Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 512

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mieszkalnictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
XX
Celem niniejszej pracy jest zbadanie strukturalnych i środowiskowych parametrów ogrodzonych osiedli mieszkaniowych, które szybko rozwijają się w mieście Konya i mają ogromny wpływ na wartości mieszkań. W artykule przedstawiono analizę przestrzenną rozmieszczenia osiedli w mieście Konya w Turcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to investigate the structural, environmental and accessibility parameters of gated housing estates which are increasing rapidly in Konya city and have a great impact on the housing values. It was found that the structural features of a housing unit are more important than the environmental features and accessibility parameters in Konya city, even if they are in the gated housing units. And security is also substantially important for the people like in the other cities of Turkey and the world.(original abstract)
XX
Tematem opracowania jest analiza cech charakterystycznych dla Wielkich Osiedli Mieszkaniowych (WOM), czyli obszarów zabudowy mieszkaniowej, zbudowanych w latach 1960-1990 w technologii uprzemysłowionej. Wiodącym zagadnieniem są czynniki społeczne i gospodarcze, które doprowadziły do znaczącego przekształcenia struktury miast w XX w. Przedstawione zostały idee teorii urbanistyki, zmiany w strukturze zatrudnienia po rewolucji przemysłowej, osiągnięcia technologiczne oraz decyzje polityczne, które miały na nie wpływ. Geneza ukształtowania się WOM została przedstawiona w szerokim kontekście historycznym, obejmującym Europę oraz Stany Zjednoczone, z uwzględnieniem szczególnych warunków odbudowy Warszawy po II wojnie światowej. Na przykładzie dwóch warszawskich osiedli - Ursynowa oraz Targówka Mieszkaniowego wykazano zarówno podobieństwa jak i rozbieżności z ideami projektowymi I połowy XX wieku. Analiza ta może posłużyć do bardziej wnikliwej i obiektywnej oceny jakości tych osiedli mieszkaniowych i ich roli we współczesnym mieście. (abstrakt autora)
EN
this paper aims at analysing characteristic features of Large housing Estates (the so-called woMs), i.e. housing estates built in the years 1960-1990 using industrial construction methods. Social and economic factors which led to significant transformation in the structure of the 20th century town are its leading issue. ideas concerning town-planning, changes in employment structure after industrial revolution as well as technological achievements and political decisions which influenced them have been presented. the origin of emergence of large housing estates has been presented in a broad historical context covering Europe and the united States, and also including specific conditions of rebuilding warsaw after world war ii. Both similarities and differences with the projects from the first-half of the 20th century have been shown on the examples of two housing estates in warsaw - ursynów and targówek. the analysis may serve as a thorough and objective valuation of the quality of these housing estates and their role in a contemporary town.(original abstract)
3
Content available Mieszkalnictwo w Słowenii
80%
PL
W artykule przedstawiono sytuację mieszkaniową na Słowenii w latach 2000-2012. Omówiono rozwój zasobów i warunków mieszkaniowych, jak również wydatki na mieszkalnictwo. W artykule porównano sytuację mieszkaniową w Polsce i Słowenii.
