Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1562

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Decision making
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
XX
Ciekawe pytanie powstaje, gdy rozwiązujemy problem, jak zastosować daną wiedzę w celu uzyskania rozwiązania w sposób efektywny. Ponieważ wiedza, którą mamy w zasięgu ręki, jest często formułowana jako zbiór reguł, klasyczne podejście opiera się na zastosowaniu silnika wnioskowania wprzód lub wstecz. Są stosowane różne techniki kontroli wnioskowania mające na celu poprawę efektywności, począwszy od prostej Rule ordering do zaawansowanych Rete-type. Jednak w złożonych przypadkach, wsparcia podejmowania decyzji na potrzeby reguł biznesowych takie ślepe techniki mogą stać się nieefektywne. W niniejszej pracy autorzy uważają, że inteligentna kontrola wnioskowania jest kluczem do efektywnego rozwiązywania problemów. Model logicznego wnioskowania jest badany w szczegółach i są przedstawione pewne nowe aspekty jego struktury i elementów. (abstrakt oryginalny)
EN
An interesting question arises when solving the problem of the way of applying given knowledge in order to obtain a solution in an efficient way. Since the knowledge at hand is often formulated as a set of rules, a classical approach consists in applying a forward or backward chaining inference engine. Various techniques of inference control aimed at improving efficiency, ranging from simple rule ordering to advanced Rete-type engines are used. However, in the case of complex decision support or business rules such blind techniques may become inefficient. In this paper we argue that intelligent inference control is a key issue for efficient problem solving. The model of logical inference is studied in some details and some new aspects of its structure and components are put forward. (original abstract)
EN
Strategic planning and development is a critical yet often overlooked issue in company'soperations. The planning of development as well as addressing the distribution of availableresources should be done systematically rather than instinctively however, many companiesstill do not have any reliable method that would facilitate the decision making processes attheir disposal.This article aims at presenting the innovative analytical method- Balanced Critical FactorIndex (BCFI) for addressing the need for change in company'soperational strategy accordingto changes in available technology and knowledge. By examining a wide array of indexes,the presented method is expected to suggest the directions of development. The presentedmethod also addresses the challenges of the complex processof decision-making. Moreover,the empirical evidence gathered in the studied case companyserves as a source of importantfeedback regarding the further improvement of the BCFI method(original abstract)
XX
Problemy decyzyjne ze sprzecznymi celami i wieloma poziomami mogą być rozważane jako problemy dynamicznego programowania wielokryterialnego. Innym sposobem uogólnienia modeli dynamicznego programowania jednokryterialnego, jest rozważanie wyników częściowo uporządkowanego zbioru kryteriów, który może być określony na przykład za pomocą norm trójkątnych. Artykuł jest poświęcony badaniu tej możliwości. (AT)
EN
Decision problems with conflicting objectives and multiple stages can be considered as multi-objective dynamic programming problems. Another way of generalization of single-criterion dynamic programming models is to consider outcomes in partially ordered criteria set, which can be defined for instance by means of triangular norms. The paper is devoted to investigate this possibility.
XX
Jest to pierwszy z cyklu artykułów, które opisują funkcjonowanie UE. Instytucje UE w odróżnieniu od innych organizacji międzynarodowych cechuje znaczna niezależność od państw członkowskich.
