Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Citizenship
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zmian, jakie dokonały się w okresie 2004-2010 w zakresie zatrudnienia za granicą oraz w Polsce w grupie śląskiej ludności autochtonicznej województwa opolskiego. Zmiany te są na tyle interesujące dla sfery rynku pracy, że przedmiotowa grupa ludności posiada już od dwudziestu lat - jako jedyna stosunkowo liczna grupa ludności w Polsce - swobodę zatrudnienia w Unii Europejskiej. Wynika to z możliwości potwierdzania przez tę grupę (jako ludność niemieckiego pochodzenia) niemieckiego obywatelstwa, którego w myśl prawa niemieckiego nigdy nie utraciła. Nowelizacja przepisów w prawie niemieckim w 1993 r. pozwala tej grupie - Ślązakom autochtonom pochodzącym z terenów państwa niemieckiego z 1937 r. - na uzyskanie paszportów niemieckich bez konieczności opuszczania Polski.(fragment tekstu)
EN
Since the Polish accession to the European Union some important changes in the situation on the Polish and foreign labor market have been observed. Changes in employment in Poland and abroad have been observed among the Polish population, but also among the population, which have Polish and German citizenship due to historical factors. Thus, in an article on the basis of studies there is presented findings on the changes relating to employment in Poland and abroad in the period 2004-2010 among population with dual citizenship living in the Opole Voivodeship. Presentation of the results was also taking into account the gender and age of the study population.(author's abstract)
2
Content available remote The Emotional Geographies of Migration and Brexit: Tales of Unbelonging
100%
|
|
nr nr 1
29-45
EN
This article focuses on the emotionality of belonging among European Union (EU) citizens in the context of the United Kingdom's (UK) 2016 referendum and its result in favour of the UK leaving the EU, commonly referred to as Brexit. Drawing from testimonies of EU27 citizens in the UK (mainly mid- to long-term residents) published in a book and on blog and Twitter accounts by the not-for-profit and non-political initiative, the 'In Limbo Project', it explores a range of emotions which characterise the affective impact of Brexit and how they underpin two key processes disrupting the sense of belonging of EU citizens: the acquisition of 'migrantness' and the non-recognition of the contributions and efforts made to belong. The resulting narratives are characterised by senses of 'unbelonging', where processes of social bonding and membership are disrupted and 'undone'. These processes are characterised by a lack of intersubjective recognition in the private, legal and communal spheres, with ambivalent impacts on EU citizens' longer-term plans to stay or to leave and wider implications for community relations in a post-Brexit society. (original abstract)
|
|
nr 1
7-31
EN
This paper identifies and synthetically demonstrates the most important steps and changes in the evolution of the idea and institution of citizenship in Europe over more than two thousand years. Citizenship is one of the essential categories defining human status. From a historical perspective, the idea of citizenship in Europe is in a state of constant evolution. Therefore, the essence of the institution of citizenship and its acquisition criteria are continually being transformed. Today's comprehension of citizenship is different from understanding citizenship in Europe in earlier epochs of history. In some of them, the concept of citizenship existed only in the realm of ideas. In others, the idea materialised, and membership in the state (or city) and civic rights and obligations found a formal, legal expression. The formation of the idea and institution of citizenship is a long and multi-phase process.
XX
W prezentowanym opracowaniu przedstawiono zagadnienie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, która wprowadza wymóg posiadania obywatelstwa polskiego dla członków gminy żydowskiej. Zdaniem autorki, która powołuje się w tym przedmiocie na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, zapisy omawianej ustawy naruszają przede wszystkim zasadę wolności sumienia i religii, dyskryminując społeczność wyznania mojżeszowego. Krytyce poddano również zapisy ustaw religijnych, które wprowadzają warunek posiadania obywatelstwa polskiego dla osób chcących piastować niektóre stanowiska i urzędy duchowne, jak też korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w niektórych związkach wyznaniowych(abstrakt oryginalny)
EN
The following paper presents the issue of compliance with the Constitution of the Republic of Poland, the Act of 20 February 1997. Relation of the State to the Jewish communities in the Polish Republic, which introduces a requirement to have Polish citizenship for members of the Jewish community. According to the author, who refers in this regard to the position of the Constitutional Tribunal, the provisions of the law in question violate primarily the principle of freedom of conscience and religion, discriminating against the Jewish faith community. Critique were also records of another acts, which introduce the condition of Polish citizenship for people who want to hold some positions of the clergy, as well as the use of active and passive voting rights in some of the religious association.(original abstract)
|
|
nr nr 69
73-80
XX
Obywatelstwo jest instytucją, która wymyka się tradycyjnym klasyfikacjom. Nie ulega wątpliwości, że obywatelstwo - będąc instytucją prawną - jest również instytucją społeczną, zatem odwołuje się przede wszystkim do poczucia tożsamości i wspólnoty wśród członków grupy. W niektórych społecznościach to właśnie aktywne wykonywanie praw politycznych związanych ze statusem obywatela jest czynnikiem spajającym społeczeństwo obywatelskie. Taka funkcja obywatelstwa jest charakterystyczna dla społeczeństw anglosaskich, zwłaszcza społeczeństwa amerykańskiego. Przeciwieństwem będą społeczeństwa tych państw, które powstały jako państwa narodowe (a więc przede wszystkim państwa utworzone w XIX stuleciu m.in. Włochy, jak również po I wojnie światowej, m.in. Polska, Czechosłowacja i państwa bałkańskie), bowiem w takim przypadku czynnikiem determinującym społeczeństwo jest wspólna tożsamość narodowa. Pojęcie obywatelstwa łączy w sobie zatem dwa aspekty zjawiska, które nie mogą być rozpatrywane odrębnie. (fragment tekstu)
