Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Assistance programs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Artykuł stanowi omówienie ewolucji inicjatywy Planu Colombo, począwszy od zimnowojennej organizacji pomocowej, do współczesnej, aktywnej międzyrządowej organizacji w regionie Azji i Pacyfiku. Plan Colombo, będący początkowo inicjatywą brytyjską, założony przy istotnej roli Indii, stracił znaczenie wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi, jakie nastąpiły w Azji do lat 90. XX w. Pojawienie się organizacji integrujących gospodarczo i politycznie region oraz odstąpienie od Planu donatorów z krajów zachodnich przyczyniły się dodatkowo do kryzysu tej instytucji. Reformy przeprowadzone przez Koreę i Japonię pozwoliły na rewitalizację Planu. Z organizacji działającej na bazie relacji północy z południem, Plan Colombo stał się forum dla współpracy i wymiany wiedzy na osi południe-południe. Przystąpienie do inicjatywy kolejnych państw jest świadectwem udanej transformacji Planu oraz jego istotnej współcześnie roli.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the evolution of the Colombo Plan from Cold War aid provision framework into a vital, regional, inter-governmental organisation in Asia and the Pacific region. The Colombo Plan, originally a commonwealth initiative, with a crucial role of India at its inception, has lost its meaning with the socio-economic development of Asian member states, progress of economic integration in the region and withdrawal of major Western donors. The reform conducted by Japan and Korea in mid-1990s allowed for finding a new niche for the Plan, changed the character of the organisation from North-South into South- South relations. Today, the institution is providing a framework for policy discussion, it offers knowledge exchange and networks Asian youth. New accessions to the organisation prove its attractive character in the political and economic scene in Asia-Pacific.(original abstract)
EN
The article examines the major issues of methodology that evaluates the effectiveness of technical assistance project implementation in Ukraine. It analyzes the organizational and legal assessment of the impact of international technical assistance upon regional development in the present context. The article puts forward some steps to define key performance indicators, principal evaluation and monitoring methods for implementing ITA projects. It is reasonable to create a unified national system for monitoring and auditing the effectiveness of projects being implemented at the expense of funds under the Ukrainian legislation. (original abstract)
3
Content available remote Impact of IMF Assistance on Economic Growth Revisited
80%
EN
We investigate the effect of IMF assistance on economic growth in a broad panel of countries. We argue that countries are likely self-select into seeking IMF involvement based on their economic performance. We control for such endogeneity by means of instrumental variables. Our findings indicate that the contemporaneous effect of the IMF involvement is insignificant while the lagged effect is positive. The 2SLS effect is larger than the OLS one, indicating that the latter is downward biased. (original abstract)
XX
Turystyka jest postrzegana jako szansa na rozwój gospodarczy regionów dysponujących określonym potencjałem turystycznym. Najczęściej głównym elementem tego potencjału są zróżnicowane walory turystyczne, ale dla rozwoju turystyki niezbędne są elementy infrastrukturalne umożliwiające turyście korzystanie z nich w satysfakcjonujący sposób. Trudności w pozyskiwaniu środków na ich finansowanie sprawiają, że coraz istotniejszym instrumentem finansowym, ze względu na wysokość środków i dostępność, są programy pomocowe Unii Europejskiej. Fundusze europejskie stanowią bodziec rozwoju sektora turystycznego, gdyż z ich pomocą możliwy jest nie tylko rozwój niezbędnej infrastruktury, ale także atrakcji turystycznych czy szkolenie kadr. W województwie zachodniopomorskim duża część projektów finansowanych z programu Interreg IV A w latach 2007-2013 ma bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój turystyki w regionie. Wśród nich przeważają projekty związane z kreowaniem atrakcji turystycznych i rozwojem infrastruktury drogowej, ale realizowane są także projekty mające na celu wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy, co może przyczynić się do rozwoju turystyki transgranicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism is perceived as mean to economic growth In regions with certain characteristics. A combination of beautiful landscape with modern infrastructure is that what will allow to satisfy every tourists requirements. Difficulties of the fundraising process limit the ability investors to develop the infrastructure according to standards set by the tourism market. Because of the height of the expenses and low availability of funds European Union help programmes become the most commonly used financial instrument. The EU help programmes are a factor enabling the tourism sector to properly develop. The infrastructure is not the only investment. Part of the funds is used to assure tourist attractions but also to educate the staff required. A significant part of projects funded by the INTERREG IV 2007-2013 programme. Has direct and indirect influence on tourism development In the region. The majority of those projects are related with creating new tourist attractions and development of road infrastructure. There are also projects that increase cooperation and make exchange of experience possible what aims to improve cross-boarder tourism.(original abstract)
