Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Human Resources Accounting (HRA)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
W pracy tej poszukuje się związku między energią a kapitałem i analizuje ją, zadając pytanie, jakie kategorie ekonomiczne podlegają pomiarowi w systemach rachunkowości i mają bezpośrednie odpowiedniki w fizyce.
EN
In economic language, economic power is called capital, although academics have not been fully aware of this connection. Capital, in its sense of being used to „do something", is analogous to a property in physical sense science that is labelled as „energy". Energy is often defined as „the capacity to do work". And thermodynamics is the field in which the applications of energy and heat are thoroughly studied. Thermodynamics provides us with a useful analogy for understanding capital. The second law of thermodynamics is a key to understanding the properties of energy and is used as a prime analogy for understanding capital and its theories. This approach to capital and value sheds new light on such economics and accounting topics as human capital, labour cost, the nature of the money unit, interest rates and discount rates.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono narzędzia pomiaru i zapisu składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie w świetle dotychczasowej wiedzy. W pierwszej części zaprezentowano ogólny zarys teorii kapitału intelektualnego. W części drugiej nakreślono cztery, powstałe na gruncie omawianej teorii, równolegle rozwijające się koncepcje pomiaru i zapisu wartości poszczególnych składników kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie: - rachunkowość kapitału ludzkiego J. E. Grojera i U. Johansona, - macierz wyników kapitału ludzkiego Instytutu Saratoga, - monitor zasobów niematerialnych K. E. Sveiby'ego, - nawigator Skandii.
EN
The article presents instruments of intelectual capital measurement and note in the firm. The first part of article presents general conception outline of intelectual capital - essence of this idea, definitions, ways of classification its components. Then article presents 4 paraller developing and created on ground this theory, conceptions of measurement and note of intelectual capital components: - human capital accountancy, -human capital matrix of results, - immaterial resources monitor, - navigator of Scandia. (original abstract)
XX
Wobec przytoczonych argumentów uważam, iż jest merytorycznie uzasadnione i praktycznie potrzebne stworzenie pewnego rodzaju rezerw kosztów pracy rachunkowości zasobów ludzkich jako zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z kosztami niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi. (fragment tekstu)
EN
The definitions and partition of reserved was described. Individual kind of this reserved was discussed. The definitions of Human Resources Accounting and Calculation of cost working were presented. Was describe a part of costs worker's behaviors Necessity of creating the Reserve of cost working in the Human Resources Accounting was pointed out. (original abstract)
XX
Do niedawna głównym zmartwieniem zarządów przedsiębiorstw było czuwanie nad tym, czy wyposażenie produkcyjne i budynki dobrze funkcjonują i są właściwie utrzymane. Uwaga koncentrowała się na aktywach trwałych, a pracownicy postrzegani byli jako dodatek, wbrew sloganowi: "kadry decydują o wszystkim". Rozwój technologii był wolniejszy a umiejętności dostosowawcze oraz innowacyjność przedsiębiorstwa były czynnikiem mniej istotnym. Dziś sytuacja jawi się nieco inaczej. Obserwuje się przesunięcie uwagi z aktywów trwałych na aktywa niematerialne, w tym na pracowników. To pracownicy, a nie przestarzałe budynki i sprzęt, są tymi, którzy poprowadzą przedsiębiorstwo ku przyszłości. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono koncepcję sprawozdania bilansowego, w którym ujęto aktywa społeczne zaangażowane w działalność firmy, oraz model wyceny tych aktywów i kapitału ludzkiego (skapitalizowana wartość kosztów utrzymania i edukacji).
