Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 388

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo cywilne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
2
Content available remote Terminy prekluzyjne na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
100%
3
Content available remote Udział ławników w sprawach rodzinnych
100%
4
Content available remote Potrzebne zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
100%
XX
Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jedn. tekst: DzU z 2013 r., poz. 672 ze zm.), której dane zostały objęte wpisem tego oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego, może udzielić pełnomocnictwa procesowego do zastępowania przedsiębiorcy zagranicznego w sprawach o roszczenia związane z działalnością tego oddziału (uchwała z uzasadnieniem została opublikowana w OSNC 2014, nr 12, poz. 119).(fragment tekstu)
6
Content available remote Dziadkowie małżonka - spadkodawcy jako osoby uprawnione do wyrównania dorobków
80%
XX
W dniu 28 czerwca 2009 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w istotny sposób zmieniła zasady dziedziczenia ustawowego. Wprowadzone nowelizacją przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego utrzymały funkcjonujący dotychczas podział na trzy kręgi spadkobierców ustawowych. Najważniejsze zmiany nastąpiły w zakresie drugiego kręgu spadkobierców ustawowych, gdzie jako dodatkową kategorię spadkobierców wprowadzono dziadków spadkodawcy. Zmiany, które wprowadzono w kwestiach dziedziczenia nie pozostają bez wpływu na inne instytucje polskiego prawa, w tym instytucje polskiego prawa rodzinnego (w tym także na małżeńską umowę majątkową z wyrównaniem dorobków). W niniejszym opracowaniu, przy wykorzystaniu znowelizowanych przepisów KC, wskazane zostaną możliwości i zasady udziału dziadków spadkodawcy w wyrównaniu dorobków. (abstrakt oryginalny)
EN
On the 28th of June 2009 an amendment to Civil Code came into force which changed in a fundamental way the rules of intestacy. Introduced by the amendment were rules of law regarding intestacy which retained the currently-existing division into three groups of legal heirs. The most important changes were in the second group of legal heirs, where grandparents of the spouse were introduced as an additional category of heirs. The changes introduced regarding inheritance are not without influence on other institutions of Polish law, including regulations on Polish family law (eg. the prenuptial agreement on settlement of property). In this paper, using grandparents of the spouse on the settlement the possibilities and rules of participation by the amended regulations of the Civil Code, of acquired possessions will be set out. (original abstract)
XX
Artykuł omawia kwestie związane z odpowiedzialnością spadkobiercy za długi spadkodawcy. W jego treści przybliżono zakres odpowiedzialności w przypadku przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Autorka przybliża również zagadnienia związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues related to the liability of a heir for inherited debts of the decedent. Its content analyses the scope of liability in case the inheritance is accepted directly or in full. The author also introduces the problems connected with liability for inherited debts of a person on whose behalf a specific bequest was made. (original abstract)
8
Content available remote Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie ochrony dóbr osobistych
80%
XX
Dobra osobiste są głównie chronione przez przepisy prawa cywilnego materialnego zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego. Wymienione tam zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, to tylko przykładowe dobra, które są chronione przez prawo. Ochroną dóbr osobistych zajmuje się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest to konstytucyjny Organ, którego szczegółowe zadania zostały uregulowane w Ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznik zajmuje się ochroną praw i wolności obywateli polskich, a także osób niebędących obywatelami polskimi, a znajdujących się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym jego zadaniem w procesie ochrony dóbr osobistych jest badanie czy w skutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Wiadomość wskazująca na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, stanowi dla Rzecznika siłę napędową oraz rozpoczyna procedurę ochrony praw i wolności. Do uprawnień Rzecznika należy w szczególności możliwość badania każdej sprawy na miejscu, możliwość zlecenia stosownym podmiotom sporządzenie ekspertyz i opinii. Rzecznik może żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Personal interests