Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Doświadczenia Aqua S.A. z outsorcingiem i jego znaczenie dla poprawy zarządzania
100%
Instal
|
2018
|
tom nr 2
50--56
PL
W artykule opisano genezę i przebieg outsourcingu w Aqua S.A. Przyczyny jego zastosowania, obszary i kolejne etapy procesu począwszy od powstania Aquy do chwili obecnej. Przełomowym działaniem okazało się wdrożenie nowatorskiego sposobu korzystania z usług firm zewnętrznych, poprzez zlecenie im pełnienia wybranych funkcji w obszarach działów głównych Aquy odpowiedzialnych za realizację zadań stałego utrzymania i naprawy sieci, budowli oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Było to działanie kluczowe, bowiem dotyczyło wykonania ustawowych zadań własnych gmin powierzonych do realizacji Aqua w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Działania te objęły swym zasięgiem cały majątek wodociągowo-kanalizacyjny spółki. Celem podstawowym tych działań było bezinwestycyjne obniżenie kosztów własnych i poprawa progu rentowności sprzedaży (BEP). Dodatkowo poprzez zastosowanie narzędzi lean management osiągnięcie wyznaczonych celów, po jak najniższym koszcie i przy zaangażowaniu jak najmniejszych zasobów. W skali Polski jest to rozwiązanie nowatorskie i do dziś nigdzie nie wdrożone na podobną skalę. W efekcie wdrożonych działań uzyskano znaczącą obniżkę kosztów (rzędu 20%), co przełożyło się już po pierwszym roku wdrożenia na przyrost w Aqua zysku netto. Po kilkunastu latach doświadczeń w praktyce okazało się, że efekt ten występuje nadal i ma miejsce bez względu na zmiany wolumenu sprzedaży usług. Z perspektywy czasu okazało się, że działania outsourcingowe przyczyniły się nie tylko do poprawy efektywności gospodarowania procesami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ale i zdecydowanie korzystnie wpłynęły na skrócenie czasów reakcji dla działań naprawczych i zarządczych oraz poprawiły niezawodność, a także ciągłość działania głównych procesów technologicznych. Wdrożenie outsourcingu w Aquie nie było łatwe i bezproblemowe, w szczególności było poprzedzone determinacją kierownictwa dla dokonania zmian, doprecyzowaniem reżimów technologicznych i procesowych poprzez wdrożenie standardów SZJ. Niezwykle ważne stało się przekonanie załogi i zapewnienie spokoju społecznego. Zmiany outsourcingowe w modelu zarządzania firmą wprowadzano konsekwentnie w dłuższym okresie w porozumieniu z organizacjami związkowymi. Dla obejmowanych nimi pracowników wprowadzano po negocjacjach z załogą stosowne systemy motywacyjne. W wyniku tych działań Aqua wypracowała know-how, które może być powielane w innych firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i może być źródłem sukcesu gospodarczego dla podobnych przedsiębiorstw. Aqua ciągle doskonali modele outsourcingu dostosowując je do wymogów rynku i zmian generowanych przez ustawodawcę (prawo).
EN
The article describes the origins and the course of outsourcing in AQUA S.A., the reasons for its use as well as the areas and subsequent stages of the process, from the launch of AQUA to the present moment. The implementation of an innovative way to use external companies by commissioning them to carry out major functions in the areas of AQUA’s auxiliary departments, responsible for carrying out continuous maintenance and repairs of the network, buildings as well as water and sewage facilities, turned out to be a breakthrough. It was a key move, as it related to the implementation of the statutory internal tasks of the municipalities entrusted to AQUA in the area of collective water supply and collective conveyance of sewage. Upon implementation its operations covered activities related to the basic assets of the company. This is an innovative solution which to this day has not been applied on a similar scale in Poland. AQUA continuously improves implemented outsourcing models by adapting them to the market requirements and changes generated by the legislature (the law). The main goal of these activities was the reduction of company costs and the improvement of the break-even point of sale (BEP) without making investments, as well as, through the application of lean management tools, achieving the goals with the least cost and with the involvement of the least resources. As a result, a significant reduction in costs (around 20%) was achieved from the very beginning, which after the first year of implementation resulted in an increase in net profit. In practice it turned out that this effect occurs regardless of changes in the volume of sales of services. The success of the implementation of outsourcing in AQUA was achieved thanks to the involvement of the company’s management in this process at every stage, the determination to change, convincing the staff as well as “buying” social peace by making changes in the management model of the company with the knowledge and in agreement with trade union organisations operating in AQUA. As a result of these actions AQUA has developed know-how that can be replicated in other companies in the water supply and sewerage sector. The authors believe that an absolute condition for the success of outsourcing is uninterrupted compliance with technical and procedural regimes as well as ensuring social peace during the implementation of outsourcing. Today, achieving this may be easier and simpler using the model of outsourcing solutions, especially those defined by AQUA. In summary – our solution can be a source of economic success for similar companies in the water supply and sewerage sector.
