Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reklama internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Reklama internetowa w formie bannerów nie jest wcale tak skuteczna, jak się często uważa.
2
Content available remote Internet jako nośnik reklamy
80%
PL
Artykuł omawia znaczenie Internetu w marketingu. Opisane zostały podstawowe narzędzia Internetu stosowane dla potrzeb marketingu. Omówiono różne formy reklamy internetowej. Zaprezentowano zalety Internetu jako nośnika reklamy. Autorzy przedstawili również sposoby mierzenia skuteczności reklamy internetowej. Artykuł porusza także tematykę wykorzystywania zasobów informacyjnych Internetu dla potrzeb działań marketingowych firmy przy zastosowaniu tzw. spy-ware.
EN
Information technology has entered all aspects of human life. Internet has become a very important marketing instrument. The paper shows the importance of Internet for marketing. The authors also present kinds of advertisements in Internet so called webvertising, which is becoming more and more popular. It focuses on spy-ware, software which enables firms to create a unique profile of a potential customer. Authors also describe main tools, which are used to check the effectiveness of this kind of advertisement.
EN
Over a span of the recent years the internet has become one of the main channels of marketing communication. Online advertising is ever-present in advertising campaigns of both large and small companies. The main goal of this article is to present the results of assessment of online advertising effectiveness in small and medium-sized companies that operate on the Polish ad Italian market. The results may be useful for foreign enterprises for the comparison or implementation. The main goal was achieved through the exploratory research and analysis of the following research problems: assessment of the effectiveness of settlement models of online advertising campaigns, assessment of the selection of tools for measuring the effectiveness of online advertising campaigns, analysing factors affecting the effectiveness of graphic advertising and the assessment of the effectiveness of online advertising.
PL
Na przełomie kilku ostatnich lat, internet stał się jednym z głównych kanałów komunikacji marketingowej. Reklama internetowa zagościła już na stałe w kampaniach reklamowych zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników oceny skuteczności reklam realizowanych za pośrednictwem internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki mogą być przydatne również dla podmiotów zagranicznych, czy to celem porównania czy też wdrożenia. Cel opracowania został zrealizowany poprzez badania eksploracyjne i analizę następujących problemów badawczych: oceny efektywności modeli rozliczeń kampanii realizowanych w internecie, oceny wyboru narzędzi do pomiaru efektywności kampanii internetowych, zbadanie czynników wpływających na skuteczność reklamy graficznej, a także oceny skuteczności reklamy internetowej.
4
80%
PL
W artykule omówiono wiadomości dotyczące reklamy w mediach społecznościowych. Zamieszczono wyniki badań ankietowych, których przedmiotem była ocena wpływu działań reklamowych prowadzonych w social media na decyzje zakupowe respondentów.
XX
The article discusses advertising on social media. The author carried out a survey assessing impact of social media advertising on the consumer preferences.
PL
Obecne trendy w dziedzinie marketingu elektronicznego oraz promocji on-line wskazują na rosnącą popularność reklam internetowych. sposób projektowania reklam zaczyna ewoluować w kierunku one to one. wymusza to na twórcach reklam tworzenie spersonalizowanych przekazów. w przypadku modelowania przekazu interaktywnego zmiany mogą zachodzić w sposób dynamiczny. W związku z tą cechą modelowania przekazu interaktywnego przedstawiono model doboru treści reklamy bazujący na metodologii rozmytych map kognitywnych przy zastosowaniu eye trackingu.
EN
Current trends in the area of digital marketing and on-line promotion indicate the growing popularity of on-line advertising. Method of designing the ad begins to evolve in the direction of one to one. This forces to create personalized advertising messages. In the case of interactive media modeling changes can occur in a dynamic way. With fuzzy cognitive maps it is possible in a short time make many simulations, which reduces analysis time and efficience. The purpose of this article is to develop a model supporting the selection of advertising on the internet.
10
Content available Marketing internetowy w mediach społecznościowych
60%
PL
Dzięki ciągłemu rozwojowi informatyki, realizacja badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych wspomagana jest komputerowo w coraz większym stopniu. Jedną z metod komputerowych, które mogą mieć duże znaczenie we wspieraniu realizacji laboratoryjnych eksperymentów ekonomicznych jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza możliwości i kierunków zastosowania symulacji komputerowej we wspomaganiu badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych.
EN
With the continuous development of information technology, the realization of experimental research in economics is increasingly assisted by computers. One of computer methods, which may be important in supporting the realization of laboratory economic experiments is computer simulation. The aim of the article is to analyze the possibilities and directions of computer simulation applications in supporting experimental research in economics.
PL
Na przełomie kilku ostatnich lat, Internet stał się jednym z głównych kanałów komunikacji marketingowej. Reklama internetowa zagościła już na stałe w kampaniach reklamowych zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników oceny skuteczności reklam realizowanych za pośrednictwem Internetu w przedsiębiorstwach transportowych funkcjonujących na rynku polskim. Cel opracowania został zrealizowany poprzez badania eksploracyjne i analizę następujących problemów badawczych: oceny efektywności modeli rozliczeń kampanii realizowanych w Internecie, oceny wyboru narzędzi do pomiaru efektywności kampanii internetowych, oceny typowania najbardziej efektywnych miejsc umożliwiających emisję reklam, zbadanie czynników wpływających na skuteczność reklamy graficznej, a także oceny skuteczności reklamy internetowej, ze względu na miejsce umieszczenia jednostki reklamowej w serwisie internetowym.
