Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polielektrolit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Photochemical properties of the novel water soluble antenna polyelectrolyte: poly[sodium styrene sulfonate- co- (4-acryolyloxyphenyl)-10,15,20-tritolylporphyrin] (PSSS-Po) were studied. Solubilization of the various molecular probes such as pyrene or perylene in aqueous solution of the PSSS-Po proved that the polymer chain adopts a compact, pseudomicellar conformation under these conditions. The interior of the polymer pseudomicelle is significantly less polar than water. The effective quenching of fluorescence of polymeric porphyrin chromophores by sulfopropyl viologen (SPV) can be explained considering the possibility of electron transfer from the singlet excited state of Po to SPV. This has been supported by measuring the absorption spectrum of PSSS-Po / SPV system after selective irradiation of Po chromophores. The appearance of new bands, characteristic for SPV radical anion was observed.
PL
W niniejszej pracy porównano intensyfikację procesu koagulacji cząstek stałych w ściekach, wywołanego połączonym działaniem fal ultradźwiękowych i polielektrolitów, z wynikami procesu koagulacji klasycznej pod wpływem wybranych polielektrolitów. Do badań użyto standardowego układu modelowego oraz ścieków przemysłowych. Koagulacja cząstek stałych znalazła praktyczne zastosowanie w technice uzdatniania wody i jest stosowana z powodzeniem przy oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.
EN
An intensification of coagulation of solid particles in slurries caused by the joint action of ultrasonic waves and polyelectrolytes has been compared with conventional coagulation in the presence of the selected polyelectrolytes. A,standard model system and the industrial slurries have been used in the experiments. Coagulation of solid particles is widely used in water, industrial and municipal wastes treatment.
PL
Przeprowadzono procesy polimeryzacji i kopolimeryzacji akryloamidu w celu uzyskania rozpuszczalnych w wodzie polimerów akryloamidowych. Polimery i kopolimery otrzymano w procesach rodnikowych w rozpuszczalnikach. Ciężary cząsteczkowe poliakryloamidów wyznaczono metodą lepkościową, a dla kopolimerów wyznaczono graniczne liczby lepkościowe. Otrzymane rozpuszczalne w wodzie produkty wykazały dobre właściwości flokulujące i zostały zastosowane jako potencjalne flokulanty.
EN
In order to obtain water-soluble acryloamide polymers processes of acrylamide polymerisation and copolymerisation with acrylic acid and acrylonitryle have been carried out. The polymers were obtained in solution in the radical processes. Molecular weights of polyacrylamides and values of viscosity for copolymers have been calculated by means of viscosity method. Resulting water soluble products revealed good flocculating properties and were applied as prospective flocculants.
EN
Modification properties of polyelectrolytes and polyelectrolyte complexes (mixtures of polycation and polyanion) on different kinds of surfaces have been investigated in dispersion of particles or on different planar surfaces, like glass plates or wood. It was shown that the adsorption of polyelectrolytes on surfaces leads to a many applications in working fields like high solids, cationic modified particles, stable dispersions, and surfaces with well defined cationic/anionic charges or a certain hydrophilic/hydrophobic balance.
PL
Zagęszczanie i odwadnianie są procesami mającymi na celu przede wszystkim zmniejszenie objętości osadów ściekowych. Są to także procesy jednostkowe, zmieniające właściwości reologiczne osadów, które rzutują na procesy przepływu, mieszania i ruchu ciepła.
7
75%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań tworzenia powłok z reaktywnego lateksu akrylanowego, stabilizowanego wodnymi roztworami kopolimerów akrylanowych zawierających ugrupowania karboksylowe i aminowe. Badania polegały na okres leniu właściwości powłok utwartdzanych w podwyższonej temperaturze i poddanych ekspozycji zanurzeniowej w gorącej wodzie. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że kopolimer akrylanowyjest składnikiem łączącym cząstki lateksu w homogeniczną powłokę o wysokiej adhezji do podłoża szklanego i niskiej hydro-fobowości błony.
EN
The authors findings on the formation of coatings from reactive acryl latex stabilized with solutions of acrylate copolymers contg. carboxyl and amine groups are presented. The investigations depended on determining properties of coatings cured at an elevated temperature and subjected to immersion exposure to hot water. It was shown that the acrylate copolymer is the component which binds latex particles to give a homogeneous low hydrophobic coating, highly adhesive to glass base.
