Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 192

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic fertilization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Organic manuring is suggested to be necessary in sweet corn cultivation. It is not always possible to use farmyard manure due to economic, production or technical reasons. Catch crops used as green manures can be an alternative source of organic matter. The experiment was carried out in central-east Poland (52°06’N, 22°55’E), in years 2008–2011. The successive effect of winter catch crops (hairy vetch, white clover, winter rye, Italian ryegrass, winter turnip rape) and the type of weed control on the growth and yielding of sweet corn was examined. The catch crops were sown in early September, incorporated in early May. The effect of the winter catch crops on yield was compared to the effect of FYM at a rate of 30 t•ha-1 and the control without organic manuring. The sweet corn was grown directly after organic fertilization. Three methods of weed control was used: Hw – hand weeding, twice during the growing period, GCM – herbicide Guardian CompleteMix 664 SE, immediately after sowing the seed corn, Z+T – a mixture of herbicides Zeagran 340 SE + Titus 25 WG, in the 3–4 leaf stage sweet corn. The highest yields of biomass were found for winter rye (35.5 t•ha-1 FM and 7.3 t•ha-1 DM), the most of macroelements accumulated winter turnip rape (480.2 kg N+P+K+Ca+Mg•ha-1). Generally, leguminous catch crops had similar to the FYM and better than non-leguminous catch crops yield-forming effect. The highest yield of marketable ears of sweet corn was obtained after FYM (14.4 t•ha-1) and after hairy vetch catch crop (14.0 t•ha-1). A similar yield-forming effect also had white clover and Italian ryegrass. The most of ears from 1 ha was achieved after white clover catch crop (59.3 tausend), similar after FYM and hairy vetch catch crop. The highest kernel yields were found after FYM (10.7 t•ha-1). The yields of kernel after hairy vetch and white clover catch crops were significantly higher than after non leguminous catch crops. Z+T weed control method increase marketable yield of sweet corn (by 25–30%) and a number of ears (by 17–22%), compared to hand weeding and GCM weed control method.
2
Content available Dobór urządzeń do nawożenia organicznego
86%
PL
W pracy przedstawiono bazę danych umożliwiająca dobór maszyn i urządzeń do nawożenia organicznego dla gospodarstw rolniczych. Funkcja celu dotyczyła minimalizacji kosztów eksploatacji agregatu. Baza danych umożliwia wprowadzanie i modyfikowanie danych o ciągnikach rolniczych oraz rozrzutników obornika. Zawiera również moduł zestawiania agregatu ciągnik + rozrzutnik obornika. Dobór może być dokonywany na dwa sposoby: kojarzenia danego ciągnika z najkorzystniejszym rozrzutnikiem lub kojarzenia danego rozrzutnika z najkorzystniejszym ciągnikiem.
EN
Paper presents the database making possible to select machines and devices for organic fertilization in farms. The purpose function referred to the device exploitation costs minimization. The database makes possible to enter and modify information on tractors and manure spreaders. It also contains the mode for setting the combination of tractor with manure spreader. The selection can be realized in two ways: combining a given tractor with the most effective spreader or combininga given spreader with the best tractor.
EN
In accordance with the National Program for Increasing Forest Cover it is planned to augment Poland’s forest cover to 30% by 2020. This task involves afforestation of agricultural lands by pioneer species that have low habitat requirements, such as the silver birch or the Scots pine. Application of sawdust, clear cutting residues, compost bark and compost beneath tree roots contributed to better development of the assimilation apparatus. The use of mineral fertilizer stimulated tree growth as well as improved physical and chemical properties of soil.
PL
Badano wzrost aktywności enzymatycznej (ureaza, dehydrogenaza, fosfataza) gleby pobieranej w różnych terminach w latach 2011–2013 w trakcie doświadczenia polowego polegającego na uprawie rzepaku ozimego i pszenicy jarej na glebach nawożonych gnojowicą pochodzącą z tuczu trzody chlewnej bez i z dodatkiem preparatu PRP Fix. Przeprowadzone badania miały na celu określenie skuteczności takiego nawożenia.