XX
W artykule rozważane będzie zadanie porządkowania liniowego w kontekście wielokryterialnych metod wspomagających podejmowanie decyzji. (fragment tekstu)
EN
One of the most common approaches in the multicriteria optimization is called "the distance approach". It can be used in a discrete case. The optimal solution is the one which is the closest, in the sense of a given distance function, to the pattern. The pattern is a theoretical (ideal) solution set by the decision maker. The essential role is played by the distance function which is simply the metric in the decision space.In teaching mathematics the presentation of an example illustrating this method allows to stress the importance of choosing the metrics and comparing their properties. The paper focuses on the issue of controlling the criteria substitution in particular. (original abstract)
XX
Zarządzanie informacją jest definiowane jako świadomy proces, w którym informacje są zbierane i wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji na wszystkich poziomach organizacji. Celem funkcji zarządzania informacją w organizacji jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy fachowej, niezbędnej w procesie zarządzania informacją. Funkcja ta ma zapewnić integrację wszelkich działań informacyjnych w organizacji oraz pomóc w stworzeniu efektywnej infrastruktury informacyjnej. Koncepcje zarządzania informacją i funkcji zarządzania informacją stanowią podstawę bardziej wyspecjalizowanego podejścia, mającego na celu opracowanie całościowej strategii informacyjnej danej organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the basic notion of Information Management discusses relatively new concepts of Information Management Function, Information Management Superiority, and a conceptual framework based on the concept of IM function, which can be used by organizations to understand their current IS strategy. A natural question which follows is, So what is the future of the management of information? Modern companies have to create new business knowledge and disseminate it widely through the organization. The new concept of knowledge management is supposed to allow for knowledge sharing throughout the organization. Knowledge-creating organizations, sometimes dubbed learning organizations, create techniques, infrastructures and systems to encourage employees to share what they know and to make better use of accumulated workplace knowledge. It seems that knowledge management will not replace information management, however. Most likely, it will constitute a complementary approach for all the organizations which want to take full advantage of their information resources, and strengthen their market position. (fragment of text)
XX
Wiele metod wyznaczania oceny grupowej można stosować w sytuacjach, kiedy w ocenach ekspertów występują obiekty równoważne. Uwzględnienie możliwości występowania obiektów równoważnych w ocenie grupowej jest trudniejszym zagadnieniem i w wielu metodach wyklucza się taką ewentualność, co w istotny sposób ogranicza zakres dopuszczalnych rozwiązań. Jest to szczególnie istotne w przypadku metod wyznaczania oceny grupowej, których podstawą stanowi minimalizowanie stosownie zdefiniowanej odległości między uporządkowaniami obiektów. Przyjęcie założenia o występowaniu obiektów równoważnych w ocenie grupowej wyznaczanej na podstawie odległości między uporządkowaniami wiąże się z koniecznością uwzględnienia wszelkich możliwych postaci uporządkowań przyjmowanych jako ocena grupowa. Zadanie to można rozwiązać przeszukując wszystkie możliwe uporządkowania. Możliwość zastosowania tego podejścia ogranicza liczba uporządkowań, które należy uwzględnić, szybko rosnąca ze wzrostem liczby obiektów. Racjonalnym podejściem wydaje się próba wyznaczenia oceny grupowej poprzez rozwiązanie odpowiedniego zadania optymalizacji. W pracy przedstawiono sformułowanie tego zadania. Podano również przykłady numeryczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Many methods of determining group judgment are based on the assumption that there are no equivalent alternatives in this judgment even if tied alternatives appear in expert judgemenst. This assumption seems to be restrictive, especially in the case of distance-based methods. When tied alternatives are allowed in group judgment it is necessary to consider all the possible forms of preference orders to be group judgement. This approach is limited by the number of preference orders to be considered growing fast with the number of alternatives.. The solution of the problem may be obtained by means of integer optimization. In the paper the formulation of an integer programming task for Litvak median is presented as well as some numerical examples.(original abstract)
8
Content available remote Some Notes on the Properties of Inconsistency Indices in Pairwise Comparisons
80%
EN
