Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2830

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 142 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Questionnaire survey
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 142 next fast forward last
XX
Dynamiczny rozwój miast i zmiany stylu życia mieszkańców sprawiają, że ich potrzeby transportowe nieustannie wzrastają. Sytuacja taka stawia przed prężnie rozwijającymi się miastami wyzwania wobec zrównoważonego podejścia w zakresie mobilności. Celem publikacji jest zaprezentowanie procesu kształtowania mobilności w miastach na przykładzie aspektów komunikacyjnych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą zakładającą, iż mieszkańcy Gdyni są zadowoleni z jakości nawiązywanej komunikacji z samorządem miejskim w odniesieniu do kształtowania mobilności miejskiej. Może to stanowić podstawę do bardziej aktywnego włączania ich w procesy planistyczne. Badania oparto na źródłach literatury przedmiotu oraz wynikach pilotażowych badań ankietowych zrealizowanych wśród respondentów.(abstrakt autora)
EN
The dynamic development of cities and the changing residents life style make their transport needs constantly increasing. This situation poses for dynamically developing cities lots of challenges for a sustainable approach to mobility. The aim of the publication is to present the shaping urban mobility process with a particular emphasis on the social communication aspects. The research hypothesis has been positively verified: the inhabitants of Gdynia are generally satisfied with the communication quality with the city authorities in relation to the development of urban mobility. This may provide a basis for a more active involvement in the planning processes in future. The study has been based on the sources of literature and the results of pilot survey research carried out among residents.(author's abstract)
2
Content available remote Stan i potrzeby szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie oferty edukacyjnej oraz potrzeb placówek kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim. Ankietę przeprowadzono w ramach projektu badawczego pt. "Diagnoza oferty i potrzeb placówek edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego", zrealizowanego w 2014 r. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik PAPI (wywiadu bezpośredniego) oraz CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo). Ankietowaniem objęto: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, placówki przysposabiające do pracy zawodowej, licea profilowane, szkoły policealne i uczelnie wyższe. Respondenci odpowiadali na 24 pytania dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego oraz jego potrzeb dydaktycznych i infrastrukturalnych, a także współpracy z pracodawcami w województwie zachodniopomorskim. W wyniku badania stwierdzono m.in., że placówki szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim są niedoinwestowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting the educational offer and the needs of vocational education institutions in Zachodniopomorskie voivodship. The survey within the framework of the research project Diagnosis of the offer and needs of educational institutions in Zachodniopomorskie voivodship in the area of vocational education, was conducted in 2014 in cooperation with the Voivod-ship Labour Office in Szczecin. The study was performed with diagnostic survey method using PAPI (traditional interview) and CATI (computer assisted telephone interview) techniques. The survey covered basic vocational and technical schools, institutions preparing for work, specialised secondary and post-secondary schools as well as universities. The respondents answered 24 questions concerning the potential of vocational education, its didactic needs and infrastructure, as well as cooperation with employers in Zachodniopomorskie voivodship. The results of the survey showed, i.a. that the institutions of vocational education in Zachodniopomorskie are underfunded. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie coworkingu jako formy organizacji pracy na przykładzie przestrzeni coworkingowych aglomeracji poznańskiej. Artykuł oparto na źródłach wtórnych i pierwotnych, z zastosowaniem badań ankietowych. Przedmiotem analiz było porównanie coworkingu w innych krajach z rozwiązaniami polskimi oraz ocena ich wykorzystania dokonana przez osoby prowadzące aktywność zawodową w tej formule. Wnioski wskazują po pierwsze, że oferta polskiego rynku coworkingowego jest porównywalna co do jakości z rozwiązaniami światowymi, jednak dotyczy ona bardziej pracy i biznesu niż pracy i aktywności pozazawodowej. Po drugie, badane osoby traktują biuro jak typowe miejsce pracy - rzadko je zmieniają, pracują w podobnym wymiarze czasu, oczekują usług typowo zawodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the hereby article is to present coworking as a form of work organization for example the agglomeration of Poznan. The analysis of the definition of this phenomenon and its essential features were conducted. The article was based on a secondary date and a primary date. The subject of the analysis was to compare the forms of coworking occurring in other countries with polish solutions and assessing their use made by a person benefiting from this form of economic activity. The conclusions show firstly, that that offer of coworking in Poland is comparable to the quality of the world solutions, but it applies more to jobs and business than work and non-work activities. Secondly, users treat the office as a typical workplace - change it rarely, work in a similar time, they expect a typical business services. (original abstract)
XX
Zioła odchudzające to wszystkie rośliny, w których skład wchodzą substancje odznaczające się wpływem na metabolizm człowieka. Celem pracy było przedstawienie ziół wspomagających proces odchudzania oraz zawartych w nich substancji aktywnych, a także określenie postawy ludzi co do ich stosowania jako preparatów na odchudzanie. Opisano właściwości oraz skład chemiczny. Scharakteryzowano substancje aktywne na podstawie publikacji naukowych. Wyróżniono: flawonoidy, HCA, mentol, anetol, cynarynę, inulinę, kwas chlorogenowy, piperynę, fasolaminę, antrachinony oraz błonnik. Przedstawiono preparaty ziołowe wspomagające odchudzanie dostępne na rynku w oparciu o wiedzę zdobytą podczas odbywania praktyk w sklepie zielarsko-medycznym "Farma Ziół" oraz przepisy na mieszanki ziołowe znalezione w fachowej literaturze. Zaprezentowano i zinterpretowano wyniki badania ankietowego pt. "Stosowanie ziół jako preparatów wspomagających odchudzanie" przeprowadzonego w grupie badanych klientów sklepu "Farma Ziół(abstrakt oryginalny)
EN
Slimming herbs are all plants that contain substances that affect human metabolism. The aim of the study was to present the herbs supporting the weight loss process and the active substances contained in them, as well as the human approach to their use as slimming preparations. The article described properties and chemical composition and characterized by active substances based on scientific publications. Flavonoids, HCA, menthol, anethole, cinnarin, inulin, chlorogenic acid, piperine, fasolamine, anthraquinones and fibe are distinguished. Slimming herbal remedies available on the market are based on the knowledge acquired during the practice of herbal pharmacy "Farma Ziół" and recipes for herbal mixtures found in professional literature. The results of the questionnaire survey "Using herbs as a supportive deodorant" on the customers of the "Farma Ziół" shop were presented and interpreted(original abstract)
XX
W związku z referendum akcesyjnym w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku oraz towarzyszącą mu kampanią pojawiły się wątpliwości dotyczące pożądanej postawy rządu w sprawie przyjęcia adekwatnej polityki komunikacyjnej. Czy organ władzy państwowej może i powinien pozostawać obiektywny, ograniczając się jedynie do informowania w myśl zasady edukowania społeczeństwa, czy też wspierać swoje działania integracyjne odpowiednią polityką informacyjną, w imię skuteczności swojej polityki i zapewnienia jej odpowiedniej legitymacji? Pod koniec ubiegłej dekady również w prasie przetoczyła się dyskusja, czy rząd powinien być tylko obiektywnym informatorem, czy też - skoro jego głównym celem jest realizacja polityki zagranicznej poprzednich ekip rządowych - powinien z całą determinacją przystąpić do przekonywania obywateli na rzecz swojej koncepcji europejskiej. Ekipy rządowe, które sprawowały w Polsce władzę w latach 1998-2003 (od momentu rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych do daty referendum) prowadziły bardzo różne działania komunikacyjne: od zorientowanej informacyjnie polityki rządu Jerzego Buzka, w postaci PIS (Program Informowania Społeczeństwa), po kampanię stricte promocyjną realizowaną przez ekipę Leszka Millera (pełnomocników rządu: Mirosława Wiatra i Lecha Nikolskiego). Doświadczenia innych krajów również prezentują się bardzo różnie i właściwie nie dają jednoznacznej odpowiedzi, jakie są standardy europejskie w tym obszarze. Na przykład w Austrii, przed jej akcesją w 1995 roku, prowadzono kampanię przedreferendalną