Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 116

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Ocena oddziaływania na otoczenie obiektów gospodarki ściekowej jest istotna zarówno na etapie określania lokalizacji obiektu, jak i w okresie jego eksploatacji. Ważnym elementem procedury oceny jest określenie i uwzględnienie w raporcie końcowym z przeglądu środowiskowego stopnia uciążliwości obiektu oraz szczegółowe przedstawienie możliwości technicznych likwidacji oddziaływania szkodliwego oraz ograniczenia oddziaływania uciążliwego. W artykule przedstawiono analizę wyników kilkuletnich badań rodzaju i zasięgu oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki ściekowej (oczyszczalnia ścieków miejskich, punkt zlewny ścieków dowożonych) oraz zmian tego oddziaływania w wyniku prac modernizacyjnych. Pełny zakres oceny oddziaływania obiektu na otoczenie obejmuje badania chemiczne, odorymetryczne, mikrobiologiczne oraz sonometryczne, a także meteorologiczne. W artykule przedstawiono wpływ modernizacji obiektów gospodarki ściekowej na rodzaj i skalę ich uciążliwego oddziaływania. Skupiono uwagę na oddziaływaniu niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń chemicznych i uciążliwości zapachowej badanych obiektów. Przedstawione w pracy wyniki badań wskazują na możliwość oceny efektywności (skuteczności) prac modernizacyjnych, mających na celu ograniczenie uciążliwego oddziaływania na otoczenie obiektów gospodarki ściekowej, często podejmowanych jako element szerszego programu modernizacji i rozbudowy tych obiektów.
EN
Impact assessment of the sewage treatment objects for their surroundings is substantial on the location evaluation stage as well as during exploitation. Important element of the assessment procedure is evaluation and taking into account in final environmental audit report an intensity of the object nuisance and detailed presentation of the technical possibility of hazardous impact and environmental nuisance control. The paper presents the analysis of the assessment studies results of the environmental impact scope at the sewage treatment objects (municipal sewage treatment plant, faeces discharge station). It also deals with the impact changes due to modernization works. Full scope of the object's environmental impact assessment, which have lasted several years, includes chemical, odorimetric, microbiological and sonometric studies, as well as meteorological investigations. The article focused on the fugitive chemical pollutants emission and odour nuisance of the studied objects. The presented results indicate the possibility of efficiency assessment of modernization works aimed at limiting the nuisance impact to the surroundings of the sewage treatment objects. Such works are frequently undertaken as a part of wider modernization and development programmes.
PL
Obraz dawnego miasta utrwalony w rycinach nakłada się nieraz na kształt współczesnego miasta. W sztychach odnajdujemy budowle znane i w podobnej postaci, zatem dokumentują one nieprzerwane istnienie w nieskażonej postaci - najważniejszych obiektów architektury, dominant pejzażu miasta. Ryciny przywołują też obraz obiektów dawno nieistniejących, zapomnianych lub ocalałych tylko we fragmentach, jak w przypadku średniowiecznych założeń obronnych: murów, bram, baszt. Obwarowania miast ukazane na historycznych rycinach są ważnym obiektem badań dziejów, szczególnie gdy zostały wiernie odzwierciedlone, np. w sposób perspektywiczny z lotu ptaka czy kartograficzny wraz z ukształtowaniem terenu. Ikonografia wraz ze źródłami pisanymi i badaniami archeologicznymi pozwala odtworzyć ich kształt, usytuowanie, odnaleźć relikty. Twórcy panoram miast XVII- i XVIII-wiecznych ukazywali je często od strony najlepiej zachowanych partii murów, z systemem wież, średniowiecznych fos, które traciły już znaczenie strategiczne. Przedstawiali też miasta z nowoczesnym systemem fortyfikacji i bastionów, często w stanie oblężenia, toczącej się wojny. Eksponowanie fortyfikacji miało podkreślić potęgę i obronny charakter miasta. W średniowiecznych przedstawieniach warownych miast stosowano podstawowe trzy typy ujęć: widok perspektywiczny z lotu ptaka, widok ogólny z boku ukazujący sylwetę zwaną panoramą, widok perspektywiczny zabudowy wnętrza miasta przedstawiony planistycznie, a bryłowo jedynie monumentalne obiekty i obwarowania. Pierwowzory przedstawień uznanych za wybitne wpływały silnie na utwory wtórne, wierne kopie bądź wersje swobodne w interpretacji na pograniczu fantazji i prawdy. Wersje naśladowcze często nie aktualizowały faktycznych zmian w zabudowie. Obowiązujące maniery grafiki wedutowej, jak na przykład "wysmuklanie", podwyższanie ważniejszych budowli, potęgowanie skali założeń militarnych, wpływały na przekształcenia rzeczywistości. Warto pamiętać o tych konwencjach przedstawień przy odczytywaniu treści historycznych wizerunków.
