Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Różnorodność jako przejaw innowacyjności
100%
PL
Innowacyjność jest postrzegana jako kluczowy czynnik przyczyniający się do wzrostu konkurencyjności organizacji i gospodarki, czego efektem jest rozwój. Jednym z warunków wewnętrznych oddziałujących na innowacje jest różnorodność. Dążąc do znalezienia odpowiednich, miarodajnych danych, warto sięgnąć po wskaźniki składające się na European Innovation Scoreboard 2021 i prześledzić dynamikę zmian dobranych wskaźników w ostatnich kilku latach. Wyniki otrzymane w ten sposób napawają nadzieją na pomyślny rozwój gospodarki w przyszłości i pomnażanie się postaw wspierających różnorodność, wspierających innowacyjność, kreatywność. We współczesnym świecie, trapionym przez liczne kryzysy, są to kluczowe aspekty.
PL
Badanie kwestii funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz możliwych rozwią-zań może być dokonane metodą strumieniową. Pozwala ona zarówno na pozyskanie wiedzy o tym, co funkcjonuje nieprawidłowo i powinno być naprawione, zreformowane, jak i na budowę pro-gramu naprawczego, mającego na celu przezwyciężenie zidentyfikowanych trudności i poprawy sytuacji oraz na ocenę wprowadzonych zmian. Schemat blokowy badania strumieniowego pozwala przeprowadzić diagnozę, w oparciu o obserwację tła historycznego, jak i otoczenia geopolitycznego oraz obowiązującego prawodaw-stwa. Włączone są w nią również konkluzje płynące z badania statystycznego obszarów społecz-nego, gospodarczego i finansowego. Korekta systemu powiatów ziemskich jest niezbędna. Zmniejszenie liczby powiatów ziemskich skutkowałoby lepszą efektywnością finansowania potrzeb lokalnych, dzięki wyższemu poziomowi wpływów budżetowych oraz niższym bieżącym kosztom funkcjonowania. Zwiększenie kompetencji powiatów ziemskich oznaczałoby rozszerzenie tychże kompetencji o elementy znajdujące się obecnie w gestii administracji rządowej, zwiększenie udziału powiatów ziemskich w podatkach dochodowych, lub też umocowanie w prawie podatków lokalnych ustalanych co do wysokości przez władze danego powiatu płaconych na rzecz tego powiatu. Zmniejszenie kompetencji powiatów ziemskich polegałoby na zastąpieniu dotychczasowych radnych powiatowych przedstawicielami organów gmin mieszczących się na terenie danego powiatu. Całkowita likwidacja powiatów i przypisanie ich zadań gminom, ewentualnie, województwom, poprawiłoby wyniki finansowe samorządów terytorialnych i usprawniłoby ich działanie. Reasumując, należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby bardziej usprawnić uwarunkowania funkcjonowania powiatów ziemskich i wychodząc od badań, których najważ-niejsze konkluzje prezentuje niniejsze opracowanie, prowadzić dalsze, bardziej szczegółowe analizy sytuacji polskich powiatów ziemskich.
EN
Study of the functioning of local government in Poland and the possible solutions can be made by stream analysis. It allows both to gain knowledge of what is malfunctioning and should be repaired, overhauled, and to build a rehabilitation program, which aims to overcome the identi-fied problems and improve the situation and to assess the changes. Block diagram of the stream test can perform diagnosis on the basis of observation of the his-torical background, as well as the geopolitical environment and the existing legislation. It presents the conclusions derived from the survey social, economic and financial areas. Correction of rural districts counties is essential. Reducing the number of rural districts would result in better efficiency of funding local needs, thanks to a higher level of revenue and lower current costs. Increasing the powers of rural districts would mean the extension of the pow-ers of the items that are currently the responsibility of the government, increasing the participation of districts in income taxes, or empowerment in local taxes calculated on the amount paid for each district. Reducing the powers of rural districts would mean replacing the existing district’s council-lors, representatives of the municipalities within each district. The total liquidation of districts and municipalities task assignment, possibly, region authorities, would improve the financial results of the regional and local authorities and would facilitate their operation. To sum up, you need to consider solutions that could improve the functioning conditions of rural districts and starting from the study, the most important conclusions this study shows, lead to further, more detailed analysis of the situation of Polish districts.
