Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1426

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Praca
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
XX
Za pracę w niedzielę lub święto pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w niedzielę oraz święto. Artykuł zawiera omówienie kontrowersji, jakie występują w kwestii dodatków za pracę w niedziele i święta, za którą nie udzielono dnia wolnego i która jednocześnie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
XX
Podejście Total Rewards (tzw. łącznych korzyści z pracy - TR) skupia się na wszystkim, co ma wartość dla pracownika i jest konsekwencją zatrudnienia. Nie chodzi więc tylko o wynagrodzenie w wąskim tego słowa znaczeniu, lecz także np. o szkolenia, ścieżki rozwoju zawodowego, kontakt z nowymi technologiami, ładne biuro z parkingiem dla pracowników. Tradycyjnie w Total Rewards wyróżniono sześć głównych grup korzyści: wynagrodzenie, benefity, równowaga praca-życie prywatne, wyniki pracy, dowody uznania, rozwój zawodowy i planowanie kariery. Skąd wiadomo, które działania są najbardziej skuteczne i przynoszą największe korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom? (fragment tekstu)
XX
Śledząc rozwój teorii wartości od ekonomii Karola Marksa do czasów współczesnych, można stwierdzić, że o ile Marks uczynił teorię wartości "kamieniem węgielnym" swojej doktryny ekonomicznej i poświęcił jej bardzo wiele uwagi, zgłębiając istotę i źródło powstania tej kategorii, o tyle pozostałe kierunki myśli ekonomicznej nie były już skłonne pochylać się z taką uwagą nad tym zagadnieniem. Nie znaczy to, że nie zajmowały się wartością. Nową teorię wartości stworzył nurt subiektywno-marginalistyczny, przenosząc rozważania wokół wartości ze sfery produkcji do sfery konsumpcji, opierając ją na użyteczności krańcowej. W ten sposób teoria wartości przestała mieć charakter obiektywny, a stała się subiektywna. Zajmowali się wartością - w podobny sposób - również niemieccy przedstawiciele ordoliberalizmu. Analizując dorobek współczesnych kierunków ekonomii, trudno doszukać się tam rozważań o wartości. Powszechnie operuje się tym pojęciem, bliżej go jednak nie definiując. Współczesna myśl ekonomiczna zatraciła cechę wnikania w istotę kategorii ekonomicznych, którymi się posługuje. Stała się bardziej praktyczna. Być może od czysto teoretycznych dywagacji odciąga ją bogactwo procesów i zjawisk zachodzących w realnym świecie i coraz bardziej skomplikowane życie gospodarcze, za którym nieraz ekonomistom trudno nadążyć. (fragment tekstu)
EN
This article applies to consideration around the category of value in Marx's theory, the subjective-marginal mainstream, ordoliberal theory and contemporary economic thought. Its purpose is to analyze the interpretation of value as the basic economic category and to put attention to the nature and sources of it. Each of the presented theories were looking for sources of value in different ways. It shows the wealth of achievements of economic thought and the specifics of each mentioned directions. (original abstract)
4
Content available remote "Swobodna wymiana pracy" - idea i rzeczywistość
100%
XX
Do specyficznych rozwiązań zastosowanych w ramach systemu społeczno- ekonomicznego Jugosławii należy instytucja "swobodnej wymiany pracy". Jest ona ściśle związana z koncepcją tego systemu jako samorządowej gospodarki socjalistycznej o charakterze towarowym. Swobodna wymiana pracy wyraża taki układ stosunków społecznych i ekonomicznych, w ramach których pracownicy tzw. sfery działalności społecznej, do której zalicza się oświatę, naukę, kulturę, ochronę zdrowia oraz opiekę socjalną, w sposób świadomy (a nie żywiołowy) i bezpośrednio (a nie przez rynek bądź za pośrednictwem regulacji państwowej) przystosowują swoją pracę do potrzeb korzystających z ich usług.(fragment tekstu)
EN
The system of self-governing economy practised in Yugoslavia is based on a number of specific solutions. These comprise "a free exchange of labour" between the productive and non-productive spheres. The free exchange of labour is carried out in the form of exchanging the utility jobs. This slurs the difference between the material production and non-material services, the result being that the workers of all spheres of economy are related to one another on the principle of coordinance. The free exchange of labour is based on the income dependence of all the groups which participate in the process of social reproduction and it takes place when the interests of particular subjects taking part in this process are considered. The agreements of self-governments are an institutional form of coordinating the interests of different social groups. The free exchange of labour in Yugoslavia has not reached the degree of development which is defined in the concept of this institution. This fact is expressed by a number of disproportions between the departments, conflicts in the divisions of the revenue and low efficiency of the system solutions in the sphere of non-material services.