EN
The paper explores the issue of funding the operational programmes effectuated in Poland based on the financial frameworks of the European Union for 2000-2006 and 2007-2013. The membership of Poland in the European Union provides an opportunity to receive additional funds, however the funds absorption also brings about costs. The author's aim is to evaluate the influence of the Polish systems of funding the operational programmes co-financed by the EU structural funds on the public finance. The systemic solutions implemented in Poland affect two basic macroeconomic parameters: public debt and budget deficit. (original abstract)
6
Content available remote Neutrality in Swedish Foreign Policy in the Postwar Twenty Years
60%
XX
Przeistoczenie szwedzkiej doktryny bezpieczeństwa z "polityki bezaliansowości" w "politykę neutralności" sygnalizowało konieczność uczynienia polityki zagranicznej bardziej jednoznaczną. Złożyły się na to wydarzenia na krajowej scenie politycznej oraz realia międzynarodowego układu sił. Jej przeformułowanie w roku 1959 na politykę bezwarunkowej, ścisłej neutralności nie pociągnęło za sobą zasadniczych zmian w sposobie postępowania Szwecji na arenie międzynarodowej. Pewną innowacją było zapoczątkowanie programu pomocowego dla państw rozwijających się, co stanowiło zapowiedź nowego trendu w sposobie zachowania Szwecji na arenie międzynarodowej i było zwiastunem aktywnej polityki neutralności. (abstrakt oryginalny)
EN
The transformation of the Swedish security doctrine from "the policy of nonengagement" into the "policy of neutrality" signaled the necessity of making the state's foreign policy more unequivocal. The developments on the domestic political scene and the reality of the international situation greatly contributed to the move. Its revision in 1959 into unconditional and strict neutrality did not result in any significant changes in the Sweden's way of acting in the international arena. Launching an aid program for developing countries could be considered innovative as it heralded a new trend in the Swedish policy and a change into international active neutrality. (original abstract)
XX
Głównym tematem artykułu są lokalne sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz reintegracji osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Autora interesuje odpowiedź na pytanie o skuteczny sposób tworzenia lokalnych sieci reintegracji społeczno-zawodowej oraz czy podmioty zatrudnienia socjalnego (centra i kluby integracji społecznej) mogą pełnić funkcję lokalnych liderów instytucjonalnych, wokół których takie sieci wsparcia powstają. Podstawowa konkluzja jest taka, że centra i kluby integracji społecznej mogą pełnić rolę liderów inicjujących powstawanie sieci, ale ich powstanie i funkcjonowanie zależy też od wielu czynników charakterystycznych dla lokalnych wspólnot - przychylności lokalnych władz, potencjału podmiotów zatrudnienia socjalnego, relacji z innymi podmiotami lokalnej polityki społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Main issue of the article are local cooperation networks between institutions, which work on reintegration people, who are at risk of social marginalization. The author is interested in answer for efficient idea to create local, socialprofessional reintegration networks and can subjects of social employment (Centers and Clubs of Social Integration) play the role of local institutional leaders, around which these support networks are creating. Basically conclusion is that Centers and Clubs of Social Integration can play the role of leaders, who creates networks, but process of their establishment and working depends on many characteristic elements for local communities - favor of local power, subject's social employment potential and relationship with other subjects of local social policy. (original abstract)
XX
Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju należy do najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnym światem. Jednym z instrumentów kreowania zrównoważonego rozwoju może być pomoc publiczna. Pomoc publiczna ma bowiem wpływ nie tylko na sferę ekonomiczną, ale także środowiskową i społeczną. Pomoc publiczna może mieć korzystny, niekorzystny lub też neutralny wpływ na wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Aby to ocenić, należy rozpatrywać wpływ pomocy publicznej łącznie na trzy sfery: ekonomiczną, społeczną i środowiskową. Głównym celem artykułu jest podjęcie próby wskazania narzędzi i sposobów, za pomocą których można badać wpływ danego środka pomocy publicznej na zrównoważony rozwój i pokazywać, jaka pomoc publiczna jest szkodliwa dla zrównoważonego rozwoju. Artykuł prezentuje taki instrument i dokonuje jego wszechstronnego opisu. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej pokazano miejsce pomocy publicznej w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Kolejna część prezentuje, jaką pomoc publiczną można traktować za szkodliwą dla zrównoważonego rozwoju. Część trzecia przedstawia narzędzie, za pomocą którego można identyfikować szkodliwą pomoc publiczną. