Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Niewypłacalność krajów dłużniczych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study is to analyse the protection scope of claims of insolvent travel agency's customers under EU law. The thesis assumes that the protection granted to the customers by the EU legislator covers all financial claims that may arise as a result of the failure of the tourist event in the consequence of the insolvency of the trader. At the same time, the tendency of the EU legislator is to deepen the scope of protection granted to the customers, through, among others, expanding the catalogue of entities benefiting from increased normative protection This extremely broadly defined by EU law standard of customer protection means that any incoherence to the rule, permitted by national legislation, will constitute an improper implementation of the Directive. This in turn can lead to a Member State's liability. The topicality of the above mentioned problem increases the requirement for maximum harmonization of the legislation of Member States introduced by Directive 2015/2302, the implementation deadline for which is January 1, 2018. The aim of the EU legislature is to bring the rules of the Member States closer together so that customers can enjoy a homogeneous range of protection, regardless of where they purchased a tourist event.(author's abstract)
2
Content available remote Metody zarządzania ryzykiem niewypłacalności kraju
75%
XX
Termin ryzyko ma szczególne znaczenie w finansach, jest bowiem punktem wyjścia większości rozważań normatywnych. W finansach międzynarodowych ryzyko jest na ogół traktowanie jako kategoria obiektywna i mierzalna. W szeroko rozumianym zarządzaniu ryzykiem w działalności gospodarczej przyjmuje się, że interpretacja ryzyka wynika z czynników mierzalnych i jest zawsze efektem intersubiektywnego dyskursu. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów definiowania ryzyka w zarządzaniu ryzykiem niewypłacalności kraju. Przedmiotem rozważań jest ustalenie, które interpretacje ryzyka odgrywają decydującą rolę w procesach jego operacjonalizacji, oraz dokonanie wstępnej oceny przydatności tych interpretacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The term risk is of particular importance in finance, where it is a point of departure of most of normative considerations. In the international finance dominates the treatment of risk as an objective and measurable category. In the broad risk management in economy and business, it is assumed that the interpretation of the risk is not always measurable and should be viewed as a result of intersubjective discourse. The aim of this study is to analyze the ways of defining risk in management of the country's insolvency risk. It is also considered which risk interpretations play a decisive role in the processes of its operationalization and in an initial assessment of usefulness of these interpretations. (original abstract)
XX
Nigdy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z taką bezwzględną i względną (w stosunku do światowego PKB) wielkością długu. Autor wyjaśnia, jakie są źródła powstawania długu, omawia historię długu publicznego. Przedstawia także obecny stan długów dla poszczególnych państw oraz prognozę zadłużenia na przyszłość.
XX
Niewypłacalność jest pojęciem, które kojarzy nam się z działalnością handlową krajowych instytucji z życia gospodarczego. Oznacza brak możliwości regulacji zobowiązań finansowych, a w konsekwencji - upadek w sensie ekonomiczno-prawnym, czyli zniknięcie podmiotu, nazywanego z tej okazji bankrutem. Z kolei niewypłacalność państwa jest stanem, którego treścią jest brak zdolności finansowej państwa do regulacji jego zobowiązań finansowych. Jednak w przeciwieństwie do podmiotu prawa krajowego państwo nie upada wskutek niewypłacalności. Upadek państwa jest bowiem możliwy wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w prawie międzynarodowym, do których nie należą odmowa lub brak możliwości spłaty zobowiązań finansowych. Niewątpliwie jednak w takiej sytuacji powstaje stan polityczno-prawny wart opisania z prostego powodu - w dobie globalnej gospodarki niewypłacalność państwa wpływa znacząco na relacje międzynarodowe. Są stanowiska, że może wręcz mieć gorsze skutki niż upadek państwa. (fragment tekstu)
EN
Although the insolvency of state has been known to international law and interstate relations for ages, state insolvency became of a more serious interest to international law only in the eighties of the twentieth century. By then, however, its specificity as well as the socio-economic changes and the evolution of the legal system had made state insolvency an issue of a multidisciplinary character. The phenomenon of state insolvency has evolved over years. Although nowadays states are no longer allowed to evade paying their debts, creditors, especially private ones, continue to lack efficient tools to act against debtor-countries. And yet, the position of creditors and their chances of recovering debt have been systematically growing. This paper describes instruments that are currently available to creditors of insolvent states. It is also noteworthy that there have been attempts to create a worldwide, homogenous legal framework known as a Sovereign Debt Restructuring Mechanism to address the same issue. The importance of a homogenous legal regime relating to insolvency is reflected in the development of regional solutions (EU). All the recent changes in international law have been directed towards redefining the legal status of the debtor-country, so far unduly privileged, to make it more similar to that of a private creditor. Once these changes have been implemented, the confidence in the international business transactions will increase. (original abstract)
XX
Stosunki gospodarcze polsko-rosyjskie wykazują stałą tendencję wzrostową, pomimo wielu trudności stojących na drodze harmonijnej współpracy. Jedną z takich trudności jest dość powszechne w Rosji zjawisko nieregulowania płatności wobec kontrahenta, tak zagranicznego jak i krajowego. O ile w końcu 1992 r. wzajemne zadłużenie przedsiębiorstw i organizacji wraz z nie spłaconymi kredytami bankowymi wynosiło 3 tryliony rubli, tak obecnie suma ta wynosi ponad 600 trylionów rubli.