o charakterze perswazyjnym, żeby nie powiedzieć propagandowym. Rząd "sprywatyzował" całą kampanię i wyłoniona agencja PR miała za zadanie przekonać Austriaków do głosowania na "tak" w referendum akcesyjnym. Komunikaty docierające do obywateli Austrii ograniczały się więc do argumentów pozytywnych wspierających ideę członkostwa w Unii Europejskiej. W efekcie w momencie referendum społeczeństwo tego kraju wykazało daleko idące poparcie dla członkostwa we Wspólnotach, po czym wraz z ustaniem kampanii zaobserwowano dynamiczny spadek tego wskaźnika (austriaccy politolodzy tłumaczą tym również fenomen popularności populistycznych partii i polityków prawicowych w pierwszych latach członkostwa Austrii w Unii Europejskiej). Wpływ kampanii informacyjnej miał więc swoje istotne znaczenie dla systemu partyjnego i - szerzej - politycznego tego kraju(fragment tekstu)
XX
W dobie postępujących procesów globalizacji problem konkurencyjności terytorialnej nabiera coraz większego znaczenia. Postępująca integracja międzynarodowa powoduje, że pojedyncze przedsiębiorstwa, głównie regiony, nie są już podmiotami funkcjonującymi w skali własnego kraju, ale przede wszystkim w skali ponadnarodowej, co znacznie poszerza obszary konkurowania, jak również wymagania wynikające z funkcjonowania na rynku międzynarodowym. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego; ich nadrzędnym celem było poznanie opinii tych przedsiębiorstw o województwie małopolskim jako miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, badania miały pomóc w sformułowaniu wniosków o uwarunkowaniach (barierach i determinantach) prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Małopolsce. (abstrakt oryginalny)
EN
In the times of globalization the problem of territorial competitiveness has gained importance. Because of the proceeding processes of international cohesion, enterprises as well as territorial units, have to be competitive on the global market. The paper presents the results of the survey held among foreign capital enterprises in Małopolska voivodeship. The aim of the research has been to recognize their opinion about the region as a place to invest. In other words the results of the survey have enabled to point out the determinants and barriers that influence the most the enterprises in Małopolska. (original abstract)
7
Content available remote Przestrzeganie podstawowych obowiązków pracodawcy - wyniki badań ankietowych
80%
XX
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w kwietniu 2011 roku. W badaniu brało udział 235 osób pracujących, studiujących zaocznie w Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Respondenci odpowiadali na 30 pytań dotyczących m.in. formy zatrudnienia, wypłaty wynagrodzenia, pracy w godzinach nadliczbowych, terminów okresowych badań lekarskich, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy oraz satysfakcji z otrzymywanego wynagrodzenia. Pytania zawarte w ankiecie miały głównie charakter zamkniętych pytań jakościowych. Celem przeprowadzonego badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy śląscy pracodawcy przestrzegają podstawowych obowiązków wobec pracowników, jakie nakładają na nich przepisy z zakresu prawa pracy. Ponadto, zapytano respondentów o satysfakcję z wykonywanej pracy i otrzymywanego za jej wykonanie wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że otrzymane ankiety nie mogą służyć do wyciągania wniosków odnośnie do wszystkich pracodawców i pracowników, niemniej jednak analizując udzielane przez ankietowanych odpowiedzi można stwierdzić, że dość dobrze oddają obraz sytuacji na rynku pracy. W celu dokonania możliwie, jak najbardziej wszechstronnej analizy, wyniki badań prezentowane są w kilku przekrojach: w podziale na rozmiar firmy (zatrudnienie: mikro - do 10, małe - 10-49, średnie -50-249 i duże - powyżej 250 osób) oraz płeć lub wiek respondenta. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to examine whether employers employing employees comply with the provisions of the labor law. This study was carried out with the help of questionnaires survey, which asked employees to fill learners of extramural students. This paper presents the results of a survey conducted in April 2011, the study involved 235 people working, who are students of Higher School of Economics and Administration in Bytom. Respondents answered 30 questions concerning, among others. forms of employment, payment of wages, overtime, terms of periodic medical examinations, training in the field of occupational health and safety, working conditions and satisfaction with the salary received. (original abstract)
XX
