Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
We show that frame-based sinusoidal analysis followed by partial tracking (commonly applied in sinusoidal models) is an ill-conditioned form of signal demodulation, whose results are inaccurate due to partial interference and aliasing. We propose an application of adaptive heterodyne analysis wherein individual partials are separated by modulation and filtering, after which parameters are estimated. Experimental results confirm that the synthesized sounds are much more accurate as compared to the standard sinusoidal model.
PL
Krótkoczasowa analiza widmowa i śledzenie składników sinusoidalnych (powszechnie stosowane w modelowaniu sinusoidalnym) jest źle uwarunkowaną formą demodulacji, której wyniki są niedokładne wskutek interferencji między składowymi oraz aliasingu. Proponujemy zastosowanie adaptacyjnej analizy heterodynowej, w której indywidualne składowe są wydzielane przez modulację i filtrację, po której następuje estymacja ich parametrów. Wyniki eksperymentalne potwierdzają, że syntezowane sygnały są znacznie dokładniejsze niż ze standardowego modelu sinusoidalnego.
PL
W artykule przedstawione zostały rezultaty identyfikacji grubości warstw asfaltowych nawierzchni podatnej odcinka próbnego, przy zastosowaniu Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN). Korzystając z pomiarów przemieszczeń nawierzchni na odcinku próbnym, wykonanych ugięciomierzem FWD, zbiór uzyskanych wyników został podzielony na dwie części. Pierwszą cześć zbioru wyników wykorzystano do nauki jednokierunkowej, wielowarstwowej sztucznej sieci neuronowej. Druga część z pomiaru ugięciomierzem FWD, stanowiła zbiór do testowania wyuczonej sieci. Ostatecznie przy założeniu, że znane są tylko wyniki z pomiarów ugięciomierzem FWD, oszacowano grubości warstw asfaltowych nawierzchni na odcinku próbnym. Należy podkreślić, ze wartość średnia obliczonych grubości warstw należy do przedziału dokładności możliwej do zaakceptowania w drogownictwie.
EN
The paper presents the results of back-calculation that is used to evaluate the thickness of asphalt layers for flexible pavement of test section, using Artificial Neural Network (ANN). Making use of Falling Weight Deflection (FWD) measurements from test section, the obtained data set was divided onto two parts. The first part of data set was used in learning process of feed-forward multilayered ANN. The second part was to be a test set of input/output values that were introduced to already trained ANN. Finally, according that the only known values are those from FWD measurements, the thickness of pavement asphalt layers was estimated within acceptable tolerance in the field of road pavement activity.
EN
In the article the results are shown of a thermogravimetric analysis of four thermally modified wood species. Thermally modified wood before and after the extraction process was used for the tests. The extraction process had no significant effect on changes in the thermal characteristics either in the raw wood or in the modified wood, irrespective of the tested wood species.
5
Content available remote An efficient technique for high-compression of chrominance data
63%
EN
The paper describes an original technique to encode chrominance. We assume that the luminance is encoded entirely independently from chrominance. Nevertheless the chrominance coder and decoder use reconstructed luminance in order to exploit the mutual correlation between the luminance and chrominance components. The experimental results prove usefulness of the technique for image coding with high compression ratios.
PL
W artykule opisano technikę pozwalając ukryć lub zamaskować długie przerwy (do 0,5 s) w programach muzycznych. Brakująca treść zastępowana jest sygnałem syntezowanym z modeli widmowych na podstawie treści otaczającej lukę. Składowe tonalne sygnału syntezowane są z użyciem modelu sinusoidalnego. Połączenia trajektorii sinusoidalnych z obu stron przerwy dokonuje heurystyczny algorytm adaptacyjny. Przed połączeniem trajektorie są klasyfikowane jako stabilne lub zmienne, co pozwala prawidłowo odtworzyć dźwięki z efektami vibrato i glissando. Składowa szumowa jest modelowana i syntezowana przy użyciu spaczonego modelu LPC. Wyniki oceny odsłuchowej potwierdzają wysoką jakość dźwięku.