EN
The article presents the housing situation in Slovenia in 2000-2012. The development of housing conditions, the situation in housing, and housing resources, as well as expenditure on housing are discussed. The article also compares indicators characterizing the housing in Poland and Slovenia. (original abstract)
EN
The idea of post-productivism has been found to apply extensively in developed countries, but has been studied less in developing countries. A recent study in South Africa on second homes demonstrated that some rural spaces are slowly evolving into post-productivist countrysides, especially during weekends, month-ends and peak holiday periods. Wilson and Rigg's six indicators were utilised to assess the rural town of Rosendal in the Eastern Free State of South Africa, the adjacent black township of Mautse and the surrounding farming area, to determine whether the notion of post-productivism can be exported from the developed North to a developing world context. Some of the indicators have been found to be highly relevant in this case study, but others have been found to be nearly irrelevant. Also important to note is that the meaning of these indicators may be different when applied to the developing South. (original abstract)
EN
In this paper, the specificity of release and transformation processes of real estate markets in two postsocialist bloc countries, i.e. Bulgaria and Poland, was diagnosed. Comparative analysis of the conditions and directions of change was used as a tool to clarify the current situation, current status and characteristics of these markets. Comparison of Poland and Bulgaria also indicates the prospects for the development of real estate markets. The article is an attempt at assessing the condition and evolutionary progress of the residential segment. The authors also selected obstacles and factors promoting the development of real estate markets in the analyzed countries. This will either enable the critical assessment of changes observed in the past, or prove helpful in the context forecasting market phenomena. (original abstract)
6
Content available remote Myśl Profesora Adama Andrzejewskiego (1914-1998) - w 20 lat po śmierci
80%
XX
Poza przypomnieniem postaci Profesora Adama Andrzejewskiego zasadniczym celem artykułu jest wykazanie przydatności Jego myśli w dzisiejszych realiach społeczno-ekonomicznych. Myśl Profesora pozwoliła zwłaszcza na dzisiejsze rozpatrywanie znaczenia zasobu mieszkaniowego i innych elementów infrastruktury osadniczej jako szansy oraz podstawowego pola urzeczywistniania zrównoważonego rozwoju przestrzeni zamieszkanej, a także całej przestrzeni zamieszkiwania w nawiązaniu do koncepcji trwałego rozwoju. W artykule potwierdzono, że polityka mieszkaniowa i polityka osadnicza stanowią część nauk społecznych i obszar wiedzy, w zakresie których wypracowane metody badań i praktyki sprawdzają się w długim okresie sięgającym wymiaru sekularnego. Prawidłowość ta znajduje wyraz w niewielkich w sumie zmianach kierunków badań polityki mieszkaniowej i osadniczej sformułowanych przez Profesora Adama Andrzejewskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
In addition to the occasional reminder of the character of Professor Adam Andrzejewski, the essential goal of the article is to document the usefulness of the Professor's thoughts in today's socio-economic realities. The professor's thought allowed for especially today's consideration of the importance of the housing stock and other elements of settlement infrastructure as an opportunity and the basic field of realizing the sustainable development of the inhabited space, as well as the entire living space in reference to the concept of sustainable development. The presented article confirms that housing and settlement policy are elements of social sciences and the area of knowledge in the field of which the developed research methods and practices work well in the long term, reaching the secular dimensions. This regularity is reflected in the small changes in the directions of housing and settlement policy research formulated by Professor Adam Andrzejewski.(original abstract)
EN
The aim of the article is to identify factors that determine the development and management models of floating housing development in the analyzed countries. The author indicates factors determining the possibility of settling on bodies of water in Poland, and restrictions connected with this type of development, as well as the need for specialized persons and companies ready to meet the challenges of the modern management of hydro-technical facilities, including floating housing development. In Western Europe, living on water is gaining in popularity. People have begun to dwell on water because of rising land prices, congestion in cities and work related to the use of rivers for the transport of goods. The popularity of housing on water in the Netherlands results from environmental conditions. About 60% of the Netherlands is below the sea level. For hundreds of years, the population of the Netherlands has been battling with the elements, while being exposed to continuously rising sea levels, which has been a consequence of the greenhouse effect. Environmental changes have caused a change in government policy, which began to support construction activity on water, adapted regulations and changed office holders. In North America, especially in the United States, the identification of residents with their neighborhoods of houses on water is so high that it has resulted in the formation of communities uniting owners of residential watercrafts, who have succeeded in homes on water becoming recognized as real estate and, consequently, now have the same rights as residents of houses on land. In Poland, housing estates on water are slowly gaining popularity but no factors determining the development of this type of settlement have been established. An analysis of the situation in Poland reveals many factors limiting the functional use of houses on water and a lack of specialists in the management of hydro-technical facilities. Therefore, on the basis of examples of countries in Western Europe and North America given in this article, the author tries to define the responsibilities of managers and an appropriate management model for housing estates on water in Poland, as well as indicate problems with the development of housing on water and their possible solutions. (original abstract)
XX
W artykule omówiono formy dotowania sektora mieszkaniowego w Polsce, mianowicie formę pośredniego dotowania, w której budżet państwa lub budżety gminne rezygnują z części należnych dochodów, jak to ma miejsce w przypadku czynszów regulowanych, następnie formę bezpośredniego dotowania jak np. dotacje dla Krajowego Funduszu Mieszkaniowego czy wydatki związane z systemem dodatków mieszkaniowych.