EN
A picture of an old town preserved in drawings sometimes overlaps the shape of a modern city. In old sketches we find familiar buildings and in a similar form, which thus document uninterrupted existence in an unblemished form of the most important architectural structures, dominating the city landscape. Prints also recall the images of objects no longer existing, forgotten or preserved merely in fragments, as is frequently the case with medieval defensive fortifications: walls, gates or towers. Town fortifications shown in historic prints constitute an important object of historical research, particularly when they were accurately copied, e.g. in perspective from a bird's eye view or cartographically together with the lie of the land- Iconography together with written records and archaeological excavations allows for recreating their shape, locations or find relics. The creators of panoramas of the 17th- and 18th-century towns frequently presented them from the side of the best preserved sections of walls, with a system of towers and medieval moats which were already losing their strategic importance. They also presented towns with modern systems of fortifications and bastions, frequently during a siege or an ongoing war. Exhibiting fortifications was to emphasise the power and defensive character of the town. In representations of medieval fortified towns three basic types of perspectives were applied: a bird's eye view perspective, a general view from one side showing the silhouette called the panorama, or a perspective view of the building development within the town as a planning representation, with only monumental edifices and fortifications marked as blocks. Original representations regarded as outstanding strongly influenced secondary works, faithful copies or free interpretations bordering on the edge of fantasy and truth. Imitations frequently neglected to update the actual changes in building development. Obligatory trends in veduta graphics as e.g. "slimming", heightening more significant buildings or increasing the scale of military layouts had their impact on transforming reality. Those depiction conventions are worth remembering about when interpreting the content of historic images.
7
Content available remote Rekonstrukcje architektoniczne - źródła i metody odtworzeń zabytków
100%
PL
W artykule przedstawiono cele i źródła rekonstrukcji, wskazano na wzorcowe projekty, metody prac badawczych i realizacyjnych powojennych architektów-konserwatorów. Odtworzenie zabytków architektury zburzonych w czasie II wojny światowej w Polsce polegało w znacznej mierze na rekonstrukcji ich formy historycznej wg źródeł bezpośrednich, czyli reliktów i źródeł pośrednich, tzn. przedstawień i opisów. Problem prawidłowości założeń i metod rekonstrukcji jest wciąż aktualny ze względu na stale zachodzący proces niszczenia, rozpadu tworzywa i potrzebę jego wymiany.
EN
This paper presents goals and resources of reconstructions, new design standards, research methods and realization methods applied by architects - conservators after the Second World War. Rebuilding of architectural monuments destroyed during the war was based on historical reconstruction according to direct (relicts) and indirect sources (description and represenation). The problem of finding correct assumptions for reconstruction method is of the highest importance. The methods applied in restoration relate directly to the levels of deterioration process, material destruction and the requirements of its exchange.
PL
Pytanie z pozoru wydaje się trywialne. W powszechnym odczuciu społecznym większość obiektów związanych z gromadzeniem, transportem i oczyszczaniem ścieków jest źródłem uciążliwego oddziaływania zapachowego. Jednak patrząc z perspektywy procedury oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, sprawa nie jest już tak oczywista. Inwestorzy, projektanci, a często też autorzy raportów z ocen środowiskowych podkreślają, że oddziaływanie obiektu zostanie ograniczone do terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny. Z kolei okoliczni mieszkańcy eksponują problem uciążliwości zapachowej jako jeden z głównych powodów do protestu przeciwko lokalizacji nowych obiektów gospodarki ściekowej, głównie oczyszczalni ścieków (syndrom NIMBY). Problemem pozostaje uzasadnienie obu opinii. Kto więc ma rację w tym sporze? Od wielu lat prowadzone są na ten temat badania, które nie wyczerpują jednak problemu (Kośmider, Mazur-Chrzanowska i Wyszyński, 2002; Kulig, 2004). Dodatkowo zainteresowane problematykę oddziaływania zapachowego gwałtownie wzrosło po upublicznieniu w marcu 2007 r. przez Ministerstwo Środowiska, w trybie konsultacji społecznych, projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej (Jatkowski, 2007; Kulig, 2007).
