Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1398

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  potas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
PL
Oceniono przydatność w rolnictwie odpadów z dwóch cukrowni. Analiza chemiczna wykazała, że zawierają one składniki pokarmowe niezbędne dla wzrostu roślin (K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Si). Składników szkodliwych nie stwierdzono lub ilość ich była tak niewielka, że nie powinna stanowić zagrożenia. Ze względu na wysoką zawartość potasu (ponad 30% K) występującego w odpadach w postaci rozpuszczalnej w wodzie mogą one być cennym źródłem tego składnika. Jedną z możliwości wykorzystania jest uzyskanie z odpadów nawozów PK lub NK przez zmieszanie ich z nawozem fosforowym lub azotowym.
EN
Assesment of the usability of wastes from sugar factories as a source of potassium. The agricultural usability of wastes rfom two sugar factories was evaluated.The wastes contain important plant nutrients (K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Si), and compounds harmful for plants were not analytically detedted or their amount was neglible. Because of high content of watersoluble potassium compounds (over 30% K) the wastes are a valuable source of that plant nutrient and can be used as a raw for fertilizers manufacturing. The fertilizers may be the PK or NK by mixing the wastes with a single phosphate or nitrate fertilizer, respectively.
PL
Zbadano możliwość pomiaru dużych stężeń sodu i potasu przy zastosowaniu zmodyfikowanej metody pomiaru stężenia pierwiastków metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej o zmniejszonej czułości oznaczania (zastosowanie skróconej drogi promieniowania w ośrodku absorbującym). Ustalono optymalne warunki pomiaru obu metali we wzorcach przy zastosowaniu trzech różnych długości drogi promieniowania w ośrodku absorbującym (palnik obrócony pod kątem 90°, 60°, 30° względem osi optycznej. Pozytywne wyniki, świadczące o możliwości znacznego obniżenia czułości oznaczania, uzyskano w przypadku potasu. Zbadano wpływ anionów (Cl[-], SO4[2-], PO4[3-]) na pomiar dużych stężeń potasu oraz podano metodę eliminacji występujących interferencji.
PL
W pracy analizowano zawartość sodu, potasu i wapnia w przekroju pionowym wody oraz w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego. Średnie zawartości badanych metali w wodzie wynosiły: 109 mgNa/dm3, 11 mgK/dm3 i 52 mgCa/dm3. Zawartość badanych metali w osadzie dennym wahała się w zakresie ... . W wodzie powierzchniowej i przydennej obserwowano korelację zawartości sodu z zawartością potasu i wapnia. W osadzie dennym występowała zależność między zawartością sodu i potasu oraz potasu i wapnia.
EN
In the work content of sodium, potassium and cacium in the vertical profile of water and bottom sediment in the Rybnik Reservoir was analysed. The mean contents of the examined metals in the water amounted to: 110 mgNa/dm3, 11 mgK/dm3, 60 mgCa/dm3. The content of the metals in the sediment appeared in the following ranges:... . There was a significant correlation of sodium content with potassium and calcium contents in the surface and hypolimnetic water. In the sediment, there was a dependence between the content of sodium - potassium and potassium - calcium.
EN
It was studied the process of potassium intercalation in difl'erent samples of fullerene C(60): polycrystalline C6o difl'erent granularity, thin flm of C6o and C6o modified by iodine. The process of potassium charge transfer into octa- and tetrahedral structures of fullerene was presented. The process was monitored by EPR method.
PL
Opisano wyniki badań procesu interkalacji potasem różnych próbek fullerenu C6o: polikrystalicznych o różnej granulacji , cienkich warstw C(6o) oraz C(6o) zmodyfikowanego jodem. W pierwszym etapie domieszkowania obserwuje się zanik wyjściowego sygnału R o charakterystycznym współczynniku g ť 2,0026. Sygnał ten rozpoznano jako dziurowe centrum C(6o)+, bowiem jego zanik jest wynikiem rekombinacji elektron-dziura. Do opisu procesu zmniejszania się liczby paramagnetycznych centrów C(6o)3(-1) oraz otoczesnego wzrostu liczby centrów C(6o)3 wykorzystano model Avramiego. W modelu tym dla zmian integralnej intensywności linii od rodników C(6o) i C(6o)(3) uzyskano współczynnik Avramiego n bliski 2,3, co potwierdza dyfuzyjny charakter przechodzenia jonów potasu z luk oktaedrycznych fazy K(l) C(6o) (lub x-C(6o)), widzianej w EPR jako rodniki C(6o)., do luk tetraedrycznych struktury fcc erenu C(6o). W efekcie końcowym procesu domieszkowania dyfuzja prowadzi do utworzenia nadprzewodzącej fazy K3C6o w EPR -owskiego poprzez rodniki C(6o)(3-). Modyfikacje struktury C6o obserwowane w różnych materiałach fullerenowych wpływając na fazę K(3)C(60) umożliwiły sformułowanie ważnych wniosków dotyczących obserwowanych dwóch temperatur przejścia do stanu nad owodzącego w układzie K(x)C(6o) ˇ 1. Dziurowy charakter EPR-owskiego centrum obserwowanego dla g ť2,0026 został potwierdzony we wszystkich rodzajach !anych próbek. Domieszkowanie potasem, a więc dostarczanie do układu elektronów, powoduje zanikanie obserwowanego w badanych próbkach sygnału C(6o+). Powodem zaniku jest rekombinacja elektron-dziura. 2. Pojawiające się w układach domieszkowanego fullerenu centra o współczynnikach spektroskopowego rozszczepienia ~ 2,0000 oraz g3 ť 2,0014 zidentyfikowano jako sygnały pochodzące od odpowiednich rodników C(6o)(1) i C(6o)(3) z faz K(1)C(6o) (lub x-C6o) i K(3)C(6o) odpowiednio. O poprawności weryfikacji przesądza kinetyka domieszkowania, opisana modelem Avramiego. 3. Domieszkowanie amorficznej cienkiej warstwy C6o o względnie silnym sygnale C6o+ generowanym naświetlaniem ultraetowym, prowadzi początkowo do bardzo szybkiego zaniku tego sygnału (pkt.1 ), a następnie generuje jedynie rodniki C6o1 . Brak w układzie rodników C6o3 oznacza, że faza K3 C6o nie tworzy się nie występuje więc nadprzewodnictwo. Fazy nadprzewodzące wobec możliwe są do zaobserwowania jedynie w układach, w których występuje faza K3C6oˇ 4. Domieszkowanie zmodyfikowanej jodem struktury C6o pokazuje, że metoda MMMA jest w stanie wykryć obecność fazy K(3) C(6o) w badanym układzie przez obserwację przejścia próbki w stan nadprzewodnictwa, gdy koncentracja rodników C(6o)(3) jest zbyt niska dla obserwacji za pomocą EPR.