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementing the concept of sustainable development is one of the major challenges facing the modern world. One of the instruments creating sustainable development might be state aid. State aid has an impact not only on the economic sphere but also the environmental and social. State aid can have beneficial, negative or neutral impact on the implementation of sustainable development. The impact of state aid should be considered including the three spheres: economic, social and environmental. The main objective of this article is to try to identify tools and approaches that can be used to examine the impact of the measure state aid for sustainable development and to show which state aid is detrimental to sustainable development. The article presents such instruments and give its in-depth describe. The article consists of three main parts. The first part shows state aid in the concept of sustainable development. Another part shows which state aid can be regarded as harmful to sustainable development. The third part presents the tool with which we can identify harmful state aid. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie idei kredytów preferencyjnych ujętych w ramach rządowego programu "Rodzina na swoim ". W pracy zaprezentowano korzyści ekonomiczne (zarówno dla klienta, jak i dla banku), jakie można osiągnąć dzięki ofercie kredytu z dopłatami "Rodzina na swoim". (abstrakt oryginalny)
EN
Main point of this article is to show the idea of terms of the credit with support of the polish government program ,,Rodzina na swoim". (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono historię relacji Izraela z krajami Afryki Subsaharyjskiej w okresie 1956-1973 oraz przeanalizowano wpływ, jaki stosunki te wywierały na pozycję międzynarodową Izraela w omawianych latach. Szczególną uwagę poświęcono specyfice i skali izraelskiej pomocy rozwojowej oraz postawom wobec Izraela prezentowanym przez kraje Afryki Subsaharyjskiej, również na forach międzynarodowych. Aktywna polityka zagraniczna Izraela wobec Afryki wynikała zarówno z przesłanek idealistycznych, jak i z interesu narodowego. Izraelska pomoc techniczna i zaangażowanie dyplomatów w Afryce wyraźnie utrudniały państwom arabskim budowanie skierowanego przeciwko Izraelowi frontu w Organizacji Jedności Afrykańskiej oraz w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednym z powodów rozpadu tej wyjątkowej relacji były wzrastające naciski państw arabskich na kraje afrykańskie, a k atalizatorem - wojna arabsko-izraelska 1973 r. Specyfika izraelskiego zaangażowania w Afryce stanowiła od lat osiemdziesiątych i stanowi również obecnie podstawę do stopniowej odbudowy relacji Izraela z krajami Afryki Subsaharyjskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the history of Israel's relations with the countries of Sub-Saharan Africa between 1956 and 1973 and analyses the influence of these relations on Israel's international position in the period in question. In particular, the article focuses on the specificity and scale of Israeli development assistance and the attitudes towards Israel presented by the countries of Sub-Saharan Africa, including in international forums. Israel's active foreign policy in Africa resulted from both idealistic reasons and national interest. On the other hand, for the African countries regaining independence Israel was a desired partner as well, for numerous reasons. Israeli technical assistance and diplomatic efforts in Africa made it more difficult for Arab countries to establish a front aimed against Israel within the Organisation of African Unity and the United Nations. One of the reasons for the collapse of this unique relation was increasing pressure from Arab countries on African states, and its catalyst was the 1973 Arab- Israeli War. The characteristic features of the Israeli engagement discussed here constitute the foundation of the gradual restoration of Israel's relations with the countries of Sub-Saharan Africa that has been going on since the 1980s.(original abstract)
XX
EMS jest międzynarodową instytucją finansową, której celem jest wsparcie państw członkowskich doświadczających lub zagrożonych poważnymi problemami finansowymi. Z punktu widzenia realizacji tego celu kluczowe znaczenie ma zdolność EMS do pozyskiwania zwrotnych środków finansowych. Ich źródłem jest przede wszystkim emisja instrumentów dłużnych na rynku finansowym. Czynnikiem ułatwiającym EMS pozyskiwanie zwrotnych środków finansowych jest wysoka wiarygodność kredytowa. Duże znaczenie ma także organizacja rynku pierwotnego emitowanych przez ten podmiot instrumentów. Opiera się ona na współpracy z niemieckim bankiem centralnym oraz grupą wyselekcjonowanych podmiotów, pełniących funkcję dealerów rynku pierwotnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Stability Mechanism (ESM) is an international financial institution, whose purpose is to support Member States experiencing, or are threatened by, severe financing problems. The condition for achieving this purpose is the ability of EMS to mobilize funds. Their source is primarily the issue of debt instruments in the financial market. From this point of view, very important is the high creditworthiness of EMS and the organization of the primary market. This organization is based on the cooperation with the German central bank and a group of selected entities, acting as the primary market dealers. (original abstract)
XX
Tezą niniejszego opracowania jest konieczność skuteczniejszego ograniczenia pokusy nadużycia implikowanej pomocy kredytowej na przykładzie gospodarki, gdzie dylematy związane z etatyzmem w dobie obecnego kryzysu wystąpiły najostrzej, tj. w Stanach Zjednoczonych. (fragment tekstu)
