Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 553

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Constitution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
EN
The purpose of the article is to draw attention to the form of legal recognition of sign languages, including the formula of constitutionalisation of the Polish sign language. Sign languages are natural and national languages. Their legal recognition proceeds at the international level and the national one. The regulation at the national level takes the form of a statute, although some countries undertake the constitutionalisation of these languages. A possible regulation of the Polish sign language in the Constitution should adopt a subjective formula, which would properly safeguard legal interests of deaf people.
XX
Autor zajmuje się niektórymi aspektami rozwoju konstytucyjnego w Republice Słowacji po listopadzie 1989 roku, problematyką dyskusji o zmianach konstytucyjnych, o potrzebie opracowania i przyjęcia nowej konstytucji, problematyką konstytucyjnego umocowania parlamentaryzmu.
EN
The author focuses on some aspects of constitutional development of Slovakia after November 1989, the discussion on constitutional changes and on the need of elaborating and adopting a new constitution.(MN)
XX
W Nauce o konstytucji (1928) niemiecki filozof prawa i teoretyk polityki Carl Schmitt wprowadza pojęcia konstytucji relatywnej i konstytucji absolutnej. O ile ta pierwsza jest przezeń dość dokładnie zdefiniowana, o tyle w stosunku do drugiej Nauka o konstytucji pozostaje niejasna - Schmitt nigdzie nie definiuje tego, czym właściwie konstytucja absolutna jest i podaje co najmniej trzy możliwe opcje rozumienia tego terminu. Dlatego też należy stworzyć jej jasną definicję poprzez negację, opisując za Schmittem metody relatywizacji konstytucji, które dostrzegł on w sobie współczesnych czasach w Republice Weimarskiej i w ustawie zasadniczej tego państwa. Jedna z metod tej relatywizacji, czyli wywodzenie wymowy całego tego aktu prawnego z jej pojedynczego artykułu, dokonał również sam Schmitt, odczytując artykuł 48 owej ustawy zasadniczej (w zamierzeniu twórców konstytucji drugorzędny), opisując uprawnienia prezydenta do zawieszania praw i wolności podczas trwania sytuacji ekstraordynaryjnej, jako dla niej kluczowy. Celem takiego odczytania Schmitta była, co paradoksalne, obrona konstytucji i uczynienie zrozumiałą w jej sensie absolutnym. W artykule autor rekonstruuje wskazane wyżej terminy oraz opisuje relatywizację, której autorem stał się Schmitt.(abstrakt oryginalny)
EN
n his Constitutional theory (1928) German legal philosopher and political theoretician Carl Schmitt introduces two notions: relative constitution and absolute constitution. While the former is in his treatise quite precisely defined, the latter remain s unclear. Schmitt nowhere defines what the absolute constitution actually is and gives at least three possible options of understanding of this term. Therefore, it is necessary to create a clear definition through negation, describing the methods of relativization of the constitution, which Schmitt saw himself in the Weimar Republic. One of the methods of this relativization (the derivation of the meaning of the entire legal act from its single article), was also carried out by Schmitt himself. German political theorist read article 48 of the constitution (intended as of minor importance by the authors of the bill), which describes the president's prerogative to suspend rights and freedom during the extraordinary situation, as key to entire act. The purpose of this reading taken by Schmitt was, paradoxically, the defense constitution and making it understandable it in its absolute sense. In the article, author reconstructs the above-mentioned terms and describes the relativization which was created by Schmitt.(original abstract)
EN
Statutory institutionalization of civil partnerships stirs up large controversies and considerable disputes in the public debate. Legal arguments appearing in the discussion regard Article 18 and Article 32 of the Constitution of the Republic of Poland. The author expressed a negative position concerning the possibility to institutionalize civil partnerships in compliance with the Constitution. In his opinion an appropriate and consistent with the Constitution legal solution is to strengthen or to extend the scope of rights of persons remaining in such partnerships (hetero-or homosexual ones) ensured by various legal acts, without statutory institutionalization of these partnerships.
