Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Logistyka
|
2016
|
tom nr 3
53--56
PL
Celem artykułu było przedstawienie wyników analizy ogłoszeń o pracę zamieszczanych na najważniejszych portalach internetowych. Ogłoszenia analizowane były pod kątem najczęściej poszukiwanych kompetencji i kwalifikacji pracowników W wyniku dokonanej analizy należy uznać, iż najczęściej poszukiwanym pracownikiem na polskim rynku pracy jest osoba z wyższym wykształceniem, posiadająca doświadczenie zawodowe, najlepiej na podobnym stanowisku oraz posiadająca rozwinięte kompetencje z zakresu komunikacji i negocjacji, posługująca się językiem angielskim, osoba dyspozycyjna i elastyczna oraz osoba cechująca się wysokim stopniem motywacji do pracy.
EN
The aim of the paper was to present the results of the analysis of job advertisements posted on major Internet portals. Ads were analyzed in terms of the most sought-after competencies and qualifications of employees. As a result of the analysis it can be considered that the most sought after employee on the Polish labour market is a person with higher education, having previous professional experience, preferably in a similar position and having developed competencies in the field of communication and negotiation, with English skills. It should preferably be a flexible and available person and the person characterized by a high degree of motivation to work.
PL
The following paper presents an analysis of the level of competencies of teachers in the Opole Voivodeship. The aim of the paper is to determine if there is a relationship between the age of teachers and their level of competencies. The analysis has been based on CAWI research and took the form of a self-assessment of the competencies level made by the teachers and an assessment made by principals. As a result it was found that there is no correlation between age and the level of competencies and it is difficult to identify differences because of the age.
EN
Artykuł przedstawia analizę poziomu kompetencji nauczycieli województwa opolskiego. Głównym jego celem było ustalenie, czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem nauczycieli a ich poziomem kompetencji. Podstawą do udzielenia odpowiedzi były badania CAWI, przeprowadzone wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Analiza poziomu kompetencji została przeprowadzona na podstawie samooceny nauczycieli oraz oceny przedstawionej przez dyrektorów szkół. W wyniku badań ustalono, że nie ma korelacji pomiędzy wiekiem a poziomem kompetencji nauczycieli według dyrektorów szkół.
PL
Artykuł przedstawia problem prowadzenia badań społecznych i marketingowych wśród dzieci i młodzieży. Jednym z kluczowych założenia jest stwierdzenie, że młodzi konsumenci stanowią coraz większy segment na rynku oraz iż kwestie etyczne są kluczowe w badaniach z dziećmi. Artykuł prezentuje różne podejścia do badań z dziećmi w oparciu o klasyfikację zaproponowaną przez Williama J. McDonalda. W artykule przedstawione zostało case study projektu badawczego PLAYDO wpisującego się w podejście creative drama. Badania prowadzone w ramach projektu badawczego PLAYDO prowadzone są w formie zabaw. Przedstawione case study prezentuje projekt z kilku stron. Podkreślona zostaje rolę edukacyjną projektu. Po drugie zaznaczony został fakt, że metodyka badań w PLAYDO jest specjalnie dopasowana do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. Po trzecie podkreślony został aspekt etyczny projektu PLAYDO i zgodność ze standardami badawczymi. Opisując projekt zaznaczono również ważną kwestię jaką jest prowadzenie badań w znanym dla dzieci środowisku (szkoła, przedszkole). Prezentowany projekt zakłada, że badania mają być realizowane w przyjaznym środowisku co ma pozytywny wpływ na proces realizacji badania.
EN
The article presents the problem of social and market research among children and youth. The author assumes that young consumers represent a growing segment of the market. The author highlighted the importance of ethical issues in research conducted on children and young respondents. The article presents a different approach to the study of children based on the classification proposed by William J. McDonnald. The article presents a case study of a research project PLAYDO, which is consistent with the assumptions of the creative drama approach. First of all, the author emphasizes the educational role of the project. Secondly, she emphasizes the fact that the methodology used in the research project PLAYDO is specifically adapted to the possibilities and the development of children and youth. Thirdly, the author describes the ethical aspect of the project PLAYDO and compliance with research standards. Describing the project, the author points out that it is important to conducted research in a familiar environment (nursery or school). The project assumes that the research will be carried out in a friendly environment which has a positive influence on the process of implementation of the survey.
PL
Jak wskazywał raport opracowany w 2008 r. przez Wyższy Urząd Górniczy, około 45% pozyskania kopaliny w latach 2002-2007 odbywało się w sposób niekoncesjonowany. Mając na względzie alarmujące dane o tym zjawisku w roku 2012, brak jest podstaw do przyjęcia, że wskaźnik ten uległ wyraźnej poprawie. Liberalizacja przepisów ustawy PGG, jak się wydaje, nie przyniosła tu oczekiwanych rezultatów. Artykuł omawia dwa przypadki nielegalnego pozyskania kopaliny: działalność prowadzoną z rażącym naruszeniem warunków koncesji oraz eksploatację bez wymaganej koncesji, opisuje problemy wynikające z postępowań administracyjnych.
