Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 819

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information and Communication Technology (ICT)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
XX
Rozwój współczesnych technologii informacyjnych wspomagających biznes jest ściśle związany z zapewnieniem uniwersalnych rozwiązań w różnych zastosowaniach. Jednym z głównych czynników umożliwiających parametryzację w różnych sytuacjach jest podejście kontekstowe. Głównym celem artykułu jest podkreślenie znaczenia i wybranych rozwiązań z uwzględnieniem reprezentacji kontekstu w różnych klasach aplikacji reprezentujących różne technologie informacyjne (bazy danych, systemy sieciowe oraz systemy inteligentne). Oprócz rozważań o istocie reprezentowania kontekstu (rodzaje kontekstu i sposoby jego odwzorowania) zaprezentowano użyteczność kontekstu w wymienionych obszarach. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of modern information technologies supporting business is strictly tied with assuring universal solutions used in different applications. One of the crucial factors in this area enabling the application of parameters in different situations is a context approach. The main goal of this paper is stressing the importance and selected solutions in respect of representation of contexts, taking into account several class applications representing different information technologies (databases, network systems and intelligent systems). Apart from discussion about the essence of representation of contexts (sorts of context and ways of its representation) the specialty of context usability in the mentioned areas is presented. (original abstract)
XX
W marcu 2009 roku ukazała się 8 edycja corocznej publikacji The Global Information Technology Report 2008-20091. Raport jest efektem pracy ekspertów World Economic Forum oraz francuskiej szkoły biznesu INSEAD. Autorzy upatrują rolę dokumentu w podnoszeniu świadomości dotyczącej wpływu technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej (information and communication technologies - ICT) oraz jej głównych mechanizmów napędowych, korzyści możliwych do osiągnięcia w codziennym życiu, praktyce gospodarczej oraz działaniach rządzących i współpracy z obywatelami. Raport podkreśla szczególne znaczenie ICT w budowaniu strategii konkurencyjności oraz rozwoju gospodarek poszczególnych krajów. Stanowi również bardzo użyteczne narzędzie dla decydentów oraz społeczeństw obywatelskich, do monitorowania rozwoju kraju oraz jako zbiór najlepszych praktyk i zasad przyczyniających się do wzrostu stopnia przygotowania do wykorzystywania potencjału oferowanego przez ICT. (fragment tekstu)
EN
The paper analyses the level of preparation and use of Information and Communication Technologies (ICT) in Poland. Also some comparisons to other countries' economies have been made. Presented interpretations and conclusions were mainly based on The Information Technology Report 2008-2009 issued by The World Economic Forum in cooperation with French School of Management INDEAD as well as on domestic surveys. Presented data distinguish Polish environment, readiness and use of new IT technology assets in a rather poor government sector without appropriate prepared regulations and in a quite good business sector and among individuals. In the issue some information about Polish e-business were given too. According to authorities as Klaus Schwab, The Executive Chairman of The World Economic Forum and John Chambers, Chairman and CEO of Cisco Systems special emphasis was put on ICT as a key part of the solution of growth and innovation. ICT changes our lifestyle, improves education and health care, expands the reach of business, and much more. (original abstract)
XX
Pojęcie "europejskiego społeczeństwa gigabitowego" wprowadzone zostało w Unii Europejskiej na określenie społeczeństwa, które rozwijać się będzie w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe XXI w. umożliwiające powszechne wdrażanie inteligentnych rozwiązań oraz budowę ekonomii opartej na danych. Realizacja tego zamierzenia wymaga dostępu do sieci łączności elektronicznej nowej generacji, tj. sieć 5G o znacznie większej przepustowości i niezawodności niż dotychczas. Sieć ta da nieporównywalnie większe możliwości wykorzystania nowych technologii informacyjnych oraz ich konsolidacji, a jako szkielet i krwiobieg całego systemu umożliwi lepsze operowanie informacją w sferze publicznej, gospodarce, transporcie i logistyce, życiu codziennym obywateli czy rozrywce. W tych rozwiązaniach Unia Europejska upatruje możliwości zwiększenia udziału gospodarki cyfrowej w ogólnym GDP Unii Europejskiej, a co za tym idzie - szybkiego rozwoju gospodarczego i społecznego w nowej perspektywie 2021-2027. Oczekuje się również zwiększenia satysfakcji obywateli. Postępującą realizację tej wizji widać już w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Polska także stara się podążać tą drogą. Bardziej wyrazisty obraz tego społeczeństwa oraz rezultaty gospodarcze i społeczne wynikające z wdrożenia tych planów znane będą zapewne dopiero w przyszłości.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present the European gigabit society which is perceived by European Union's leaders as a model of the future European society and economy. It is based on new digital technologies of the XXI century and on new, very high capacity mobile telecommunications networks. The rapid growth of information being processed and transmitted through electronic communications networks needs new high-speed and highly reliable broadband networks essential to economic growth, competitiveness and innovation as well as better quality products, services and the citizen's satisfaction. The 5G communications network is the solution which is perceived as a type of network which should resolve these problems. In the paper the concept of the European gigabit society is clarified, the 5G technology and its level of development in the European Union and in its Member States are described including Poland vis-à-vis the rest of the world. The European gigabit society is already under development and the 5G communication network is crucial to its success. It should be widely available in Europe including Poland. The paper is based on the analysis of official documents of the European Union and its Member States including Poland, official reports of the most active electronic telecommunications companies providing and implementing 5G technologies and on talks with representatives of some of the ones which are active on the Polish market.(original abstract)