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera omówienie istoty terminu "telepraca". Podkreślono w nim korzyści i zagrożenia jakie niesie ze sobą taka forma pracy na odległość. Uwzględniono wpływ telepracy na pracownika, pracodawcę i otoczenie przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The article includes report of definition essence "teleworking". It emphasizes the advantages and disadvanteges which occur in this kind of work for distance. The paper takes into consideration the influence of teleworking on epmloyee, employer and company environment. (original abstract)
6
Content available remote Elastyczność jako wymiar reistycznej koncepcji pracy
80%
XX
Autor prezentuje reistyczną koncepcję pracy, wyłaniającą się jako odpowiedź na potrzebę uwzględnienia w rozwiązaniach teoretycznych wzrastającego znaczenia procesów mechanizacji, automatyzacji i informatyzacji. Powodują one konieczność dokonania reorientacji socjotechnicznych opracowań relacji człowiek-maszyny. Autor proponuje reistyczne rozumienie pracy jako rozwiązanie integrujące podejście ekonomiczne z organizacyjnym oraz uwzględniające równoważność wszystkich elementów. Praca ukazuje znaczenie i wymiary elastyczności oraz zawiera propozycje kierunków badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows a concept of reistic work, which represents a response to the need to consider the importance of the processes of mechanization, automation and computerization in theoretical solutions. They cause the need for a reorientation of social engineering studies of the relationship: man - machine. The author suggests reistic understanding of work as a solution for the integration of organizational economic approach and taking into account the equivalence of all the elements. The work shows the importance and dimensions of flexibility and proposes research directions. (original abstract)
7
Content available remote Aspekty badania satysfakcji pracowników
80%
XX
Celem artykułu jest określenie zakresu i aspektów prowadzenia badań satysfakcji pracowników. Przedstawiono współczesne poglądy na satysfakcję. Zwrócono uwagę na szeroki kontekst odczuwania przez pracowników satysfakcji z pracy. Omówiono problematykę uwarunkowań psychologicznych i organizacyjnych kształtowania się satysfakcji z pracy, stanów emocjonalnych oraz reakcji pracowników w kontekście przyjmowanych przez nich postaw. Opisano również mechanizm powstawania satysfakcji z pracy. Stwierdzono, że: (1) zależności występujące w procesie powstawania satysfakcji determinują zakres badań, (2) uwarunkowania, stany emocjonalne i reakcje są podstawowymi obszarami badań, (3) satysfakcja wiąże się z pojęciem skuteczności (osobistej, organizacyjnej i pracy). Uzasadnia to powody, dla których badanie satysfakcji pracowników powinno mieć charakter wieloaspektowy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is aimed at determination of scope and aspects of research regarding employees' satisfaction. Current views on satisfaction have been presented. Broad context related to the feeling of job satisfaction has been noted. The issue of psychological and organizational conditionings influencing job satisfaction, as well as emotional states of satisfaction and reaction of employees in the context of attitudes that they present have been discussed. The mechanism of job satisfaction creation has also been described. It was noted that: (1) dependences that occur during the creation of satisfaction determine the scope of research, (2) conditionings, emotional states and reactions constitute basic research areas, (3) satisfaction is connected with the concept of effectiveness (personal, organizational and work). This justifies reasons due to which research regarding employees' satisfaction should be of multifaceted nature.(original abstract)
8
Content available remote Migracje zarobkowe polaków w dobie kryzysu
80%
XX
Celem artykułu jest charakterystyka migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej. Ukazano sytuację na polskim rynku po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Praca zawiera omówienie przyczyn migracji w gospodarce polskiej. Przedstawiono skalę i dynamikę emigracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem emigracji do Niemiec w latach 2000-2007. Ważny jest również aspekt kryzysu gospodarczego, który wystąpił pod koniec 2008 r. Jego odzwierciedleniem jest malejąca dynamika produktu krajowego brutto i pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. (abstrakt autora)
