Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  robinia akacjowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available O traktowaniu nasion akacji białej wrzątkiem
100%
EN
Taper models are used to determine the diameter along the trunk and allow to determine the tree trunk volume or volume of any part of it. The paper presents the method of determining the thickness of bark along the trunk using compatible taper models. Four taper models with different levels of complexity were analyzed based on data from 13 sample plots and 39 sample trees measured in black locust (Robinia pseudoacacia L.) stands from west Poland. For modelling the over and under bark diameter and bark thickness along the trunk seemingly unrelated regression of independent equations was applied. During the analyzes, the logical assumption that the thickness of the bark at any place on the trunk is determined in a difference of over and under bark diameter was applied. It was found that selected models fit the shape of the trunk with different accuracy. The worst results were obtained with the use of a polynomial model. The best fit for modelling bark thickness along the trunk was characterized by variable−form taper models. However, regardless of the complexity and quality of fit to the trunk shape, all analyzed models allowed determining the bark thickness along the trunk without systematic error and with practically acceptable accuracy.
EN
The objective of the paper was to assess the usefulness of bark of black locust trunks as an energy source based on chemical and energy properties. Material for research was collected from five forest stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). After determination of the bark mass, its participation in the mass of trees, the content of moisture in bark, density, calorific value, ash, content of C, H, N, S, K and P were established. In comparison to wood, bark has worse chemical properties on account of a high content of sulphur and nitrogen. In the conditions of research, black locust bark had an average density of approx. 400 kg·m-3 which is comparable to the willow and poplar wood. Average calorific value of black locust bark was by 10% higher than the average value of this parameter for bark wood.
PL
Celem pracy była ocena, na podstawie cech chemicznych i energetycznych, przydatności kory z pni robinii akacjowej do wykorzystania jako źródła energii. Materiał do badań pobrano w pięciu drzewostanach robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Po określeniu masy kory, jej udziału w masie drzew, określono zawartość wilgoci w korze, gęstość, wartość opałową, popiół, zawartość C, H, N, S, K i P. W porównaniu z drewnem kora posiada gorsze właściwości chemiczne ze względu na znaczną zawartość siarki i azotu. W warunkach badań kora pni robinii akacjowej średnio posiadała gęstość około 400 kg·m-3, która jest porównywalna z drewnem wierzbowym i topolowym. Średnia wartość opałowa kory robinii akacjowej była o 10% większa niż wartość średnia tego parametru dla drewna pni.
EN
In Poland black locust grows generally in parks, gardens and along roads and in forests as well. During dendrological inventories specialists often need information about age of a tree. Simple noninvasive methods utilize mainly relation between age and size of a tree. One of such methods is mathematical formula describing relation between tree's diameter (or circumference) and its age. The main objectives of the presented paper is to elaborate such formulae for trees growing either in forests stands or in an open space (single tree, trees alley or small groups). Relations between tree's age and circumference were analyzed on the background of measured trees growing in forests administrated by the State Forests National Forest Holding from a whole territory of Poland. The formulae describing relation between tree's age and circumference were developed based on 20,302 database records for trees growing in forest stands and 6267 records for trees growing in an open space. In both cases power functions showed the best matching (tab. 1) in 95% confidence interval and which lead to construction of the age tables (tab. 2 and 3). Both elaborated formulae were tested and checked out with four series of measurement data. Three control series (1 – 'Siemianice', 2 – 'WPN' and 3 – 'Zielonka') show compatibility with analysed formulae, while the fourth one (4 – ‘Poznan') differed substantially. The probable reason of such situation lies in the fact that this series represented trees growing in urban conditions and having completely different growth rate.
PL
Scharakteryzowano warunki siedliskowe pod nasadzeniami robinii akacjowej (Robinia psuedacacia) na składowisku odpadów paleniskowych. Najkorzystniejszy ich układ dla wzrostu i rozwoju tych drzew wystąpił na obiektach z popiołem pokrytym 40 cm warstwą piasku gliniastego. Przejawiło się to dużym przyrostem i stopniem zwarcia koron oraz większą ilością gatunków tworzących podszyt.