EN
The bill will require further legislative work. Proposed Article 3 Paragraph 3 Law on Assembly, which prohibits participation in meetings of persons who cannot be recognized because due to cover of the face or changing its appearance, does not conform with Article 57 in conjunction with Article 31 Paragraph 3 of the Constitution.
XX
1. Ocena zgodności z Konstytucją zaskarżonego art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr. aut. powinna być ściśle powiązana z jego prawidłową wykładnią Przyjęcie interpretacji bazującej na swobodnym dysponowaniu roszczeniami przez uprawnionego i dyskrecjonalnym charakterze orzekania przez sądy, a więc odejście od sztywnego ujmowania roszczenia jako nakazu dwu-, bądź trzykrotności stosownego wynagrodzenia, dodatkowo uzasadnia twierdzenie o braku niezgodności przepisu z Konstytucją 2. Skarga konstytucyjna zmierza nie do uznania art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) za niezgodny z Konstytucja, lecz do stwierdzenia, że określona wykładnia tego przepisu wykazuje ową niezgodność. Wykładnia zastosowana przez sąd orzekający z przedmiotowej sprawie, jest wprawdzie rozpowszechniona, lecz nie jest jedynym sposobem interpretacji przepisu. Należy dostrzec możliwości tkwiące w przepisie, także w powiązaniu z postanowieniami dyrektywy 2004/48/WE. Pozwoliłoby to na uwzględnienie zastrzeżeń formułowanych w sprawie przez skarżącego i miarkowanie zasądzonej kwoty przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności każdej sprawy. 3. Uznanie przepisu za niekonstytucyjny pozbawi twórców istotnego instrumentu ochrony, którego nie może zastąpić co do funkcji roszczenie o odszkodowanie na zasadach ogólnych. Zachowanie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr. aut. w dotychczasowej postaci, z ukazaniem możliwości interpretacyjnych, utrzyma prawa twórców na właściwym poziomie, czyniąc jednocześnie uprawnienia naruszycieli bardziej elastycznymi. Zatem przepis ten będzie postrzegany jako element równowagi między stronami sporu, co dziś nie jest należycie eksponowane. 4. Brak jest uzasadnienia dla zrównywania prawa autorskiego z prawem własności. Powielany wielokrotnie pogląd co do niemalże tożsamości obydwu praw winien zostać zrewidowany, poprzez uwzględnienie zasadniczych różnic, wiodących ku supremacji prawa autorskiego nad prawem własności. Nie można w szczególności zrównywać władztwa nad rzeczą z prawem odnoszących się do dobra wypływającego z samej istoty człowieczeństwa. 5. Organizacja zbiorowego zarządzania dochodząc odszkodowania z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych na rzecz twórców, nie działa jako przedsiębiorca. 6. Przepisy art. 79 pr. aut., w szczególności art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) - w takim samym stopniu chronią ̨ wszystkich uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych, nie różnicując ich sytuacji w zależności od statusu prawnego. Zróżnicowanie zostało wprowadzone tylko w sferze odnoszącej się pozycji naruszyciela, w szczególności w art. 79 ust. 2 pkt 2 pr. aut. w stosunku do przedsiębiorcy. 7. Opłaty wnoszone przez operatorów telewizji kablowej na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o kinematografii - nie stanowią opłaty ,,prawnoautorskiej''. Operator kablowy nie jest zatem ,,podmiotem współfinansującym proces twórczy filmu'', w szczególności nie można przyrównywać jego pozycji do pozycji producenta utworu audiowizualnego.(fragment tekstu)
EN
The main subject of the analysis is the question of conformity with Poland’s Constitution of the possibility of carrying out clinical trials on minors. The author concludes that the provisions of Article 31 of the proposed regulation of the European Parliament and of the Council on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC, providing for the possibility of conducting clinical trials on minors, which are not aimed to be delivered for health benefit of those persons, are inconsistent with Article 39 of the Constitution of the Republic of Poland.
EN
The Senate bill implements the obligation to adjust the law to the judgment the Constitutional Court of 4 December 2012 (Ref. No. U 3/11). The bill involves a change in the Supreme Court Act by adding specific elements required from the request of the Public Prosecutor General for annulment of a final judgment in relation to a case that, at the time of adjudication – because the person concerned – did not fall within the jurisdiction of Polish courts or in which at the time of adjudication court action was not admissible. The bill also provides for establishing a procedure for examination of requests by the Supreme Court. The authors of the opinion conclude that the changes proposed by the Senate are flexible and can be used both in relation to judgments pronounced both in civil proceedings and in criminal proceedings.
