Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 394

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona bioroznorodnosci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The natural ecosystem contains a huge gene bank which has been tapped by man for centuries. In the past, wheat, rice, corn were all ordinary grasses. All domestic animals also derive from this gene bank. However, the nature itself, utilises this capacity most of all at the time of climatic changes. The capacity of the gene bank is enormous, but man disregards its importance and destroys the precious resources. It cannot be excluded that in the future wild or semi-wild varieties of e.g. fruit trees will be more valuable than gold.
PL
Naturalny ekosystem zawiera w sobie ogromny bank genów, z którego człowiek od wieków korzystał i ciągle korzysta. Pszenica, ryż, kukurydza były kiedyś trawami. Wszystkie domowe zwierzęta też pochodzą z tego banku. Jednak najczęściej korzysta z niego sama natura podczas zmian klimatycznych. Pojemność tego banku genów jest ogromna. Ludzkość ciągle jednak lekceważy i niszczy jego skarby. Nie wykluczone, że w przyszłości dzikie lub półdzikie odmiany np. drzew owocowych przedstawiać będą większą wartość niż złoto.
Aura
|
2005
|
nr 01
10-13
EN
The environmental protection, in its modern sense, dates back only some 200 years. However, individuals, communities and organizations have long strived to preserve natural phenomena, species, and areas of outstanding natural beauty. The article treats about the history of environmental protection and its practical implementation.
PL
Ochrona przyrody, we współczesnym rozumieniu tego pojęcia, ma niespełna 200-letnią historię. Jednakże od dawna poszczególni ludzie, społeczności lub instytucje, podejmowali działania, których praktycznym rezultatem była ochrona poszczególnych obiektów, gatunków czy kompleksów przyrodniczych. Autor ukazuje, jak przez wieki kształtowała się praktyka i rozwijała teoria ochrony przyrody.
EN
Although diminishing due to the human economic activity, only a rough estimate can be put on the abundance of species in the biosphere. So far, scientists have described only 1.75 mln species and the actual number is believed to exceed this figure many-fold. From human viewpoint, the value of specific species differs. Some are considered environmentally and economically beneficial, some are viewed as pests and causing damage. Against this background, Poland features a relatively high biodiversity, one of the highest in Central Europe. Details in the article.
PL
Bogactwo gatunkowe biosfery, chociaż maleje na skutek działalności gospodarczej człowieka, można ocenić tylko w przybliżeniu. Dotychczas nauka opisała zaledwie 1,75 mln gatunków, choć w rzeczywistości jest ich wielokrotnie więcej. Ze społecznego punktu widzenia nie wszystkie gatunki mają równą wartość. Oprócz ekologicznie i gospodarczo kluczowych, jest wiele dla człowieka uciążliwych i szkodliwych. Na tym ogólnym tle Polska odznacza się stosunkowo wysoką różnorodnością biologiczną, jedną z najwyższych w Europie Środkowej. Szczegóły w artykule.
EN
A modern naturalist/ecologist perceives in the surrounding world many relationships that determine life-possibilities in nature, the effects of single components of the landscape on others. These are relationships between geomorphological and geological surface forms, climatic conditions, the water cycle and the distribution of various communities of life. The presence of game depends on the spatial arrangement of various ecosystems as well as on technical infrastructure in the area. There is a close correlation between the visual and functional values of an area: a beautiful area is at the same time valuable to wildlife. The area which is to be suitable for breeding wildlife should be diverse internally, wildlife has to be able to move about freely, and at least part of the area should be free of strong human impact. The world convention on the protection of biological diversity, adopted in Rio de Janeiro, also regards protecting the internal diversity of landscapes as a precondition for the existence of any life. Game animals are part of this diversity, its abundance and beauty.
PL
Współczesny ekolog-przyrodnik dostrzega w otaczającym go świecie zależności, wyznaczające możliwości życia przyrody, wpływ jednych składników krajobrazu na inne. Są to zależności między geomorfologicznym i geologicznym ukształtowaniem powierzchni ziemi, warunkami klimatycznymi, obiegiem wód, a rozmieszczeniem różnych zbiorowisk życia. Od przestrzennego rozmieszczenia w terenie różnych ekosystemów, a także od zagospodarowania technicznego obszaru zależy byt zwierzyny. Między wizualną a funkcjonalną wartością terenu zachodzi zwykle korelacja: teren piękny jest zarazem wartościowy ekologicznie dla bytowania zwierzyny. Obszar sprzyjający hodowli zwierzyny musi być wewnętrznie różnorodny, zwierzyna musi w nim mieć możliwość swobodnego przemieszczania się, przynajmniej jego część nie powinna podlegać silnej presji człowieka. Światowa konwencja ochrony różnorodności biologicznej przyjęta w Rio de Janeiro odnosi się także do ochrony różnorodności krajobrazu, jako warunku istnienia życia. Zwierzyna jest częścią tej różnorodności — jej bogactwem i pięknem.
PL
Ekorozwój ma swoją cenę — nie można mówić o ekorozwoju, nie przeznaczając środków na tworzenie wysokowydajnego pod względem środowiskotwórczym systemu ekologicznego danego obszaru. Wymaga również badań — stworzenia odpowiednich modelowych obszarów, wzorców dla innych. Promocja takiego modelowego obszaru powinna uzyskać wsparcie naukowe, techniczne i finansowe z krajów, w których dotychczasowe zagospodarowanie nie pozwala na tworzenie tego rodzaju eksperymentów.
EN
Sustainable development has its price. We cannot discuss sustainable development without allocating resources for creating an environmentally efficient ecological system in a given area. This requires research and establishing experimental model areas. The promotion of model areas should receive scientific, technical and financial support from countries whose level of development does not allow them to carry out such projects themselves.
EN
Evaluating animal species in terms of their usefulness or uselessness to man has led to the emergence of the commonly employed concepts of "usefutl", "neutral" and "pest" spiecies. As a rule, animal populations that compete for the same benefits from the environment as humans and also species that pose a danger or nuisance, or cause diseases) have been branded "pests". The author suggests changing the concept of "pest" itself, eliminating the anthropocentric attitude in looking at natural biological systems, and perceving the positive roles of "pests" in nature.
PL
Ocena gatunków zwierząt pod kątem ich przydatności albo nieprzydatności dla człowieka doprowadziła do pojawienia się takich potocznych pojęć, jak gatunek pożyteczny, neutralny oraz szkodliwy. Do szkodników zaliczone zostały z reguły populacje ubiegające się o te same korzyści środowiskowe co człowiek (a także niebezpieczne, chorobotwórcze i uciążliwe). Autor proponuje dokonanie rewizji samego pojęcia szkodnik, eliminowanie antropocentryzmu w spojrzeniu na układy przyrodnicze i dostrzeżenie pozytywnej roli szkodników w przyrodzie.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.