PL
Celem pracy było określenia wpływu dodatku soli sodowej karboksyme- tylocelulozy (NaCMC) na właściwości reologiczne roztworu skrobi ziemniaczanej. Wykazano, że wodne roztwory soli sodowej karboksymetyloce- lulozy i skrobi ziemniaczanej oraz ich mieszanin wykazują cechy płynów nienewtonowskich rozrzedzanych ścinaniem. Jednocześnie potwierdzono sugestie literaturowe, że wielkość zmian właściwości Teologicznych roztworów mieszanin różnych substancji ze skrobią w głównej mierze zależy od charakterystyki roztworu skrobi ziemniaczanej, natomiast efekt dodatków jest słabszy, co objawia się w zachowaniu wartości charakterystycznego wskaźnika płynięcia dla roztworów skrobi oraz skrobi z dodatkiem polielektrolitu.
EN
A purpose of this work was to estimate the effect of carboxymethylcellulose sodium salt (NaCMC) on rheological properties of potato starch solutions. It was shown that aqueous solutions of carboxymethylcellulose sodium salt, potato starch and their mixtures behaved like non-Newtonian shear thinning fluids. The literature suggestions, that rheological properties changes of mixed solutions are stronger dependent on the potato starch solution characteristics than on polyelectrolyte additive, was confirmed. The flow index values of potato starch solutions and their mixtures with polyelectrolyte were identical.
EN
Possibility of conditioning with cationic polymers of sludge containing oil, activated sludge and their combination was investigated. Six different polymers at concentrations from 100 to 300 ppm and 10 to 30% of activated sludge were used. Time necessary to obtain 50 ml of "clean" water was about 3 times shorter after conditining. Activated sludge used alone was not effective but helped polymer and allowed to lower polymer concentration.
10
75%
EN
The paper analyzes thermal properties of poly(sodium 4-styrenesulfonate) bound with different metal ions [Cu(II), Ni(II), Zn(II), Pb(II), Cr(III)] and in the acidic form. Solid samples of polyelectrolyte bound with different counter-ions were prepared and their mass losses in the temperature range of 25—1000 °C were recorded. TG and DTG curves were used to estimate the activation energy of thermal degradation of sulfonic groups bound with different counter-ions. For studied polyelectrolyte counter-ions, the sulfonic group thermal stability increases in the following sequence: H << Ni << Cu << Na << Zn << Pb << Cr(III).
PL
Oddziaływania polimer-metal stanowią podstawę ultrafiltracji wspomaganej polimerami (ang. polymer enhanced ultrafiltration, PEUF) — techniki separacji umożliwiającej zatrzymywanie jonów metali na membranie ultrafiltracyjnej po uprzednim związaniu ich z makrocząsteczką polimeru. Jednym z polimerów o doświadczalnie potwierdzonej skuteczności takiego działania jest poli(4-styrenosulfonian sodu) (PSSS). Przedstawiono wyniki badań termograwimetrycznych próbek poli(4-styrenosulfonianu sodu) związanego z jonami metali [Cu(II), Ni(II), Zn(II), Pb(II), Cr(III)] oraz PSSS w postaci wodorowej i sodowej. Zarejestrowano krzywe TG i DTG suszonych na powietrzu próbek PSSS w różnej postaci jonowej (rys. 1). Rozkład termiczny badanych próbek (prowadzony w atmosferze powietrza) przebiegał trójstopniowo, z wyjątkiem postaci sodowej, w przypadku której zarejestrowano 4 etapy rozkładu (tabela 1). Pierwszy etap rozkładu próbek, odnotowany do temperatury 200—300 °C, był związany z utratą wody hydratacyjnej. Kolejny etap ubytku masy wynikał z rozkładu grupy sulfonowej i występował w różnych zakresach temperatury, w zależności od postaci jonowej polimeru. Stosując 3 metody, opierając się na równaniach (1)—(5), oszacowano energię aktywacji Ea rozkładu grupy sulfonowej polielektrolitu połączonej z badanymi jonami (rys. 2—4, tabela 2). Stwierdzono wzrost stabilności termicznej grupy sulfonowej, zależny od rodzaju przeciwjonu, w kolejności: H << Ni << Cu << Na << Zn << Pb << Cr(III). Ostatni etap dekompozycji przebiegał w temp. >>500 °C i był efektem rozkładu matrycy polimerowej. Masy próbek po zakończonym procesie rozkładu wskazywały na obecność w mineralnej pozostałości siarczanów (Na, Pb) lub tlenków (Cu, Zn, Ni, Cr) metali.