4
Content available remote Technologie informatyczne w przedsiębiorstwach TSL
80%
XX
W artykule zostały przedstawione systemy informatyczne i telematyczne oferowane przez przedsiębiorstwa TSL wykorzystywane przez nadawców i odbiorców przesyłek. Klienci mogą korzystać z e-obsługi, która staje się standardem w procesie realizacji zamówienia, obejmuje pełną lub częściową obsługę informatyczną oferowaną przez operatora logistycznego oraz wykorzystanie tych systemów przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W opracowaniu zostały zaprezentowane systemy informatyczne oferowane przez DP DHL oraz DB Schenker w obsłudze logistycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the information and telematics systems offered by the TSL enterprises used by senders and recipients of shipments. Customers can use the e-service, which is becoming a standard in the process of contract realizations and includes a full or partial IT support offered by a logistics operator and the use of these systems for individual and institutional clients. The paper presents the information systems offered by DP, DHL and DB Schenker in logistics services.(original abstract)
5
Content available remote Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu łańcuchem dostaw
80%
XX
Zarządzanie łańcuchem dostaw umożliwia skuteczne i efektywne przepływy rzeczowe i informacyjne, tak aby zaspokoić potrzeby klientów, poczynając od źródła dostaw surowców, a kończąc na miejscu konsumpcji produktu przez klienta końcowego. Zarządzanie łańcuchem dostaw rozumiane jest jako zarządzanie przepływem rzeczy i informacji przez sieci przedsiębiorstw. Zakłada ono ścisłą współpracę między ogniwami łańcucha dostaw, a zatem dostawcami surowców, producentami, dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi, w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby klientów przy możliwie najniższych kosztach. Przepływy materiałowe w łańcuchu dostaw muszą być zatem wspierane przez przepływy informacji, przy czym przepływy materiałowe mają charakter jednostronny - od pierwszego ogniwa do ostatniego, a informacje przepływają w obie strony łańcucha. Przepływ informacji oraz dzielenie się nią są niezbędne do poprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw.(fragment tekstu)
XX
Jednym z wyznaczników stopnia zaspokojenia potrzeb informacyjnych Polaków jest poziom i jakość wyposażenia ich gospodarstw domowych w sprzęt informatyczny oraz dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (tzw. ICT, czyli Information and Communication Technology). Dzięki postępowi w poziomie wyposażenia gospodarstw w sprzęt informatyczny a także znacznemu rozwojowi technologii i usług teleinformatycznych indywidualni użytkownicy w Polsce mają coraz większy dostęp do informacji. Konsekwencją tego jest wzrost poziomu edukacji oraz rozwój kontaktów pomiędzy użytkownikami sieci. Dysponowanie odpowiednim sprzętem informatycznym usprawnia niejednokrotnie prace gospodarstw związane m.in. z zarządzaniem ich finansami czy planowaniem czasu wolnego. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne likwidują także bariery udziału w życiu publicznym, sprzyjają obcowaniu z kulturą i podnoszą ogólny "komfort" życia członków gospodarstw domowych. ICT znacząco wpływają na postęp cywilizacyjny i rozwój społeczeństwa informacyjnego w ujęciu zarówno makro-, jak i mikroekonomicznym.(fragment tekstu)
EN
The paper presents results of a research on the availability of modern information and communication technologies of the polish households in years 2004-2010. In the last year of the research 69% household had a computer, and 63% had access to the Internet. Currently existing level of satisfying information needs of Poles is the result of the transformations which have taken place in Poland not only over the last eight years, but first and foremost, those ones which have taken place over the last two decades. What is more, the level of satisfying polish consumers' needs is also the result of new patterns of behavior and the changes in consumers' mentality resulting from its openness to the world and assimilation of consuming patterns in the more developed coun-tries. (original abstract)
7
Content available remote Wpływ technologii informacyjnych na przedsiębiorczość
80%
XX
W artykule skupiono się na aplikacjach wspomaganych komputerowo. Technologie informacyjne to zespół środków, takich jak komputery i ich urządzenia zewnętrzne, sieci komputerowe i oprogramowanie oraz telekomunikacja, które służą do posługiwania się informacją. Technologie informacyjne (IT) to pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie i rozpowszechnianie informacji wokalnych, graficznych, danych tekstowych i liczbowych w mikroelektronice oparte na połączeniu informatyki i telekomunikacji. Technologie te nadal się rozwijają, występując między innymi w zarządzaniu danymi, siecią, bazą danych i oprogramowaniu.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to identify the impact of information technologies on entrepreneurship. Entrepreneurship is a characteristic of entrepreneurs and enterprises and is associated with the possession of certain qualities such as initiative, agility, enterprising spirit, resourcefulness. It is also a specific process of management which consists in organizing and running business, and taking the risk involved. Entrepreneurs (managers) need information to coordinate the various areas of the business efficiently and effectively. It is provided by the information system built on the information technologies. Constantly evolving information technologies are a great support for entrepreneurship. The huge advances in information and communication technology affect the conduct of business and management.(original abstract)
