Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contemporary architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Paradygmat cyfrowy - continuum od projektu do realizacji budynku
100%
PL
Artykuł podejmuje problematykę paradygmatu cyfrowego w kształtowaniu współczesnej architektury. Nowe horyzonty kreacji w dziedzinie architektury wymagają od jej twórców ścisłej integracji fazy projektowej z procesem fizycznego tworzenia obiektu. Zbieżność procesu projektowego i realizacyjnego w obszarze technik cyfrowych wyznacza jednocześnie nowe perspektywy dla praktyki architektonicznej. Zwiększenie kontroli nad konstruowaniem pozwala na szczegółowe definiowanie rozwiązań dla problemów natury realizacyjnej. Aspekt integracji fazy projektowej z realizacyjną osadzonej w domenie cyfrowej - ogólnie przedstawiony we wstępnej części artykułu - zostanie rozwinięty w oparciu o kilka charakterystycznych przykładów obiektów architektonicznych zrealizowanych w ostatnich latach.
EN
This paper investigates the issue of digital paradigm for shaping contemporary architecture. New horizons of production in architecture required a tight integration of a design phase with physical constructing. The convergence of the design and production processes embedded in digital technology has determined new perspectives for architectural practice. More technical problems can be solved due to greater level of control over the design. The integration of designing and constructing within digital domain will be explained in the first part of the paper. Next, a few examples of recently realized buildings will be presented as an illustration of the key issue.
EN
Modernist architecture has grown out of the possibility of using new construction materials as well as a widespread criticism of historical architectural styles. The development of contemporary architecture in Kielce is consonant with the development trends in architecture throughout Poland and in Europe. In order to characterise the facets of contemporary architecture in Kielce, the author of the paper has focused on the selection of the most distinctive and valuable buildings. The image of Kielce’s contemporary architecture presented here evinces its diversity and great value. The city’s fabric holds noteworthy objects of modernist and postmodernist architecture.
PL
Architektura modernistyczna wyrosła na gruncie możliwości stosowania nowych materiałów konstrukcyjnych i powszechnej krytyce stylów historycznych. Rozwój współczesnej architektury w Kielcach odpowiada tendencjom rozwojowym w architekturze w Polsce i w Europie. Aby scharakteryzować oblicza architektury współczesnej w Kielcach, autor skupił się na wybranych przykładach obiektów najbardziej charakterystycznych i wartościowych. Zaprezentowany obraz architektury współczesnej Kielc świadczy o jej zróżnicowaniu i dużych walorach. W tkance miasta znajdują się znaczące obiekty architektury modernistycznej i postmodernistycznej.
3
Content available remote Dom w naturze : domy Lund Hagem Arkitekten
100%
PL
Wystawa Współczesnej Architektury Norweskiej przygotowana przez Narodowe Muzeum Sztuki, Architektury i Formy w Oslo, a otwarta na Politechnice Krakowskiej w ramach XI Międzynarodowego Triennale Architektury 2009 w Krakowie, była okazją do prezentacji najnowszych realizacji. Także biuro Lund Hagem Arkitekten zaprezentowało swoje prace. Architektura domu jednorodzinnego od początku istnienia Lund Hagem Arkitekten zajmuje szczególne miejsce w twórczości zespołu. Jest traktowana z powagą i starannością, na równi z dużymi zadaniami projektowymi. Podmiejskie wille oraz domy wakacyjne kształtowane są w relacji do miejsca - niezwykłego norweskiego krajobrazu, z jego elementami charakterystycznymi: fiordami, górami oraz morzem.
EN
The exhibition of the Contemporary Norwegian Architecture, arranged by the National Museum of Art, Architecture and Form in Oslo, and opened during XI International Triennial of Architecture 2009 in Cracow at Cracow University of Technology, appeared to be a perfect occasion to present the latest realizations. The Lund Hagem Arkitekten Office also presented their works. From the very beginning of Lund Hagem Arkitekten, the architecture of single-family housing has occupied a special position in the teams’ work. Seriousness and care put into this architecture are equal to those involved into great designing tasks. Suburban villas and holiday houses are developed with relation to the location - extraordinary Norwegian landscape with its characteristic elements: fjords, mountains and the sea.
4
Content available remote Teoria Witruwiusza we współczesnej architekturze XXI wieku
100%
PL
Teoria Witruwiusza to słynna triada: trwałość, użyteczność, piękno. Przez wieki doskonale oddawała wartości architektury lecz w ostatnich latach wraz z błyskawicznym rozwojem cywilizacji wydaje się, że architektura odchodzi od tych wspaniałych wartości. W artykule przedstawiono pewne przemyślenia dotyczące współczesnej architektury w kontekście teorii witruwiuszowej.
