Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The patterns of process situations play an important role in the monitoring of diagnostic processes. The adaptation of mathematical models describing the degradation processes in mechanical and electronic devices creates opportunities to develop diagnostic standards for buildings erected in traditional technology. This article presents a proposal for the prediction of building operational reliability, which is a prognostic process model within the full period of its use.
PL
Planowanie działań związanych z prawidłowym utrzymaniem budynku należy do zadań niełatwych. Brakuje wiarygodnych modeli matematycznych, które pozwalałyby na oszacowanie niezawodności eksploatacyjnej budynku, określanej często zmianami właściwości użytkowych. W przypadku urządzeń technicznych (mechanicznych, elektronicznych) podejmowane są próby wyznaczania predykcji niezawodności eksploatacyjnej, jednak dla obiektów budowlanych podaje się jedynie orientacyjne wykresy zmian właściwości użytkowych. W artykule przedstawiona jest metodyka prognozowania niezawodności eksploatacyjnej budynku, a wartości właściwości użytkowych określone zostały parametrami dystrybuanty rozkładu Rayleigha.
2
Content available remote Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa
100%
PL
Otoczona murami starych fortyfikacji część Kożuchowa stanowi dobrze zachowany zespół kamienic z utrzymanym oryginalnym układem urbanistycznym z XIII wieku. Atrakcyjność starego miasta Kożuchowa cały czas maleje, głównie z uwagi na zły stan techniczny budynków, które wymagają różnego typu zabiegów: renowacji, modernizacji, naprawy elewacji, dobudowy. Kwestią szczególnie istotną jest dostrzeganie złożoności procesu renowacji, której podlegać ma znaczna część starego miasta - najbardziej cenne historyczne centrum Kożuchowa.
EN
Encircled by old fortification walls of Kożuchów, there is well preserved group of tenement houses rendering an original, 13th century urban pattern. Most of those buildings need some immediate renovating works. The attractiveness of old town in Kożuchów is still decreasing, mainly because of the poor condition of tenement houses. Most of buildings require taking numerous measures: renovation, modernization, reparation of front-view walls, adding some extensions etc. It is essential to see the whole complexity of renewal process, which is to be carried in the large part of old town, the most precious historic center of Kożuchów.
3
Content available remote The Permanence of a building in the game of shadows
100%
EN
The contrast “old architecture” – “new architecture” is the result of consolidating fine relics of the past with the beauty of contemporary architectural forms. The game of contrasts: is the expression of an old building with the perfection of new elements a problem or an art?
PL
Kontrast „architektura stara” – „architektura nowa” jest dziełem scalania szlachetnych pamiątek z pięknem współczesnych form architektury. Gra kontrastów: ekspresja starego budynku z perfekcją nowych elementów jest problemem czy sztuką?
PL
Kościół w Sękowicach jest budowlą jednonawową wykonaną w technologii tradycyjnej szkieletowej. W konsekwencji zaniedbań działań konserwatorskich znaczna część elementów drewnianej konstrukcji uległa korozji biologicznej, przez co utraciła swoje pierwotne właściwości wytrzymałościowe. Część ścian osiadła na skorodowanych belkach podwalinowych, a nierównomierne osiadanie spowodowało skręcenie całej konstrukcji.
EN
The church in Sękowice is a single-nave building with a traditional frame structure. As a consequence of conservation failures, a significant number of elements of the wooden structure have undergone biological corrosion, as a result of which their original strength properties have deteriorated. Some of the walls have subsided on the corroded ground beams, and uneven subsidence has caused the entire structure to become twisted.
9
100%
PL
Każdy budynek w miarę upływu czasu ulega zużyciu, a więc jego stan techniczny stale się pogarsza. Budynki nieremontowane podlegają ciągłym procesom destrukcyjnym o zróżnicowanym przebiegu. Niezbędnym ratunkiem dla takich budynków są prace zapobiegające dalszej degradacji. W artykule przedstawiono wpływ prac zabezpieczających wybranych elementów budynku na poprawę stanu technicznego całego budynku.
EN
Every building, with the passing of time, is subject to wear and the continuous degradation of its technical state. Non-renovated buildings are subject to constant destructive processes which can take a various course. Necessary rescue for non-renovated buildings are security repairs. The article presents dependencies of the impact of security works on selected building elements on the improvement of the technical condition of the entire building.