PL
Szeroko rozumiana kontrola i monitoring składowisk odpadów jest obszernym zagadnieniem. Obejmuje ono problemy typowe dla monitoringu obiektów znacząco oddziałujących na środowisko oraz dla monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, ale zawiera także aspekty specyficzne dla obiektów gospodarki odpadowej, wynikające m.in. z możliwości występowania uszkodzeń instalacji i zabezpieczeń wykonanych na składowisku, np. studzienek, systemów drenarskich i warstw uszczelniających.
EN
The author shores his observations from little Swedish town of Eskilstuna. The town could be used as an example for many towns of similar size in Poland. Some topics are presented in more details: water supply, sewage treatment, solid waste disposal, heat sources, and the protection of atmospheric air. The activity of the department of environmental protection at Eskilstuna is also presented.
PL
Autor opisuje swoje obserwacje z małego miasteczka Eskilstuna w Szwecji, które może być wzorem do naśladowania dla podobnych miast w Polsce. Przedstawiono szczegółowo takie zagadnienia, jak: zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami stałymi, źródła ciepła i ochrona powietrza oraz działalność wydziału ochrony środowiska.
PL
Wspólną cechą obiektów gospodarki ściekowej (OGŚ) jest to, że zwykle znajdują się w sąsiedztwie skupisk ludzkich, a zakres ich oddziaływania na środowisko jest wielokierunkowy. Problematyka identyfikacji źródeł oraz charakterystyki oddziaływania tych obiektów jest od wielu lat przedmiotem badań i publikacji.
PL
Zgodnie z ustawą z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.), badania i oceny środowiskowe w Polsce obejmują prognozy skutków realizacji ustaleń polityk, strategii, planów lub programów (tzw. oceny strategiczne, związane z opracowywanymi dokumentami) oraz oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Dodatkowo, w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. Pra\vo ochrony środowiska (DzU Nr 62, póz. 627; jednolity tekst DzU 2008, Nr 25, póz. 150 z późn. zm.), przewidziane są przeglądy ekologiczne (środowiskowe) instalacji lub, szerzej, istniejących obiektów (art. 237-242). Specyficzną analizą i oceną jest audyt środowiskowy terenu, który jest wykonywany w celu określenia przyczyn i stopnia jego degradacji. Jest on nazwany przeglądem ekologicznym terenu (PET). Podobnie jak w przypadku przeglądu ekologicznego zakładu, obiektu lub instalacji, jego zakres jest uzależniony głównie od celu badania. W większości przypadków program badań w ramach PET ma charakter etapowy, obejmujący zwykle 2 lub 3 fazy. Faza I to wstępna ocena (kwalifikacja) terenu, II faza to analiza dokumentów dotyczących zagospodarowania terenu w (odległej i niedawnej) przeszłości oraz współcześnie, a także wizja lokalna, III faza obejmuje bezpośrednie badania terenowe, a ewentualna IV faza przewiduje działania naprawcze - remediację/rekultywację terenu. Interpretacja wyników badań terenowych dokonywana jest zgodnie z wymaganiami formalnymi (tj. kryteriami i standardami jakościowymi). W latach 90. przeglądy ekologiczne terenu były realizowane głównie na potrzeby firm zagranicznych inwestujących w Polsce. Wynikało to z faktu, że takie procedury obowiązywały już w wielu krajach europejskich, w których przepisy zakładały prawną odpowiedzialność władającego gruntem za jego stan. Od czasu, kiedy ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (DzU Nr 165, póz. 1359), określające wymagania w zakresie jakości gleb i gruntów, badania w ramach PET stały się typową procedurą w przypadku prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz zmiany właściciela gruntu (umowy kupna - sprzedaży). Wartości i rozkład stężeń zanieczyszczeń, według rozporządzenia MŚ z 2002 roku (§ l ust. 3), ustala się w trzech etapach. Szczegółowy sposób przeprowadzenia badań (metoda pobierania próbek, rozmieszczenie punktów badawczych, dobór metod analitycznych itp.) zależy głównie od właściwości gruntu i celu przeglądu. Procedury przeglądu ekologicznego terenu przeanalizowano na przykładzie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego trichloroetenem i tetrachloroetenem. Od 2000 roku, w związku z wprowadzeniem tych substancji do wykazu obowiązkowo badanych parametrów w wodach przeznaczonych do spożycia przez ludzi (przez nieobowiązujące już Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej; DzU 2000 Nr 82, póz. 937, aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; DzU Nr 61, póz. 417), pojawiają się doniesienia o ich wykryciu w wodach podziemnych. Jednak wykrycie przyczyny (sprawcy) zanieczyszczenia jest zwykle zadaniem dość trudnym. W przykładzie „huta żelaza" wykonano badania wód podziemnych w 21 studniach lub piezometrach, stwierdzając występowanie w większości z nich trichloroetenu i tetrachloroetenu o bardzo zróżnicowanej sumie stężeń: od poziomu oznaczalności (0,06-K),1 ug-dm~3) do ok. 70 ng-dnT3. Obliczenia bilansowe wskazują na uwolnienie do środowiska kilkuset kilogramów zanieczyszczeń, ale w bezpośrednich badaniach przypowierzchniowej warstwy gruntu (od 1,3 m p.p.t. do głębokości 7,7 m p.p.t.) nie wykryto ich. W celu odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną, a zwłaszcza, jaka jest skala zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, konieczne jest opracowanie i uruchomienie modelu hydrogeologicznego rejonu huty oraz wykonanie dodatkowych punktów badawczych (piezometrów). Dotychczas przeprowadzone badania pozwoliły określić aktualny stopień degradacji środowiska, ale odpowiedź na temat jej przyczyn oraz prognoza zmian stężeń zanieczyszczeń w przyszłości wymagają rozszerzenia technik badawczych, wskazując na ograniczenia metodyczne bezpośrednich badań środowiskowych.