EN
The result of palaeobotanical studies of biogenic sediments from Pakosławice made it possible to establish the age of limnic and peat sediments and reconstruct past plant communities and development phases of the sedimentary/sedentary basin. The investigated mire originated from overgrowth of a shallow lake. The lake formed probably as a result of thermokarst processes (permafrost thawing). Accumulation of gyttja started in the Alleröd to continue in the Younger Dryas and early Holocene (Preboreal and Boreal). The sedentation of peat deposits probably took place in the middle and late Holocene.
17
Content available remote Rola przedsiębiorstwa sektora obronnego w przygotowaniach obronnych państwa
63%
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń dotyczących roli przedsiębiorstwa sektora obronnego w kształtowaniu gospodarczej sfery bezpieczeństwa. Przybliża zakres i istotę przemysłu obronnego z punktu widzenia przedsiębiorcy. Zarysowane zostały główne elementy tego zagadnienia z podkreśleniem strategii obronności, uwarunkowań prawnych oraz roli i zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W części zasadniczej skoncentrowano się na procesach produkcyjnych, w tym przypadku na realizacji napraw sprzętu wojskowego w czasie pokoju oraz w czasie wojny. Całość artykułu została dopełniona podkreśleniem roli przedsiębiorcy w wojskowym systemie logistycznym. Przedmiotowy materiał ma charakter wprowadzający w temat. Zarys poruszanych zagadnień może stanowić podstawę do dalszych badań w tym obszarze, istotnych z punktu widzenia utrzymywania w dobrym stanie technicznym wyrobów obronnych pod względem jakościowym i środowiskowym.
EN
The purpose of this article is to present general assumptions regarding the role of the defense sector enterprises in forming the economic zone of security. What is more, it describes range and nature of the defense industry from the point of view of an entrepreneur. Furthermore, it outlines the main elements of the topic with the emphasis on defense strategy, legal environment, the role and tasks dedicated for security and defense performed by entrepreneurs. The main part of article focuses on manufacturing processes, especially the repairs of military equipment and its implementation during peacetime and war. The whole article was complemented by emphasizing the role of the entrepreneur in the military logistics system. The presented material serves as an introduction to the subject. The outline of raised issues, may form the basis for further research in this area, which are significant in the area of maintaining the good condition of defense equipment in terms of quality and environmental sustainability.
EN
In everyday practice, cosmetologists often observe abnormalities on the facial skin of his or her clients. Facial lesions have a diverse clinical picture, although most are benign. However, some lesions may be malignant and demand fast diagnosis and treatment. Among benign lesions are xanthomas, epidermal cysts, milia and seborrheic keratoses. Xanthomas are usually localized on the eyelids and often coexist with dyslipidemia. They appear clinically as yellowish papules that vary in size. Epidermal cysts are the most common type of skin cyst. They typically occur on the head and neck, and usually affect young adults in their 20s. Milia are common skin lesions that are typically numerous in presence and appear as small-sized sebaceous papules. Seborrheic keratoses are another important type of lesion that are localized on the face and may be disturbing for clients. These are benign tumors that usually appear in individuals over 50 years of age and have an incidence that rises with age. Typically, they are brown in color but they can also be other colors including black, yellow, grey or bluish. Other skin changes include basal cell carcinoma, actinic keratosis, squamous cell carcinoma and lentiginous malignant melanoma. Basal cell carcinoma is a slow-growing, locally malignant epithelial cancer of the skin. This cancer presents mainly in areas exposed to ultraviolet (UV) radiation. Actinic keratosis is a pre-cancerous lesion that is associated with UV radiation. It predisposes to squamous cell carcinoma and other skin cancers rarely. In contrast to basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma may cause metastases with high mortality. Melanoma on the head and face usually takes the form of a lentiginous malignant melanoma. This manifests clinically as a brown spot that slowly grows centrifugally. Melanomas vary in size and color. Dermoscopy is an important tool that may help during diagnosis of facial lesions. Given the severe consequences of some skin lesions, it is very important for cosmetologists to have knowledge of the conditions described above. This is because he or she is often the first person who can persuade the client to undergo further diagnosis.
EN
The article presents the results of experimental and numerical analysis carried out on a variable in time state of stress and strain using the proposed algorithm. Calculations were performed on a model of the scraper conveyor lock used in mining transportation equipment; fatigue tests were performed on samples of the cast L20HGSNM steel.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.