PL
Na terenie Środkowego Nadodrza znajduje się kilkadziesiąt zaniedbanych budynków dworskich. Najstarsze, zachowane do dzisiaj to dwory renesansowe. Przeprowadzono krótką analizę porównawczą tych obiektów oraz przedstawiono przykładowy budynek dworski w Chotkowie.
EN
In the Middle Odra Region there are dozens of manorial buildings. The oldest existents are Renaissance mansions. A short comparative analysis of the buildings has been carried out. Then a sample manorial house in Chotków has been presented.
EN
The conviction that the relation between the durability of elements and the methodology of renovation prediction is worth investigating results from the search of efficient methods of maintenance planning in buildings erected in traditional methods. The appropriate maintenance planning should be based on the prognostic analysis of the repair needs. However, in Poland, maintenance planning is currently not seen as a longterm system. Repairs are understood as extemporary works and are carried out exclusively on the basis of intermittent inspections and controls. One of the numerous factors determining maintenance planning is exploitation reliability conditioned by durability, and determined with the rules adapted from the ones used for appliances.
PL
Problem utrzymania budynków w odpowiednim stanie technicznym wymaga właściwego zaprogramowania napraw. W artykule przedstawiona jest propozycja wyznaczania niezawodności eksploatacyjnej uzależnionej trwałością elementów składowych budynku oraz jej wykorzystania do prognostycznego ustalania potrzeb remontowych. Budynki, podobnie jak i wszystkie obiekty techniczne, wraz z upływem czasu ulegają uszkodzeniom i awariom. Podczas użytkowania każdego obiektu istotnym problemem jest zapewnienie im odpowiedniej niezawodności eksploatacyjnej. Przeprowadzona została analiza niezawodnościowa budynku z wykorzystaniem zasad stosowanych dla obiektów mechanicznych i elektrycznych. Budynek mieszkalny, wykonany w technologii tradycyjnej, potraktowany został jako obiekt techniczny. W przeprowadzonych analizach dokonano podziału budynku na elementy składowe, które najpierw odrębnie, a potem łącznie poddane zostały ocenie. W oparciu zasady teoretyczne opracowana została predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku. Strategią planowania działalności remontowej budynków powinno być prognostyczne określenie zakresu robót. Znajomość przebiegu niezawodności budynku podczas całego jego okresu użytkowania przydatna będzie w programowaniu remontów.
13
Content available remote Trwałość techniczna a trwałość moralna obiektów budowlanych
100%
PL
Problemy trwałości i zużycia obiektów budowlanych nie zawsze łączą się z ich nieodwracalnym przemijaniem. Budynki – pamiątki przeszłości, w których prowadzone są prace naprawcze zachowane są do dzisiaj, nie są zapomniane, trwają.
EN
Problems of durability and wear of buildings does not always mean their permanent vanishing. Buildings, the relics of the past, in which the repairing works have been carried out properly until today, are not forgotten, and they will last.
PL
Podstawą diagnostyki obiektów technicznych są informacje procesowe zbierane przez system pomiarowy i generowane przez odpowiednie procedury obliczeniowe. W przypadku budynków mieszkalnych parametrem opisującym symptomy sprawności / niesprawności elementów składowych obiektu jest stopień zużycia, określany podczas kontroli okresowych. Stopnie zużycia elementów składowych budynków wykonanych w tej samej technologii, o podobnej konstrukcji, ze zbliżonych materiałów stanowią kluczowe dane w predykcji niezawodności budynku. W artykule przedstawiona jest propozycja wyznaczania zmian niezawodności eksploatacyjnej ścian murowanych z cegły, a predykcje zużycia ścian, określone dystrybuantą rozkładu Rayleigha, zostały zweryfikowane wynikami oceny stanu technicznego budynków w Zielonej Górze (woj. lubuskie).