EN
The main point of the legal opinion is the question of conformity with Poland’s Constitution of the proposal for regulation of the European Parliament and of the Council [COM (2012) 369 final]. In provides an in-depth analysis of matter presented (only in general terms) in the opinion dated 27 August 2012. The author claims that Article 30(1) of the proposed regulation should be declared to be partly (i.e. in relation to the scope of regulation) inconsistent with Article 39 of the Constitution. He points out that the Constitution establishes a prohibition against medical experimentation on the human subject (and this notion includes clinical trials referred to in the proposed regulation) without his personal and prior consent. No limitation of this right is allowed, except for when it collides with other “equivalent” constitutional values, especially the right to life protection (Article 38 of the Constitution) and the right to health protection (Article 68 of the Constitution).
10
80%
EN
The position of the Sejm of the Republic of Poland concerns Article 207 § 3 second sentence in conjunction with § 7 of the Code of Civil Procedure (CCP), establishing a procedure for consent by order of the president for bringing further writings preparatory to pleading in the course of the case, and Article 207 § 4 CCP which provides the possibility of an oral hearing of the parties in closed session before the first hearing, if the president call upon the parties to submit additional clarification on the issue, in terms of their compliance with Article 45 para. 1 of the Constitution, which establishes the right to a court hearing. In the author’s view, there should be declared compliance of the above provisions of the Act with the Constitution because in the challenged Article 207 § 4 CCP the lawmaker uses the plural to describe the addressee of the norm, so from this provision it follows an obligation to inform about the meeting and the possibility of participation of both parties, as well as entities acting as a party. Moreover, in support of the declaration of compliance of Article 207 § 3 the author presents the fundamental principles of civil process, such as the concentration of the evidence, judicial consideration of the case without undue delay, and the duty of the court and the parties to smoothly and timely completion of the proceedings. Motion has been made for cancellation of the case due to inadmissibility of the judgment on the basis of Art. 39 para. 1 subpara. 1 of the Constitutional Tribunal Act.
XX
Artykuł bada związki pomiędzy procesem stanowienia prawa a narracjami. Niewątpliwie, proces tworzenia ustaw jest kwestią konstytucyjną, ale Konstytucja porządkuje jedynie fragment tego procesu. Konstytucja, czy też inne ustawy, nie regulują części procesu legislacyjnego wdrażanego przez rząd (głównie w fazie wstępnej), jakkolwiek jest on ważny i wpływa na pozostałe jego etapy. Działanie rządu jawi się tu jako sfera nieformalnych regulacji ukrytych przed kontrolą społeczeństwa. W artykule bada się znaczenie biurokratycznych elementów procesu stanowienia prawa, kładąc nacisk na podejście narracyjne: to narracje uzasadniają prawodawstwo. Powstaje pytanie, jak możemy przezwyciężyć dualizm narracyjny - jeden determinowany interesami globalnej wspólnoty, drugi interesami poszczególnych państw? (abstrakt oryginalny)
EN
This article traces the relationship between the law-making process and narratives. Undoubtedly, how statutes are created is a constitutional question, yet the Constitution regulates only part of this process. Constitution or any statute does not regulate parts of the legislative process implemented by the government (mostly preliminary phases). However, they are important and influence the remaining parts of the law-making process. This government's activity is the sphere of informal regulation hidden from the primary control of the public. This article explores the importance of the bureaucratic elements of the law-making process with emphasis on a narrative approach: narratives justify legislature. How can we overcome the two lines of narratives - one produced by global capital and the other represented by national experience?(original abstract)
EN
In the legal opinion, the problem of compatibility of the introduction of regulations for holding sittings of the Sejm, committees or subcommittees with the use of electronic means of communication that enable remote communication, with the Constitution of 2 April 1997 was addressed.
