Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ziola suszone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań była ocena czystości mikrobiologicznej wybranych suszonych ziół pochodzących z punktu skupu z woj. lubelskiego, tj. mięty, melisy lekarskiej, pokrzywy zwyczajnej, szałwi lekarskiej i nagietka lekarskiego. Oznaczono ogólną liczbę bakterii, drożdży, grzybów pleśniowych i bakterii Escherichia coli oraz wykonano analizę na obecność Salmonella sp. i Staphylococcus aureus.W badaniach stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych mieściła się w zakresie 10³-10⁸ jtk·g⁻¹, liczba drożdży - od 10² do 10⁴ jtk·g⁻¹, a liczba grzybów pleśniowych - od 10³ do 10⁵ jtk·g⁻¹. W ziołach mięty i pokrzywy wykryto bakterie E. coli w ilości 10² jtk·g⁻¹. W żadnym z badanych ziół nie stwierdzono obecności Salmonella sp. ani S. aureus.
EN
The aim of the study was to evaluate the microbiological purity of the selected dried herbs derived from the purchase point located in the Lubelskie voivodeship, i.e. mint, melissa, nettle, sage and marigold.Total bacterial count, the number of yeasts and molds, E. coli bacteria were determined and the analysis for the presence of Salmonella sp. and Staphylococcus aureus was performed. There was found in the study that the total number of mesophilic aerobic bacteria ranged from 10³-10⁸ cfu·g⁻¹, the number of yeasts ranged from 10² do 10⁴ cfu·g⁻¹, and the number of molds reached 10³ do 10⁵ cfu·g⁻¹. E. coli bacteria were found in herbs of mint and nettle at the level of 10² cfu·g⁻¹. In any of the tested samples, there was no presence of Salmonella sp. and S. aureus.
EN
Three cultivars of dill were used for the experiment: ‘Szmaragd’, ‘Ambrozja’ and ‘Herkules’. The sensory quality included analysis of fresh and dry herb of dill (drying at 38 °C). Results of two years of experiments showed that sensory quality of fresh and dry herbs of dill depends on cultivars. In 2011 the best overall quality was found for the fresh dill of ‘Szmaragd’ cultivar analysed after harvest. In 2012 the best results were noted for the fresh dill of ‘Ambrozja’ cultivar. The lowest quality scores of the two years of experiments were observed for the fresh dill of ‘Herkules’. Drying significantly influences the sensory quality of dry herb of dill.
PL
Celem badań było określenie mikrobiologicznego zanieczyszczenia herbat ziołowych w saszetkach, dostępnych w placówkach sprzedaży detalicznej w Lublinie oraz określenie składu jakościowego występujących w nich grzybów mitosporowych. Badaniami objęto 7 rodzajów herbat ziołowych z takich surowców, jak: melisa, pokrzywa, mięta, koper włoski, lipa, rumianek oraz szałwia. W przeprowadzonym doświadczeniu oznaczono ogólną liczbę bakterii, drożdży, grzybów mitosporowych i bakterii z gatunku Escherichia coli oraz wykonano analizę na obecność pałeczek Salmonella i gronkowców koagulazododatnich. Stwierdzono, że ogólna liczba bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i grzybów mitosporowych mieściła się w zakresie odpowiednio [jtk·g⁻¹]: 10³ ÷ 10⁷, 10³ ÷ 10⁴ oraz 10² ÷ 10⁵. Herbaty ziołowe w saszetkach zawierające pokrzywę oraz miętę były najbardziej zanieczyszczone przez bakterie i grzyby mitosporowe. Nie spełniały one wymagań czystości mikrobiologicznej zawartych w Farmakopei Polskiej (wyd. X). Skład jakościowy grzybów mitosporowych w badanych suszach roślinnych był zróżnicowany, należały one łącznie do 10 rodzajów, takich jak: Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Phoma, Rhizopus, Trichoderma. We wszystkich ocenianych próbach herbat ziołowych największy udział miały grzyby z rodzajów Aspergillus, Fusarium i Penicillium. Zastrzeżenia budził stan sanitarno-higieniczny herbat z suszu pokrzywy i mięty, w których wykryto skażenie przez bakterie E. coli na poziomie 10² jtk·g⁻¹. W żadnej z badanych prób nie stwierdzono natomiast obecności bakterii Salmonella oraz gronkowców koagulazododatnich.