EN
The aim of this article is to characterise the economic migration of Poles to other states of the European Union. The situation on the Polish market following the accession to the European Union is presented. The article discusses the causes for migration in the Polish economy, demonstrating the scale and dynamics of the migration of Poles, in particular the migration to Germany in 2000-2007. Special attention is given to the economic crisis which occurred in late 2008. This phenomenon is reflected in the falling dynamics of GNP (Gross National Product) and the deteriorating situation on the job market. (author's abstract)
XX
Wydarzenia ostatnich miesięcy nie tylko zmieniły postrzeganie relacji firm z pracownikami, ale również spowodowały upowszechnienie nowych form pracy, które do niedawna były stosowane jedynie przez niewiele z nich. Gdy część organizacji wciąż stara się dotrzymać kroku ciągłym zmianom, inne wykorzystują ten czas na określenie, co może czekać je w przyszłości i jak się do tego odpowiednio przygotować. I choć niektóre prognozy brzmią rodem z filmów sience fiction, warto znać globalne wzorce pracy i prognozy by zrozumieć, jaką rolę odegra w nich technologia. (fragment tekstu)
XX
Ile osób, rezerwując restaurację na firmowe spotkania czy zamawiając catering na konferencje, zadało sobie - i partnerowi biznesowemu - pytanie o standardy, w tym o zachowania mające na celu przeciwdziałanie pracy przymusowej? Wydawać by się mogło, że temat nie dotyczy firm w naszym kraju. Jednak rzeczywistość pokazuje coś innego. W raporcie Departamentu Stanu USA z 2019 r. Polska spada na tzw. Tier 2 (poziom 2) i dołącza do grona państw, w których istnieje średnie ryzyko wystąpienia pracy przymusowej. (fragment tekstu)
XX
W strukturze zasobów przedsiębiorstw turystycznych coraz większą wagę przywiązuje się do kapitału ludzkiego, a kompetencje pracowników traktuje się jako kluczowy czynnik sukcesu. Możliwości pozyskania odpowiednich kadr zależą od atrakcyjności firmy na rynku pracy, tej z kolei sprzyja budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru. Celem artykułu jest analiza determinant atrakcyjności pracodawców z perspektywy potencjalnych pracowników oraz identyfikacja atutów i słabości przedsiębiorstw turystycznych w kontekście employer branding. Badania empiryczne wykazały, że studenci przywiązują dużą wagę do relacji społecznych i perspektyw rozwoju zawodowego w miejscu pracy. Jednocześnie uważają, że przedsiębiorstwa turystyczne nie są w stanie spełnić ich oczekiwań w tych obszarach ani na stanowiskach operacyjnych, ani na menedżerskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism industry is highly labour intensive and relies on the knowledge, skills and abilities of its employees. Growing recognition of the significance of the customeremployee interaction in the tourist service delivery has led to the need to increase efforts to attract and retain qualified and motivated personnel. Effectiveness of these efforts can be supported by applying employer branding practices. The aim of the study is to analyse the dimensions of the attractiveness of a company on the job market from potential employees perspective and to identify the tourism industry's strengths and weaknesses in the context of employer branding. It was found that future employers should not only fulfil the basic needs by offering adequate salary, but also satisfy higher-order needs by developing a system of promotion and training opportunities and by supporting favourable social relations(original abstract)
XX
Publikacja dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem artystów: architektów, malarzy, muzyków i scenarzystów w Internecie. Szczegółowo opisuje serwisy, które swoją funkcjonalnością pomagają artystom w rozwoju, w głównej mierze poprzez promocję, oraz problemy, z jakimi najczęściej borykają się adepci sztuki w ramach pracy w sieci. Publikacja została podzielona na trzy części, z których pierwsza jest wstępem określającym podjęte zagadnienia, druga szczegółowo opisuje po kolei: architektów, malarzy oraz fotografów, którzy zostali połączeni w jednym dziale, oraz muzyków i scenarzystów. Trzecia część jest zakończeniem i podsumowaniem wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
This publication concerns the issues connected with the artists, painters, musicians and screenwriters in the Internet. It describes in details the services which functionality can help in the development of artists, mainly through promotion. The publication is divided into three parts; the first is an introduction defining presented issues, the second describes in details architects, painters and photographers, musicians and screenwriters. The third part is the conclusion and summary. (original abstract)