EN
Vitruvius's theory is famous triada: durability, usefulness and beauty. Through the ages perfectly characterized architecture's values but last decades shows that modern architecture is no longer based on Witruwiusz triada. In this paper some remarks concerning today's architecture and Witruwiusz's values will be found.
5
100%
PL
Architektura sakralna, z uwagi na jej specyfikę, pozwala przejrzyście zanalizować zmieniający się sposób podejścia twórców do kwestii pojmowania roli i znaczenia obiektu sakralnego. Na przestrzeni stulecia można zaobserwować zwiększającą się ilość zróżnicowanych kreacji przestrzeni sakralnej. Prognoza na przyszłość, formułowana na podstawie doświadczeń minionych epok, nie wyklucza potencjalnej możliwości powrotu do zbliżonej idei twórczej, choć realizowanej w możliwie szerokim zakresie.
EN
Sacred architecture, because of her specificity, lets analyse the changing approach of authors to the issue of comprehending the role and meaning of the sacred object. Over an area of the century it is possible to observe increasing number of diversified performances of the sacred space. Forecast next time, formulated on the basis of experience of bygone eras, doesn't exclude the potential option of the return to the similar idea creative, though carried out in possibly wide range.
6
Content available remote Trwałość w architekturze współczesnej
100%
PL
Trwałość jako wartość w architekturze staje się niewymierna. Rzecz piękna nie musi być trwała. Dzisiaj to przede wszystkim wymogi konstrukcyjne - statyki budowli. Nie istnieje kryterium ponadczasowości. Nie ma potrzeby zachowania architektury na wieki. Postęp technologiczny wyprzedza czas przydatności budowli, wyklucza ją zanim się zestarzeje.
EN
Durability as an architectural value becomes unquantifiable. A beautiful thing does not have to be durable. Nowadays there are, most of all, needs of construction - building's statics. There is no timelessness criterion. There is no need to preserve the architecture for ages. The progress of technology overtakes the building's mileage time. Eliminates it before it becomes old.
7
Content available remote Willa Tia w Toskanii
100%
PL
Aktualność uwag Witruwiusza w czasie współczesnym przedstawiono na przykładzie architektury Willi Tia.
EN
Relevance of Vitruvius' comments in modern times was presented in the example of Villa Tia architecture.
8
Content available remote Nowe miasto pod ziemią
100%
PL
Obserwowana na przełomie wieków fascynacja formami organicznymi, zakrzywionymi bądź pofałdowanymi zmusza do sięgania do świata przyrody, by odkrywać ją niejako na nowo. Szeroki kontekst środowiska, pejzaż, większe fragmenty natury nie zaskakują w analizie projektowej. Nie przypadkiem znowu powracamy do obecnej w awangardzie od lat 70. Sztuki Ziemi. Różnorodność bazująca na topografii terenu staje się podstawową wytyczną wszelkich działań.
EN
Fascination with organic, bent, or undulating forms, observable at the turn of centuries, calls for reference to the world of nature to discover it once again. Broad context of the environment, landscape, bigger fragments of nature do not surprise in design analysis. It is not accidental that we return to the Art of Earth, present in avant-garde since the 70s. Variety basing on topography of the site becomes the guideline of all activity.
10
Content available Wybrane realizacje współczesnej zabudowy Szczecina
100%
PL
W artykule zostały omówione wybrane przykłady współczesnych realizacji, które przyczyniają się do wzbogacenia Szczecina pod względem przestrzennym i architektonicznym. To pozytywne zjawisko dotyczy szczególnie pojedynczych obiektów mieszkalnych lub usługowych oraz niewielkich zespołów zabudowy miejskiej.
EN
Selected examples of contemporary architecture to increase of spatial and architectural qualities of Szczecin are presented in the following article. This positive phenomena mainly refer to individual apartment or commercial buildings and also to some small housing developments.
11
Content available remote Atrium House w Trewirze
100%
PL
Trwanie zasady złotego podziału, aktualność koncepcji przestrzennej domu atrialnego oraz wpływ idei Le Corbusiera na architekturę współczesnego domu jednorodzinnego przeanalizowano na przykładzie architektury Atrium House w Trewirze.