EN
Over a span of the recent years the internet has become one of the main channels of marketing communication. Online advertising is ever-present in advertising campaigns of both large and small companies. The main goal of this article is to present the assessment results of online advertising efficiency in transportation companies that operate on the Polish market. The main goal was achieved through the exploratory research and analysis of the following research problems: assessment of the efficiency of settlement models of online advertising campaigns, assessment of the selection of tools for measuring the efficiency of online advertising campaigns, assessment of selecting the most effective locations that allow broadcasting of advertisements, analysing factors affecting the efficiency of graphic advertising and the assessment of the efficiency of online advertising considering the advertising unit placement on the website.
EN
This article analyzes the market of existing advertising systems based on behavior or personalization. The advantages and disadvantages of these solutions are presented. The authors propose new method of personalizing advertisements for financial portals. The specificity of these sites allows to collect more information about the users such as age, employment, income, family, etc. On the basis of this information it is possible to classify user to one of the defined profiles in a more precise manner and increase the effectiveness of advertising. The studies indicate a 70% efficiency of presented method.
PL
Poniższy artykuł omawia opinię francuskiego organu ds. konkurencji dotyczącą wykorzystania danych w sektorze reklamy internetowej. Pierwsza część artykułu opisuje funkcjonowanie rynku reklamy internetowej, w tym działanie reklamy programatycznej, znaczenie danych i internautów oraz pozycję kluczowych graczy na rynku reklamy internetowej, czyli Google’a i Facebooka. Druga część prezentuje wstępną analizę rynku reklamy internetowej z perspektywy prawa konkurencji. Organ rozważa następujące rynki właściwe: usług dla internautów, reklamy na portalach społecznościowych, reklamy graficznej, reklamy typu Search oraz usług pośredniczenia i analizy danych. Następnie Organ zwraca uwagę na problematyczne praktyki stosowane na tych rynkach, m.in. stosowanie sprzedaży wiązanej, cen drapieżnych i wyłączności, wykorzystywanie efektu dźwigni, utrudnienia w interoperacyjności czy dyskryminujące warunki. Ostatnia część artykułu porusza tematy, które nie zostały dogłębnie przeanalizowane w opinii, a mianowicie dwustronny aspekt rynku reklamy internetowej oraz czy dane mogą być traktowane jako nowe narzędzie wymiany w gospodarce cyfrowej.
PL
Artykuł zawiera rozważania wyrastające z filozoficzno-socjologicznych przesłanek dotyczących relacji człowiek- technika- środowisko, ujętych w paradygmat odpowiedzialności. Tak zdefiniowana odpowiedzialność ogniskuje się w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która oceniana jest jako jedyna koncepcja dająca perspektywy przetrwania człowieka na Ziemi. W artykule zwraca się także uwagę na konieczność poszerzenia pola świadomości społecznej o świadomość zrównoważonego rozwoju, aby postulaty zawarte w koncepcji mogły być skutecznie realizowane. Temu celowi ma służyć m.in. najnowsze medium informacyjne - Internet. Wykorzystanie reklamy internetowej (bannery, GIF-y, pop-up, pop-under, sky-scrapper, interstitials) może przyczynić się do spopularyzowania wiedzy na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju i skłonić indywidualnych mieszkańców Ziemi do przejęcia cząstki odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość.
EN
The article considers philosophical and sociological premises referring to the relationship of people within their technical and natural environment, enclosed in a paradigm of responsibility. "Responsibility", in this context, bears in mind the concept of sustainable development, which is valued by experts from different fields as the only concept that provides the possibility of humans' survival on the Earth while ensuring a good way of life for both present and future generations. This article also points out the need for society to encompass sustainable development thinking in order for it to be successfully realized. This purpose is served inter alia by the newest informative medium - the Internet. Internet advertisements (such as banners, pop-ups, pop-unders, sky-scrapers, and interstitials) may help to spread knowledge about the concept of sustainable development and inspire the individual occupants of the planet to take some responsibility for the present and future.
PL
W pierwszych dwóch dekadach X XI wieku zauważa się wyraźne przemiany w zachowaniach nabywców pod wpływem internetu. Powszechna stała się wirtualna komunikacja, która znacząco wpłynęła na zmianę struktury wydatków na reklamę — permanentnie zwiększa się udział reklamy internetowej w torcie reklamowym. Reklama online niewątpliwie oddziałuje na przedstawicieli pokoleń X, Y i Z, które wyodrębnia się w literaturze ze względu na odmienne cechy charakteru, poglądy, zachowania, a także stosunek do nowych technologii. W pracy wykorzystano wycinek pierwotnych badań ilościowych autorki, przeprowadzonych na przełomie roku 2017 i 2018 na próbie respondentów w Polsce (487) i Wielkiej Brytanii (173).
EN
In the last 20 years (the two decades of the 21st century), there have been visible changes in the behavior of buyers under the influence of the Internet. Virtual communication has become widespread, which has significantly changed the structure of advertising expenditures — the share of online advertising in the advertising pie is constantly increasing. Online advertising undoubtedly affects the representatives of generations X, Y and Z, which are distinguished in the literature due to different character traits, views, behaviors, as well as the attitude to new technologies. The aim of the considerations is to recognize the impact of online advertising on the purchasing behavior of representatives of generations X, Y and Z in Poland. Two research hypotheses were formulated. First of all, online advertising affects the purchases of all the generations analysed. Secondly, the generations Y and Z most commonly tend to be inclined to purchase by advertisements posted on social networks. To achieve the goal a section of the author’s original quantitative research was used, which was carried out at the turn of 2017 and 2018 on a sample of 660 respondents in Poland (487) and Great Britain (173).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.