EN
In this review studies on the characteristics and syntheses of water-soluble polymers are presented and discussed, which have been accomplished in the Laboratory for Polymers at the Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Cracow - during the past three decades. These polymers are divided into several classes on the basis of functional groups, i.e. high mol. wt. polyoxyethylenes (Mw > 106), cationic and anionic polyelectrolytes with emphasis upon chloro-ionenes, polyaddition products of aliphatic amines to epichlorohydrin or glycidol, poly(acrylic acid), as well as upon water-soluble copolymers synthesized from such monomers like maleic anhydride, vinyl ethers, 2-acrylamido-2-methyl-propylsulfonic acid (AMPS), acrylamide, olefines, vinylformamide, etc.. Derivatizations performed on polymers are discussed aimed at the formation of amphiphilic and amphoteric water-soluble resins. The cooperative phenomena of formation of wholly water-soluble intermacromolecular complexes are considered. Problems of exerting better control over radical polyreactions proceeding in aqueous solutions are also discussed.
PL
Dualne kondycjonowanie osadów ściekowych, oparte na dozowaniu koagulantu PIX oraz polielektrolitu, jest metodą zdobywaj akceptację eksploatatorów oczyszczani ścieków. Celem zastosowania mineralno-organicznej hybrydowej metody kondycjonowania jest poprawa efektywności usuwania wody, zwłaszcza na etapie mechanicznego odwadniania osadów przefermentowanych.
13
Content available remote Removal of Pb(II) ions by means of polyelectrolyte enhanced ultrafiltration
63%
EN
This work proposes polyelectrolyte enhanced ultrafiltration to remove Pb(II) from aqueous solutions. Model solutions containing 1-100mg Pb/dm3 were used in the research. Poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSSS), which is a water-soluble polymer containing strong cation-exchange groups, was used as a metal binding agent. The process was conducted on a polysulfone membrane with molecular weight cut-off 60 000. The main parameters determining the effectiveness of lead retention (the polyelectrolyte quantity and solution pH) were examined. High retention coefficients (>0.98) were achieved for pH > 4 and 2.5-5-fold excess of polyelectrolyte to metal. Ultrafiltration concentration of Pb(II) solution (50mg/dm3) was carried out according to the previously determined polymer/metal concentration ratio, and at optimum pH. The lead retention coefficient (R), observed during the process, was within the range of 0.98-0.99. The retentate obtained was used in the next decomplexation-ultrafiltration step (ultrafiltration at pH=1), which made possible the separation of polyelectrolyte (retentate) and the recovery of 85% of concentrated Pb ions (permeate). The residual lead, still remaining in the polymer solution, was diafiltred by a 5-fold amount of water acidified to pH=1.