EN
Durability of the golden ratio rules, timeliness of the spatial idea of atrium house and the influence of Le Corbusier's ideas on the architecture of contemporary single-family house, was analyzed on the example of Atrium House architecture in Trier.
12
Content available remote Nurty w architekturze współczesnej - kłopoty z wyodrębnianiem
100%
PL
Zdobycze gospodarki i techniki stopniowo rozprzestrzeniają się na całym świecie. Nowe wynalazki powstają w najważniejszych ośrodkach, a następnie docierają do pozostałych. Gdy w przodujących krajach Europy działały już liczne linie kolejowe, na peryferiach wciąż jeszcze jedy-nym środkiem lokomocji pozostawał dyliżans. Amerykańskie wieżowce z pierwszej połowy naszego wieku znacznie przewyższały ówcześnie wznoszone wysokościowce europejskie. Przodujące mocarstwa pozbywają się przestarzałego wyposażenia armii, przekazując je zaprzyjaźnionym, mniej rozwiniętym państwom. Dla nowych użytkowników bywa ono jeszcze dość nowoczesne. W celu ograniczenia strat ciepła w Polsce wymienia się okna o drewnianych ramach, na nowocześniejsze, bardziej energooszczędne, zazwyczaj plastikowe. Gdzie indziej, np. W Niemczech i Austrii takie okna uchodzą już za nie dość nowoczesne. Tam coraz częściej stosuje się okna, oczywiście też energooszczędne, o ramach drewniano-aluminiowych. Nauka jest, być może; tą jedną z nielicznych dziedzin, w których dystans między osiągnięciami rozwoju ośrodków przodujących a peryferyjnymi zmniejsza się szybciej niż w pozostałych. Występuje tu jednak inne zróżnicowanie - zależne przede wszystkim od działu uprawianej nauki. W fizyce, chemii i biologii trwa dynamiczny rozwój. Sukcesom poznawczym towarzyszą głębokie zmiany w sposobie uprawiania nauki. W naukach podstawowych zakwestionowano wiele obowiązujących dotychczas paradygmatów1. Trwającemu od stulecia podziałowi na wąskie i coraz to węższe specjalizacje przeciwstawia się tendencje przeciwne - dążenie do scalania. Sukcesy biologii molekularnej wymagały wykorzystania dorobku trzech, odrębnych dotychczas, podstawowych dyscyplin: biologii, chemii i fizyki. W tym samym czasie, w badaniach poświęconych architekturze, trwa postępująca atomizacja wiedzy, a próby syntezy często bywają dyskwalifikowane jako nienaukowe. Sądzimy, że wynika to nie tyle ze specyfiki dyscypliny, ile z jej zapóźnienia. Jesteśmy przekonane, że najnowsze zdobycze metodologii przodujących działów nauki mają wartość uniwersalną i mogą być stosowane w innych naukach, także w uprawianej przez nas dyscyplinie. Chcemy ukazać, na czym polega jej metodologiczne zapóźnienie i w jaki sposób usiłujemy je przezwyciężyć. W artykule ograniczamy się do prezentacji własnych propozycji. Nie jest natomiast naszym zamiarem przedstawienie w nim dorobku innych autorów. Jakkolwiek poaiszamy zagadnienia także z dziedziny logiki, to świadomie rezygnujemy ze stopnia ścisłości przestrzeganego zazwyczaj w pracach z tej dziedziny.
EN
Methodology, used in the history of architecture, as well as in many fields of science, was developed mainly in the period between the First and Second World War. It has respected the rules of traditional logic: specifying strict definitions and correct (i.e. disjoint and exhaustive) divisions. However, objects existing in the real world are not usually assembled into delimited sets, with clearly defined boundaries. Using the rules of traditional logic, in many dynamically developing branches of science (especially natural and technical sciences), has been confronted, in the last several years, with some difficulties. The solution appeared with fuzzy logic (competitive to traditional logic) coming into existence. Some of the methodological assumptions, verified in those disciplines, may also be applied to researches on the history of the newest architecture. An assumption can be made that the trend in architecture makes a fuzzy cluster of the elements - architectural works. Affiliation to the trend, as well as to many other fuzzy clusters, is a graduative feature. To determine the level of affiliation, for a particular building, we use a model. As the model, we understand a group of all the features typical of the trend. The complete set of features is established on the basis of the cluster of all the architectural works, belonging to the trend treated as a whole. The particular trend differs from any other, just in such a cluster of typical features, although these features do not appear in the full set, neither do they in each element (i.e. an architectural work) of the cluster, nor even in most of the elements. It seldom happens to find even one building which would present all the features distinguished as typical of the model. The model is a very useful research tool. It allows us to overcome the limits of radical empiricism - collecting of only separate facts and avoiding any attempts at generalization. On the other hand it may prevent a too unrestricted segregation of trends too far off from reality.