EN
The paper describes a technique allowing to conceal or mitigate long gaps (up to 0.5 second) in music programs. Missing content is replaced by signal synthesized from spectral models using data surrounding the gap. Tonal components are synthesized using a sinusoidal model. A heuristic adaptive algorithm is employed to link model parameters across the gap. Prior to linking, sinusoidal partials are categorized as stable or variable, allowing to properly dealing with vibrato or glissando notes in music. The noise part is synthesized using a warped LPC model. Results of blind listening tests show a significant advantage of the subjective audio quality.
7
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz statystycznych dotyczących rezultatów oznaczania modułu sztywności betonu asfaltowego metodą pośredniego rozciągania (IT-CY). Badaniu poddano próbki betonu asfaltowego o wysokim module sztywności zgodnie z procedurą normową. Wykonana analiza potwierdza, że na wartość modułu sztywności znaczący wpływ mają warunki wykonywania pomiaru, w tym przypadku analizowano wartość amplitudy poziomego przemieszczenia. Zmniejszenie docelowej wartości poziomego przemieszczenia, powoduje iż zmniejszeniu ulega także wartość pionowej siły potrzebnej do wykonania pomiaru, co jest przydatne przy badaniach mieszanek o wysokim module sztywności w niskiej temperaturze. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazała jednak, że wartości modułów sztywności uzyskanych przy różnych przemieszczeniach nie można porównywać bezpośrednio. Na podstawie przeprowadzonego studium literatury w zakresie przyjmowanych współczynników Poissona, wybrano wiarygodną metodę ich określania do stosowania w metodzie rozciągania pośredniego. Zwrócono także uwagę na ziemność wartości modułu sztywności spowodowaną przyjmowaniem różnych współczynników Poissona.
EN
The article presents the results of statistical analyzes concerning values of stiffness modulus of asphalt concrete. The stiffness modulus was examined by indirect tensile test (IT-CY) carried out using cylindrical specimens. The specimens were made from high modulus asphalt concrete (HMAC). The tests were conducted according to European Standard EN 12697-26:2012. The analysis confirms that the values of stiffness modulus depend on conditions of the tests. In presented paper authors analyzed the impact of horizontal displacement on the value of stiffness modulus. The reduction in amplitude of horizontal displacement leads to reduction of the value of applied vertical load. This slide is advantageous for measuring the stiffness of HMAC at low temperatures. Statistical analysis of the results showed that the values of stiffness modulus obtained for the different displacement cannot be compared directly. The article present values of Poisson’s ratio, which was accepted by the authors after literature review.
EN
An analysis of thermal decomposition in oxidative conditions of model wood-based materials glued with amino resin. The presented work includes the results of thermal analysis of model samples of particleboards glued with urea-formaldehyde resin with varying degree of sealing (5 ÷ 30%), which is a measurable factor changing the elemental nitrogen content in the samples. Changes of the kinetic parameters of the thermo-destruction reactions occurring in the air were observed as well.
PL
Analiza rozkładu termicznego w środowisku utleniającym modelowych materiałów drewnopochodnych zaklejanych żywicami aminowymi. Praktyką stało się wykorzystywanie odpadów drzewnych do produkcji energii w zakładach sektora drzewnego. Specyfika tworzyw drzewnych sprawia, że odpady te mogą być zanieczyszczone substancjami chemicznymi, głównie otrzymywane na bazie żywic mocznikowo-formaldehydowych. Jak dotąd niewiele jest informacji na temat oceny emisji produktów spalania i przemian termochemicznych odpadów tworzyw drzewnych o zróżnicowanej zawartości żywic aminowych. W niniejszej pracy badaniom poddano próbki modelowych płyt wiórowych o zmiennej zawartości klejowych żywic mocznikowo-formaldehydowych. Celem pracy było określenie wpływu udziału klejowych żywic mocznikowo-formaldehydowych w modelowych odpadach płyt wiórowych na zmiany właściwości termokinetycznych procesu rozkładu tych materiałów pod wpływem temperatury w atmosferze powietrza. Przeprowadzono szereg analiz termicznych i na ich podstawie wyznaczono parametry termokinetyczne reakcji termooksydcji.