are mainly protected by the rule of substantive civil law in accordance to Article 23 in the Civil Code. Listed there health, freedom, dignity, freedom of conscience, name or anonym, image, secrecy of correspondence, are just examples of interests that are protected by law. Protection of personal rights is also Ombudsman's responsibility. It is a constitutional body whose specific functions are regulated in the Ombudsman's Act. The Ombudsman deals with the protection of rights and liberties of Polish citizens, as well as non-Polish citizens, which are under the authority of the Polish Republic. Its main task in the process of protection of personal rights is to examine whether an act or omission by the authorities, organizations and institutions obligated to respect and implement these rights and freedoms, has occurred and violated the law and the principles of coexistence and social justice. A message indicating the violation of rights and freedoms of man and citizen is a driving force for the Ombudsman to begin the procedure to protect the rights and freedoms. One of the powers that belong to the Ombudsman is the ability to examine each case on the spot and also the possibility of having the appropriate bodies to draw up expertise reports and opinions. The Ombudsman may demand a hearing, to present the acts of each case, carried out by the supreme and central state administration bodies, government bodies and cooperative organizations bodies. (original abstract)
9
Content available remote Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów po 1 stycznia 2016 roku
80%
XX
: Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji. Zmiany miały charakter kompleksowy a ich celem było przede wszystkim upowszechnienie alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów jakim jest mediacja. Ustawodawca wprowadził dodatkowe zasady prowadzenia mediacji, wydłużył czas mediacji, wprowadził możliwość wielokrotnego kierowania stron do mediacji na różnych etapach postępowania sądowego, określił wymogi, jakie musi spełniać mediator, aby zostać wpisanym na listę stałych mediatorów, zaliczył koszty mediacji do kosztów sądowych i inne. W sytuacji pogłębiającego się kryzysu sądownictwa w Polsce z powodu przewlekłości postę- powań i związanych z tym kosztów, mediacja stanowi realną i atrakcyjną alternatywę dla stron(abstrakt oryginalny)
EN
On 1 January 2016 the new rules of The Civil Proceedings Code concerning mediation entered into force. The changes were comprehensive and their purpose was primarily to disseminate an alternative method of resolving disputes which is mediation. The legislator has introduced additional rules of mediation, has extended the time of their durarion, has introduced the possibility of directing litigants repeteadly to mediation on different stages of judicial proceeding, has laid requirements down to be met by the mediator,in order to include the costs of mediation to court proceedings costs and others. In the case of the deepening crisis of the judiciary in Poland in the range of lengthiness of court proceedings and related to them costs, mediations are the real and an attractive alternative to the parties(original abstract)
XX
Do podjęcia tematyki odpowiedzialności przewoźnika znajdującego się w upadłości doprowadziły liczne problemy natury prawnej, z którymi muszą się mierzyć biura podróży i ich klienci. Dochodzenie odszkodowań od przewoźnika znajdującego się w upadłości w przedmiocie niewykonania umowy przewozowej najczęściej połączone jest ze szkodami w przewozie grupowym, przewożonym bagażu podręcznym, jak też w przesyłkach bagażowych. W artykule wykorzystano materiały źródłowe w postaci aktów normatywnych europejskich i krajowych z zakresu prawa i procedury cywilnej, literaturę prawniczą, jak również orzecznictwa Sądu Najwyższego. W wyniku podjętych prac badawczych wskazano kluczowe problemy związane z odpowiedzialnością przewoźnika znajdującego się w upadłości i ustalono, że jego odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Istnieje jednak sposób dochodzenia tego rodzaju roszczeń w stosunku do majątku, który w zakresie nieobjętym postępowaniem upadłościowym mógłby służyć zaspokojeniu roszczeń uprawnionego w postaci organizatora turystycznego, jak i pasażera z tytułu przewożonego przez niego bagażu podręcznego, ale również nadanej przesyłki bagażowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The performance of tourist services in today's legal realities proves to be a long-term and at the same time complicated in legal terms. This is for many reasons. One of the most important is the multiplicity of legal regulations covering the matter under consideration, while at the