EN
The objective of the research study was to determine the microbial contamination of herbal teas in sachets available in the retail outlets in Lublin and the qualitative composition of mitosporic fungi occurring therein. The study involved 7 types of herbal teas from the following plants: lemon balm (Melissa officinalis), nettle, mint, fennel, linden, chamomile, and sage. Under the experiment, the following was determined: total number of bacteria, yeast, mitosporic fungi, and Escherichia coli bacteria; the analysis was performed to detect Salmonella and staphylococci coagulase (+). It was found that the total number of aerobic mesophilic bacteria, yeast, and mitosporic fungi ranged between: 10³-10⁶, 10³-10⁴, and 10²-10⁵ cfu·g⁻¹, respectively. The herbal teas in sachets and containing nettle and mint showed the highest contamination by bacteria and mitosporic fungi, and those teas did not meet the microbiological purity requirements as set in the Polish Pharmacopoeia X. The qualitative composition of mitosporic fungi in the dried herbs tested varied; they all belonged to 10 species such as Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Mucor, Penicillium, Phoma, Rhizopus, and Trichoderma. In all the herbal tea samples tested, fungi of the genera: Aspergillus, Fusarium, and Penicillium prevailed. The sanitary/ hygienic condition of the nettle and mint tea raised major concerns for E. coli bacteria were detected therein at a level of 10² cfu·g⁻¹. No Salmonella and staphylococci coagulase (+) were detected in the samples tested.
PL
Celem pracy było określenie poziomu zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi suszonych ziół oraz przypraw dostępnych w sprzedaży detalicznej w sklepach ekologicznych i hipermarketach województwa łódzkiego. Badaniami objęto 13 rodzajów produktów: czosnek (Allium sativum), koper (Anethum graveolens), natkę pietruszki (Petroselinum crispum), bazylię (Ocimum basilicum), oregano (Origanum vulgare), estragon (Artemisia dracunculus), tymianek (Thymus vulgaris), majeranek (Origanum majorana), gałkę muszkatołową (Myristica fragans), curry (Helichrysum angustifolia), kurkumę (Curcuma longa), pieprz czarny (Piper nigrum), paprykę słodką (Capsicum annuum). Analiza mikrobiologiczna obejmowała oznaczenie liczby grzybów pleśniowych i ich skład jakościowy. Zanieczyszczenie badanych ziół oraz przypraw przez grzyby strzępkowe było zróżnicowane i nie przekraczało poziomu 10⁴ jtk·g⁻¹.W czterech produktach: bazylii, curry, kurkumie i papryce słodkiej próbki zakupione w hipermarkecie charakteryzowały się istotnie większym zanieczyszczeniem przez pleśnie w porównaniu z próbkami pochodzącymi ze sklepu ekologicznego. Wykazano brak zróżnicowania poziomu zanieczyszczenia grzybami strzępkowymi badanych produktów w zależności od miejsca zakupu. Średnia liczba pleśni w ziołach i przyprawach zakupionych w sklepach ekologicznych oraz w produktach pochodzących z hipermarketu kształtowała się na podobnym poziomie. Stwierdzono natomiast zróżnicowanie poziomu zanieczyszczenia pleśniami w zależności od rodzaju przyprawy. Wyizolowane z suszonych ziół oraz przypraw grzyby strzępkowe należały łącznie do 5 rodzajów. Zidentyfikowano pleśnie z rodzaju Aspergillus (A. niger, A. flavus), Penicillium, Mucor, Alternaria i Cladosporium.
EN
The objective of this paper was to determine the filamentous fungi contamination of dried herbs and spices available in retail health food stores and hypermarkets in the Province of Łódź. The research material covered 13 types of products: garlic (Allium sativum), dill (Anethum graveolens), parsley (Petroselinum crispum), basil (Ocimum basilicum), oregano (Origanum vulgare), tarragon (Artemisia dracunculus), thyme (Thymus vulgaris), marjoram (Origanum majorana), nutmeg (Myristica fragans), curry (Helichrysum angustifolia), turmeric (Curcuma longa), black pepper (Piper nigrum), and sweet paprika (Capsicum annuum). The microbiological analysis performed included the determination of the count of filamentous fungi and their qualitative composition. The filamentous fungal contamination of the tested herbs and spices varied and did not exceed 10⁴cfu·g⁻¹. In the four products: basil, curry, turmeric and sweet paprika, the samples, bought in the hypermarket, were characterized by a significantly higher mould contamination compared to the samples purchased in the health food store. No differences were found between the levels of filamentous fungal contamination of the products tested depending on the place of purchase. The average load of moulds in the herbs and spices bought in the health food stores and in the products from the hypermarket was at a similar level. Though, the level of mould contamination differed depending on the type of spice. The filamentous fungi isolated from the dried herbs and spices were represented by 5 genera: Aspergillus (A. niger, A. flavus), Penicillium, Mucor, Alternaria and Cladosporium.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.