PL
Omówiono rozwój nowych technik multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej generacji metod kompresji obrazu i dźwięku. Te opanowane już technologicznie metody pozwalają istotnie zmniejszyć prędkość transmisji kosztem znacznego zwiększenia złożoności kodeków. W nowych systemach, w tym w systemach telewizyjnych tworzonych od początku, na przykład w nowych systemach cyfrowej telewizji naziemnej lub kablowej, zastosowanie technik kompresji czwartej.
EN
The paper deals with the development of new multimedia tech- niques, in particular, with the new generation of video and audio compression methods. These new methods are well developed and lead to considerable reductions of bitrate at the cost of a high increase of codec complexity. In new systems, in particular, in newly developed terrestrial and cable television systems, application of the techniques of fourth generation is a good alternative for obsolete MPEG-1/2 systems.
EN
The aim of the study was to analyze the kinetic parameters (activation energy Ea, pre-exponential coefficient A, rate constant k) of thermolysis in torrefied and raw willow wood (Salix viminalis L.), as well as to determine the effect of thermal modification conditions on the kinetics of this process. Samples of raw and torrefied willow wood in a steam atmosphere were analysed. The samples were subjected to thermogravimetric analysis under isothermal conditions. Analyses were conducted in an atmosphere of helium at 270–330 C degree. TG and DTG curves were recorded. The thermal characteristics of the samples were based on thermogravimetric analysis under dynamic conditions at a temperature of up to 600 C degree. On the basis of the data obtained from the TGA analyses, the kinetic parameters were calculated and statistical and mathematical analyses of the results were performed.
PL
Celem pracy było obliczenie parametrów kinetycznych (energii aktywacji Ea, współczynnika przedwykładniczego A, stałej szybkości k) procesu termolizy prażonego i surowego drewna wierzby konopianki (Salix viminalis L.) oraz określenie wpływu warunków modyfikacji termicznej na kinetykę tego procesu. Stosowano próbki wikliny surowej oraz prażonej w następujących warunkach: temperatura procesu 200 stopni C, czas prażenia: 6 godzin (W-200-6-H2O), 12 godzin (W-200-12-H2O) oraz 24 godziny (W-200-24-H2O). Proces był prowadzony w atmosferze pary wodnej, działającej przez 6 godzin w początkowym okresie modyfikacji. Surowce poddano analizie termograwimetrycznej w warunkach izotermicznych. Analizy były prowadzone w atmosferze helu w temperaturach 270 stopni C, 285 stopni C, 300 stopni C, 330 stopni C. Rejestrowano krzywe TG i DTG. Charakterystykę termiczną wikliny oparto na analizie termograwimetrycznej w warunkach dynamicznych, w temperaturze do 600°C. Na podstawie danych otrzymanych z wykonanych analiz obliczono parametry kinetyczne (Ea, A, k) i przeprowadzono analizę statystyczno- matematyczną wyników. Wartość energii aktywacji procesu termolizy wikliny zawierała się w przedziale 138,1– –227,3 kJ/mol. Największą wartość Ea (227,3 kJ/mol) uzyskano w przypadku wikliny prażonej w temperaturze 200 stopni C, w czasie 24 godzin (W-200-24-H2O). Surowiec ten również okazał się najbardziej odporny termicznie. W celu ustalenia funkcji g(.), która najlepiej opisuje proces termicznego rozkładu surowego i prażonego drewna wierzby konopianki wybrano trzy modele kinetyczne: F1, D3, R3. Modelem, który najlepiej opisywał dane doświadczalne był model D3, odnoszący się do procesu dyfuzji trójwymiarowej.