same time necessitating the use of European law, especially in the case of transport contracts, while providing cross-border transport services. Against this background, the liability of carriers in bankruptcy is one of the most important problems in the recovery of claims against carriers operating under different legal systems. From the point of view of the complexity of the liability of the carrier in bankruptcy for non-performance of the passenger transport contract, its analysis was limited only to selected issues. At the same time, such an activity has undoubtedly contributed to the clarification of many doubts, which in practice cause many problems, especially when the consumer with the least knowledge in this regard is the weakest link in this chain of obligations in the event of non-performance of the transport contract.(original abstract)
11
Content available remote Merger Clauses in Contracts Governed by Polish Law
80%
EN
The use of so-called merger clauses while drafting contracts governed by the civil law is becoming increasingly popular. Since merger clauses originated from the common law, it is not easy to ascertain their legal effects under the civil law. This is also the case in Polish law. Not only is there little mention in the legal literature of the effects of merger clauses, but also legal scholars' views on the issue differ widely. This article tries to answer the question of what the legal effects of using merger clauses under Polish law are. Among others, it tackles the important issue of how a merger clause inserted into a contract influences the process of its interpretation and closing its loopholes. Moreover, it attempts to compare merger clauses' legal effects under Polish law and European private law model rules. The starting point of the analysis performed in the paper is the distinction between two functions of contractual clauses, which leads to a clearer description of the consequences of merger clauses' usage. The adoption of the aforementioned distinction leads to the conclusion that the legal effects of merger clauses under Polish law may be far more significant than is often considered. Additionally, it can be observed that these effects do not differ from the legal effects of merger clauses under European law model rules as much as has been claimed. (original abstract)
XX
Łacińskie słowo causae jest określeniem wyrażającym dążenie do uchylenia się z zobowiązań, przy zadośćuczynieniu za otrzymane prawo lub roszczenie, względnie dokonywanie darowizn. Autor w powyższym materiale opisuje regułę kauzalności, jako jednego z podstawowych fundamentów polskiego prawa cywilnego.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie konfliktu norm w porządku prawnym Nowej Zelandii na podstawie zwyczajowego pochówku Maorysów (tangihanga). Konflikt pozostaje nierozwiązany, a dotyczy wielu obywateli. Prawo nowozelandzkie to hybryda zwyczajowych i religijnych norm pochodzących od rdzennej mniejszości maoryskiej i brytyjskiego systemu prawa precedensowego. Należy podkreślić, że zwyczajowe prawo Maorysów (tikanga) posiada de iure pozycję normy o charakterze ius cogens. Wszelkie orzeczenia sądów i trybunałów czy akty parlamentu w Wellington lub czynności administracyjne powinny być podejmowane zgodnie z tikanga. Dotyczy to również prawa cywilnego, w tym pochówku. W ostatnich latach toczyło się kilka postępowań cywilnych między osobami pochodzenia maoryskiego. Ustawa o pochówku i kremacji z 1964 roku była sprzeczna z wolą rdzennych testatorów. Jednak bardzo często te tradycyjne rytuały pogrzebowe są niezgodne ze standardami prawa stanowionego. Niniejszy artykuł jest zatem próbą wykazania trudności w prawie cywilnym Nowej Zelandii. Temat ten zyskał na znaczeniu wraz z większą świadomością społeczeństwa obywatelskiego i szerszymi możliwościami kontaktu (zarówno prawnego, jak i pozasądowego) z państwem.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present conflict of norms in the New Zealand legal order on the basis of Maori customary burial (tangihanga). This conflict remains unsolved, but in fact concerns many citizens. New Zealand law is a hybrid of legal and religious customs coming from the indigenous minority of Maoris on one hand and the British common law system on the other side. It needs to be underlined that the Maori customary law (tikanga) possesses de iure a position as norms of the jus cogens character. Any ruling of courts or tribunals, any act of the parliament in Wellington or any acts of administration ought to be made in accordance with tikanga. This also applies to civil law, including burial. In recent years, there were prosecuted several civil proceedings between persons of the Maori origin. The Burial and Cremation Act 1964 was set against the wills of indigenous testators. However, very often these traditional burial habits are incompatible with the domestic law standards. Thus, this paper is an attempt to demonstrate the difficult of civil law in New Zealand. This subject, nonetheless, has been grown in importance, along with greater awareness of civil society and wider possibilities of contact (both legal and extrajudicial) with the state.(original abstract)