EN
Conditions of the habitat under Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) plantings on furnace discard dump were characterized. The most favorable conditions for the trees’ growth and development appeared under ash treatment covered with 40 cm layer of sandy loam. This manifested itself in better growth of the trees and their crowns closeness degree as well as greater number of species forming undergrowth.
12
86%
PL
W pracy przedstawiono ocenę ekonomiczno-energetyczną wykorzystania dendromasy robinii akacjowej na cele opałowe w odniesieniu do drewna dębu, grabu, buku, brzozy, topoli i wierzby, jako konkurencyjnych gatunków drewna na rynku biomasy. Wykazano, że średnia cena drewna robiniowego w rozpatrywanych nadleśnictwach jest porównywalna z gatunkami drzew o twardym drewnie i o ponad 40 zł·m-3 większa niż drewna topoli i wierzby. Oceniono, że w warunkach badań jednostkowa cena energii, zawarta w drewnie robinii akacjowej, jest nieznacznie mniejsza niż drewna wierzby oraz o około 5-20% mniejsza od pozostałych gatunków drewna. Pozwala to wysnuć wniosek, że – wśród rozpatrywanych gatunków drewna – drewno robinii akacjowej wytwarza najtańszą jednostkę energii.
EN
The paper assesses the economic and energy usage of black locust tree biomass for fuel purposes with reference to oak, hornbeam, beech, birch, poplar and willow wood as a competing timber species on the biomass market. It has been shown that the average price of black locust timber in the forest inspectorates considered in the survey is comparable with other hardwood species and PLN 40 more expensive (for one cubical meter) than poplar and willow timber. It has also been proved that energy unit price contained in black locust timber is slightly lower than in willow timber and 5 to 20 per cent lower than in other wood species. The research results allow to conclude that black locust timber produces the cheapest energy unit.
PL
Badano aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą wyciągów otrzymanych metodą ekstrakcji ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym z młodych pędów Robinia pseudoacacia L.uzyskanych z udziałem czystego CO₂ (ekstrakty CO₂) i z udziałem wody jako współrozpuszczalnika (ekstrakty CO₂+H₂O, 1% mas.). Oznaczano najmniejsze stężenie hamujące (MIC), najmniejsze stężenie bakteriobójcze (MBC) oraz najmniejsze stężenie grzybobójcze (MFC). Ekstrakty CO₂+H₂O wykazywały wyższą aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą w porównaniu z ekstraktami CO₂. W przypadku wszystkich ekstraktów obserwowano działanie bakterio- i grzybobójcze (MBC/MIC oraz MFC/ MIC ≤ 4). Najwyższą aktywność ekstraktów CO₂+H₂O zaobserwowano wobec Staphylococcus aureus ATCC 29213 (MIC = 0,16–0,62 mg/mL). Ekstrakty CO₂+H₂O wykazywały wyższą całkowitą zawartość polifenoli w porównaniu z ekstraktami CO₂ (18,77–19,01 μg/100 g suchej masy vs 6,38–9,82 μg/100 g suchej masy). Ekstrakty CO₂+H₂O miały stosunkowo niską aktywność cytotoksyczną wobec ludzkich fibroblastów skóry linii BJ. Stężenie wpływające na żywotność 50% komórek (EC₅₀) wynosiło 0,279-0,374 mg/mL. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość praktycznego zastosowania ekstraktów nadkrytycznych (CO₂+H₂O) w preparatach do użytku zewnętrznego aktywnych wobec S. aureus.
EN
Exts. from shreeded young shoots of black locust obtained under supercrit. conditions (300 bar, 40°C) by extn. with CO₂ or CO₂+H₂O (1% by mass), were used to det. their antibacterial activity against Staphylococcus aureus or Escherichia coli as well as their antifungal activity against Candida albicans or Candida glabrata. In addn., the polyphenol content in both types of exts. as well as their cytotoxicity to human skin fibroblasts were detd. Exts. with CO₂+H₂O showed a higher content of polyphenols, lower cytotoxicity as well as higher activity against Staphylococcus aureus than the CO₂ exts.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.