EN
The reviewed monograph presents in comparative terms the preambles of the current Constitutions. All the Constitutions of the Members States of the United Nations which contain preambles have been analyzed. The authors undertook the study both in qualitative and quantitative terms. Among the most important conclusions from this valuable work the following should be pointed out: the vast majority of current Constitutions contain a preamble; the newer the Constitution, the more likely it is to contain a preamble; preambles differ significantly in terms of length, content, and the language used. Some of the preambles of Constitutions have a normative value, while the others are merely declarations of moral and political value.
XX
Poruszono problem posiadania sił zbrojnych przez Japonię w oparciu o Konstytucję z 1946 r. Autor zwrócił uwagę na wpływ Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego na rozwój japońskich sił zbrojnych. Rozwój ten zanalizowano do lat osiemdziesiątych XX wieku.
EN
The author makes at attempt at the presentation of the above problem in the time span of a few dozen years, beginning with the year 1946. The author analyzes how significant it was in the period of occupation and in the period following the regaining of the full independence by Japan. In the article the author emphasizes not only the evolution of the stance of the Japanese side, but also the stance of the of the United States, which exerted a decisive influence as regards the expansion Japanese armed forces. The author also presents the stance of the Soviet Union on the issues of remilitarization of Japan and the attempts made by the Far East Committee to make the future remilitarization of Japan impossible. In addition, the author attempts to present, in as much detail as possible, Japan's arguments which referred to the existing international documents, and to emphasize the internal and external significance of the problem for the Far East.(Original abstract)
EN
The proposed regulation, which provides for ex lege deduction of ownership of a movable property belonging to a local government entity, requires consideration in terms of constitutional protection of communal property and the principle of self-government autonomy of local government units. The Act on the Protection and Care of Monuments allows a permanent removal of a monument on the basis of an appropriate permit, provided that the object has no particular value for cultural heritage, which is the case here. The bill thus sets a precedent by allowing the export of a relic of the past and its transfer to another country.
EN
In this study, which is based on the position of the Sejm regarding a case pending before the Constitutional Tribunal, the analysed provisions are confronted with the principle of the specificity of legal provisions. The content of this principle is indeterminate, and the test of the specificity of legal provisions, which is a tool for assessing compliance with the principle in question, leaves a significant interpretative margin to the Constitutional Tribunal. The Tribunal’s ruling on the incompatibility of legislation with the principle of the specificity of legal provisions should be a measure of last resort, applied when other interpretative methods are insufficient. This is not the case in the case in question.
EN
The author presents an analysis of legal issues related to the postulate in question and does not address the extra-legal issue of the purposefulness of introducing the postulated regulation. He points out, inter alia, that the introduction of the postulated regulation lies within the regulatory freedom of the legislator and the protection of the Polish sign language does not explicitly result from the binding provisions of the Constitution.
EN
The author refers to the doubts raised during the first sitting of the special subcommittee considering the bill. In particular, he emphasises that the constitutional concepts of “state of war” and “time of war” are not the same, and thus Article 2 point 2 of the bill, which defines the concept of “time of war”, cannot be in conflict with Article 116 of the Constitution, which refers to a “state of war”. As a result, he concludes that the proposed provision is not inconsistent with a provision of the Constitution.
EN
In the opinion of the author certain provisions of the proposed bill raise constitutional doubts or may cause constitutional reservations, inter alia, in the light of the principle of specificity of law, the principle of separation of powers, the scope of the subject matter of parliamentary rules of regulation. Furthermore, insofar as the bill relates to the payment of compensation and redress, it appears to be burdened with a constitutional defect of the nature of the so-called legislative omission. The author of the opinion points out that the bill also lacks a number of solutions concerning the payment of compensation and redress.
EN
The bill provides for the introduction of regulations allowing same-sex marriages. In the author’s opinion, it is inconsistent with the provision of the Polish Constitution, in which the legislator decided that marriage is a relationship between a woman and a man. The presented interpretation of Article 18 of the Constitution is confirmed, inter alia, by the course of the work of the Constitutional Committee of the National Assembly, which shows that the intention of the legislator was to exclude the admissibility of introducing a regulation providing for the possibility of marriage by persons of the same sex.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.