8
80%
EN
The main focus of this paper is on the application of ICT solutions in microgeneration renewable energy systems. This paper focuses on the vision that through ICT, consumers might also become producers of renewable energy in Denmark. Innovative ICT applications will be needed in order to balance traditional information asymmetries between electricity producers and consumers and to encourage energy efficient behaviour. The paper present that the success of micro-generation depends strongly on the interplay between ICT, policy support and, in particular, consumer priorities.(original abstract)
EN
The aim of the presented studyis to demonstrate the impact of regional specialization on totalremuneration, disaggregated by gender in the ICT sector in Poland in2012-2016. The first part of the article presents the generalcharacteristics of the Polish ICT industry and shows (using thelocation quotient) regions in Poland that could be treated as areasof high concentration of specialization in this field; in the secondpart, the wages of men and women in the ICT sector are compared forthe years 2012-2016; the third part presents the results of astatistical analysis of the impact of regional specialization onwages disaggregated by gender. The study ends with a summary andconclusions. The estimation of the parameters of the equations usedin the analysis shows that the values of the location quotient (as ameasure of regional specialization) largely explains the variationin total wages and the gender distribution with the followingrelationships - the greater the regional specialization, the higherthe average wage and vice versa. However, the location quotientvalues do not explain the differentiation of the gender pay gap andit is not possible, on the basis of the analysed data, to claim anydependencies between regional specialization and the gender pay gapexisting in a given voivodeship. (original abstract)
XX
Temat niniejszego artykułu ma na celu omówienie kategorii i zadań stawianych przed nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystywanymi do usprawniania i doskonalenia jakości informacji gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby sprawnej organizacji obszarów logistycznych w przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
EN
The enterprise management in the area of logistics needs well organized material and information resources. In this aspect information becomes none resource than other material resources, because the possession of well organized information flow and information system permit to undertake the series of strategic decision. The quality of information is also a significant factor. That is why the pursuit of information processes improvement is a very important element in logistics management. Contemporary information technology in the IT era, logistics activity must be based on application of information technology. Without information technology it would be less effective or inefficient. (original abstract)
11
Content available remote Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
80%
XX
Niniejsze opracowanie prezentuje znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wskazane i zdefiniowane zostały obszary wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w wykonywaniu funkcji personalnej. Omówiono zarówno korzyści jak i zagrożenia korzystania z nowych technologii. Ponadto, przedstawiono wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Całość opracowania ma charakter przeglądowy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper shows the importance of information and communication technologies in human resource management. Indicated and defined have been the areas of using the ICT in the performance of HR function. The paper indicates both benefits and risks of using new technologies. In addition, it presents challenges for human resource management. It's a review paper. (original abstract)
EN
The paper aims to determine how information and communication technology influences contemporary culture and examines the nature of this relationship. The analysis is based on socio-cultural research combined with socio-metric and humanistic studies, along with an eclectic approach. The author uses qualitative methods, in addition to system analyses, discourse analyses, secondary analysis, and participant observation. Digital and communication technology is changing the nature of interpersonal relations in today’s world, Wassilew says. Social networking sites on the internet make it possible to strengthen old and create new interpersonal ties, and they also contribute to the development of an information society. Technology used in interpersonal communication changes the way in which people look at the world around them. This eventually leads to new lifestyle patterns, in addition to economic, political and cultural changes, Wassilew says. According to the author, the paper’s findings can be used in business, marketing, logistics, organization and management strategies, and in the design of IT and communications systems.