EN
The purpose of the paper is to suggest methods of valuation of social assets and human resources for the purposes of the running of a complete accounting system. In adition to valuating procedures the paper offers a description of how to account for economic phenomena relating to human resources and to present in the balance sheet the appropriate assets and resources. (original abstract)
6
Content available remote Human Resources Accounting: A Suggested Model for Measurement and Valuation
100%
XX
Transformacja gospodarcza, jaka dokonała się w skali globalnej, z gospodarek opartych na produkcji poprzez gospodarki oparte na usługach, do gospodarek opartych na wiedzy, oznacza dla firm większą koncentrację na zasobie, jakim są ich pracownicy. Dzieje się tak z uwagi na globalne niedobory umiejętności, jak również możliwość utraty cennej wiedzy wewnętrznej w konsekwencji odejścia pracownika z firmy. Pracownicy organizacji, uznani przez ekonomistów za najważniejszy jej zasób, ponieważ kontrolują i zarządzają innymi zasobami, przyczyniają się w bezpośredni sposób do jej sukcesu lub niepowodzenia. Z uwagi na ogromne znaczenie tego zasobu, coraz większe zainteresowanie zyskuje rachunkowość zasobów ludzkich, w której proponuje się wiele modeli i technik do wyceny zasobów ludzkich w szerszym kontekście. Mimo solidnych badań, nadal toczą się ożywione dyskusje o tym, czy należy ujmować zasoby ludzkie w sprawozdaniu finansowym czy też nie. Historycznie rzecz biorąc, rachunkowość nie uznawała zasobów ludzkich za składnik aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej z uwagi na brak odpowiednich wskaźników mających zastosowanie do pracowników, a także ze względu na brak odpowiednich modeli przypisywania wartości zasobom ludzkim. Oczywiste jest zatem, że w momencie silnej orientacji na kapitał ludzki luka wiedzy tego rodzaju rodzi wiele pytań wobec praktyki rachunkowości. Rachunkowość zasobów ludzkich ma możliwości wypracowania alternatywnego rozwiązania przydatnego zarządom w procesie decyzyjnym, zwłaszcza w zakresie adekwatności zasobów ludzkich z punktu widzenia kondycji finansowej. Do tej pory istnieje jednak potrzeba dalszego ustalenia wiarygodnej platformy rachunkowości zasobów ludzkich, w szczególności drogą uzyskania solidnych wyników badań jakościo wych. W związku z tym niniejszy artykuł dokonuje dalszej analizy możliwości włączenia zasobów ludzkich do kategorii aktywów, określa rodzaje wydatków wymaganych w sprawozdaniach finansowych i proponuje ro dzaje ujawnień niezbędnych do przedstawienia aktywów w postaci zasobów ludzkich. W szczególności, niniejszy arty kuł proponuje model wyceny pozbawiony ograniczeń poprzednich modeli i przedstawia obliczenia, które organizacja można wykorzystać, decydując się na uwzględnienie tych zasobów w sprawozdaniu finansowym. Dodatkowym wynikiem tego artykułu jest doprecyzowanie definicji pojęcia rachunkowości zasobów ludzkich jako podzbioru ogólnej rachunkowości z punktu widzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i mającego zastosowanie do MSR 38 w zakresie sprawozdawczości finansowej z 2015 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The global transition from manufacturing to service based economies and later to knowledgebased economies implies a greater focus on employee resources because of global skill shortages, and more complex internal company knowledge that might be lost should an employee leave the organization. Acknowledged by economists as the most important resource because it controls and directs the other resources, people within an organization directly influence the success or failure of that organization. As a result of its significance, a special interest in Human Resource Accounting has developed where many models and techniques have been proposed for valuing human resources more broadly. Despite robust research there remains much debate as to whether human resource should be included or excluded in the financial statement. Historically, accounting has not recognized human resources as an asset in the statement of financial position, because of a dearth of acceptable metrics applicable to people under employment, and also due to a lack of suitable models for use in attributing a value to a human resource. Clearly, a knowledge gap of this nature raises questions for accounting practices where human capital is the focus. Human resource accounting has the potential to provide an alternative solution helpful to management decision-making especially regarding the adequacy of human resources when viewed within a financial health framework. To date however, there exists a need to further establish a credible platform for human resource accounting, particularly via the achievement of robust qualitative research results. As such this article analyses further the possibility of including human resources within the definition of asset, defines types of expenditure required in financial statements and proposes the types of disclosure necessary for a presentation of human resource assets. Specifically, this article also proposes a valuation model that overcomes the limitations of previous models, and includes calculations suitable for inclusion in the statement of financial position. An added outcome of this article is a more defined concept of Human Resource Accounting as a subset of general accounting, seen within International Financial Reporting Standards (IFRSs) and applicable to the 2015 financial reporting IAS 38. (original abstract)
XX
Zmiany w przedsiębiorstwach spowodowane szybkim rozwojem technologii informacyjnych, oraz przemiany społeczne spowodowały wzrost znaczenia ukrytych aktywów przedsiębiorstwa. Według autorki kluczowego znaczenia nabiera wypracowanie odpowiedniej metody służącej do mierzenia ukrytych aktywów.