Pairwise comparisons are an important tool of modern (multiple criteria) decision making. Since human judgments are often inconsistent, many studies have focused on the means of expressing and measuring this inconsistency, and several inconsistency indices have been proposed as an alternative to Saaty's inconsistency index, CI, and consistency ratio, CR, for reciprocal pairwise comparison matrices. The aims of this paper are threefold: firstly, a row inconsistency index (RIC) is proposed and the properties of this index are examined. Secondly, a comparison of selected inconsistency indices for a corner pairwise comparison matrix is provided. Last, but not least, another axiom about the upper bound on the value of an inconsistency index is postulated, and a set of selected inconsistency indices is examined with respect to this axiom. Numerical examples complete the paper. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest sformułowaniu pewnego modelu podejmowania decyzji przez grupę decydentów, ugruntowującego autorytet epistemiczny tej grupy w porównaniu z pojedynczym decydentem, konkurencyjnego wobec modeli, dla których zachodzi twierdzenie Condorceta (CJT) lub jakieś jego uogólnienie. Proponowany model opiera się na spostrzeżeniu, że niektórych założeń leżących u podstaw modeli, w których działa CJT, nie tylko nie da się spełnić, ale że w ogóle nie warto ich spełniać - a nawet wręcz warto ich nie spełniać. W zamian proponuje się inne założenia, lepiej odpowiadające ideałowi racjonalnej dyskusji. W szczególności odrzuca się założenie o jednakowym prawdopodobieństwie podjęcia trafnej decyzji przez każdego z decydentów i o niezależności podejmowania decyzji przez każdego z decydentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to a formulation of a certain model of group decision-making, grounding the epistemic authority of the group against a single decision-maker. Proposed model is contrasted with models in which Condorcet's Jury Theorem holds (or some of its generalisations) and is founded on the observation that some of the conditions required for CJT to hold are not only impossible to satisfy but simply not worth being satisfi ed. Instead some different conditions, better suited to model intuitive ideal of rational decision-making, are proposed. In particular, the assumption of homogeneity among jurors or the assumption of independence between them is rejected. (original abstract)
XX
Niewielka różnica w sformułowaniu komunikatu może prowadzić do odmiennego zachowania jego odbiorcy. Zjawisko to nosi nazwę efektu sformułowania lub ramowania (ang. framing). W artykule opisano trzy rodzaje framingu: efekt sformułowania decyzji ryzykownych (ang. risky choice framing effect), efekt sformułowania cechy (ang. attribute framing effect) oraz efekt sformułowania celu (ang. goal framing). Pokazano, że zjawiskiem odpowiedzialnym za powstawanie efektu sformułowania jest, powszechnie występująca u ludzi, silna awersja do strat. Omówiono przykłady znaczenia zjawiska framingu w różnych obszarach gospodarczych, takich jak: kształtowanie cen, polityka podatkowa czy negocjowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
A slight difference in the message formulation may lead to a different behavior of the recipient. This phenomenon is called the framing effect. The article describes three types of framing: the risky choice framing effect, the attribute framing effect and the goal framing effect. It has been shown that the phenomenon responsible for framing effect is, commonly occurring in humans, a strong loss aversion. Examples of the implementation of framing in various economic areas, such as price policy, taxation, or negotiation, are discussed. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje próbę oceny dotychczasowej działalności polskich lobbystów w instytucjach Unii Europejskiej. W pierwszej części przedstawiono genezę działalności lobbingowej we Wspólnotach Europejskich i próby prawnego uregulowania tej działalności. Omówiono działania lobbystów w poszczególnych instytucjach wspólnotowych.
EN
This article deals with issues related to Polish lobbying activities in the European Union. In the first part of the article, the authors present the origins of lobbying activities in the European Communities - since the creation of the European Coal and Steel Community in 1951 until the mid-1990s. Here, the authors present the most important events that had an impact on the dynamic growth of lobbying in the Communities at that time. The second part of the article describes the attempts to regulate lobbying activities that have been undertaken in the Communities since their inception. The third section of the article addresses lobbying in the most important Community institutions, including: the European Commission, the European Parliament, the Council of the European Union, and the European Court of Justice. The fourth part of the article contains a description of the method for regulating lobbying activities in Member States. This description covers both the legal arena (standards established by a state) and ethical issues (self-regulation by lobbyists). The fifth section of the article presents the attempts to regulate lobbying in Poland, with particular emphasis on the draft lobbying law presented in March 2003 by the Ministry of Internal Affairs and Administration. The sixth part of the article describes interest groups operating in the European Communities. These comprise European interest groups, domestic interest groups, and private sector interest groups. Here, the authors describe each group and provide examples of its lobbying entities. The seventh and final section of the article includes a description of Polish lobbying activities in the European Communities from the beginning of the 1990s until the present day, i.e., Poland's membership in the EU. The Polish entities conducting lobbying activities. (original abstract)
12
Content available remote Wzorzec modelu oczekiwanej użytecznosci a rozwój teorii decyzji