EN
"Too big to fail" is a notion to refer either to the problem of corporate finance, debate on the role of state interventionism or the area of financial market regulation. The companies of the discussed category, though deprived of state guarantees in explicite, dispose of such significant elements of impact on the state apparatus, that it is not able to apply free trade classical mechanisms in relation to them, including full bankruptcy. Abandoning the rules of free competition bears the risk of irresponsible corporate policy based on a peculiar calculation that the state is sure to come to the rescue. The thesis of the present study is the necessity of more effective limitation of this temptation based on the economy where dilemmas connected with statism in the period of the present crisis were most acute, i.e. in the United States. Irrespective of the American perspective presented here, most of the conclusions are universal to refer to other economic systems, including Poland. (original abstract)
EN
The aim of the present paper is an analysis of the impact of the government economic instrument, the "Family 500+" programme on spending decisions of Polish people. For this purpose, financial conditions of families living in two Polish cities: Radom and Chełm were being observed (in the light of the own diagnosis). As a part of a survey, people were asked questions regarding the amount of monthly family income, savings and credits, types of goods and services purchased owing to the "500+" programme for the benefit of children and young people under 18. The paper ends with conclusions resulting from the conducted research. (original abstract)
XX
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości wpływu projektów realizowanych w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego na zmianę struktury zatrudnienia w rolnictwie. Badaniami objęto obszar województwa zachodniopomorskiego.W przygotowaniu niniejszej pracy wykorzystano głównie metodę analizy źródeł, posiłkując się metodą wywiadu. Oparto się na dokumentach zastanych, odzwierciedlających rzeczy i zjawiska występujące w przeszłości, o charakterze normatywnym, głównie dokumenty prawa państwowego oraz opracowania i raporty. W pracy wykorzystano głównie dane i informacje udostępnione przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przeprowadzono wywiad z pracownikami WUP w Szczecinie oraz z pracownikami instytucji będących beneficjentami pomocy i wdrażającymi programy operacyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego. Praca jest związana z początkiem realizacji grantu badawczego KBN od 2005 roku. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present the influence of aid programmes on the change of employment structure in West Pomeranian agriculture. The paper focuses on activity 2.3 in the frame of Integrated Operational Programme of Regional Development. The difficulties of implementation and realization of the program, from the moment of financial funds gathering, are described. The monographic method as well as the interview method are used. (original abstract)
15
Content available remote Międzynarodowy Fundusz Walutowy wobec kryzysu finansowego w Europie
60%
XX
Współczesny globalny kryzys finansowy spowodował w ostatnich latach wiele poważnych problemów ekonomicznych oraz społecznych w różnych regionach świata. Szczególnie niebezpieczne i dotkliwe implikacje kryzysu można jednak obserwować w wielu europejskich krajach, w tym głównie w obrębie UE. Z tego względu warto zwrócić szczególną uwagę na aktywność Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w czasie analizowanych poważnych turbulencji finansowych w tym regionie świata. W konsekwencji celem tego syntetycznego opracowania jest próba zarysowania najważniejszych przejawów funkcjonalnego dostosowania MFW do globalnego kryzysu finansowego oraz jego uczestnictwa w procesach stabilizacji i sanacji finansowej w Europie. Należy bowiem zauważyć, że Fundusz - pomimo pojawiających się w ostatniej dekadzie licznych kontrowersji związanych z jego aktywnością operacyjną - jest nadal jedną z kluczowych organizacji międzynarodowych o globalnym zakresie działania i znaczącym potencjale.(abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis has caused in recent years a lot of serious economic and social problems in different regions of the world. Particularly dangerous and severe implications of the crisis have been observed in many European countries, especially with reference to the euro zone members. For this reason it is worth paying special attention to the International Monetary Fund's activity in the time of the financial crisis in Europe. As a consequence of this conclusion the main research aim of the present paper is to outline the most important aspects of IMF functional accommodation to the global crisis as well as to present its participation in stabilization and recovery processes in Europe. It is also necessary to notice that although there are still many controversies connected with IMF's activities and decisions taken in past decades, this institution is still one of the most crucial international organizations with a global operational potential.(original abstract)
XX