EN
Changes in corporations due to rapid progress in technology, IT and social processes have led to increasing dependence of a corporation's competitive advantage on "hidden" components of assets. The presence of such assets is evidenced by the differences, often very significant, between the market and book value of a corporation. Therefore, it seems key to develop appropriate methods for measuring these intangible assets in order to be able to evaluate the profitability of investments in such assets and to allocate the organization's resources more effectively in the future. In the 1990s, business models for measuring intangible assets - such as the balanced score card or the intellectual capital model - emerged and are still popular. They apply conventional financial and other kinds of measures, including qualitative ones. Nevertheless, the most problematic issue is how to create authoritative ratios and indices for human capital. For sure, this area has been least explored and requires further study. (original abstract).
XX
Zasadnicza część artykułu poświęcona została modelowi wyceny kapitału ludzkiego i wartości zasobów ludzkich oraz możliwościom rachunkowości i sprawozdawczości w tym zakresie.
EN
Capital, as one of the most important concepts in economics, finance and accounting, has never been sufficiently explained and defined. This is nevertheless natural, since capital as a concept has developed historically in line with socio-economic progress. The human factor currently performs a very important role in socio-economic life, which manifests itself in the development of theories concerning capital and human resources. (short original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono pomiar kapitału intelektualnego i kapitału wynikającego z doświadczenia zawodowego. W pracy zawarto również próby teoretycznego ujęcia struktury kosztu kapitału ludzkiego, jakim jest model użyteczny do ewentualnego sterowania systemami płacowymi.
EN
A characteristic trait of human capital is its inseparability and the indivisibility of its components from human beings themselves. For this reason, the intellectual capital market is usually imperfect and ineffective. This is the subject of this article. Specifying the components enables modelling of the costs of human capital and research into the salary structures that account for intellectual capital. (short original abstract)
XX
W artkule omówiono kwestie związane z rachunkowością zasobów ludzkich, możliwością rejestracji informacji o tym rodzaju zasobach firmy w systemie rachunkowości oraz prezentacji tych informacji w sprawozdaniach finansowych.
XX
Zaprezentowano naturę i model kapitału w dynamicznej równowadze. Przedstawiono ocenę premii za ryzyko w różnych badaniach oraz model kapitału ludzkiego i pochodne modele płacowe.
EN
The possibility of calculating human capital and setting base salaries that would enable an employee's capital to be maintained provides a theoretical basis for developing labour accounting and human resources accounting. This is employee-oriented accounting, the main task of which is to protect human capital and create the theoretical foundations for remuneration guaranteeing the employee's capital, and thus social harmony. This is both the prerequisite and basis for developing accounting to serve the public good and to develop reports that identify value added. Current accounting practices mainly serve managers, tax authorities, and shareholders' capital invested in the company's assets. Developing and applying labour and labour cost accounting increases the balance between "capital and labour", thereby harmonising social relations to a greater extent than at present. (original abstract)
12
Content available remote Kapitał intelektualny na Ukrainie : aspekt rachunkowościowy
84%
XX
Na początku artykułu zwrócono uwagę na rozwój kapitału intelektualnego na świecie oraz dotychczasowy brak odpowiedniej uwagi, poświęconej temu zagadnieniu na Ukrainie czy w Rosji. Przedstawiono również cele rachunkowości w tzw. erze wiedzy oraz wyróżniono poziomy identyfikacji kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie.
EN
The peculiarities of the intellectual capital reflection in accounting in Ukraine have been disclosed in the article. (original abstract)
XX
W ślad za stwierdzeniem, że ludzie to kapitał, pojawia się pytanie: jak go mierzyć? W artykule omówiono dwa narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego: sprawozdanie personalne i monitor aktywów niematerialnych.
XX
Z uwagi na duże znaczenie czynnika ludzkiego w firmie, czynnik ten powinien być tak zarządzany, aby zmaksymalizował swoją wartość. Omówiono przyczyny renesansu koncepcji kwantyfikacji zasobów ludzkich: czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Przedstawiono trzy podejścia firmy w kwantyfikacji zasobów ludzkich: finansowo-niefinansowe, finansowe i niefinansowe.