PL
Badanie procesów gospodarowania środkami publicznymi jest bardzo ważnym aspektem gospodarki finansowej. Narzędziem weryfikacji wyników gospodarowania środkami finansowymi jest badanie wskaźnikowe. Badane wskaźniki dotyczyły wielkości oraz struktury, zarówno dochodów, jak i relacji ogólnobudżetowych a także ich zmian w badanym okresie. Na podstawie badań wskaźnikowych dokonano oceny sytuacji bieżącej i oceniono możliwości poprawy sytuacji w okresie średnim. W badanym okresie dochody ogółem polskich powiatów ziemskich były coraz wyższe. Wartości charakteryzujące strukturę budżetową okazały się korzystne. W badanym okresie udział dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem nieznacznie, ale sukcesywnie się zwiększał. Z upływem czasu zwiększał się udział dochodów własnych z majątku oraz pozostałych dochodów własnych w ogólnej kwocie dochodów własnych. Świadczy to o rosnącej samodzielności powiatów. Jednocześnie, w badanym okresie zauważyć można rosnącą tendencję udziału dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach własnych. W rezultacie, malejącą tendencję miały udziały z pozostałych dochodów własnych. W większości jednostek powiatowych utrzymywała się korzystna, nierosnąca tendencja, zarówno udziału subwencji w dochodach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak i udziału dotacji celowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o udział dochodów na cele inwestycyjne w dochodach ogółem, wartość tego wskaźnika przez kilka ostatnich lat niekorzystnie się obniżała. Warto tu nadmienić prognozowane odwrócenie tej tendencji. Wyniki badania wskaźnikowego pozwalają stwierdzić, że polskie powiaty ziemskie powiaty działały bardzo ostrożnie i rozważnie, raczej trwając niż pomnażając swojej siły.
EN
Surveying the processes of public funds management is a very important aspect of financial management. The index-based survey is a tool of verification of effects of financial resources management. The surveyed indices related to the volume and structure of incomes and general budget relations as well as their changes in the period in question. On the grounds of index-based surveys, the author assessed the current situation and opportunities for improvement of the situation in the medium term. In the period surveyed, Polish rural districts’ total incomes were higher and higher. The values describing the budget structure appeared to be favourable. In the period in question, the share ofown incomes in total budget’s incomes was insignificantly but steadily increasing. Over time, there was increasing the share of own incomes from assets and other own incomes in the total amount of own incomes. Th is evidences the growing self-suffi ciency of districts. At the same time, in the period in question, one mat notice the growing trend in the share of incomes originating from personal income tax in own incomes. In result, of the declining trend were the shares in own incomes. In the majority of district units, there was retained the favourable, not growing trend both in the share of subsidies in incomes of local governments’ budgets and the share of target-specified subsidies in the local government’s budget. As far as it concerns the share of incomes for investments in total incomes, this indicator’s value was over a few recent years unfavourably decreasing. It is worthwhile to state here the forecasted reverse of this trend.The index-based research findings allow stating that Polish rural districts were acting very cautiously and prudently, rather lasting than augmenting their strengths.
4
Content available Wewnętrzny potencjał Polski i jej regionów
100%
EN
In this article I will present a brief introduction to the issues of innovation, intellectual capital, knowledge-based economy and entrepreneurship and human resources management. Research results were presented relating to Poland in comparison to the European Community. The results of the study of regional innovation for Polish regions will be presented to select some of them. It was decided on two regions with very different economic performance, i.e. Malopolskie and Mazowieckie provinces. In the course of the work, the entities examined have been found to be modest or moderate innovators. Delays has been observed in the sphere of infrastructure, availability of transport or advanced services. A unique opportunity for provinces and the whole country seems to be the intellectual capital, mobility, agility and dynamism of rapidly gaining new skills by the young generation. A good method to think in a creative way about the future of the regions, and at the same time create a conceptual framework for strategic policy in the region seems to be foresight studies.
PL
W niniejszym artykule przybliżone zostaną zagadnienia endogenicznego potencjału regionów, w tym problematyka innowacyjności, kapitału intelektualnego, gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowane zostaną wyniki badań, odno-szące się do Polski przedstawionej na tle Wspólnoty Europejskiej. Wyniki badania regionalnej innowa-cyjności polskich regionów, zaprezentowane zostaną dla kilku wybranych z nich. Zdecydowano się na dwa województwa o bardzo zróżnicowanych wynikach gospodarczych, tj. województwo małopolskie i mazowieckie. W toku pracy, badane podmioty okazały się być skromnymi lub umiarkowanymi innowa-torami. Zauważyć się dały zapóźnienia w sferze infrastruktury, dostępności transportowej czy zaawan-sowanych usług teleinformatycznych. Wyjątkową szansą dla województw i całego naszego kraju wydaje się być kapitał intelektualny, gotowość do mobilności i adaptacyjności oraz dynamizm szybko zdobywa-jącego nowe umiejętności młodego pokolenia. Dobrą metodą, gwarantującą kreatywność myślenia o przyszłości regionów, a jednocześnie porządkującą tworzenie ram koncepcyjnych polityki strategicznej regionu wydają się też studia foresightowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.