9
Content available remote Zmiany w sytuacji mieszkaniowej w Łodzi latach 1960-1975
80%
EN
The article contains an analysis of quantitative changes in the process of improvement of housing conditions with provisions made for the influence of housing construction on changes in housing situation of Łódź in the period of 1960-1975. In the period under review there was observed a considerable increment in the number of rooms and flats as well as improvement in equipment of flats with basic amenities and installations. There must be also pointed out a decrease in density index of flats and increase of the average number of rooms per flat. In the period of 1971-1975 there was observed a considerable expansion of housing construction in relation to previous years (in the past five - year period there were constructed almost as many rooms and flats as over the period of 1961-1970 jointly). Full implementation of the housing construction plan over the years 1961-1975 promoted a marked improvement of housing conditions of the population and brought about essential changes in the size and structure of housing resour-ces in Łódź. In the period under survey the number of flats increased by 76,5 thousand, while the number of rooms by 314.4 thousand. There was also observed a big increase in the number of housing resources belonging to the co-operative sector. The source of th is increase lies in changes of financing of the housing construction consisting in wider application of the population's own resources in solution of the housing problem. It should be noted here that the process of satisfaction of housing needs reflected in improvement of the population's housing conditions is a continuous process closely connected with the pace of the socio-economic development of the country.(original abstract)
XX
Rozwój i wyzwania dla rozwoju finansowania kredytem hipotecznym w Ghanie Niski poziom dochodów w połączeniu z koniecznością posiadania dużego kapitału na zakup domu tworzą zapotrzebowanie na kredyt hipoteczny. Finansowanie kapitałem własnym pełni inną rolę niż finansowanie długiem i jest szczególnie istotne w biednych krajach, w których większość mieszkańców może i tak nie kwalifikować się do finansowania długiem ze względu na wysoką niestabilność dochodów. W wielu badaniach analizowano ograniczenia po stronie pożyczkobiorców w szerszym dostępie do finansowania kredytem hipotecznym, natomiast niewiele analiz poświęcono stronie podażowej tego zagadnienia, rozwojowi i barierom działania kredytodawców i właśnie ten brak badań kredytodawców przyczynił się do sformułowania celu niniejszego artykułu. Dane do analizy zebrano w trakcie wywiadów i na podstawie kwestionariuszy skierowanych do 6 głównych kredytodawców hipotecznych w Ghanie, pomiędzy lutym a marcem 2014 roku. Wyniki badań wskazują do znaczący wzrost udzielanych kredytów hipotecznych - z poziomu 57,9 min GH
EN
Low income levels coupled with huge capital requirement to buy a house has brought about the crucial need for mortgage financing in the housing sub-sector. Equity financing has a different role than debt financing and is especially important in poor countries where most of the population may not qualify to debt financing anyway due to high income instability. A number of researchers conducted analyses at borrowers' constraints to access the large availability of these funds. Few studies have, however, focused on the supply side of the industry, specifically ascertaining growth of the industry and the constraints to its activities, thus forming the purpose of this study. Data was gathered through interviews and the use of questionnaires administered to 6 of the major mortgage lenders in Ghana between February and March 2014. The results show there has been a significant growth of mortgage origination as indicated by GH
11
Content available remote Is it Worthwhile to Build Wooden Houses?
80%
EN
Poland's wooden house construction sector is in deep crisis. The number of apartments built is ever smaller year by year and can not heal the situation. Changes in the household structure as unfavourable as well: the household number increased significantly between the latest National Censuses (1988 and 2002). There are no effective solutions for improving the situation, and that's why the deficit in dwelling places is worsening. Yet, solutions should be sought, and wooden structure houses can come up as the solution(original abstract)
XX
Punktem wyjścia artykułu jest charakterystyka zasobów definiowanych łącznie jako mieszkania zakładowe. Następnie przedstawiono regulacje prawne dotyczące zarządzania zasobem mieszkań zakładowych. W zakończeniu podjęto próbę oceny procesu restrukturyzacji gospodarki mieszkaniami zakładowymi, oraz wskazano obszar ewentualnych dalszych zmian.