EN
Com. enzymic prepn. was added to slurry and used in winter rape and spring wheat cultivation. The activity of urease, dehydrogenase and phosphatase was studied in a 2-year field exp. (2011–2013). The increase in the activity of urease, dehydrogenase and phosphatase depended on applied fertilization, cultivated plant species and soil sampling time. The activities increased from 4.33 to 15.3%, from 6.11 to 24.3% and from 9.78 to 10.7%, resp., when compared to the object with mineral fertilization.
EN
In a multi-year field fertilisation experiment the effects of organic and mineral fertilisers on the physicochemical properties of lessive soil were compared. Manure, two doses of slurry and mineral fertilisers were applied to soil farmed in an eight-field crop rotation. Dose 1 of slurry, manure and mineral fertiliser were applied in doses balanced with nitrogen. Dose II of slurry was determined so that the amount of organic carbon introduced along with it was the same as in the dose of manure. To the experimental facilities with manure and slurry, additional fertilisation with phosphorus and potassium was applied. Following 36 years of annual fertilisation, samples of soil were taken from the 0-25 cm layer, determining the amount of organic carbon and the sorption properties of the soil. It was determined that as a result of applying organic fertilisers, the amount of organic carbon, sorption complex capacity and basic cation content increased whereas hydrolytic acidity decreased. Manure was found to have the most beneficial effect, which was matched by neither dose I nor II of slurry. Additional phosphorus-potassium fertilisation of soil with manure and slurry positively influenced the sum of bases and the total sorption capacity of the soil. Mineral NPK fertilisation led to the decrease in the saturation of bases of the sorption complex and the increase in hydrolytic acidity.
PL
W wieloletnim polowym doświadczeniu nawozowym porównano działanie nawozów naturalnych i mineralnych na właściwości fizykochemiczne gleby płowej. Pod rośliny uprawiane w 8-polowym zmianowaniu stosowano obornik, gnojowicę w dwóch dawkach i nawozy mineralne. Gnojowicę w dawce I, obornik i nawożenie mineralne stosowano w dawkach zrównoważonych azotem. Wielkość dawki II gnojowicy określono tak, by ilość wprowadzanego z nią węgla organicznego była taka sama jak w dawce obornika. W obiektach z obornikiem i gnojowicą stosowano dodatkowe nawożenie fosforem i potasem. Po 36 latach corocznego nawożenia pobrano próbki gleby z warstwy 0-25 cm i oznaczono zawartość węgla organicznego oraz właściwości sorpcyjne gleby. Stwierdzono, że w wyniku stosowania nawozów organicznych wzrosła zawartość węgla organicznego, pojemność kompleksu sorpcyjnego i zawartość kationów zasadowych, a zmalała kwasowość hydrolityczna. Najkorzystniej na badane właściwości gleby działał obornik, któremu ustępowała gnojowica w dawce II i gnojowica w dawce I. Dodatkowe nawożenie fosforowo-potasowe w obiektach z obornikiem i gnojowicą działało korzystnie na sumę zasad i całkowitą pojemność sorpcyjną gleby Nawożenie mineralne NPK spowodowało zmniejszenie wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami i wzrost kwasowości hydrolitycznej.
6
86%
EN
The main objective of this study is to carry out a complex economic analysis of organic manure application. Researches were carried for years 2010-2015. Organic manure, a by-product of animal husbandry, is one of the oldest and most valuable materials in agriculture. The primary purpose of using organic manure is to improve soil fertility. Since the 90s, Hungary has been facing changes in the ownership of agricultural ventures, the number of big farms decreased and the amount of livestock was reduced in the main sectors of animal husbandry. Hungary, as a member of the European Union, has to conform to the current environmental protection regulations which also refer to the disposal of organic manure that can only be performed if significant investments are made. It can be concluded that the economic efficiency of organic manure application is primarily determined by transport distance and the specific transport method. In addition, the establishment of manure containers can be considered to be unproductive investments which affect the economic efficiency of using organic manure negatively.
PL
Głównym celem artykułu jest kompleksowa ocena ekonomiczna stosowania obornika na Węgrzech. Badania dotyczyły lat 2010-2015. Stwierdzono, że efektywność ekonomiczna stosowania nawozu organicznego zależy przede wszystkim od sposobu transportu i odległości na jaka jest transportowany. Ponadto wykazano, że tworzenie płyt obornikowych może być uznane za inwestycję nieopłacalną, która negatywnie wpływa na efektywność ekonomiczną użycia nawozów organicznych.
