trawy z roślinami motylkowymi. Wierzba wiciowa bardzo dobrze rośnie na pokładach wapna poflotacyjnego wzboga­conego osadem ściekowym oraz resztkami pożniwnymi przedplonu i rozdrobnioną słomą. Stan słabo rosnących i wypadających roślin wikliny na części plantacji wydaje się, że nie zależy od niskiej zawartości podłoża w składniki mineralne ale od innych czynników. Skład mechaniczny podłoża jest mocno zróżnicowany, ale minimalnie wpływa na zasobność podłoża w materię organiczną i przyswajalne P, K i Mg. W wierzchniej warstwie podłoża wapiennego procesy glebotwórcze przebiegają intensywniej i zawiera ona kilkakrotnie więcej materii organicznej i składników mineralnych w porównaniu z poziomem podpróchniczym.
EN
The effect of different doses of thickened municipal sludge fertilization on initiation and intensity of soil formation process on a tip of flotation tilling from sulphur mine at Jeziórko (south-east of Poland was studied) in relation to a species of reclamation plant. The growth of Salix viminalis was a separate aspect of the research. The tip of flotation tilling was fertilized with sewage sludge at the amount of 250; 500 and 750 m3/ha together with mineral NKP fertilization. Next tubers of Helianthus tuberosus or seed of Festuca arundinacea were planted. On flotation tilling enriched additionally with 250 m3/ha of thickened municipal sludge, Festuca pratensis was planted in mixture with Lolium perenne, Trifolium pratense, and Medicago varia. The canopy of Festuca arundinacea and mixtures of grasses were cut or fed to cattle, however dried shoots of Helianthus tuberosus, were cut and crushed and left over early in spring. Prior to setting up the plantation of Salix viminalis the tip of flotation tilling was fertilized with 100 m3/ha of municipal sludge together with post-harvest residues of preceding crop (rye). In the collected soil samples soil texture, pH and content of P, K, Mg and organic matter were determined. It was found that all doses of municipal sludge applied to flotation tilling caused clear increase of organic matter content and concentration of P, K, Mg. The highest doses of municipal sludge together with organic matter from Helianthus tuberosus influenced most efficiently the soil formation process, formation of humus layer and accumulation of the mineral ingredients was most intense. Salix viminalis grew well on flotation tilling fertilized with municipal sludge together with post harvest residues of rye straw. Weak or dead basket willow plants found on a part of the plantation seem to be caused by other factors than the lack of nutrients in soil. Mechanical composition of ground was much differentiated, but it had almost no effect on organic matter and P, K, Mg contents. In the surface layer of the flotation tilling the process of soil recovery was more intensive and this layer contained more organic matter and minerals than the lower one.
PL
Badano wpływ stosowania osadów ścieków komunalnych na inicjację i intensywność procesów glebotwórczych na bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego, składowiska popiołów paleniskowych oraz składowiska odpadów bytowych pokrytego popiołem, w zależności od gatunków roślin rekultywacyjnych. Stwierdzono, że wszystkie dawki osadów ściekowych wniesione do podłoża wapna poflotacyjnego spowodowały istotne zwiększenie substancji organicznej oraz wzrost zawartości przyswajalnych form P, K i Mg. Zarówno w podłożu pokrytym kostrzewą trzcinową (Festuca arundinacea Schreb.), jak i topinamburem (Helianthus tuberosus L.) procesy glebotwórcze przebiegały podobnie. Rekultywacja składowiska popiołów paleniskowych poprzez zastosowanie osadów ścieków komunalnych i obsiew roślinnością trawiastą wpłynęła na obniżenie pH podłoża, zaobserwowano również wzrost substancji organicznej, co sprzyjało tworzeniu się zaczątków poziomu próchnicznego w wierzchniej warstwie popiołu i zwiększeniu zawartości przyswajalnych form składników pokarmowych P, K i Mg. Wprowadzenie zagęszczonych osadów ściekowych do powierzchniowej warstwy popiołów paleniskowych wysypiska odpadów komunalnych poprawia ich właściwości fizyczne i chemiczne, oddziałuje glebotwórczo i stwarza warunki do rozwoju roślinności. Osady ściekowe oraz porastająca roślinność zainicjowały życie biologiczne w martwym bezglebowym podłożu wapna poflotacyjnego, składowisku popiołów paleniskowych i warstwie popiołów pokrywających wysypisko odpadów komunalnych, a powstała materia organiczna wytworzyła kompleks sorpcyjny, umożliwiający magazynowanie składników pokarmowych i wody.
EN
The effect of municipal sewage sludge on initiation and intensity of soil-forming processes on the soil-less substrate of post-flotation lime and on storage yards of incineration ashes and dumps of waste materials covered by ashes, was studied as depended on the species of reclamation plants. It was stated that all doses of sewage sludge, introduced to the substrate of post-flotation lime, resulted in significant growth of organic matter content and increased content of assimilable P, K, Mg forms. In the substrate covered both, with the tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) and Jeruzalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), the soil-forming processes proceeded in similar way. Reclamation of incineration ash yards through the application of municipal sewage sludge and sowing gramineous plants, influenced lowering of substrate pH. Likewise, the increase of organic matter followed, what was conducive to beginning of humus formation in the upper layer of ashes and growing the contents of assimilable P, K, Mg nutrients. Introduction of concentrated sewage sludge into top layer of ashes recovering the dump of municipal waste, improves their physical and chemical properties; its soil-forming action offers the environment friendly conditions to plant vegetation growth and development. Sewage sludge, together with growing plant vegetation, initiated biological life on the life-less, soil-less substrate of post-flotation lime, on the layer of incineration ashes covering municipal waste site; created organic layer generated the sorption complex which enables storage of the nutrients and water.