EN
The basis for diagnosis of technical buildings includes information collected by the measurement system and generated by suitable computational procedures. In the case of residential buildings, the parameter describing the symptoms of efficiency / inefficiency of components of a building is defined as the degree of wear, determined during periodic inspections. The degrees of wear of components of a building performed in the same technology. i.e. similar structure-strength systems, and with similar materials are the key figures in the prediction of the reliability of a building.The article presents the methodology of predicting operational reliability of masonry walls. The predictions of the degree of wear for walls, described with the Rayleigh distribution function, have been verified with the assessment of the technical condition of buildings in Zielona Góra.
15
Content available remote Trwałość detalu architektonicznego
100%
PL
Czy trwałość detalu w obiektach współczesnych pozwoli na przetrwanie jak w przypadku detalu w obiektach zabytkowych? Czy techniczne właściwości tworzywa detalu dzisiejszej architektury, pozwolą na zachowanie go dla przyszłych pokoleń? Oprócz piękna formy detalu zawsze dotykamy również problemów technologicznych. Dylematy związane z wyborem materiałów we wznoszonych obiektach budowlanych dotyczą także materiału, z jakiego wykonany zostanie detal architektoniczny.
EN
Will the durability of detail in contemporary buildings help it to outlast, as it was the case of details in historic buildings? Will the physical properties of material, of which the detail is made, preserve it for future generations? In addition to beautiful form of a detail, we should consider some of it technological aspects. The question of choosing the right material of which a detail should be made seems to be on of the most important issues.
16
Content available remote Adaptacja pałacu w Drwalewicach. Siedziba magnacka bez magnata?
100%
PL
Planowana jest adaptacja neogotyckiego pałacu w Drwalewicach (woj. lubuskie). Budynek wcześniej był kilkakrotnie przebudowywany, obecna neogotycka forma nałożona jest na XVI-wieczne mury. Czy dzisiaj, podczas adaptacji, teorie architektury można stosować ponownie? Czy zasady Witruwiusza są ponadczasowe?
EN
There is an ongoing adaptation project of a Neo-Gothic palace in Drwalewice, in Lubuskie province. The building has been rebuilt several times in its past. The Neo-Gothic shell covers the walls, which were built in 16th century. A question emerges: can we, while adapting the old structures, follow the old theories of architecture? Are the Vitruvius rules timeless?
EN
The church in Sękowice is a one-nave structure built in the traditional framework technology. The lack of proper conservatory measures caused that a considerable part of wooden elements underwent the biological corrosion. Due to that process the construction lost its former strength. Some walls settled down on corroded substructure beams, and irregular deformations of elements caused the deflection of the framework construction.
18
100%
EN
Predicting the aging process of residential buildings carried out using traditional technologies is necessary when planning refurbishment works in these buildings. The article presents a picture of the changes in the technical condition of a not refurbished building constructed in traditional technology, in the form of a function describing the aging process according to the PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution) model developed by the author. The results of analyses of the relationships between the function of the intensity of damage and the function of unreliability, as well as the function of changes in the performance characteristics of a building which had not undergone refurbishment during the entire course of its use are presented. Three levels of damage intensity during subsequent years of using the building were determined: safe, critical and unacceptable intensity.
PL
Obiekty budowlane podczas użytkowania podlegają ciągłym procesom destrukcyjnym o zróżnicowanym przebiegu. W miarę upływu czasu następuje obniżanie ich właściwości użytkowych, a częściowe przywrócenie następuje w wyniku napraw. Prognoza procesu starzenia budynków mieszkalnych jest potrzebna do planowania przedsięwzięć remontowych w tych budynkach. Do matematycznego opisu przebiegu procesu niszczenia mogą być stosowane różne metody, między innymi autorski model PRRD (Prediction of Reliability acording to Rayleigh Distribution). Według modelu PRRD można określić prognozy zmian właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania RB(t) oraz prognozy wzrostu zawodności tego budynku FB(t). Korzystając z zależności stosowanych w obiektach technicznych opisujących funkcję niezawodności elementów składowych obiektów wzorem Wienera, została wyprowadzona zależność określająca intensywność uszkodzeń λi(t) dla elementów składowych budynku. Intensywność uszkodzeń λB(t) dla całego budynku w modelu PRRD uwzględnia rolę i zadanie każdego elementu budynku w postaci wag Ai. Policzone zostały zmiany intensywności uszkodzeń w czasie t użytkowania dla każdego spośród przyjętych 25-u elementów składowych budynku.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.