13
Content available remote Globalizacja w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych
80%
XX
Żyjemy w czasach burzliwych przemian. Zmiany te są coraz głębsze, szybsze i szersze; globalizacja uczyniła świat "mniejszym", wewnętrznie połączonym. Każdy kraj obecnie jest zainteresowany przebiegiem procesów globalnych i powinien obserwować wydarzenia także po drugiej stronie globu. Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów globalizacji ekonomicznej jest szybki rozwój sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Celem artykułu jest ukazanie przejawów procesów globalizacji w sektorze ICT, jak również efektów ekonomicznych globalnej ekspansji tego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
We live in a world of rapid change - change that is deeper, faster and broader than we could have imagined only a decade ago. Globalization has made the world "smaller" and highly interconnected. Every country now takes a direct interest in global developments and can't afford to ignore events that take place in other parts of the world. One of the spectacular display of economic globalization is rapid development of the Information and Communications Technologies Sector (ICT). In the article has been shown elements of globalization in the ICT sector as so as economic effects of the global expansion of this sector. (original abstract)
EN
Global changes in the information society are placing ever greater emphasis on professionals in all areas of human activity and in the area of ICT (Information and Communications Technology) especially. This article provides methodology how to measure knowledge level requirements on ICT specialists in business, ICT and non ICT skills in graduates of tertiary education level. It shows also an example of data collecting in academic sphere and among business unites. Practical experiences from the five years research are presented at the end of in this contribution. These results are successfully applied for human resource management and innovation management in competences of ICT professionals in small and medium enterprises (SMEs) in the Czech Republic.
XX
W artykule zawarto zapis wyzwań wieku globalizacji przed jakimi stają współczesne przedsiębiorstwa i sposobów ich mitygowania z uwzględnieniem technologii teleinformatycznych (IT). Sposoby rozwiązywania problemów omówiono z uwzględnieniem aktywności przedsiębiorstw we wszystkich ogniwach łańcucha wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a briefly given challenges faced by enterprises of the age of globalization, and ways of mitigating them including information and communication technologies (IT). Ways of solving problems are discussed, taking into consideration activities of enterprises regarding to all links of the value chain.(original abstract)
EN
Each government focuses oil achieving high effectiveness in its provision of services to its citizens and also exchange information between its departments and institutions in short time and in an easy way. ICT is being used in a larger way by big business, and companies that seek profit, to keep in touch with their clients and customers on one hand, and other business associates in the other one, giving huge enhancements in terms of convenience and services. Now, the main point for the government is to get the best results out of ICT in the public sector, while keeping all the potential pitfalls away from happening. The e-government paradigm is aimed to sustain internal networking and assist external partnership. It is fundamental for e-government policy makers to appraise the demand of citizens for e-government services, because this will serve as an indicator which can direct deployment and implementation of electronic services. As a result this situation is expected to have an indirect effect on the acceptance and diffusion of those information systems. To establish and implement a workable e-government, all possible and relevant stakeholders' systems need to be interconnected in such a way that the hardware, software and data are interoperable. Thus, interoperability is the key to information exchange and sharing among the heterogeneous systems. In this study, e-government studies in Turkey have been observed and analyzed from interoperability and ICT perspectives. To move e-government application for overall Turkey, there might be some problems to use and integrate current applications of public institutions. (original abstract)
XX