EN
Under Availabiłity of Information on Emironment and Environmental Protection, and General Public Participation in Emironmental Protection, and Emironmental Impact Assessment Act of 3 October 2008 (Official Journal No. 199, Item 1227 as amended), environmental research and assessments conducted and made in Poland encompass projected outcomes of implementation of various policies, strategies, plans or programmes (the so-called strategie assessments pertaining to documents which are in the process of being prepared) as well as environmental impact assessments for planned projects. Additionally, Emironmental Protection Law Act of 27 April 2001 (Official Journal No. 62, Item 627; the uniform text published in Official Journal No 25. of 2008, Item 150 as amended) provides for ecological (enviromnental) audits of installations or, more broadly, existing facilities (Articles 237 to 242). Ań environmental audit of land carried out in order to determine the extent of land degradation and the reasons behind it is a specific form of analysis and assessment. This audit is called Ecological Audit of Land (EAL). Its scope depends mainly on the objective of the research as it is in the case of an ecological audit of a plant, facility or installation. In most cases a programme of research conducted within the framework of EAL is diyided into phases. Usually there are 2 or 3 phases involved. Phase I is a preliminary assessment (evaluation) of the land. Phase II consists in an analysis of documents pertaining in (distant or recent) past and existing land development, as well a site visit. Phase III includes direct field investigations and phase IV, if any, provides for remedy actions: land remediation/reclamation. Interpretation of the results produced by the field survey is made in accordance with formal requirements (i.e. qualitative criteria and standards). In the 90-ties ecological audits of land were carried out mainly in response to the needs of foreign companies investing in Poland. That situation resulted from the fact that such procedures were in force in many European countries where legislation provided for legał responsibiłity of a land owner for the condition of the land. Sińce the publication of Regulation on Soil Quality Standards and Land Quality Standards issued by Minister of the Environment on 9 September 2002 (Official Journal No. 165, Item 1359), defining the soil and land quality requirements, research conducted within the framework of EAL has become a standard procedure in the case of preparatory work preceding any investment project implementation stage, any changes in the land deyelopment method, or any land owner change (purchase and sale contracts). Under Regulation issued by Minister of the Environment in 2002 (Clause l, Paragraph 3) vaiues and distribution of pollutants concentrations are determined in three stages. A detailed research method (sample collection method, distribution of sampling points, selection of analytical methods etc.) depends mainly on soil properties and objectives of the audit. An example was used to anałyse procedures of the ecological audit of land: contamination of the soil and water environment with trichloroethene and tetrachloroethene. Sińce 2000, in connection with the fact that those substances were added to the list of parameters, examined on an obligatory basis, of water designed for human consumption (under Regulation on Conditions to Be Met by Water Used for Drinking and Other Household Purposes, and Water at Bathing Beaches, and on Principles of Water Quality Control Exerted by Sanitary Inspection Authorities issued by Minister of Health on 4 September 2000, Official Journal No. 82, Item 937. The Regulation is invalid nów and it has been replaced by Regulation on Quality of Water Designed for Human Consumption issued by Minister of Health on 29 March 2007, Official Journal No. 61, Item 417), there have been reports indicating that those contaminants are found in the groundwater. However identification of the reason (perpetrator) behind the contamination is usually quite a difficult task. In the example called steelworks ground water was examined in 21 wells or piezometers, and trichloroethene and tetrachloroethene were found in most of them. Total concentrations of the two contaminants were rather diyerse: varying from the determinability level (0.06 to 0.1 ^ig-dm"3) to around 70 ug-dnT3. Balance calculations point to the discharge of several hundred kilograms of contaminants into the environment but direct examination of a near-surface soil layer (from 1.3 m below the ground level down to the depth of 7.7 m below the ground level) has not found them at all. In order to answer the question about the reason and, especially, the scale of the soil and groundwater contamination it is necessary to develop and launch a hydrogeological model of the steelworks area and make additional sampling points (piezometers). The research conducted so far made it possible to determine the current level of the environment degradation but the answer to the question about the reasons behind the degradation and projected changes in contaminant concentration levels in the future requires employment of a wider array of research techniques, pointing to methodological limitations of direct environmental research.