• Celem niniejszej pracy jest zbadanie różnic w etyce krajów ugrofińskich. Teza badawcza brzmi: jak etyczny idealizm i relatywizm rożni się w Finlandii, na Węgrzech i w Estonii oraz jaka jest relacja wieku i płci do etycznego idealizmu i relatywizmu. • Metody: Dane z ankiety odnoszącej się do Kwestionariusza Pozycji Etyki opracowanego przez Forsytha (1980) zostały zebrane w czterech krajach: w Finlandii, Estonii, na Węgrzech oraz wśród mniejszości węgierskiej na Słowacji w roku 2011. Kwestionariusz został przetłumaczony z języka angielskiego na fiński, estoński i węgierski, a następnie ponownie przetłumaczony na język angielski. • Wyniki: Kobiety były bardziej idealistyczne niż mężczyźni, a młodzi ludzie byli mniej idealistyczni i bardziej relatywistyczni niż starsi. Respondenci z Węgier byli najbardziej idealistyczni, za nimi byli respondenci z Finlandii i Estonii. Węgrzy mieszkający na Słowacji byli najmniej idealistyczni. Jeśli chodzi o relatywizm, to wyniki były dokładnie odwrotne. • Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że kraj zamieszkania ma większy wpływ na etykę niż kraj pochodzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
• Purpose: The purpose of this paper is to examine differences in ethics in Finno-Ugrian countries. The research question is, how ethical idealism and relativism differ in Finland, Hungary and Estonia and how age and gender are related to ethical idealism and realism. • Methods: Survey data related to Ethics Position Questionnaire developed by Forsyth (1980) were collected in four countries, Finland, Estonia, Hungary, and among Hungarian minority in Slovakia in 2011. The questionnaire was translated from English to Finnish, Estonian, and Hungarian languages and retranslation was done back to English. • Results: The women were more idealistic than men, younger people were less idealistic and more relativistic than older. Respondents from Hungary were most idealistic, followed by respondents from Finland and Estonia. Hungarians living in Slovakia were least idealistic. Results were exactly opposite for relativism. • Conclusions: The main finding is, that country of living has more impact on ethics than country of origin. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji społeczno-gospodarczych łączących Kępno - miasto położone na południu województwa wielkopolskiego - z Poznaniem, Kaliszem i Wrocławiem. Celem tych badań była odpowiedź na pytanie, które z tych relacji są najsilniejsze i do którego województwa: wielkopolskiego, dolnośląskiego czy planowanego nowego środkowopolskiego - powinno należeć Kępno (wraz z gminą i powiatem kępińskim). W analizie posłużono się danymi wtórnymi oraz pierwotnymi - ankietami zebranymi wśród mieszkańców Kępna. Dotyczyły one m.in. uwarunkowań historyczno-przyrodniczych przynależności regionalnej, częstotliwości i celów wizyt kępnian w badanych miastach, znajomości słów gwary poznańskiej, a także opinii na temat województwa, do którego Kępno powinno należeć. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents results of a study devoted to socio-economic relations between Kępno - a city located in the southern part of the Wielkopolska voivodeship in Poland - and Poznan, Kalisz and Wrocław - three large cities in Western Poland. The aim of the study was to investigate strength of these relations in the context of existing and discussed territorial division of Poland at the regional level. The current shape of Polish regions - voivodeships is a result of an administrative reform, which came into force in 1999. Kępno poviat became the southernmost part of Wielkopolska, mainly because its natural and historical connections with the region. However, the distance between Kępno and the capital city of Wielkopolska - Poznań is quite high (171 km), therefore some people suggest joininig Kępno poviat to Lower Silesia Region with the capital of Wrocław (distant about 78 km from Kępno). Local authorities of Kalisz - another city located 62 km from Kępno, suggest creating new voivodeship - the so called Central Poland Region. The empirical study - personal surveys conducted with inhabitants - allow to state that although some relations between Kępno and Wrocław are stronger than relations between Kępno and Poznań (relations between Kępno and Kalisz are weak), there is no will in the local community to change the current status of Kępno in the territorial division of Poland. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie - czy w działaniach marketingowych można zastąpić oryginalny dźwięk dźwiękiem skompresowanym? Przedstawiono analizy porównawcze dźwięku skompresowanego w formacie mp3 z oryginalnym. Podano oceny subiektywne różnic określone w oparciu o własne badania oraz metodę obiektywną bazującą na porównaniu poziomów sygnałów w podpasmach tercjowych spektrogramu. Pokazano słyszalne różnice między sygnałem oryginalnym, a mp3 oraz różnice stwierdzone pomiarowo. Przedstawiono marketingowe obszary zastosowania obu rodzajów plików dźwiękowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article one made an attempt answers to a question - in marketing actions one can replace the original sound with the compressed sound ? This paper presents a comparison between the compressed sound stored in the mp3 format with the source file. Then subjective evaluations of differences determined by the author's own investigations and the objective method which compares levels of signals in tierce subbands of the spectrogram. The audible differences between the original signal, and compressed to the mp3 format have been presented together with differences obtained from measurements. Finally marketing areas of the application of both kinds of sound files were described. (original abstract)
XX
Autorka przedstawiła wyniki badań ankietowych na temat identyfikacji problemów i konfliktów regionalnych województwa łódzkiego. Badania przeprowadzone zostały w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej i objęły 38 instytucji ze szczebla regionalnego i lokalnego.
EN
The reform of Polish administration realized in 1998, changed the layout of borders of the vivodship of Łódź, which brought about the rise of the regions with much more bigger economic afferentiation than before. The cities and municipalities, which became the part of the Łódź voviwdship of the new shape, demand special approach of regional authorities. They should realize polio toward shaping regional identity. Development differences, local ambitions, society preferences tad to social, ecological and spatial conflicts. The aim of the article is the analysis of regional conflicts. the effect of survey research. (original abstract)
XX
W procesie produkcji olejów powstają duże ilości produktów ubocznych w postaci makuchów. Są one bogate w składniki odżywcze, takie jak białko. W pracy zbadano możliwości użycia makuchów do produkcji batonów. Do tego celu wykorzystano ankietę jako narzędzie badania opinii konsumentów. Grupą badaną byli studenci wrocławskich uczelni. Zbadano preferencje studentów pod względem obecności makuchów w batonie. Ustalono najważniejsze cechy, jakimi według badanych powinien charakteryzować się baton. Z badania wynika, że studenci najbardziej byliby zainteresowani makuchami słonecznikowymi, sezamowymi i dyniowymi. Część populacji studentów pragnie się zdrowo odżywiać i jest zainteresowana produktami o lepszej jakości. Daje to możliwość zastosowania makuchów do produkcji batonów skierowanych do tej grupy konsumentów. Batony te powinny się charakteryzować zawartością zdrowszych i lepszych jakościowo składników bogatych w wartości odżywcze, przy zachowaniu bardzo dobrego smaku przekąski.(abstrakt oryginalny)
EN
A lot of by-products in the form of oil cake are produced in the oil production process. They are rich in nutrients such as protein. The work was aimed at exploring the possibility of using oil cake for the production of bars. For this purpose, a questionnaire was used as a tool for consumer opinion surveys. The study group were students of Wrocław universities. Students' preferences were examined for the presence of oil cake in a bar. The most important features were determined which according to the respondents should be characterized by a bar. The study shows that students would be most interested in sunflower, sesame and pumpkin oil cake. Part of the student population wants to eat healthily and is interested in better quality products. It gives the possibility of using oil cake for the production of bars targeted at this group of consumers. These bars should be characterized by the content of healthier and better quality ingredients rich in nutritional values, while maintaining a very good taste of snacks.(original abstract)
EN