W pracy poruszony został problem stosunkowo nowego zjawiska, jakim jest ekonomia współdzielenia (sharing economy). Jest ona także określana jako wspólna konsumpcja - dzielimy się tym, co posiadamy, mogą to być wiedza, umiejętności czy dobra materialne. Model ekonomii współdzielenia polega na zasadzie, że obie strony zyskują. Popularność ekonomii współdzielenia rośnie z powodu globalizacji oraz rozwoju technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). W artykule przedstawiono główne modele biznesowe, takie jak dzielenie pojazdów, mieszkań czy innych dóbr, na tle rozwoju wszelkiego rodzaju platform internetowych, a co za tym idzie -zwiększającego się stale dostępu do Internetu, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej i na świecie. Przedstawione zostały statystyki dotyczące liczby pracujących oraz liczby przedsiębiorstw w sektorze ICT w Polsce. Omówiono także najpopularniejsze portale aukcyjne w Polsce i na świecie. Poruszony został również problem czy ekonomia współdzielenia niesie za sobą same korzyści.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of a relatively new phenomenon, the sharing economy, has been addressed in the work. It is also referred to common consumption - we share what we have, it may be knowledge, skills or material goods. The sharing economy model is based on the principle that both sides gain. The popularity of the sharing economy is growing due to the globalization and development of information and communication technologies (ICT). The article presents the main business models such as sharing vehicles, apartments or other goods in the context of the development of all kinds of Internet platforms and, consequently, constantly increasing access to the Internet, both in Poland and in the European Union. Statistics on the number of employees and the number of enterprises in the ICT sector in Poland were presented. The most popular auction portals in Poland and in the world were also discussed. The problem was also raised whether the sharing economy brings benefits.(original abstract)
18
Content available remote Picture - nowoczesne narzędzie modelowania procesów administracyjnych
80%
XX
Artykuł przedstawia kluczowe elementy narzędzia PICTURE, które zostało wytworzone w trakcie projektu o tej samej nazwie, zrealizowanego w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Narzędzie służy do modelowania procesów administracyjnych i dobierania najwłaściwszych, dostępnych na rynku komponentów ICT w celu usprawnienia pracy urzędów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes basic elements of PICTURE tool, which was created within the 6th Framework Program of the European Union as a project of the same name. The tool is destinated for administrative processes' modelling and for matching them with the most suitable ICT components attainable at present on the market.(original abstract)
EN
Information and Communications Technology (ICT) has been regarded as the source for the social economic development of any country especially a developing country like Nigeria and has remained the reagent of growth for developed countries. Almost all government services could be initiated and delivered through ICT and since these tools are efficient and reliable, they are today functioning as catalyst of good governance in most countries. This paper gives the exposition at some ICT strategies that could help the country consolidate on good governance, e-government and realize her vision of becoming one of the top 20 global economies in the world by 2020. A desktop research approach was used to evaluate some technical details on the ICT tools in achieving good governance socio-economic development in Nigeria. In conclusion, appropriate policy suggestions were suggested for efficient use of ICT in promoting good governance in Nigeria.
XX
Dokonujące się od pewnego czasu przemiany społeczne, ekonomiczne i technologiczne radykalnie zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Motorem tych przemian jest informacja, która stała się zasobem niezbędnym do funkcjonowania i rozwoju każdego społeczeństwa, każdej gospodarki, każdej organizacji i każdego człowieka trzeciego milenium2. W nowej rzeczywistości olbrzymi potencjał wykazuje stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)3. Efektem transformacji jest natomiast społeczeństwo informacyjne4. Społeczeństwo informacyjne (SI) to nie tyle modny temat do dyskusji intelektualistów, ile obiektywna, wymagająca pragmatyzmu rzeczywistość i nowe paradygmaty naukowo-badawcze. Wizja społeczeństwa informacyjnego jest zajmująca i wymaga fundamentalnych zmian w sposobach myślenia na temat jego funkcjonowania i rozwoju. Tworzący się nowy paradygmat społeczeństwa informacyjnego skłania zatem do poszukiwania i projektowania coraz doskonalszych rozwiązań informatycznych, które pozwolą kreować i doskonalić społeczeństwa informacyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the following elaboration is to present the paradigm of information society, and the role of the electronic administration in creating information society. In the cognitive part, the substance and genesis of information society are described. In addition, electronic administration is presented as one of the rudiment of information society. In the empirical part, the implementation of electronic administration is presented through the case of the Region of Silesia. Results of the research may be helpful in undertaking activities related to the development of e-administration in the country as well as its specific regions. (original abstract)
first rewind previous Strona / 41 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.