XX
Artykuł zawiera analizę czynników, które przyczyniają się do wzrostu nierównowagi zewnętrznej gospodarki krajowej, takich jak: kryzysy zadłużenia, wahania zmienności przepływów kapitałowych i malejąca przewidywalność wypłacalności międzynarodowej. Żaden z tych czynników analizowany odrębnie nie tłumaczy dobrze przyczyn eskalacji nierównowagi zewnętrznej. Dopiero badanie ich w integralnym związku pozwala na dokładniejsze zrozumienie procesów eskalacji nierównowagi zewnętrznej w poszczególnych krajach. Znajomość tych procesów jest warunkiem skuteczności podejmowanych działań dostosowawczych, zmierzających do ustabilizowania przepływów kapitału i zahamowania narastania nierównowagi zewnętrznej. Na podstawie analizy teoretycznej opisane zostały procesy i zależności leżące u podstaw ekspansji fiskalnej, prowadzące do pojawienia się deficytów budżetowych i wzrostu zadłużenia gospodarki krajowej. Jednocześnie scharakteryzowano powiązania (interakcje) sposobu oddziaływania głównych instrumentów ekspansywnej polityki fiskalnej na przebieg operacji międzynarodowych, których wynikiem jest powiększenie deficytów bieżących i osłabienie równowagi zewnętrznej. Oddzielną część analizy stanowi opis czynników behawioralnych, kształtujących zachowania i nastroje uczestników rynków finansowych, determinujące ich aktywność inwestycyjną. Mechanizm oddziaływania czynników behawioralnych jest ukryty, silnie stochastyczny i trudno zaobserwować i przewidzieć jego efekty. Doświadczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje jednak, że generuje on liczne sygnały zapowiadające wystąpienie szokowej korekty bilansu płatniczego w odpowiedzi na rosnące nierównowagi budżetowe i krytyczne zadłużenie finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper includes an analysis of some factors conducing to the rise in the external disequilibrium of domestic economy, such as: debt crisis, fluctuation in capital flows, and the decreasing predictability of international solvency. None of these factors considered separately can explain well the causes of the rising external indebtness. Only an integrated analysis of all those interdependent factors allows to better understand the escalation of external imbalance in individual countries. The knowledge of these processes is the condition of the effectiveness of the adjustment attempts aimed at stabilizing capital flows and hampering the increase in external disequilibrium. On the basis of theoretical analysis, the author describes the processes and dependencies underlying fiscal expansion that lead to the emergence of budget deficits and to the increase of indebtness. The author explains the interaction between the major instruments of expansionary fiscal policy that result in the increase in current deficits and in the weakening of external balance. A separate part the analysis is devoted to the description of bahavioral factors shaping the attitudes and sentiments of the participants of financial markets, which determine their investment activity. The mechanism of the influence of behavioral factors is hidden, strongly stochastic, and its effects are difficult to be observed and foreseen. However, the experience of CEE countries suggests that this mechanism generates multiple signals indicating the appearance of a shock correction to the balance of payments as result of the increasing budgetary deficit and of the critical size of public debts. (original abstract)
XX
Zdaniem wielu analityków na krótkim konflikcie zbrojnym z Irakiem wszyscy mogą skorzystać. Nastanie wtedy era taniej benzyny, stabilniejszych kursów i powrotu koniunktury gospodarczej. Dużo też zyskają ci, którzy będą naprawiać szkody. Polska tak naprawdę odniesie sukces, gdy nie straci na wojnie z reżimem Saddama Husajna. Irak jest największym polskim dłużnikiem, który przestał spłacać swój kredyt po wojnie w 1991 roku.
XX
Według prognoz MFW rozrastający się do potężnych rozmiarów dług publiczny krajów G-20 osiągnie w 2014 roku blisko 86 proc. PKB. Sytuacja kryzysowa w Dubaju i Grecji, zadłużenie na granicy ryzyka takich potęg, jak USA, Japonia, Wielka Brytania pokazują, że nie można już uznawać państw za pewnego dłużnika. Dług publiczny Polski również rośnie. Omawiając doświadczenia i prognozy dotyczące wielu krajów i regionów, autorka analizuje sytuację finansową państwa polskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the IMF’s forecast the G-20 countries’ public debt expanding to enormous size, in 2014 will reach nearly 86 percent of their GDP. The crisis situation in Dubai and Greece, the debt on border of risk of such powers as the US, Japan, and the United Kingdom show, that one cannot longer recognize any country as a trustworthy debtor. The public debt of Poland is also growing up. Discussing the experiences and forecasts concerning many countries and regions, the author analyzes the financial situation of the Polish State. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.