This paper reports on the social, cultural, and demographic factors affecting Kuwaiti commuters. The objectives were to 1) investigate the awareness of Kuwaitis of transportation problems, 2) examine the perceptions of Kuwaitis of daily traffic congestion and how it affects them emotionally and physically, and the main objective 3) study the attitudes of Kuwaitis towards using public buses. An online survey was used to examine these factors, and a sample of five hundred transportation system users was obtained. The primary findings showed significant associations between the use of public transport buses and the user's nationality, gender, age, education, and income level. Men are 2.6 times more likely to use buses, and non-Kuwaiti residents are 6.4 times more likely to use them. In relation to the perceptions of daily traffic congestion, findings indicate that with increase in travel time, commuters, in general, developed more negative feelings, such as exhaustion and stress. A large proportion of the sample population is aware of current local transportation problems and future transportation projects. The results of this study fill a gap in the knowledge of the socioeconomic and cultural factors that influence the success of sustainable public transportation solutions to the traffic challenges found in Kuwait. This knowledge is also crucial to foreign consultants working on planning and transportation projects in the region. It is recommended that officials use this new knowledge on cultural factors to develop integrated land use and transportation plans of the urban areas in Kuwait and to develop more effective and sustainable transportation demand management policies in support of UN Sustainable Development Goals that Kuwait has signed up to pursue. (original abstract)
14
Content available remote Efekty i skutki uczestnictwa w grach komputerowych
80%
XX
Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka efektów uczestnictwa w grach komputerowych odczuwanych w środowisku e-graczy. Aby go osiągnąć, w grudniu 2015 r. przeprowadzono badania ankietowe ograniczone do wybranej grupy użytkowników indywidualnych - studentów Uniwersytetu Warszawskiego i AFiB Vistula. Ograniczeniem wyboru był spodziewany wysoki udział osób posiadających i relatywnie długo użytkujących smartfony, tablety, laptopy i telefony komórkowe. W pracy przedstawiono charakterystykę użytkowników gier komputerowych, ich podejście do uczestnictwa w grach z punktu widzenia osiąganych efektów, środowisko, w którym prowadzą gry, ich relacje do wydarzeń międzynarodowych w tym zakresie, dodatkowe hobby itp. Przeprowadzono dyskusję otrzymanych wyników oraz wyciągnięto wnioski z badań. Kolejnym etapem analiz będzie rozpoznanie rynku dostawców gier komputerowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this article is to characterize the effects of participation in computer games in an e-players environment. In order to present the relevant data, the authors limited the study sample to a selected group of individual users. In the current paper the authors presented the commonalities of gamers, their approach towards participation in games from the point of view of the results achieved and the environment in which they play. They also held discussions concerning the obtained solutions and drew conclusions based on the present stage of research.(original abstract)
15
80%
XX
Celem pracy jest opracowanie receptury na pieczywo, które będzie można sklasyfikować jako żywność funkcjonalną. Oceny wyprodukowanego pieczywa dokonał zespół 10-osobowy: byli to pracownicy opisywanego przedsiębiorstwa, którzy w zakresie swoich codziennych obowiązków mają do czynienia z oceną jakości pieczywa. W pracy udowodniono tezę, że pieczywo funkcjonalne, które zostało opracowane na potrzeby niniejszej pracy, spełnia wymagania jakościowe, które są określone kryteriami w Polskiej Normie numer PN96/A-74108. Ocena pieczywa dała bardzo dobre wyniki, co oznacza, że receptura jest dobrze dopracowana. W pracy przedstawiono także wyniki ankiety dotyczącej wiedzy konsumentów na temat żywność funkcjonalnej. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na zwiększenie zainteresowania tematyką żywności i żywienia wśród konsumentów, a także na to, że młode osoby zdecydowanie bardziej przywiązują wagę do sposobu odżywiania się aniżeli osoby w wieku starszym oraz że konsumenci chcieliby zwiększać spożycie prozdrowotnych produktów, które korzystnie wpłyną na ich zdrowie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work is to develop a recipe for bread, which can be classified as functional food. Produced bread was evaluated by 10 person team of employees of the company, who in their daily duties deal with the assessment of the quality of bread. It has been proven that the functional bread, which was developed for the purpose of this work meets the quality requirements that are determined by the criteria in the standard number PN96-74108. The evaluation of bread has given very good results, which means that the recipe was very well refined. The work also presents survey results on consumer knowledge about functional food. Test results clearly indicate the increasing interest in the theme of food and nutrition among consumers, and more young people attach importance to the diet than persons in old age and that consumers would like to increase consumption of healthy products.(original abstract)