EN
The present work aimed at investigating diversified organic treatment including sewage sludge on the insecticide activity of enthomopathogenic fungi and nematodes. Crude sludge from biological tannery sewage treatment plant and vermicomposts based on the sludge with added straw and fruit tree leaves were used for the experiment. Organic treatment significantly affected pathogenic properties of enthomopathogenic nematodes naturally present in the soil of the investigated plots. The highest death rate among trap insects was detected in the soil from untreated plots or fertilised by farmyard manure and vermicomposts. Nematodes from examined plots reproduced in varying numbers depending on the treatment applied on individual plots. The lowest number of invasive larvae was obtained for nematodes from plots fertilised by straw vermicompost, (crude)sewage sludge and hair. The applied organic treatment influenced also insecticide activity of the applied nematodes towards G. mellonella larvae. The highest death rate of G. mellonella larvae was observed in the soils treated with organic fertilisers and farmyard manure. Clear decrease in B. bassiana pathogenic properties was detected in soil fertilised with sewage sludge and hair. Chemical sludge and fertilisation with hair caused also a clear decrease in S. carpocapsae pathogenic properties towards G. mellonella larvae. The obtained results reveal unfavourable effects of crude sewage sludge on the pathogenic properties of enthomopathogenic fungi and insects. Vermicomposts obtained from this sludge revealed a positive influence on the microorganisms. This fact may indirectly improve health conditions of plants.
EN
The objective of this study was to determine the selenium content in soil and its accumulation and distribution in winter wheat plants affected by organic fertilization. There was found a significant effect of FYM application on the total selenium in soil. The total selenium content in soil was significantly correlated with organic carbon content. The highest selenium concentrations were observed in aboveground biomass of winter wheat gathered from plots treated with FYM with the doses of 20 and 40 Mg · ha–1, which was about 70% higher in comparison with the control plants. The selenium content in winter wheat roots from the control plots was on average above 30% higher than from the FYM plots.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości selenu w glebie oraz jego akumulacji i rozmieszczenia w roślinach pszenicy ozimej po wieloletniej aplikacji nawozu naturalnego. Aplikacja obornika istotnie wpływała na zawartość selenu ogółem w badanej glebie, a zastosowanie nawozu naturalnego na poziomie 80 Mg · ha–1 zwiększyło zawartość tego mikroelementu o prawie 50% w odniesieniu do jego zawartości w glebie z obiektu kontrolnego. Zawartość selenu ogółem w glebie była dodatnio skorelowana z zawartością węgla organicznego. Najwyższą zawartość selenu w nadziemnych częściach pszenicy ozimej wykazano na obiektach, na których obornik stosowano w dawce 20 i 40 Mg · ha–1, w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Po zastosowaniu obornika w tych dawkach zawartość selenu wzrosła o ponad 70%. Aplikacja obornika w dawce 80 Mg · ha–1 spowodowała natomiast istotne zmniejszenie zawartości tego pierwiastka w częściach nadziemnych pszenicy.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2010 w gospodarstwie ekologicznym (RZD Grabów) metodą podbloków skrzyżowanych. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 20 i 40 t? ha-1, czynnikiem II rzędu - sposoby pielęgnacji: A - kontrola - bez zwalczania chwastów, B - pielnik szczotkowy 3 razy, C - opielacz 3 razy, D - pielnik szczotkowy 2 razy oraz obsypnik 1 raz. W roku o małej ilości opadów w lipcu i znacznie większej w sierpniu 2010 r. stosowanie zróżnicowanych mechaniczne zabiegów zwalczających chwasty miało mały wpływ na plonowanie sorga. Natomiast w roku o dużej ilości opadów w lipcu i znacznie mniejszej w sierpniu 2011 r. największe plony zanotowano, gdy do pielęgnacji sorga stosowano trzykrotnie pielnik szczotkowy lub dwukrotnie pielnik szczotkowy i obsypnik przy wysokości 30 cm. Zaniechanie pielęgnacji mechanicznej niezależnie od dawki nawożenia organicznego powodowało zmniejszenie plonów suchej masy sorga od 17 do 40% w porównaniu do obiektów, na których zwalczano chwasty mechanicznie. W roku o ograniczonej ilości opadów w lipcu plony suchej masy sorga nawożonego dawką 20 t/ha-1 były podobne jak nawożonych dawką 40 t/ha-1. Natomiast w roku o większej ilości opadów nawożenie sorga większą dawką nawożenia organicznego wpływało korzystnie na poziom plonowania suchej masy niezależnie od zastosowanej pielęgnacji mechanicznej. Zawartość suchej masy w całych roślinach sorga była mało różnicowana zastosowanym poziomem nawożenia organicznego, jak również sposobem pielęgnacji, zanotowano tylko nieco mniejszą jego zawartość w roku 2010 w roślinach nawożonych większa dawką kompostu niezależnie od sposobu pielęgnacji.