15
Content available remote Rejestracja stanu cywilnego w dorobku judykatury - zagadnienia wybrane
80%
XX
Artykuł przedstawia wybrane problemy rejestracji stanu cywilnego. Oscyluje on wokół tematyki dotyczącej aktu urodzenia, aktu zgonu oraz zmiany płci i jej wpływu na zmiany w zakresie rejestracji stanu cywilnego. Rozważania oparte zostały na dorobku judykatury i doktryny. Artykuł dotyczy danych wpisywanych do aktu urodzenia i zgonu, a także trybu ich zmiany; kierownika urzędu stanu cywilnego jako podmiotu zajmującego się rejestracją stanu cywilnego; zmiany płci - odnosząc się do rozważań dokonywanych na gruncie prawa medycznego, a także konsekwencji jakie zmiana ta wywołuje w prawie administracyjnym - przede wszystkim w akcie urodzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is about problems involving registration of personal status. Especially we want to show problems which are connected with data inserted in act of birth and act of death, and how we can change this data. Furthermore we also described Superintendent Registrar as a person who is responsible for registration of personal status. Additionally we bring up a problem regarding change of sexes and effects which are caused by this changes in administrative law.(original abstract)
XX
Punktem wyjścia dla rozważań są dwa wyroki Sądów Apelacyjnych - w Gdańsku (z 2013 r.) oraz w Warszawie (z 2014 r.), które w sposób przeciwstawny wypowiedziały się w kwestii dopuszczalności przerywania biegu terminu przedawnienia poprzez wielokrotne składanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej. Zwięźle przedstawione zostały ratio legis instytucji przedawnienia w prawie cywilnym oraz istota i skutki postępowania pojednawczego uregulowanego w Kodeksie postępowania cywilnego. Następnie omówione zostały argumenty przemawiające za możliwością przerywania biegu terminu przedawnienia poprzez kolejne wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz negujące wskazaną możliwość. Na zakończenie przedstawione zostało podsumowanie rozważań. (abstrakt oryginalny)
EN
The starting point for further consideration are two judgements issued by the Courts of Appeal - in Gdansk (of 2013) and in Warsaw (of 2014), that in adversative way voiced about the admissibility of interruption in the course of limitation period through several motions for summons to a conciliation hearing. Concisely the ratio legis of the limitation period in civil law, as well as the essence and consequences of the conciliatory proceedings in Polish Civil Procedure Code are presented. Subsequently, pros and cons for the opportunity to interrupt the limitation period through consecutive motions for summons to a conciliation hearing were discussed. Finally, the recapitulation of the said was presented. (original abstract)
XX
Publikacja stawia sobie za cel zwięzłe podsumowanie wiadomości, które dotyczą apelacji jako środka zaskarżenia w polskim postępowaniu cywilnym. Autorzy postarają się, razem z czytelnikiem, chronologicznie przejść przez całe zagadnienie apelacji, wyjaśniając przy tym pojęcia poboczne, ściśle z nią jednak związane. Omówione zostaną między innymi legitymacja czynna do wniesienia apelacji, przesłanki niedopuszczalności, granice apelacji, przebieg postępowania w sądzie drugiej instancji i rezultaty jakie może dać ten środek odwoławczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication aims at a concise summary of informations, which relate to an appeal as a legal remedy in Polish civil proceedings. The authors will try, together with the reader, chronologically go through the whole issue of the appeal, explaining at the same time side concepts, closely related to it. Among other things, the following issues will be discussed: standing to bring proceedings, inadmissibility grounds of appeal, the limits of the appeal, the course of proceedings in the court of second instance and consequences of an appeal. (original abstract)
EN