XX
W roku akademickim 2006/2007 studenci zrzeszeni w Studenckim Geriatrycznym Kole Naukowym działającym przy Klinice Geriatrii Akademii Medycznej (AM) w Warszawie przeprowadzili badania ankietowe wśród studentów AM i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej (UTW SGH) w Warszawie. Celem badań było poznanie wiedzy respondentów na temat problemów zdrowotnych związanych z okresem starości oraz porównanie osobistego odniesienia do tego okresu życia w różnych grupach wiekowych. ()(abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł przedstawia koncepcję T. S. Kuhna dotyczącą rozwoju nauki oraz wybrane poglądy na charakter paradygmatów w nauce rachunkowości. Charakteryzuje również rachunkowość przerobu - nową metodę rachunkowości zarządczej opartą na teorii ograniczeń E. Goldratta. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego. Badanie to było projektowane i realizowane w okresie: kwiecień - grudzień 2004 roku. Zostało przeprowadzone wśród pracowników naukowych polskich katedr rachunkowości i dotyczyło poznania opinii respondentów na temat liczby i zasięgu paradygmatów w nauce rachunkowości, oraz ustalenia, czy rachunkowość przerobu konstytuuje nowy paradygmat rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents T.S. Kuhn's conception of science development and selected outlooks on the character of paradigms in the accounting science. Throughput accounting - a new management accounting method, which is based on E. Goldratt’s theory of constraints, is also characterized in this paper. The main purpose of the work is to present the questionnaire results. The research covered the period April - December 2004. This project had two main objectives: 1) to identify outlooks on the number and range of paradigms in accounting science; and 2) to decide if the throughput accounting makes a new paradigm in accounting science. (original abstract)
18
Content available remote Diagnoza działań promocyjnych polskich miast w opinii mieszkańców
80%
XX
W celu dokonania diagnozy działań promocyjnych podejmowanych przez polskie miasta, autorka zdecydowała się sprawdzić, jak oceniają je osoby będące ich gł³ównymi adresatami, czyli mieszkańcy. Populację generalną badania ankietowego stanowili mieszkańcy polskich miast, zarówno małych (poniżej 20 tys. mieszkańców), średnich (20-100 tys. mieszkańców), jak i dużych (powyżej 100 tys. mieszkańców). (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to analyze city dwellers' opinions on their hometowns' promotional activities, taking into account the size of these urban communities. The PAPI method (Paper and Pencil Interview) as well as an online questionnaire were used to collect data. Standardized questionnaire was used as a research tool. Polish city dwellers were surveyed between May 7th and August 18, 2011. In addition, the author has compiled effectiveness evaluations of the promotion tools used by the cities as collected by the inhabitants in the framework of a TNS OBOP survey conducted in late October and early November 2010 on a sample of local community officials responsible for marketing. An analogous comparison has been used to assess media effectiveness in the cities' promotion campaigns. This kind of compilation has led to identifying differences in the reception of public image campaigns by those who run them and those who are the target of the campaigns. That, in turn, can become useful data for local communities' bureaus of promotion to analyze. (original abstract)
19
Content available remote Predictive model of repeat induced abortion in Hungary
80%
XX
Opracowanie przedstawia wyniki drugiej edycji badania świadomości i dojrzałości ekonomicznej przeprowadzonego w grupie 445 uczestników programów edukacyjnych adresowanych do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i pierwszych klas gimnazjum. Badanie pozwoliło dokonać oceny znajomości pojęć ekonomicznych, określić, na ile powszechne są wśród uczniów postawy przedsiębiorcze, oraz wskazać, które z obszarów ekonomii przyswojone zostały przez najmłodszych na zasadzie obiegowych mitów i na jakie obszary tematyczne powinna być ukierunkowywana działalność edukacyjna wśród tej grupy wiekowej. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 142 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.