EN
The experiment was carried out in the years 2009-2010 in organic farm of Agricultural Experimental Station Grabów (mazowieckie Voivodeship), by crossed subblock method. Dose of natural fertilization (20 and 40 t composted manure per 1 ha) was the first factor and the second factor - cultivation method: A - control object (without weed control), B - brush weeder (three times during the vegetation season), C - weeding hoe (three times during the vegetation season), D - brush weeder (two times during the vegetation season) and hiller. In the year with limited amount of rainfall in July and significantly more in August (2010), using of differentiated mechanical treatments for weed control had little influence on sorghum yielding. However, in the year with more amount of rainfall in July and significantly less in August (2011), the highest yields had been noted on the objects, where brush weeder (three times during the vegetation season) and brush weeder (two times during the season) and hiller on plants (with their 30 cm height) were used. The abandonment of mechanical cultivation independent on organic fertilization dose caused decreasing of dry matter sorghum yields from 17% to 40% in comparison to objects, where mechanic cultivation were used. Under conditions of limited amount of rainfall in July, yielding of sorghum fertilized by dose of 20 t per 1 ha were similar to those fertilized by dose of 40 t per 1 ha. However in the year with more amount of rainfall, higher dose of organic fertilization had favorable influence on yielding of dry matter, independently on treated mechanical cultivation. Content of dry matter in whole sorghum plants was little differentiated both organic fertilization and cultivation method. The less of dry matter content in plants fertilized by higher dose of compost independently on cultivation method had been noted in 2010 year.
PL
Badania prowadzono w latach 1973–2017 na pastwisku górskim w Małych Pieninach, równocześnie w warunkach badań ścisłych i produkcyjnych. Celem pracy była ocena wpływu wypasu owiec i pozostawianych przez nie odchodów na produkcyjność runi oraz jakość wód powierzchniowych. Posługiwano się metodami analitycznymi powszechnie stosowanymi w doświadczalnictwie łąkowo-pastwiskowym oraz w pracach laboratoryjnych. Wieloletnie badania zrealizowano w trzech etapach. W pierwszym (1973–1988) stosowano nawożenie mineralno-organiczne i równocześnie zwiększano obsadę, osiągając 20 szt∙ha–1, a w dwóch kolejnych (1989–2017) stosowano wyłącznie nawożenie organiczne odchodami owiec, których jednocześnie obsada malała – do 8 szt∙ha–1. Poszczególne rotacje koszarowe różnicowała liczba sezonów wypasowych. Czas ich trwania był uzależniony od liczebności (390–980 szt.) wypasanego stada i poziomu nawożenia. Zwierzęta w ciągu nocy pozostawiały w zagrodzie koszarowej przeciętnie 2,07 kg∙szt–1 stałych i płynnych odchodów, a w czasie wypasu 1,36 kg∙szt–1. Pobierane próbki odchodów poddawano analizom chemicznym. Średnia ważona wartość N wynosiła 1,0%, P2O5 – 0,2%, K2O – 0,76%, CaO – 0,25%, a MgO – 0,16%. Poziom nawożenia organicznego w poszczególnych latach wynosił: N – 41–100 kg∙ha–1, P2O5 – 8–20 kg∙ha–1, a K2O – 31–76 kg∙ha–1. Sumy opadów atmosferycznych w sezonie wypasowym wydzielonych okresów wynosiły 538–655 mm. Plonowanie runi w całym okresie badawczym mieściło się w granicach 4,1–7,3 Mg∙ha–1 s.m. Z płynącego niżej potoku pobierano próbki wody do analiz chemicznych. Średnia zawartość z wielolecia wynosiła w przypadku N-NH4 0,4 mg∙dm–3, N-NO3 – 5,3 mg∙dm–3, PO4 – 0,1 mg∙dm–3, CaO – 62,8 mg∙dm–3, MgO – 15,0 mg∙dm–3, Na2O – 12,9 mg∙dm–3, oraz K2O – 4,7 mg∙dm–3. Uzyskane wyniki świadczą, że racjonalnie prowadzona niskonakładowa gospodarka pasterska ogranicza niekorzystne oddziaływanie wielkostadnych wypasów na plonowanie runi i środowisko wodne.