Problem niedożywienia zazwyczaj kojarzy się z krajami Trzeciego Świata, jednak również w najbogatszych krajach świata, obserwuje się przypadki niedożywienia, częste zwłaszcza wśród najuboższych grup społecznych. W Stanach Zjednoczonych tworzone są programy, które wpłynęły na poprawę stanu wyżywienia ludności USA. Dzięki tym programom dieta większości ludności w USA osiąga lub przekracza zalecane normy żywieniowe na większość składników odżywczych, a niedobory w organizmach dotyczą jedynie zawartości żelaza oraz wapnia i odnoszą się najczęściej do niemowląt, dzieci oraz kobiet. (abstrakt oryginalny)
EN
Malnutrition problem is usually associated with the third World countries, but there are cases of malnutrition observed in the richest country in the world, especially common among the poorest group of society. There are programs formed in the United States, which influenced on improvement of people's nutrition in the USA. Thanks to the these programs in the USA most people's diet achieved or exceeded recommended nutrition standard on the most of nutrition. Deficiency in the human body concern mostly iron and calcium content and refers mainly to babies, children and woman. (original abstract)
XX
W przedstawionym artykule zostały wskazane definicje rodziny w zakresie socjologicznym i prawnym. Autorka wskazuje na liczne definicje tworzone przez ustawodawcę polskiego oraz ich częściową tożsamość. Kolejno przedstawione zostają zagadnienia związane z polityką prorodzinną. Wskazano źródła finansowania socjalnego rodziny, programów podwyższających kwalifikacje zawodowe oraz znalezienie zatrudnienia. Również w zakresie nabycia pierwszego mieszkania zostaje przedstawiony program rządowy "Mieszkanie dla młodych", dzięki któremu państwo pomaga w dofinansowaniu wkładu własnego młodym obywatelom. W drugiej części artykułu wskazane zostały przywileje programu oraz jego ograniczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The definition of a family in terms of sociology and law is indicated in this article. The author points to numerous definitions created by the Polish legislator and their partial identity. Next is presented issues related to pro-family policy. Indication of sources of family social finances, programs to increase professional qualifications and finding employment. Also in the acquisition of the first apartment is presented government program "Apartment for the young", that to which the state helps to subsidize the own contribution to young citizens. The second part of the article points out the program's privileges and limitations. (original abstract)
XX
Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, które uzyskały dotacje w ramach programu stymulującego wzrost konkurencyjności. Dokonano rozpoznania poglądów kierownictwa na temat czynników kształtujących pozycję konkurencyjną z uwzględnieniem roli środków pomocowych. Stwierdzono, że w ocenie czynników kreacji potencjału konkurencyjnego znacznie wyżej kierownicy stawiają zasoby własne, w tym wizerunek przedsiębiorstwa, jakość kadry, nowoczesność technologii i zarządzanie jakością niż możliwość pozyskania środków finansowych spoza przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
In the study they presented research results conducted in enterprises which subsidies got in frameworks of the programme increase in the competitiveness. They effected recognizing views of the management about factors shaping the competitive position, including lines of the foreign aid budget. They stated that in the evaluation of factors much higher managers were standing the creation of the competitive potential own reserves, including corporate image, quality of the staff, modernity of the technology, management with quality and the like, than the possibility of raising financial means from outside the enterprise.(original abstract)
XX
W rozwoju gospodarki, w tym zwłaszcza sfery produkcyjnej i usług, województwo podkarpackie jest wyraźnie zapóźnione w stosunku do tendencji ogólnokrajowych. Dużą szansą dla tego województwa jest położenie geopolityczne, sprzyjające nie tylko wymianie gospodarczej z sąsiednimi krajami, ale także współpracy w innych dziedzinach życia. Dlatego też elementem o podstawowym znaczeniu jest wykorzystanie wewnętrznego potencjału rozwojowego. Wymaga ono jednak wsparcia polityki państwa oraz środkami zewnętrznymi, w tym m.in. z Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono sposoby wdrażania systemów pomocowych na Podkarpaciu.
EN
In this study there is presented the importance of the means of help, which are turned to the chosen of the Podkarpacie region as a form of support before accession. There is introduced the profile of structural policy and there are exhibited the aims of regional policy. In the article there are shown the investment projects, which are realized with meaningful support of the means of help. There are also presented the ways of financing within thefarmework of the realized programmes.
EN
The aim of the present paper is an analysis of the impact of the government economic instrument, the "Family 500+" programme on spending decisions of Polish people. For this purpose, financial conditions of families living in two Polish cities: Radom and Chełm were being observed (in the light of the own diagnosis). As a part of a survey, people were asked questions regarding the amount of monthly family income, savings and credits, types of goods and services purchased owing to the "500+" programme for the benefit of children and young people under 18. The paper ends with conclusions resulting from the conducted research. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.