PL
Obiekty gospodarki komunalnej służą między innymi ochronie środowiska, lecz równocześnie stanowią źródło jego zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia. W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje niekorzystnych oddziaływań na środowisko wybranych obiektów gospodarki komunalnej, charakterystykę tych oddziaływań oraz metody badania i oceny ich intensywności i zasięgu. Skupiono się głównie na problematyce zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu obiektów komunalnych. Na obszernym źródłowym materiale badawczym przeanalizowano znaczenie poszczególnych czynników, kształtujących emisję zanieczyszczeń i ich stężenia w atmosferze (imisję). Szczególną uwagę zwrócono na wybór wskaźników i kryteria oceny, znaczenie warunków meteorologicznych oraz problem wyznaczania tła zanieczyszczeń powietrza. Szczegółowo przeanalizowano oddziaływanie małych instalacji gospodarki ściekowej oraz punktów i stacji zlewnych ścieków dowożonych. Na wybranych przykładach dokonano statystycznej analizy uciążliwości zapachowej. Zebrano i przeanalizowano obszerne wyniki badań, charakteryzujące zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia ścieków, osadów i kompostów, poddawanych procesom technologicznym w badanych obiektach. Wdrożono metodę badania skuteczności działania biofiltrów instalowanych w obiektach komunalnych i ich oddziaływania na otoczenie. Przedstawiono model opisujący rozprzestrzenianie się w atmosferze zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, emitowanych z obiektów gospodarki ściekowej i odpadowej wraz z wartościami parametrów modelu. Zaproponowano sprawdzoną procedurę badawczą - metodę pomiarowo-obliczeniową oceny oddziaływania niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza. Na podstawie wyników własnych bezpośrednich badań terenowych określono wskaźniki oceny oddziaływania na środowisko wybranych obiektów gospodarki komunalnej oraz oszacowano ich współczynniki emisji. W wyniku przeprowadzonych badań terenowych oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych została zaproponowana oryginalna procedura oceny oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych obiektów gospodarki komunalnej. W podsumowaniu pracy sformułowano wnioski końcowe oraz wytyczono kierunki dalszych prac badawczych.
EN
Although they are essentially used for environmental protection, municipal utilities are at the same time recognized as a potential source of threat or nuisance to their surroundings, the most important types and main characteristics of such a detrimental impact of selected municipal utilities are presented in this work. Rates and ranges of environmental impact assessment and methods for investigation are described in detail. The investigations are mainly focused on the problem of air pollution in the vicinity of municipal utilities. The factors influencing the emission of air polluting substances as well as the methods for assessing ambient concentrations were analysed from a large set of testing data. Special attention was assigned to the selection of the assessment indicators, the significance of the meteorological conditions and the problem of pollution background evaluation. The environmental impact assessment of small sewage treatment installations and faeces discharge stations was analysed in detail. For selected examples a statistical assessment of the odour nuisance is presented. Data characterising the variability of microbiological pollution of sewage, the sludge and compost processing in the investigated objects was collected and also elaborated. A special investigation method for assessing the efficiency and final environmental impact of biofilters installed in municipal utilities is proposed. A mathematical model describing space distributions of the chemical and microbiological pollution emitted from the sewage and solid waste management facility is presented. Also a new procedure based on measurement and modelling methods for the investigation of fugitive pollution emission from municipal utilities is described in detail. Based on the author's own direct research, field tests of the most important impact assessment indicators of the investigated utilities were determined and values of the so called influence (emission) factors were estimated. Finally, an original proposal for an environmental impact assessment procedure of existing and designed municipal utilities is presented. The results of the research constitute a basis for the conclusions and serve as indications concerning further investigations.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.