EN
Research were conducted in years 1973–2017 on mountain pasture in Male Pieniny, simultaneously in exact research and productive conditions. The aim of the study was impact assessment of sheep grazing and its deposited excrements on sward production and quality of the surface waters. Analytical methods applied in meadow and pasture experimentation and laboratory works were used. Long-term research were carried out in 3 phases. In the first one (1973–1988) only mineral and organic fertilization was used together with increasing stocking rate reaching 20 head∙ha–1, and in two more (1989–2017) only organic fertilization with sheep faeces, which stocking rate was decreasing, until 8 pc.∙ha–1. Particular pen rotations was graded by the number of grazing seasons. Its duration was depended on growth of grazing flock (390–980 head) and the level of fertilization. The animals during the night left on the pen stockyard on average 2.07 kg∙pc–1 of solid and liquid effluents, while during grazing 1,36 kg∙pc–1. Samples of effluents were analysed in terms of chemical composition. Weighted average content of N was 1.0%, P2O5 – 0.20%, K2O – 0.76%, CaO – 0.25%, and MgO – 0.16%. In particular years level rates of organic fertilization, in case of N was differenced from 41– 100 kg∙ha–1, P2O5 in the range of 8–20 kg∙ha–1, and K2O 31–76 kg∙ha–1. The sums of atmospheric precipitation in grazing season in particular periods were varied between 538–655 mm. In the whole research period yielding was varied between 4.1–7.3 t∙ha–1 D.M. From the stream flowing below the pasture, water samples were taken and also chemically analysed. Multi-year average of their content amounted for N-NH4 – 0.4 mg∙dm–3, N-NO3 – 5.3 mg∙dm–3, PO4 – 0.1 mg∙dm–3, CaO – 62.8 mg∙dm–3, MgO – 15.0 mg∙dm–3, Na2O – 12.9 mg∙dm–3, and K2O – 4.7 mg∙dm–3. Obtained results show that rational, lower-input farming is limiting negative effects of large-scale grazing on yielding and aquatic environment.
EN
Studies aimed at an assessment of the effect of different organic fertilizers (farmyard manure, harvest residue, barley straw and white mustard catch crop) in plough and ploughless tillage system on potato tuber quality. Obtained results demonstrate a potential to increase the content of starch, dry matter, total nitrogen, protein, nitrates(III) and nitrates(V) in potato tubers under the influence of fertilization with barley straw. From among the assessed organic fertilizers farmyard manure and white mustard contributed to a decreased accumulation of nitrates(V) in potato tubers. The results also reveal a lack of significant effect of tillage on the analysed potato quality features, such as starch, dry matter, total nitrogen, protein and nitrites. Only nitrate(V) concentrations in potato tubers raised significantly in ploughless tillage.