XX
Autor prezentuje założenia oraz składniki podstawowych rodzajów modeli przedsiębiorstwa: produkcyjnych, socjotechnicznych, eksperckich, biznesu. Identyfikuje w nich rolę, cechy, miejsce i znaczenie pracy, lokalizując model w jej archetypie. Rekomenduje podejście reistyczne dla określenia modelu efektywności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the assumptions and elements of basic types of enterprise models: production, socio-productive, experts, business. He identifies their role, characteristics, location and significance of the work, locating the model in its archetype. He recommends a reistic approach to determine the model of effectiveness of enterprise. (original abstract)
XX
Z artykułu dowiesz się:Kto w firmie jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy hybrydowej?Dlaczego zarządzanie przez cele sprawdza się podczas pracy zdalnej i hybrydowej?Jakie zadania są kluczowe dla utrzymania ciągłości funkcjonowania firmy? (fragment tekstu)
15
Content available remote Informacja w systemowym kształtowaniu środowiska wykonywania pracy
80%
XX
Podstawowym celem systemowego kształtowania środowiska wykonywania pracy jest zapewnienie możliwości jego ciągłego doskonalenia. Warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa realizacji procesów pracy jest zastosowanie rozwiązań pozwalających na bieżąco wpływać na czynniki środowiska pracy. Zrealizowanie wskazanego zadania możliwe jest wyłącznie przy zapewnieniu dostępu do informacji umożliwiającej efektywnie kształtować środowisko pracy.(abstrakt autora)
EN
A basic aim of system the work environment formation is assurance of continuous improvement possibility. The necessary condition of assurance of work process safety is application a solutions influencing on work environment factors. This task realization is possible with access to information only. The information must make possible to change work environment effectively.(author's abstract)
XX
Artykuł opisuje różne aspekty wypalenia, ze specjalnym uwzględnieniem modelu wypalenia zawodowego. Rozważania koncentrują się na przyczynach i skutkach wypalenia zawodowego, takich jak konflikt roli, standaryzacja pracy, relacje ze współpracownikami i menedżerami. Jako negatywne skutki wypalenia artykuł wskazuje brak zaangażowania, słabe osiągnięcia osobiste i zakłócenia w pracy zarządu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes different aspects of burnout, with special regards on burnout model. Considerations concentrate on causes and effects of burnout such as role conflict, job standardization, relations with coworkers and mangers. As negative effects of burnout the article indicates lack of engagement, weak personal achievements and other distortion in board work. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę negocjacji w sprawie pracy prowadzonej na zewnętrznym rynku pracy. W ich efekcie kandydaci poszukujący nowego pracodawcy mogą osiągać równowagę pomiędzy pracą a życiem, której miarą w założeniach autorki jest poziom satysfakcji życiowej. Na przebieg i wynik negocjacji wpływają różne cechy i umiejętności, których związek z psychologicznym rezultatem negocjacji badała autorka. Wyniki tych eksploracji mają zarówno wymiar poznawczy, jak i aplikacyjny, mogąc stać się wskazówką dla kandydatów do pracy, jak i rekruterów występujących z ramienia organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of job negotiations carried out on the external labour market. As a result, candidates seeking a new employer can achieve work-life balance, measured, as the author assumes, by the level of life satisfaction. The course and outcome of the negotiation are influenced by different traits and skills whose relations with the psychological result of negotiation are studied by the author. The results of these explorations have both cognitive and applicative dimension; they may become a guideline for job candidates and recruiters representing their organisations. (original abstract)
XX