FIDIC conditions of contract are patterns of contractual agreements for project or construction works widely used in the world. They were designed to facilitate the implementation of construction investment for all participants. The construction practice of many countries of the world (including Poland) uses those commonly recognized international standards, although their legal nature differs in each country which uses them and it is often hard to determine the place of the FIDIC conditions of contract in national legal systems. This problem also applies to our country because the norms of civil law in accordance with the directly expressed principle of freedom of contracts allows the introduction of the FIDIC conditions of contract into agreements to perform design or construction works, but there is still a problem of some FIDIC provisions being inconsistent with the standards of the Polish civil law. An example of such incorporation of FIDIC conditions of contract causing doubts of interpretation as to their compliance with the standards of Polish law can be the 20.1 FIDIC Sub-Clause discussed in this article. This regulation seems to contain provisions inconsistent with the standards of the Polish Civil Code. It seems that this regulation contains provisions inconsistent with the norms of the Polish Civil Code, whose possible legal consequences should be looked at more closely and to trace the case law of Polish courts in this regard. It can be said that the FIDIC conditions of contract are extralegal standards functioning in the legal order without the mediation of a reference standard. They are peculiar standards-patterns with a prenormative nature and which, although indirectly, are valid do not exist in the Polish legal order through legal norms. The significant conclusion results from the article considerations - the FIDIC conditions of contract, due to their not exactly specified legal nature, take effect only to the extent that it does not conflict with national standards.(original abstract)
XX
Rozstrzygnięcie głosowanego wyroku, sprowadzające się do uchylenia wyroków Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego oraz przekazaniu sprawy Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania, zasługuje na aprobatę. Kluczowe problemy, będące przedmiotem sądowej analizy sprowadzały się do dwóch kwestii. Po pierwsze, czy poza przypadkiem, o którym mowa w art. 57 Ksh, dopuszczalne jest wytoczenie przez spółkę jawną powództwa odszkodowawczego przeciwko wspólnikowi tej spółki. Po drugie, jak należy ocenić skutki dokonywania czynności "z samym sobą", czy też szerzej - podejmowania takich czynności we własnej sprawie przez wspólnika spółki jawnej. Jak wiadomo, przepisy Ksh odnoszące się do spółek osobowych nie rozwiązują problemu dokonywania czynności "z samym sobą"; nie zawierają bowiem regulacji prawnej, choćby takiej, z jaką mamy do czynienia w przypadku spółek kapitałowych, czy też spółdzielni.(fragment tekstu)
20
Content available remote Cedent a pozostałe strony czynności cesji umowy w prawie włoskim
80%
XX
Tematem artykułu są obowiązujące w prawodawstwie włoskim stosunki prawne cedenta łączące go z pozostałymi stronami czynności w związku z dokonaniem cesji umowy. Wraz z dokonaniem cesji umowy, dotychczasowy dłużnik przestaje być stroną umowy pierwotnej, a zatem również podmiotem zobowiązanym do świadczenia. Zaistniałe przekształcenie podmiotowe nie uwalnia go jednak od nowopowstałych - w związku z dokonaną cesją umowy - obowiązków wobec cesjonariusza i pierwotnego wierzyciela. Zgoda scedowanego wierzyciela może być bowiem opatrzona zastrzeżeniem o obarczeniu dłużnika subsydiarną odpowiedzialnością za niewykonanie zobowiązania przez cesjonariusza. Z kolei wobec nowego podmiotu cedent ponosi ex lege odpowiedzialność gwarancyjną za fakt istnienia stosunku pierwotnego. Dodatkowo, może on również przyjąć na siebie - w formie poręczenia - odpowiedzialność za spełnienie świadczenia przez wierzyciela. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the present article are assignor's legal relations with the other parties to the action, being in force in the Italian law. Along with making assignment former debtor ceases to be a party to the original agreement, therefore the entity obliged to provide services. The transformation occurred does not release it, however, from the newly established - under the transfer agreement - obligations towards the creditor and the assignee. The ceded creditor acceptance of the assignment agreement might be subject to bear a subsidiary liability of the debtor for nonperformance by the assignee. In turn, to the new entity, the assignor shall be borne by ex lege against warranty responsibility for the validity of the ceded relation. Moreover, it may voluntarily assume - in the form of guarantees - responsibility for the performance to the creditor. (original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.