EN
The right to nationality is embodied in the Universal Declaration of Human Rights (1948) as one of the Human Rights granted to every human being. Although it was consequently included in several international documents, is considered to be still more like a directive of conduct for States than a legally admissible claim of an individual. By custom, it is the right of each State to determine who its nationals are. The source of that ambiguity could be found in controversies arising from the dual nature of nationality, as a legal bond between a State and an individual, recognized both in public international law and domestic law of every State. (original abstract)
6
84%
EN
The article deals with one of the leading areas of current and historical educational research, the study of the educational heritage of Vasyl Sukhomlynsky, an outstanding person, an outstanding teacher, journalist, and children's writer. An important role in the educational activities of B. Sukhomlynsky's development took a wide range of issues related to the problem of the civic and patriotic education of citizenship in children and young people, which was reflected in contemporary socio-educational practice. In particular, the activity of an innovative student project, the national-patriotic camp for student action, created and implemented at the faculty of social and psychological education at the Uman State Pedagogical University, named Paul Tyczyn together with the student social and psychological services, the Student Research Society and the Centre of Pedagogical Region Ethnography double submission NAPS Ukraine and MES of Ukraine. (original abstract)
|
|
tom XVI
9-22
XX
Jest uzasadnione, że uczenie się społeczno-emocjonalne i etyczne (SEE Learning) opiera się na trzech wymiarach, które odpowiadają rodzajom wiedzy i kompetencji, które uczniom chce przekazać SEE Learning, czyli świadomość, empatia, zaangażowanie. W artykule określono istotę pojęć "kompetencje historyczne", "kompetencje obywatelskie", "umiejętność czytania i pisania". Scharakteryzowano trzy poziomy SEE Learning: osobisty, społeczny, systemowy. Zidentyfikowano i przeanalizowano cztery kluczowe trajektorie uczenia się, aby ułatwić zdobycie i internalizację wiedzy oraz umiejętności na każdym z trzech poziomów rozumienia w SEE Learning. Ustalono, że trajektorie edukacyjne są komponentami pedagogicznymi, które ogólnie przedstawiają sposoby studiowania, krytycznej oceny i internacjonalizacji różnych tematów i umiejętności uczenia się społeczno-emocjonalnego o etycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of the concepts "historical competence", "civic compe- tence", "emotional literacy" is highlighted. It is substantiated that socio-emotional and ethical learning (SEE Learning) is based on three dimensions that correspond to the types of knowledge and competencies that SEE Learning seeks to transfer to students: awareness, empathy, involvement. Three levels of SEE Learning are characterized: personal, social, systemic. Four key learning trajectories have been identified and analyzed to facilitate the acquisition and internalization of knowledge and skills at each of the three levels of understanding at SEE Learning. It is established that educational trajectories are pedagogical components that broadly outline the ways of studying, critically evaluating and internalizing various topics and skills of socio-emotional and ethical learning.(original abstract)
8
Content available remote Pytania o stan podmiotowości obywatelskiej
84%
|
|
tom 4
19-32
XX
Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu pojawiła się konieczność zdefiniowania nowego porządku politycznego, a tym samym określenia nowej roli państwa wobec obywatela i odwrotnie. Ujmując rzecz w sposób modelowy, zmiana miała polegać na odejściu od autorytarnego paternalizmu w kierunku ładu demokratycznego. W którym miejscu znaleźliśmy się zatem po okresie ponad 10 lat zmian ustrojowych, jeśli traktować powyższą charakterystykę w kategoriach dwu przeciwstawnych form organizacji życia zbiorowego? W artykule podejmuję próbę odpowiedzi na dwa następujące pytania: 1. Czy w społeczeństwie polskim po 1989 roku istnieje zgodność wyobrażeń o systemie politycznym i ekonomicznym? 2. Czy w społeczeństwie polskim po 1989 roku istnieje asymetria pomiędzy poziomem oczekiwań a aktywnością w sferze obywatelskiej? (fragment tekstu)
EN
This paper presents the important role of civil community within the economy market in Poland. It also tries to diagnose the role of economy for the civil subjectivity within the conditions of social change in our country. Moreover, it identifies the determinants of the civil subjectivity under conditions of central creation of the market in Poland. Identification of the civil subjectivity is based on the trial to answering the following questions: 1. If there is an imaginary agreement about the political and economical system in our society after the 1989 year? 2. If there is asymmetry between the expectations level and activity in the civil sphere in Polish society after the 1989 year? (original abstract)
|
|
nr nr 4
89-98
EN
Individualism, although inherently contrary to the spirit of collectivism, is the basis for the development of modern civic attitudes. For the most part, individualism determines the degree of interest in politics and the quality of democracy. Individualism is also the basis for the development of civil society, as the unique characteristics of each individual impact the civil society dynamics, quality and impact on those in power. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.