Rosnące znaczenie wiedzy powoduje, że dla powodzenia organizacji coraz ważniejsze staje się tworzenie w niej klimatu uczenia się. Jednak współczesne organizacje potrzebują pracowników nie tylko kompetentnych, lecz także zaangażowanych w pracę zawodową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom zaangażowania w pracę polskich pracowników i czy klimat uczenia się jest powiązany z zaangażowaniem w pracę. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących zaangażowania w pracę zawodową i związków pomiędzy zaangażowaniem w pracę a klimatem uczenia się w polskich organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing significance of knowledge makes it more and more important for an organization's success to create a learning climate. However, contemporary organizations need employees who are not only competent but also really involved in their job, who want to make use of their knowledge and skills for organizational success. This paper tries to answer the question about the level of Polish employees' job involvement and whether learning climate is related to job involvement. This aim will be achieved by presenting the results of empirical research concerning job involvement and relationships between learning climate and job involvement in Polish organizations. (original abstract)
XX
Wyniki przeprowadzonych analiz, niezależnie od zastosowanej miary, wskazują na nieznaczne przekształcenia struktury pracujących w podregionach przeważająco wiejskich w Polsce. Największe przeobrażenia można zaobserwować w podregionach, w których wzrósł udział pracujących w sektorze rolniczym. Wynika to w pewnym stopniu z przyjętej przez GUS zasady jednorazowego ujmowania osób w głównym miejscu pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób wykonujących pracę w dwóch sektorach gospodarki, co jest zjawiskiem typowym na obszarach, gdzie w strukturze agrarnej dominują gospodarstwa o niewielkiej powierzchni. Wyniki te mogą zatem świadczyć nie tyle o trwałych zmianach strukturalnych, ile o zmniejszeniu się popytu na pracę poza rolnictwem w tych podregionach. Nie ulega jednak wątpliwości, że podregiony przeważająco wiejskie charakteryzują się niskim, na tle innych typów podregionów, poziomem rozwoju gospodarczego. Dlatego też konwergencja w zakresie względnego dobrobytu wymaga konwergencji w zakresie struktur gospodarczych, w tym struktury pracujących. Może to zostać osiągnięte poprzez zwiększenie liczby pozarolniczych miejsc pracy w podregionach specjalizujących się w rolnictwie lub w wyniku podejmowania pracy w innych podregionach, zdominowanych przez przemysł i usługi, przez osoby pracujące dotychczas w rolnictwie. (fragment tekstu)
EN
The paper concerns the changes in sector structure of employees in predominantly rural subregions (NTS 3), comparing the structures in 2005 and 2012. To assess the ex-tent of changes the author used the dissimilarity measures: Bray-Curtis index, Clarke's divergence index and Euclidean distance. It was stated that the most significant changes were observed in the subregions with the increase in the percentage of employees in ag-riculture sector.(original abstract)
20
Content available remote Rola czasu w społeczeństwie.
80%
XX
Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie roli czasu na funkcjonowanie społeczeństwa w dynamicznie zmieniającym się świecie. W tekście zostają dokładnie przeanalizowane przykłady oddziaływania czasu na ludzkie życie, pod względem różnych jego aspektów. Praca ma na celu potwierdzenie tezy, mówiącej o istocie ważności czasu w codzienności społeczeństwa na przestrzeni lat. Problematyką w poniższej pracy jest nie tylko ukazanie czasu, jako złożonego zjawiska występującego w świecie, gdyż ma ona również w zamyśle udowodnić jego nieodwracalny wpływ na życie człowieka i całego społeczeństwa. W oparciu o publikacje naukowe przywołane w tekście, wyjaśnione zostaje połączenie między upływem czasu, a przebiegiem ludzkiego życia, jak i działania społeczeństwa. Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym na koniec pracy jest ukazanie, za pomocą poprzedzających go przykładów, że czas ma ogromny wpływ na ludzkie życie. Człowiek jednak przez panujący w tych czasach pośpiech, nie jest często w stanie tego dostrzec. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the role of time in the everyday functioning of society in the dynamically changing world. Some examples of the influence of time on human life are carefully analyzed in the text. The purpose of this work is to confirm the thesis that time is important in the everyday life of society over the years. The main issue of this paper is not only time as a complex phenomenon that takes place in the world but it also intends to prove its irreversible influence on human life and the entire society. Based on the scientific publications cited in the text, the connection between the passage of time and the course of human life, as well as the activities of society, is explained. The most important conclusion is that time has a huge influence on human existence. However, these days, due to the occurring rush, people are often unable to realise the effect of time. (original abstract)
first rewind previous Strona / 72 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.