PL
Badano zmiany w zawartości trzech form K i zasoby K ogółem w glebach gliniastych oraz piaszczystych, w zależności od pochodzenia i gatunku gleby oraz sposobu użytkowania. Ustalono skorelowanie dodatnie między zawartością K: ogólnego, rozpuszczalnego (w 20% HCl) i wymiennego a ilością części spławialnych w glebach. Dla tych trzech form K opracowano równania prostej regresji, które służą do prognozowania zawartości K według ilości części spławialnych w danej glebie. Gleby orne są o 30-40% bogatsze od gleb leśnych w K rozpuszczalny (w 20% HCl) i wymienny. Warstwy orne gleb gliniastych oraz piaszczystych są niskozasobne w K wymienny.
EN
Changes in content of three potassium forms and total potassium in clayey and sandy soils were examined in relation to the origin of soil and its species as well as to its utilization. A positive correlation between the content of total K, soluble (in 20% HCl) K, exchangeable K, and floatable parts of the soil was found. For these three potassium forms a regression equation was calculated, which can be use in forecast of K content according to floatable parts content of soils. Arable soils contain 30- 40% more of soluble and exchangeable K as compared to forest soils. Topsoils of clayey and sandy soils are scanty as to exchangeable form of potassium.
PL
Zjawisko uwsteczniania potasu nawozowego oraz uwalnianie potasu zapasowego utrudnia ocenę potrzeb nawożenia tym składnikiem. Niemniej na podstawie licznych badań stwierdzono, że ilość potasu uruchomiona z gleby powinna być uwzględniona przy ustalaniu dawek nawozowych. Dlatego podjęto próbę oceny możliwości zaopatrywania roślin w potas, na drodze wymiany K z Ca i porównania ich do wyników pobrania potasu przez życicę uzyskanych w trzyletnich doświadczeniach przeprowadzonych na 4 górskich glebach łąkowych wytworzonych z fliszu karpackiego. Gleby użyte do badań różniły się wieloma właściwościami chemicznymi takimi jak skład granulometryczny (35-68%), pojemność sorpcyjna gleb (9-30 mmol+1OOg-1 gleby), pH (4,1-6,6), natomiast wykazywały duże ilości potasu całkowitego (1,82-2,25%). Pomimo podobnych zawartości różnych form potasu w poszczególnych glebach użytych do doświadczeń postępujące poprzez uprawę życicy wielokwiatowej wyczerpywanie gleb z potasu dostępnego dla roślin zachodziło bardzo różnie. Uzyskane różnice w pobraniu potasu z plonem życicy trudno było uzasadnić zarówno przy użyciu statycznych jak i dynamicznych wskaźników zaopatrzenia roślin w potas oraz istotnych różnic w składzie mineralogicznym gleb, dlatego podjęto próbę oceny siły sorpcji potasu w poszczególnych glebach użytych do doświadczeń, wykorzystując do tego celu zależności między rónoważnikowym stosunkiem kationów w kompleksie sorpcyjnym a stosunkiem aktywności tych kationów w roztworze glebowym z wykorzystaniem równania Gapona. Gleby kwaśne (Jaworki I i Czary Potok) znacznie słabiej sorbowały dodany do gleby potas niż pozostałe gleby o znacznie wyższym odczynie.
EN
The phenomenon of fertilizer potassium retardation and reserve potassium release makes it difficult to assess the requirements concerning fertilization with this element. However, numerous investigations have proved that the amount of potassium activated from soil should be considered when establishing fertilizer doses. An attempt has been made to assess possibilities of supplying plants with potassium by means of K exchange with Ca and by comparing them with the results of potassium uptake by ryegrass obtained in three-year experiments conducted on four mountain meadow soils developed from Carpathian flysch. The soils used for the investigations differed in several chemical properties, such as granulometric composition (35-68%), soil cation exchange capacity (CEC) (9-30 mmol(+) 100g-1 of soil and pH (4.1-6.6), but they all contained considerable amounts of total potassium (1.82 -2.25). Although the soils had similar contents of various forms of potassium, progressing soil depletion of potassium available to plants caused by Italian ryegrass cultivation was highly varied. The differences in potassium removal with yield were difficult to justify using either statistical or dynamic indices of plant potassium supply or significant differences in the mineralogical soil composition. Thus, an attempt has been made to asses the sorption power of potassium in individual soils used for the experiments by means of the relations between the equivalent ratio of cations in soil absorption complex and the ratio of the activity of those cations in soil solution, using Gapon's equation. Acid soils (Jaworki I and Czarny Potok) absorbed the potassium added into the soil worse than the other soils with much higher pH values.
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.