EN
The present article attempts to analyse and interpret the structure of windows in the Jewish Museum in Berlin, designed by Daniel Libeskind and constructed in 1989–1999. Elongated, narrow, irregular window openings arranged at different angles like a tangle of cuts and grooves span the entire structure and resemble Hebrew letters and the kabbalistic notion of the “scattered alphabet”, which functions in Jewish tradition as a visual metaphor. The assumption of such a perspective of interpretation, based on the visual form of the building which was, in its principle, meant to partially refer to the Holocaust, leads to the hypothesis that the chosen motifs of letter-shaped windows (the scattered alphabet) is connected to the kabbalistic postulate of the “repair of the world”, known in Jewish tradition as tikkun olam. The characteristic chaotic arrangement of the window openings is not, as it might be assumed, simply a symbol of the civilisational “fragmentation” resulting from the Holocaust. On the contrary, the design manifestly embodies the nostalgia for the mythical (and messianic) times of harmony, order and regularity, as well as the longing for clear structure and symbiosis. This manifests in the kabbalistic interpretation of the motif of letter-windows understood as a mystical (or even theurgical) element of restoration. Concentration, contemplation, perception and consideration of the forms and shapes of the letters is a notion known from the Kabbalah; in this case architectural references to Jewish mysticism are more than just a strategy for interpretation, but a declarative assumption made by the architect himself. Libeskind’s design in Berlin, therefore, involves the matter of language as the elementary material and instrument of salvation, while the context of the Kabbalah ought to be regarded as a certain symptom or a specific modality shaping new meanings manifested by the work of art that this museum undoubtedly is.
EN
Aspiring global cities, such as Taipei City in Taiwan, seek to accumulate cultural capital. For future-oriented local and global self-representation, they design cutting-edge contemporary museums. This paper analyzes the “urban imaginary” as constructed by new urban museumscapes. Choosing a case-study approach, it explores the embedding of a vanguard art museum project in Taiwan – the New Taipei City Museum of Art in Taipei – into long-term urban planning strategies. In order to understand the purpose and process of how the new museum of contemporary art. is devised as a public space of cultural self-representation and urban identity building, the study monitors the complete design process from the city government’s urban and institutional planning strategy to the architectural design. Evidence shows that the pathways of urban place-making for art and through art and design in Taipei are strongly determined by the historical role and current geopolitical repositioning of the city.
15
Content available remote Energooszczędna rzeźba do mieszkania
75%
PL
Architektura willi zaprojektowanej przez Daniela Libeskinda to przykład nowatorskiego kształtowania formy architektonicznej domu. Dzięki konstrukcji, zastosowanym materiałom i nowoczesnym technologiom opracowanym przy współudziale berlińskiej pracowni Proportion GmbH, powstał energooszczędny dom, którego prototyp zrealizowano w Datteln.
EN
The architecture of the villa designed by Daniel Libeskind is an example of innovative shaping of the architectural form of the house. Thanks to its construction, the materials used and the modern technologies developed in cooperation with the Berlin studio Proportion GmbH, an energy- saving house was built, whose prototype was realized in Datteln.
16
Content available remote Drewno we współczesnej architekturze. Cz.1 Wstęp do architektury drewnianej
75%
PL
Niniejszy artykuł i jego przyszłe kontynuacje są próbą naukowego ujęcia rozwoju architektury drewnianej i jego usystematyzowania z perspektywy krytyki architektury, zatem z perspektywy niejako historycznej, choć skoncentrowanej na zjawiskach najnowszych, z uwypukleniem najciekawszych aktualnych tendencji. Tym poszczególnym tendencjom będą poświęcone kolejne odcinki, zaś niniejszy ma charakter propedeutyczny i streszcza całokształt zjawiska, ujmując je najpierw w trzy kategorie: materiału, konstrukcji oraz – pokrótce – także estetyki (formy), i wskazując te jego wytwory, które wyznaczają obecny stan oraz oczekiwany (przyszły) horyzont rozwoju nowoczesnej architektury drewnianej.