80%
XX
Tradycyjnie w literaturze z zakresu teorii decyzji, ze względu na odmienne założenia o podejmującym decyzje, mówi się o podziale na nurt normatywny i deskryptywny. Jednak teorie takie nie są wzajemnie niezależne i nie można ich rozdzielać w sposób radykalny. Dobry model deskryptywny opisujący zahowanie decydentów w sytuacji wyboru wariantu ryzykownego, ze względu na swoją wartość predykcyjną, staje się modelem normatywnym. I odwrotnie, przyjmowany przez osoby jakiś model normatywny spełnia funkcje deskryptywne, a zatem pozwala przewidywać rzeczywiste zachowania jednostek. Istniejący podział na teorie normatywne i deskryptywne jest nieostry i proponuje się rozróżniać inne dwa podejścia: konwencjonalne i niekonwencjonalne. Podział taki uwzględnia indywidualną racjonalność w procesie wyboru, a więc to, co z punktu widzenia podejmującego decyzje stanowi o jego istocie. (fragment tekstu)
EN
Two main approaches dominate in the theory of risky choices. The welI known standard models are consistent with the paradigm of the expected utility theory. AlI theories based on the formal axioms as rules of rational behavior and the utility preference function which is designed to permit observed violations of the independence axiom are called conventional theories. The models of risky choices which can not be reduced to, or expressed purely on terms of a single preference function are called nonconventional. Such theories based on the observed behavior of individuals engaged in risky choices. The nonconventional approach corresponds with the mental activities actually involved in making choices. This paper reviews the main approaches that have been adopted to analyze and describe decisions rules in the context of expected utility theory methodology. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie poświęcone jest badaniom nad tym, czy rozumowania intuicyjne przebiegają zgodnie z zasadami dedukcyjnymi logiki formalnej i rachunku prawdopodobieństwa. Badania przedstawione w tym artykule stanowią kontynuacje badań Sosnowskiej opisanych w artykułach Sosnowskiej [12; 13; 14]. (fragment tekstu)
EN
This paper presents the results of experiments continuing previous Sosnowska' s research. Connections between formal and intuitive reasoning are studied, especially conjuction and disjunction fallacies. Previous research showed that formal and intuitive reasoning use different reasoning rules. American research (Charnes et alli) showed that money incentives and possibility of cooperation give better convergence between intuitive and forma} reasoning. We use this method in our experiment conducted in Poland. We obtained a positive influence of money incentives and lack of an influence of cooperation. (original abstract)
XX
Autorzy proponują zastosowanie w procesie grupowego podejmowania decyzji rozmytego rozszerzenia metody AHP, które umożliwi ustalenie istotności kryteriów poprzez agregację ocen grupy ekspertów. (fragment tekstu)
EN
Quality of a residential building is conditioned not only by technical condition of the structure, services and finishings, but also the level of fulfilling economic, ergonomic and aesthetic requirements. These are not always of formal character, and their assessment cannot be based on diehotomous seales, so without expressing to what extent the requirements of building users, owners, managers or valuation surveyors are met. Assessment of a building's usability involves also determining significance of the requirements. The authors argue that applying fuzzy AHP - a technique invented to deal with imprecise and uncertain infonnation obtained from a number of sources - facilitates aggregation of opinions and fmding a compromise on the building usabi1ity criteria weights. (original abstract)
XX
Racjonalne1 decyzje ekonomiczne powinny uwzględniać postulat optymalności. Optymalizacja natomiast podejmowanych decyzji oznacza najlepszy sposób wykorzystania dostępnych zasobów2. Istota optymalizacji i sposoby rozwiązywania problemów optymalizacyjnych nie są szczegółowo opisane w literaturze ogólnoekonomicznej. Rozwiązań takich szukać należy raczej w opracowaniach dotyczących konkretnych dziedzin, co jest uzasadnione tym, że problemy ekonomiczno-optymalizacyjne w dużym stopniu odzwierciedlają specyfikę danego sektora gospodarki i nie jest łatwo znaleźć uniwersalne zasady optymalnego gospodarowania zasobami. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the problem of optimisation of decision - making proces and especially focuses on the logistics of transport. The optimization requires analyzing alternative ways of using resources and ways of realizing the determined goals. In order to properly estimate the rationality of undertaken decisions and to choose the best solution an analysis is required that concerns the relations between different factors and effects of these decisions. As an example of this problem specific form of transport - that means oversized transport has been used. (author's abstract)
XX
Przedstawiona w artykule charakterystyka wymiarów procesu podejmowania decyzji, może stanowić punkt wyjściowy dla dalszego wyjaśniania istoty i uwarunkowań tego procesu. Pokazuje, jak trudną sztuką jest podejmowanie decyzji, a tym samym, jak skomplikowane jest zarządzanie organizacją - bo "cokolwiek robi kierownik, robi to poprzez podejmowanie decyzji". (fragment tekstu)
EN