XX
W systemie rachunkowości, a w szczególności w sprawozdaniach bilansowych niezbędne jest według autora określenie właściwej miary wartości zasobów ludzkich. Miara została określona jako wartość kosztów utrzymania i edukacji pracownika. Autor rozważa kwestię rozumienia kapitału, podstawowego pojęcia ekonomicznego.
EN
Accounting for not-for-profit organisations in academic literature and in practice, is confirmed by the standards established by the FASB, GASB, and AICPA and the framework concept for accounting principles issued by the FASB, in accordance with which entities and divided into profit and not-for-profit organisations. The standards in continental Europe for profit-seeking entities and private and public not-for-profit organisations have been developed on the basic of parliamentary and government regulations. (short original abstract)
16
Content available remote Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa,
84%
XX
Niniejszy artykuł stanowi próbę sformułowania teoretycznych podstaw rachunkowości wiedzy. Nie jest to kompletny wykład tej dziedziny, albowiem na obecnym etapie takim być nie może. Teoretyczna postać współczesnej rachunkowości finansowej opisywana w licznych podręcznikach oraz standardach jest wynikiem swoistego ścierania się teorii i praktyki. Rozwiązania na poziomie teoretycznym pojawiają się jako odpowiedź na potrzeby praktyki gospodarczej. Z kolei, te nowo powstałe konstrukcje teoretyczne zazwyczaj wymagają doprecyzowania w praktyce. Artykuł jest więc koncepcyjnym krokiem w nową stronę, a propozycje w nim zawarte zapewne wymagają dyskusji oraz dalszych prac. Celem artykułu jest zarysowanie rachunkowości zasobów wiedzy w takim kształcie, aby było stosunkowo jasne, że mamy do czynienia z subdyscypliną wyrastającą z tradycyjnej rachunkowości, dotychczas pozostającą poza jej zasięgiem. Rozwój tej gałęzi rachunkowości wydaje się być nieodzowny w dobie tzw. gospodarki opartej na wiedzy, a nawet po części może dynamizować jej dalszy rozwój. (fragment tekstu)
EN
The article lays down the theoretical foundations of an accounting process known as the accountancy of knowledge. This new discipline of financial accounting involves the process of communicating financial information about a knowledge-based business entityto users including shareholders and managers. The communication is generally in the form of financial statements that show in monetary terms the knowledgeresources under the control of management. Research related to the accountancy of knowledge involves the application of two methods-semiotic and axiomatic, Niemczyk says. In the semiotic method, two key terms, "knowledge" and "assets," are used. The author looks at the analogy between these terms, distinguishing the traditional narrow meaning of the term "assets" from its broad definition that also covers knowledge. The author uses the term "assets" in the broad sense-as understood in an alternative approach to the theory of economics developed by medieval Italian mathematician Luca Pacioli, known as the father of modern accounting. Niemczyk draws the following conclusions from his research: (1) the term "accountancy of knowledge" has been introduced into economics; (2) the subject matter of the accountancy of knowledge has been defined and the theoretical foundations of the process have been formulated; (3) new accounting tools and terms have been developed, such as "balance of personal knowledge," "competence assets," "intellectual capital," and "marketing assets;" (4) basic methodology has been proposed for estimating the economic value of professional experience. According to Niemczyk, the promotion of accountancy-of-knowledge standards can contribute to stimulating the development of a knowledge-based economy. A business following the principles of the accountancy of knowledge obtains a wealth of information needed for managing knowledge and key competencies, the author says. The accountancy of knowledge shows that the theory of financial accounting, despite its centuries-old tradition, remains a dynamic discipline open to new ideas.