PL
Celem badań była ocena wpływu różnych nawozów organicznych (obornika, resztek pożniwnych, słomy jęczmiennej i międzyplonu gorczycy białej) w płużnym i bezpłużnym systemie uprawy roli na jakość bulw ziemniaka. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wzrostu zawartości skrobi, suchej masy, azotu ogółem, białka, azotanów(III) i azotanów(V) w bulwach ziemniaka pod wpływem nawożenia słomą jęczmienną. Spośród ocenianych nawozów organicznych, obornik i gorczyca biała przyczyniają się do zmniejszenia gromadzenia azotanów(V) w bulwach ziemniaka. Wyniki badań wskazują też brak znaczącego wpływu sposobu uprawy roli na analizowane cechy jakości ziemniaka takie jak: skrobia, sucha masa, azot ogółem, białko i azotyny. Jedynie zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka wyraźne wzrastała w bezpłużnej uprawie roli.
16
72%
EN
Fertilization is the main factor influencing the meadow yield. Perennial utilization of meadows results in sward degradation depending on the method and level of fertilization. It is manifested by a lower yield level. Therefore it is of great importance to adjust proper amounts of fertilizers and kind of fertilization. The aim of this work was to estimate the effect of the method and level of fertilization on the yielding of mountain grasslands. The investigation was carried out in 2001-2003 on the permanent grassland in Czarny Potok near Krynica (altitude of 650 m). Five fertilization variants were taken into account ie: mineral fertilization with P20K58, N100P20K58, organic fertilization in the form of loose penning, loose penning supplemented with mineral fertilizers (PKN), tight penning and the control (not fertilized) object. The level of yield fluctuated in the range of 4,83-9,47 Mg . ha-1 depending on the method of fertilization and year of investigation. The meadow treated with a full dose of mineral fertilizers (8.35 Mg . ha-1) was characterized by the highest average yield during the whole investigated period. The following value was observed for the loose pen supplemented with mineral fertilization NPK. Tight penning of the meadow gave 9 % lower yield in comparison with the meadow characterized by the highest yield. Among all fertilized meadows the lowest yield, 29 % lower than the highest value, was stated for the loose pen. However, the respective value found for the control object was 39 % lower. It is obvious that fertilization results in the yield growth when compared with the meadows, which are not fertilized. In the mountain meadows good effects can be achieved using loose penning supplemented with mineral fertilization.
PL
Badania prowadzono w latach 2001-2003, które zlokalizowano na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy (650 m n.p.m.). W badaniach uwzględniono pięć wariantów nawozowych: nawożenie mineralne P 20K58, N100P20K58, nawożenie organiczne koszaru luźnego, koszar luźny + uzupełnienie nawozami mineralnymi PKN, koszar ciasny i kontrolę. W badaniach określono wpływ rodzaju i poziomu nawożenia na kształtowanie się plonu górskich użytków zielonych. Ilość plonu badanej łąki, zależnie od rodzaju nawożenia i roku badań, wahała się w zakresie 4,83--9,47 Mg . ha-1. Średnio za okres badań największe plony zebrano z wariantu, w którym zastosowano pełne nawożenie mineralne, 8,35 Mg . ha-1. Na drugim miejscu uplasował się wariant z koszarem luźnym uzupełnionym nawożeniem mineralnym NPK. Koszar ciasny w stosunku do obiektu z największym plonowaniem miał o 9 % mniejsze plony. Spośród wariantów nawozowych najsłabiej plonującym był koszar luźny, który miał mniejsze plony 029 % od plonu największego. Z kolei dla wariantu kontrolnego różnica ta wynosiła 39 %. Jak widać zaniechanie nawożenia prowadzi do szybkiego obniżenia plonu. Na łąkach górskich dobre efekty osiąga się przy użyciu koszaru luźnego z uzupełnieniem nawozami mineralnymi.
PL
Celem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
EN
The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1 and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
EN
The study was conducted in the years 2008-2010 in the bare root nursery Białe Błota that produced pine, beech and linden, and belonged to Bydgoszcz Forest District. The experiments included the following variants: C – control, O – organic fertilization, M – mulching with raw humus, OM – organic fertilization and mulching with raw humus. Relatively small but significant increase in the number and diversity of Oribatida species was observed in O variant for the deciduous trees. Mulching was the soil revitalization method that clearly improved the density and biodiversity of Oribatida species. In total, the investigated area harbored 37 species of oribatid mites. The most effective bioindicator and stimulant of soil revitalization was a common fungivorous species Tectocepheus velatus.