EN
The effect of soil fertilization with sewage sludge and flotation lime on the content and uptake of micronutrients (Cu, Zn, Fe, Mn) by oats harvested at the stages of earing and full maturity was valued in pot experiment. The obtained results show that the applied experimental factors significantly influenced the changes in content and uptake of the analyzed ions by the test plant. In oats harvested at the earing phase the highest contents of copper, zinc and iron were noted in the control objects and manganese in the series with flotation lime. In grain the highest concentration of manganese was noted in plants from objects with a lower dose of flotation lime whereas in the case of straw maximum contents of copper, zinc and iron were stated in the series with a higher dose of sewage sludge. In the analyzed development phases the lowest uptake of micronutrients took place in plants from the control objects and the highest was characteristic for oats in series with flotation lime and sewage sludge. To a great extent it was a result of yield-forming influence of both experimental factors.
PL
W doświadczeniu wazonowym oceniono wpływ nawożenia gleby osadem pościekowym oraz wapnem poflotacyjnym na zawartość i pobranie mikroskładników (Cu, Zn, Ee, Mn) przez owies zbierany w fazie kłoszenia oraz w okresie pełnej dojrzałości. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane czynniki doświadczalne znacząco wpłynęły na zmiany w zawartości i pobraniu analizowanych jonów przez roślinę testową. W owsie zbieranym w fazie kłoszenia najwyższe zawartości miedzi, cynku i żelaza odnotowano w obiektach kontrolnych, zaś manganu w serii z wapnem poflotacyjnym. W ziarnie największą koncentrację manganu odnotowano w roślinach z obiektów z niższą dawką wapna poflotacyjnego, natomiast w przypadku słomy maksymalne zawartości miedzi, cynku i żelaza stwierdzono w seriach z wyższą dawką osadu pościekowego. W analizowanych fazach rozwojowych najniższe pobranie mikroskładników miało miejsce w roślinach z obiektów kontrolnych, zaś najwyższe było charakterystyczne dla owsa z serii z wapnem poflotacyjnym i osadem pościekowym. Wynikało to w dużej mierze z plonotwórczego oddziaływania obydwu czynników doświadczalnych.
PL
W latach 2010–2013 badano glebotwórcze działanie oraz przydatność rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.) do rekultywacji terenów po otworowej eksploatacji siarki, pokrytych wapnem poflotacyjnym użyźnionym osadem ścieków komunalnych. Oceniano plon suchej masy, liczbę pędów na roślinie, ich wysokość i średnicę. Stwierdzono, że rośliny rożnika przerośniętego bardzo dobrze rozwijały się na badanym podłożu, tworząc corocznie bardzo trwały bujny łan. Plon suchej masy wynosił średnio 13,05 t˖ha-1 i zależał od wartości cech plonotwórczych, tj. liczby pędów na roślinie, ich wysokości i przekroju. Warunki pogodowe w latach badań istotnie wpływały na wartość wszystkich parametrów, a głównym czynnikiem wpływającym na wegetację były ilość i rozkład opadów, które zapewniały odpowiednie uwilgotnienie wapiennego bezglebowego podłoża. Wykorzystanie rożnika przerośniętego do rekultywacji wapna poflotacyjnego użyźnionego osadem ściekowym pozytywnie wpłynęło na gromadzenie się w nim materii organicznej i składników pokarmowych oraz obniżenie pH. Osadowe użyźnienie wapiennego podłoża wpłynęło różnicująco na zawartość metali ciężkich, tak w samym gruncie, jak i w wyrosłych na nim roślinach rożnika.
EN
In the years 2010–2013 an examination was conducted concerning the usability of cup plant (Sylphium perfoliatum L.) for land reclamation after bore-hole sulfur exploitation covered with post flotation lime and enriched with sewage sediments and also determined it’s soil-forming effect. Dry mass crop, number of shoots of a plant, its height and diameter were evaluated. It was noted that cup plants developed very well on soil-less ground of post flotation lime forming a very resistant field of lush plants. The crop of dry mass reached an average level of 13.05 t˖ha-1 and depended on the values of crop forming features i.e. numbers of shoots on plant, their height and diameter. Weather conditions in research years significantly influenced the value of all parameters and the main factor influencing the plants growth and their evolution was the quantity of precipitation and its distribution assuring adequate humidity of limestone soil-less ground. Making use of cup plant for the reclamation of post-flotation lime enriched with sewage sediment positively influenced the gathering of organic matter and nutrients in it and soil pH reduction. Sediment enrichment of limestone ground affected in a differentiating manner the content of heavy metals in the ground itself, as well as the cup plants grown on it.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.