14
Content available remote Zagospodarowanie odpadów metodą amonolizy
63%
15
63%
PL
Omówiono otrzymywanie katalizatora tytanowo- silikatowego Ti-MWW metodą hydrotermalną oraz sposoby jej modyfikacji. Przedstawiono możliwości zwiększenia aktywności katalizatora w procesach utleniania przez zastosowanie posyntezowej metody jego otrzymywania. Zwrócono uwagę na dużą aktywność katalizatora w procesach epoksydacji związków nienasyconych o dużych objętościowo cząsteczkach i dużą odporność katalizatora na wymywanie tytanu. Przedstawiono wyniki fizykochemicznych badań katalizatora metodami XRD, IR i UV.
EN
A review, with 60 refs., of methods for prepn. of title catalyst and their impact on activity and selectivity in the epoxidation of unsatd. compds. with various structures.
16
63%
EN
The paper outlines and elaborates models for determining stiffness moduli of asphalt mixtures. Some original patterns taken from source articles and alternative forms of formulas after their adaptation to the SI system of units were introduced. Various laboratory methods for determining the stiffness modulus including methods for fixing that quantity of a given model were discussed. All of input data needed for determining the stiffness modulus with the use of selected models and basic information concerning preparations of samples for determining that quantity through laboratory methods were presented. Attention was turned to errors which can be made while making use of analytical-empirical models. The values of stiffness moduli determined with the use of analytical-empirical models were also compared with their equivalents of experimental tests described in the literature.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono modele służące do określania modułu sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Przedstawiono oryginalne wzory zaczerpnięte z artykułów źródłowych oraz alternatywne postacie wzorów po ich dostosowaniu do jednostek układu SI. Omówiono metody laboratoryjne oznaczania modułu sztywności wraz z podaniem, w jaki sposób oznacza się tę wielkość dla danego modelu. Przedstawiono także wszystkie dane wejściowe potrzebne do określenia modułu sztywności za pomocą wybranych modeli oraz podstawowe informacje dotyczące przygotowania próbek do oznaczania tej wielkości metodami laboratoryjnymi. Zwrócono uwagę, jakie błędy można popełnić przy korzystaniu z modeli analityczno-empirycznych. Dokonano również porównania wartości modułów sztywności obliczonych na podstawie modeli analityczno-empirycznych z opisanymi w literaturze wynikami badań eksperymentalnych.
EN
In the article the results are shown of a thermogravimetric analysis of four thermally modified wood species. Thermally modified wood before and after the extraction process was used for the tests. The extraction process had no significant effect on changes in the thermal characteristics either in the raw wood or in the modified wood, irrespective of the tested wood species.
EN
A video compression technique for applications in very low bit rate coding is presented. The technique is based on vector quantization of chrominance and compression of the image with scalar representation of chrominance. The general idea is to represent the two components of the chrominance vector (CB, CR) using single scalar values. Experimental results of computer simulations using standard video sequences are presented.
PL
Mieszanki mineralno-asfaltowe są materiałami cechującymi się pewnym stopniem niejednorodności, co jest jednym z powodów otrzymywania w niektórych przypadkach wyników pomiarów o znacznym rozrzucie i obarczonych dużą niepewnością. Wyniki takie są mało użyteczne i mogą prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Można temu zapobiegać poprzez rzetelne analizy niepewności pomiaru stosowanych metod badawczych, które należy przeprowadzić przed przystąpieniem do realizacji badań. W artykule przedstawiono obliczenia niepewności pomiaru gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej różnymi metodami badawczymi, które dają zróżnicowane wyniki. Zaprezentowano przykłady zastosowania testów pozwalających na wyeliminowanie wartości odbiegających oraz związanych z nimi testów zgodności.
EN
Asphalt mixtures are materials characterized by significant heterogeneity, which can be one of the reasons for obtaining measurement results with considerable scatter and large measurement uncertainty. These results are not very useful and reliable then they can lead one to make bad decisions used. This should be prevented by performing solid analysis of measurement uncertainty of the research methods. This analysis should be carried out before the start of research program. The paper presents the calculation of measurement uncertainty for asphalt mixture bulk density determined by different test methods. The paper also presents application of outlier tests and normality tests.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.