EN
The article opens a series devoted to evolution of timber architecture, polite rather than vernacular. The subject matter is taken under systematic examination in terms of history and theory of architecture, with focus on the most recent and most essential problems. The forthcoming articles of the series will refer to consecutive categories of the relevant problems, whilst this issue is of propaedeutic nature, as it formulates general framework for the subsequent examination of present-day timber architecture, namely, in threefold terms of material, construction and aesthetics. The milestones in the general development of timber-made architecture, are observed and defined, as well as resultant prognosis is formulated.
17
Content available remote Miejsca historyczne w mieście współczesnym
75%
PL
Życie miasta koncentruje się w jego najważniejszych punktach. Mogą to być place, ulice i inne miejsca charakterystyczne. Zabytki i zespoły zabytkowe mogą pełnić istotną rolę w mieście współczesnym. Ich odpowiednie wykorzystanie stwarza szansę na powstanie nowych centrów życia miejskiego.
EN
Life of city is concentrated in his most important points. It can be squares, streets and other characteristic places. Monuments and historic groups can fulfill important role in contemporary city. It makes them proper utilization on creation of new center of city life.
18
Content available remote Nie tylko minimalizm w przestrzeniach miast
75%
PL
Po erach: przemysłowej, post-industrialnej i informacyjnej w miastach europejskich rozpoczyna się era konceptualna. Powrót do wzruszeń, wrażliwości, subiektywnych dramatów, uczuć i przeżyć, które nie mogą być zastąpione przez komputer i maszyny, a które zostały przez poprzednie epoki odrzucone, to naczelne zadanie rozpoczynającej się ery konceptualnej. Należy mieć nadzieję, iż kształtowane przez kulturę ludzkie zdolności i wrażliwość przywrócą w kolejnej epoce niszczony świat przyrody oraz świat kultury i sztuki.
EN
After industrial, post-industrial and informative eras, conceptual era begins within European cities. The comeback of subjective feelings, which can not be replaced by the computer and machines, and which have been rejected by the previous eras, is the main goal of the conceptual era. One can hope, that the destroyed world of nature, culture and art will be restored.
19
Content available remote Forma strukturalna zatarta granica pomiędzy architekturą i techniką budowlaną
75%
EN
Notion of the structural form intriduced by Curt Siegel in 1970 was reladed to the union of architecture and construction. Exposition of the bearing system add expression to architecture. Posterior realisations proved that fittings, plants..., and indirectly knowledge can be likewise used as means of architectural formation. Form modelling, integrated with technique and taking into account scientific progress, enriches architecture with sense of purpose, efficiency, lucidity.
20
Content available Niezapomniane domy ekstrawaganckie
75%
PL
Artykuł porusza kwestię niekonwencjonalnych domów jednorodzinnych, skupiając się na realizacji Wall House 2 , zaprojektowanego przez amerykańskiego architekta Johna Hejduka i zrealizowanego w Holandii w Groningen w 2001 roku już po jego śmierci. Autor projektu był znany przede wszystkim z prac teoretycznych, w których wykazywał głębokie zainteresowanie podstawowymi kwestiami kształtu, organizacji, reprezentacji i wzajemnych oddziaływań na siebie podstawowych brył geometrii euklidesowej. Istotne dla niego były poszukiwania relacji pomiędzy elementami pełnymi i powstałymi pomiędzy nimi pustkami. Owe pustki nabierają nowych znaczeń, odcieni i niuansów w każdej lokalizacji, gdzie architekt bada materię, ruch i bezruch brył, a przede wszystkim relację pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem. Po przeszło 10 latach od realizacji, a czterdzieści lat od projektu dom w Groningen stale jest awangardowy i można go nazwać DOMEM PRZYSZŁOŚCI, bowiem przedstawia filozofię niezwykle oryginalnego i charyzmatycznego twórcy.
EN
This article concerns the question of unconventional detached houses concentrating on the implementation of Wall House 2 designed by the American architect John Hejduk and realized in Groningen, the Netherlands in 2001, after his death. The author of this design was best-known for his theoretical works where he revealed a profound interest in the elementary questions of the shape, organization, representation and mutual impacts of the basic volumes of Euclidean geometry. He searched for relations between full elements and the empty spaces between them. These spaces assume new meanings, shades and nuances in every location where the architect researches the matter, motion and motionlessness of volumes, mainly the relation between the inside and the outside. More than ten years after its implementation and forty years after its design, the house in Groningen is still vanguard and can be called THE HOUSE OF THE FUTURE because it presents the philosophy of an unusually original and charismatic creator.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.