PL
Badania były prowadzone w latach 2008-2010 w należącej do Nadleśnictwa Bydgoszcz, szkółce leśnej Białe Błota produkującej sosnę, buk oraz lipę. Badania prowadzone były w następujących wariantach: C – kontrola, O – nawożenie organiczne, M – mulczowanie świeżym humusem, OM – nawożenie organiczne i mulczowanie świeżym humusem. Stosunkowo mały, ale znaczący wzrost liczby i zróżnicowania gatunkowego mechowców zaobserwowano w wariancie O dla drzew liściastych. Mulczowanie było metodą rewitalizacji gleb, która wyraźnie wpłynęła na intensywność i zróżnicowanie gatunkowe mechowców. Na badanej powierzchni stwierdzono ogółem 37 gatunków mechowców. Najskuteczniejszym bioindykatorem i stymulatorem rewitalizacji gleby był powszechnie występujący gatunek grzybożerny Tectocepheus velatus.
PL
Badania przeprowadzono w gminie Zamość w roku 2000 i 2001. Obejmowały one dwa gospodarstwa ekologiczne. Próbki gleby spod warzyw, zbóż i roślin pastewnych pobrano na początku września. W próbkach tych oznaczono azot mineralny (formę azotanową(V) i amonową). Przewaga formy amonowej w azocie mineralnym, w stosunku do azotanów, wskazuje na dobre wykorzystanie przez rośliny formy azotanowej i przewagę procesu amonifikacji nad nitryfikacją. Stwierdzono, że intensywne nawożenie organiczne w gospodarstwach ekologicznych, jako źródło azotanów(V), nie zagraża środowisku naturalnemu.
EN
The studies were conducted in 2000 and 2001, on two ecological farms in Zamość commune. The soil samples, were taken on the beginning of September from under vegetables grain crops and forage crops. Soil samples were tested for mineral nitrogen (nitrate and ammonium nitrogen) contents. The superiority of ammonium form in mineral nitrogen over the nitrates showed good utilization of nitrate form by plants and the superiority ammonification process of organic compounds over the nitrification process. It was proved, that intensive organic fertilization on ecological farms, does not threat the environment with regard to the quantity of releasing nitrates.
EN
The objective of this study was to determine the selenium content in soil and its accumulation and distribution in winter wheat plants affected by organic fertilization. There was found a significant effect of FYM application on the total selenium in soil. A supplement of manure at the dose of 80 Mg ha–1 resulted in the significantly highest increase of the total selenium content almost 50 % in soil, as compared with the soil from control plots. The total selenium content in soil was significantly correlated with organic carbon content. The highest selenium concentrations were observed in aboveground biomass of winter wheat gathered from plots treated with FYM with the doses of 20 and 40 Mg ha–1, which was about 70 % higher in comparison with the control plants. The application of manure in the dose of 80 Mg ha–1 resulted in a decrease in the selenium content in aboveground wheat biomass. The bioaccumulation and translocation cśfficients of selenium demonstrated that aboveground winter wheat biomass absorbed and transported selenium more easily from soil treated with FYM at the doses of 20 or 40 Mg ha–1. Both coefficients decreased considerably due to the highest doses of FYM.
PL
Celem badań było określenie zmian zawartości selenu w glebie i roślinach pszenicy ozimej po wieloletniej aplikacji nawozu naturalnego. Wykazano istotny wpływ nawożenia obornikiem na zawartość selenu w glebie. Aplikacja obornika na poziomie 80 Mg ha–1 istotnie zwiększyła zawartość tego mikrślementu o prawie 50 % w odniesieniu do jego zawartości w glebie z obiektu kontrolnego. Zawartość selenu ogółem w glebie była istotnie dodatnio skorelowana z zawartością węgla organicznego. Najwyższą zawartość selenu w nadziemnych częściach pszenicy ozimej wykazano na obiektach, na których obornik stosowano w dawce 20 i 40 Mg ha–1, w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Po zastosowaniu obornika w tych dawkach zawartość selenu wzrosła o ponad 70 %. Aplikacja obornika w dawce 80 Mg ha–1 spowodowała natomiast istotne obniżenie zawartości tego pierwiastka w częściach nadziemnych pszenicy.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.