EN
This article is an attempt to order and classify a series of issues connected with employer-provided housing stock management over the last decade. In the light of current legal provisions, the article sets terms of reference for defining employer-provided housing and lists the entities owning it. In a key section the article then states the overall number of employer-provided homes, the change in this figure over the 1991-2001 period, and the ownership structure by entity. Due to the variety of ownership forms, the authors set out the basic legal provisions that apply to housing stock management in the different entities. Referring to contemporary approaches to real estate management, the authors find that these are not taken into consideration in managing employer-provided stock. The extent and scope of privatisation is extremely significant in restructuring housing resource management. Finally, analysing changes in housing stock management systems, the authors find that the principles of financing and managing housing stock have changed little. The article attempts to assess organisational and financing changes in housing stock management, indicating potential areas for enhanced efficiency and effectiveness and the fundamental reasons why there has been no noticeable improvement in housing stock quality or in the effectiveness of its management.(original abstract)
XX
Rzeczpospolita wyszła zarówno z pierwszej, jak i z drugiej wojny światowej z poważnymi zniszczeniami. Celem artykułu jest porównanie, jak na tych ostrych zakrętach historii znalazły się władze publiczne odpowiedzialne za mieszkalnictwo w siłach zbrojnych.
XX
Artykuł prezentuje osobiste poglądy autora i nie stanowi oficjalnej polityki rządu. Omawia kierunki dalszych reform sektora nieruchomości w kontekście wzrostu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkalnictwa.
XX
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania metod klasyfikacji i analizy danych w ocenie sytuacji mieszkaniowej ludności powiatów woj. dolnośląskiego w 2000 r.
EN
The paper presents possibilities of a utilisation classification and data analysis methods in the evaluation of housing conditions of population The range of describing objects is composed by 30 districts of the Lower-Silesian region, an average district of Lower-Silesia and an ideal object. Three groups of statistical methods i.e.: multidimensional scaling, classification methods (non-hierarchical i-means method) and method of linear ordering were used in the procedure of a classification of 32 territorial objects. The following segments of evaluation were considered in the paper: housing conditions, repairs and modernisation of communal dwellings stocks, construction of dwellings. The source of statistical data from 2000 was the Regional Data Bank. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest empiryczna weryfikacja możliwości zastosowania podejścia ekonomii prawa do analizy uwarunkowań prawnych w zakresie polityki mieszkaniowej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem nowej ekonomii instytucjonalnej metodą ekonomicznej analizy prawa. W części teoretycznej zaprezentowano przegląd głównych definicji właściwych dla nowej ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomicznej analizy prawa wraz z odniesieniem ich do uwarunkowań polityki mieszkaniowej, takich jak: instytucje, kontrakty, transakcje, teoria praw własności, koszty transakcyjne. Dodatkowo przedstawiono kryteria oceny efektywności (efektywność Pareto, kryterium Kaldora-Hicksa, teoremat Coase'a, Posnera) oraz zaproponowano autorską definicję modelu polityki mieszkaniowej. W części teoretycznej zaprezentowano relacje między strukturą własnościową a jakością zasobu mieszkaniowego oraz porównanie wybranych programów mieszkaniowych z USA (LIHTC), Holandii (Woningcorporaties) oraz Polski (TBS).(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to verify the possibility of law and economics analysis in the field of housing policy. The object of the research is a housing policy model defined as the entirety of the legal acts regulating the actions of the state in reference to housing policy. The research is based on the new institutional economy, and law and economics analysis method. The theoretical part provides an overview of the main definitions of law & economics (LE), e.g. institution, contracts, transactions, property rights theory, transactions costs, with reference to the housing policy issues. Additionally, the criterions for efficiency ratings are presented (Pareto, Kaldor-Hicks, Caose claim, Posner) and the author's proposal of defining housing policy is given. The empirical part is a comparative analysis of selected social housing policy programmes from the USA (LIHTC), the Netherlands (woningcorporaties) and Poland (TBS) at the viewpoint of the efficiency criteria.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zweryfikowanie efektywności Narodowego Programu Mieszkaniowego, szczególnie jego społecznej części związanej z pakietem Mieszkanie Plus. Wnioski z przeprowadzonych analiz mają posłużyć do sformułowania rekomendacji co do dalszego funkcjonowania programu. W opracowaniu Narodowy Program Mieszkaniowy zostanie opisany w kontekście teoretycznych założeń społecznej polityki mieszkaniowej oraz jej realizacji w Polsce w pierwszym dwudziestoleciu XXI w. Na podstawie danych z raportów rządowych oraz innych źródeł zostaną wyciągnięte i przedstawione wnioski na temat skuteczności NPM.(fragment tekstu)