This article is an attempt at systematization of knowledge about the making decision process. It contains multidimensional characteristic of this process taking into consideration following dimensions: of subject, objective, structural, of usefulness, of uncertainty, of complexity and dynamic. (original abstract)
XX
W pracy przedstawiono metodę pomiaru siły głosu uczestników gry prostej. Obliczono indeksy Banzhafa i Shapley'a, mierząc wpływ krajów członkowskich na decyzję Rady UE w trzech różnych wariantach podziału głosów (oficjalnych propozycji w Brukseli). Zaprezentowano dwa modele "sprawiedliwego" rozdziału głosów między przedstawicieli państw w Radzie UE opierające się na pierwiastkowych prawach Penrose'a (kompromis jagielloński i propozycja tu zawarta). (fragment tekstu)
18
80%
XX
Jednym z kluczowych elementów procesu wielokryterialnego wspomagania decyzji jest wyznaczenie wag dla kryteriów oceny wariantów decyzyjnych. Wartości wag można uzyskać za pomocą wielu różnych metod, np.: metody Hokkanena i Salminena, procedury Simosa lub jej zmodyfikowanej wersji, metody Mousseau, metody Hinkle'a zwanej siatką "oporu na zmiany", opartej na teorii konstruktu osobistego Kelly'ego, procesu analitycznej hierarchizacji (AHP) lub systemu REMBRANDT. W referacie, oprócz opisu i analizy porównawczej wymienionych metod, przedstawione zostaną wyniki badania dotyczącego preferencji decydentów w zakresie wykorzystania wybranych metod określania wag dla kryteriów oceny w procesie decyzyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Criteria weights determination is one of the crucial elements of the process of multi-criteria decision aiding. Weights for the criteria can be obtained by using many different methods, for example: Hokkanen and Salminen's procedure, Simos' procedure or its revised version, Mousseau's method, Hinkle's 'resistance to change' grid based on the Personal Construct Theory of Kelly, analytic hierarchy process (AHP) or the REMBRANDT system. In addition to the description and comparative analysis of the aforementioned methods, the results of the research concerning the preferences of the participants of the decisionmaking process towards the use of the selected techniques for determining the criteria weights are presented in the paper. (original abstract)
XX
Przejęcie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK) na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prowadzi do wystąpienia skomplikowanego stanu faktycznego, którego nie wszystkie zagadnienia są regulowane wprost przez ustawodawcę. Konsekwencje prawne przejęcia SKOK dotyczą sukcesji uniwersalnej, kontynuacji członkostwa w kasie, ochrony majątku kasy przejmowanej oraz majątku jej wierzycieli wskutek zastosowania sankcji bezskuteczności względnej. Ze względu na przyjęty przez ustawodawcę model regulacji (a niekiedy jej brak) przejęcie SKOK na podstawie decyzji KNF prowadzi do konieczności przeprowadzania skomplikowanych procesów wykładni. Proces taki powinien prowadzić do zastosowania do przejęcia SKOK w drodze analogii legis niektórych przepisów o połączeniu spółdzielni.(abstrakt oryginalny)
EN
The takeover of a credit union on the basis of an administrative decision issued by the Polish Financial Supervision Authority leads to the occurrence of a complicated factual state, of which not all issues are directly regulated by the legislator. The legal consequences of the credit union takeover concern universal succession, continuation of a membership, protection of the assets of the acquired credit union and the assets of its creditors. Due to the regulation model adopted by the legislator (and sometimes its lack), the takeover of the credit union based on the Polish Financial Supervision Authority's decision leads to the necessity of conducting complicated interpretation processes. Such a process should lead to the application of some provisions on the merger of cooperatives to the takeover of credit union by way of analogy of the law.(original abstract)
EN
Two different approaches were implemented to aid the process of selecting the best variant of road construction, namely approach based on the outranking relation and verbal decision analysis. Out of wide range of outranking methods three very well known were applied: ELECTRE Iv, PROMETHEE I and PROMETHEE II. In the case of VDA UniComBOS was used. The results obtained with different methods were not identical, nevertheless it was possible to identify variant worth recommendation, i.e. variant 2 a , which was always on one of two first places in rankings, regardless of the method that was used. On the other hand, variant 5 a was found to be the worst solution - its weakness was confirmed by all methods. The analysis conducted in the article proved that both described approaches can be used for solving the decision-making problems connected with project management. Although both of them have some disadvantages, as for example necessity to interact with decision-maker in order to determine values of parameters in the case of outranking methods and time-consuming as well as tiring comparisons in the case of VDA, they can improve the decision-making processes and help project managers to make more reasonable decisions. As a matter of fact, because of the differences between them, they can complement each other. Therefore it would be practical and beneficial to employ them simultaneously in all cases when it is merely possible and feasible.
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.