17
Content available remote Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego
84%
XX
Przegląd osiągnięć w ramach naukowego programu badań kapitału ludzkiego pokazuje, że ta tematyka jest centralna dla ekonomii. Okazuje się, że to nie niepoznawalny człowiek, lecz mierzalny kapitał ludzki ogniskuje najważniejsze kwestie ekonomiczne. Ten program badań zwany CLM prowadzi do nowych rozwiązań praktycznych, które mogą być przedmiotem dojrzałych programów politycznych. W artykule przedstawiono zarys całościowego programu troski o rozwój kapitału ludzkiego od jego pojawienia się w rodzinie (urodzenie dziecka) do osiągnięcia przez młodego człowieka zdolności do obowiązków zawodowych i obywatelskich. (abstrakt oryginalny)
EN
A survey of results achieved in scientific research program of human capital shows that this topics are central for economics. It appears that it is not a non-cognizable human being but its human capital is focusing the most important economic agendas. This research program called CLM leads to a new practice, which could be a subject of advanced political programs. The paper presents a framework of holistic program of human capital development since a birth of a child to the time when the human being attains to ability of accomplishing professional and social duties. (original abstract)
18
Content available remote Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych
84%
XX
W artykule przedstawiono ewolucję podejść do kapitału ludzkiego na tle badań z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Rozważania oparto na przeglądzie literatury z zakresu (a) teorii kapitału ludzkiego (Schultz, Mincer, Becker), (b) neoklasycznej (Spence, Arrow, Thurow) i radykalnej (Bowles, Gintis) krytyki teorii kapitału ludzkiego, a także (c) rachunkowości zasobów ludzkich i (d) nauk o zarządzaniu. Zasadniczym wnioskiem jest stwierdzenie, że niezgodności terminologiczne towarzyszące kapitałowi ludzkiemu, a pojawiające się między przedstawicielami różnych szkół ekonomicznych, wynikają z odmiennych tradycji teoretycznych, na których badacze ci osadzili dyskusję nad tym rodzajem kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper traces the evolution of approaches to human capital in economics, finance and management. It is based on research reports focusing on: (a) the theory of human capital (Schultz, Mincer, Becker), (b) neoclassical (Spence, Arrow, Thurow) and radical (Bowles, Gintis) criticism of human capital theory, (c) human resource accounting, and (d) management. The main finding of the paper is that a terminological disagreement between proponents of various economic approaches stems from the fact that researchers sometimes use different theoretical backgrounds for studying and interpreting the human capital concept. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie dylematów związanych z pomiarem kapitału ludzkiego. Problemem w omawianym zagadnieniu może być właściwy dobór przedmiotu i metod pomiaru oraz interpretacja wyników pomiaru. W konkluzji autor wskazał na konieczność ujednolicenia założeń pomiaru kapitału ludzkiego.
EN
This article aims to highlight key issues and dilemmas connected with the measurement of human capital. People - unlike other organizational assets - are characterized by high mobility, diversity, changeability and subjectivity. That is why, although the importance of human capital is widely recognized, the process of its measurement causes numerous problems, both of methodological and practical nature. First of all a problem of what should really be measured is discussed. The idea of “human capital measurement” is not a coherent one and covers whole range of approaches from measuring human capital value as assets, correlation of HR best practices with company's results or value, to return on investment in human capital or effectiveness of human capital management. Short description of these different approaches and specific problems of measurement constitute the next part of the article. The last part of the article focuses on the issue of measurement results' interpretation. Among others the problems of credibility, objectivity, accuracy, trends and benchmarking are emphasized. (original abstract)
20
Content available remote Rachunkowość kapitału intelektualnego
84%
XX
Celem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu jest zbadanie możliwości ujęcia kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym. Koncepcja ta jest próbą sklasyfikowania oraz pomiaru zasobów niematerialnych, których wartość, według badaczy, stanowi różnica pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową danego przedsiębiorstwa. Ma więc ona na celu określenie źródła tej wartości. Opracowanie zawiera opis kapitału intelektualnego, jego składników, oraz wybranych metod wyceny zasobów niematerialnych na podstawie literatury przedmiotu. Przedstawiono również zarys koncepcyjny dalszego rozwoju badań na podstawie modelu zaproponowanego w książce Leifa Edvinnsona i Michaela S. Malone'a, propozycje wdrożenia go na grunt współczesnej rachunkowości oraz istotę kapitału intelektualnego dla współczesnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this study is to investigate the possibility of recognition of intellectual capital in financial reports. This concept is an attempt to classify and measure the intangible assets which value, according to researchers, is the difference between the book value and the market value of the company. The purpose of this work is to define the source of its value. The study contains a description of intellectual capital, its components, and selected intangible assets valuation methods based on literature. A conceptual outline of further research development based on the model proposed in the book of Leif Edvinnsona and Michael S. Malone, as well as, the proposals to implement it on the basis of modern accounting, and the importance of intellectual capital in the modern economy were also presented. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.