EN
In the first 20 years of the 21st century, the social housing policy in Poland underwent many changes. They resulted from the lack of consistency in this respect and low patience of the ruling parties, which led to profound modifications in the approach to the housing policy practically with every new government. Until the implementation of the National Housing Programme (NHP), the housing policy in Poland was characterised by fragmented solutions, without any comprehensive approach to the issue in question. The aim of the article is to verify the effectiveness of the NHP, especially in terms of its social part, i.e., Mieszkanie Plus [Apartment Plus] package. The programme was described using the framework of theoretical assumptions of the social housing policy and the implementation of this policy in Poland after the year 2000. The author claims that the NHP is the first housing policy in Poland which applies a holistic approach and moves away from the practice of short-term, fragmented solutions. He recommends that those who are in power should exercise patience and refrain from introducing alterations after a very short period from the point of view of investment processes, as the implementation of such a complex housing policy as the NHP is planned for many years.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw w powiecie elbląskim. Do badania wykorzystano ankietę skierowaną do nowożeńców, bazującą na pracy J. Korniłowicza (2003). Materiał badawczy zebrano przy współpracy z Urzędami Stanu Cywilnego wszystkich gmin w powiecie. Do opracowania wyników badań wykorzystano metodę wskaźnikową, zaproponowaną przez A. Andrzejewskiego (1987). Celem pracy była analiza sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw. Wyniki badań wskazują na dość wysoką samoocenę warunków mieszkaniowych nowożeńców po ślubie. Najczęstszą formą zamieszkania po ślubie były w opinii respondentów własne mieszkanie (w tym obciążone hipoteką), zamieszkiwanie wraz z rodziną jednego z małżonków oraz rozpoczęcie budowy domu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the housing situation of young married couples in Elbląg district. In the study author modified a questionnaire used in the work of J. Korniłowicz (2003), where the indicator method proposed by Adam Andrzejewski (1987) was used. The aim of this paper was to analyze the housing situation of young couples and their self-assessment. The results show a relatively high self-assessment of housing condition safter the wedding, which do not correlate with polish objective indicators. The most common form of residence after the wedding was, in the opinion of the respondents, to live in their own flat (including mortgaged a property), to live with the parents and to start building a house.(original abstract)
XX
Rok 1972 wyznaczył cezurę w historii architektury, przez wyburzenie osiedla Pruitt Igoe, stanowiąc symboliczny początek końca modernizmu. Równolegle w Polsce oddano do użytku osiedle Za Żelazną Bramą stanowiące modelowy przykład socmodernizmu, a działalność na masową skalę rozpoczynał przemysł budowlany i jego "fabryki domów". Urbanistyka lat 70. i 80. XX w., do dzisiaj budząca emocje ze względu na niedoskonałości funkcjonalne i estetyczne, stała się przedmiotem fascynacji rozbudzonej publikacjami F. Springera, a zarazem obiektem refleksji krytycznej na bazie późnych przekładów J. Jacobs i R. Venturiego. Artykuł analizuje dzisiejsze oblicze blokowisk pod kątem ich oceny społecznej, technicznej i funkcjonalnej w odniesieniu do współczesnych teorii urbanistycznych, kreśląc perspektywy rozwoju, możliwego "powrotu bloków" i budownictwa prefabrykowanego.(abstrakt oryginalny)
EN
The year 1972 was a turning point in the history of architecture because of the demolition of the Pruitt-Igoe housing estate and thus became the symbolic beginning of the end of modernism. At the same time, in Poland, the housing estate called "Za Zelazna Brama" (Behind the Iron Gate) was put in use and became the model example of the socialist modernism and the construction industry and its "housing factories" began their activities on a mass scale. The urbanism of the 1970s and the 1980s, still controversial today because of its functional and aesthetical limitations, recently became an object of fascination reawakened by F. Springer's books and - on the other hand - an object of critical reflection based on late Polish translations of J. Jacobs and R. Venturi works. The paper analyzes current landscape of block housing estates in terms of their social, technical and functional evaluation in relation to contemporary urban theories, showing some developmental prospects and possible "return of the blocks of flats" and the prefabricated construction industry.(original abstract)
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.