4
Content available remote Doświadczenia AQUA w eksploatacji przepompowni ścieków
63%
PL
W AQUA SA jedną z podstawowych jest działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Jest ona wykonywana za pośrednictwem personelu technicznego spółki, odpowiedzialnego za utrzymanie sieci kanalizacyjnej o długości ok. 1100 km, w ostatnich latach dynamicznie rozbudowywanej, oraz dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków przystosowanych do usuwania związków biogennych. Spółka od wielu lat eksploatuje 32 przepompownie ścieków zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej, dalsze są w fazie budowy lub projektowania. Kilka kolejnych przepompowni pracuje na oczyszczalniach ścieków. W artykule zostały opisane nabyte przez użytkownika istotne doświadczenia i wnioski eksploatacyjne. Doświadczenia z eksploatacji sprowadzają się do wdrażania takich rozwiązań planistycznych, w wyniku których minimalizuje się konieczność budowy kolejnych przepompowni ścieków i preferuje eksploatacyjnie tańsze oraz mniej zawodne systemy grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Konieczność zapewnienia ciągłości świadczenia usługi odbioru i oczyszczania ścieków oraz optymalizacji kosztów eksploatacji przepompowni ścieków wymaga systemowego podejścia, w którym możliwe jest prowadzenie eksploatacji przepompowni bez stałej obsługi na miejscu oraz zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego pomp i wyposażenia przepompowni, jak również zapewnienie ciągłości pracy i przeciwdziałanie blokadom. W praktyce oznacza to konieczność utrzymywania lub współpracy z ekipą wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych służb prowadzących serwis i naprawy awarii przepompowni oraz systemów automatyki i sterowania zgodnie z wymogami DTR, BHP i instrukcji technologicznych przepompowni.
EN
Collection of sewage is one of the basic activities of AQUA SA. It is performed by the company's technical staff who are responsible for the maintenance of the sewage system the length of which is approximately 1100 km, which has been dynamically expanded in recent years, and two mechanical biological treatment plants adapted to nutrient removal. For many years, the company has been operating 32 sewage pumping stations, located in the sewerage system; others are being constructed or designed. Several subsequent pumping stations operate in sewage treatment plants. The paper describes major experience and conclusions relating to operations that the user has gained. Experience relating to operation involves implementation of such planning solutions that result in minimising the need to build more sewage pumping stations and prefer less expensive and more operationally reliable gravity sewage systems. The need to ensure continuity of sewage collection and treatment, as well as optimisation of operating costs of sewage pumping stations requires a systemic approach, in which it is possible to carry out operation of the pumping station with no permanent on-site personnel and ensuring the reliability of power supply for pumps and pumping equipment, as well as ensuring continuity of operation and prevention of blockage. In practice, this means the need to maintain or cooperate with a team of qualified and adequately trained staff carrying out maintenance and repair of failures of pumping stations and automation and control systems as required by operation and maintenance documentation, health and safety regulations, and procedure specifications for pumping stations.
5
Content available remote Wyższa jakość po niższej cenie
63%
PL
W ostatnich latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podejmowane są różnorodne działania mające służyć poprawie klimatu i ochronie środowiska naszej planety, szczególnie przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2 związane z wykorzystaniem w energetyce paliw kopalnych. W związku z tym obserwujemy dążenie do poszukiwania rozwiązań pozwalających na korzystanie np. z alternatywnych źródeł energii, które zarówno są przyjazne środowisku naturalnemu, jak i przyczyniają się do zachowania kopalnych surowców energetycznych dla przyszłych pokoleń. Do realizacji tych celów mogą być odpowiednio dobierane nowoczesne rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, np. na biogazie powstającym w procesach beztlenowej fermentacji metanowej osadów, jak też pompach ciepła, dla których źródłem pierwotnym ciepła może być energia zawarta w wodzie wodociągowej lub ściekach. Instalacje te mają swój sens wszędzie tam, gdzie są rentowne. Szczególnie wykorzystanie biogazu znajduje coraz szersze zastosowanie na oczyszczalniach ścieków w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.