PL
W pracy zaproponowano ultrafiltrację wspomaganą działaniem polielektrolitu jako metodę usuwania jonów Pb(II) z roztworów wodnych. Badania prowadzono na modelowych roztworach zawierających 1-100mg Pb/dm3. Polielektrolitem użytym do wiązania jonów ołowiu był poli(4-styrenosulfonian sodu) (PSSS), rozpuszczalny w wodzie polimer anionowy, zawierający grupy o silnych właściwościach kationowymiennych. W ultrafiltracji wykorzystano membranę polisulfonową SepaŽ CF EW (Osmonics) o rozdzielczości granicznej 60 000. Badania wstępne prowadzono stosując roztwory zawierające 1, 10 lub 100mg Pb/dm3, zmieniając stosunek molowy polimer/metal w zakresie 0,5-10 oraz pH w zakresie 1-10. Na podstawie wyznaczonych wartości współczynnika retencji metalu (R) (rys. 1) stwierdzono wysoką efektywność procesu rozdziału (R>0,98) w warunkach pH>4 i przy stosunku molowym polimer/metal wynoszącym 2,5 (1 i 10mg Pb/dm3) lub 5 (100mg Pb/dm3). Kolejny etap badań obejmował ultrafiltracyjne zatężanie roztworu o stężeniu 50mg Pb/dm3. Proces prowadzono z zachowaniem 5-krotnego nadmiaru polimeru w stosunku do metalu, przy pH=6, stosując ciśnienie 0,1MPa. W trakcie procesu, którego postęp wyrażono za pomocą współczynnika redukcji objętości (VRF), analizowano wartości stężeń metalu w retentacie (rys. 2a) i permeacie (rys. 2b) oraz określano strumień permeatu (rys. 2b), mierząc objętość permeatu uzyskaną w jednostce czasu z jednostkowej powierzchni membrany. Uzyskano wysoką efektywność procesu. Wyodrębniony retentat, o stężeniu Pb ok. 20-krotnie wyższym od stężenia roztworu wyjściowego, poddany został procesowi dekompleksowania i diafiltracji. Proces dekompleksowania-ultrafiltracji, polegający na rozbiciu połączeń polimer-metal i separacji zatężonego metalu, pozwolił na odzyskanie ok. 85% metalu (punkt VH2O/VF=0 na rys. 3), natomiast diafiltracja prowadzona 5-krotną objętością wody umożliwiła 15-krotne obniżenie stężenia metalu pozostałego w retentacie, dzięki czemu możliwe staje się odzyskanie i ponowne wykorzystanie zawartego w nim polielektrolitu.
14
Content available remote Galvanic Wastewater Treatment by Means of Anionic Polymer Enhanced Ultrafiltration
63%
EN
This work is focused on polyelectrolyte enhanced ultrafiltration as an effective heavy metal separation technique. Three types of effluents, containing Zn(II), Cu(II) and Ni(II) ions, were subjected to the separation process. Poly(sodium 4-styrenesulfonate) - PSSS, a water soluble anionic polyelectrolyte was used as a metal binding agent. Two SepaŽ CF (Osmonics) membranes: EW, made of polysulfone and a modified polyacrylonitrile membrane MW, were used in the ultrafiltration process. The preliminary UF tests were carried out on model solutions with target metal ion concentrations of 10, 100 and 250 mg dm–3. The main parameters affecting the metal retention (the polyelectrolyte quantity and solution pH) were examined. The values of pH 6 and polymer : metal concentration ratio CPSSS : CM = 7.5 : 1 (mol of mer unit per mol of metal) were selected to perform the galvanic wastewater ultrafiltration-concentration tests. Three types of wastewater containing Zn(II), Ni(II) and Cu(II) ions within the concentration range of 30÷70 mg dm–3 were used in the investigations. Very high metal retention coefficients, up to > 99%, were achieved. The retentates obtained were subjected to the decomplexation-ultrafiltration (pH = 1) and subsequent diafiltration step, which enabled partial recovery of concentrated metal ions and the polyelectrolyte. The recovered polyelectrolyte was reused toward Ni(II) ions and the high effectiveness of metal separation has been achieved.
PL
Zaprezentowano możliwość zastosowania ultrafiltracji wspomaganej działaniem polielektrolitu do separacji jonów metali z roztworów wodnych. Do badań wykorzystano roztwory modelowe o zawartości Zn(II), Cu(II) i Ni(II) w zakresie 10÷250 mg dm–3 oraz 3 rodzaje ścieków galwanicznych, z których każdy zawierał jeden z wymienionych jonów metali o stężeniu 30÷70 mg dm–3. Metale wiązano za pomocą poli(4-styrenosulfonianu sodu) - PSSS, co umożliwiało ich retencję na membranie ultrafiltracyjnej. Badania wstępne, wykonane na roztworach modelowych, miały na celu dobór głównych parametrów decydujących o efektywności procesu: stosunku stężeń polimer : metal oraz pH roztworu. Badania właściwe obejmowały ultrafiltracyjne zatężanie ścieków z zastosowaniem wybranych wartości stosunku stężeń polimer : metal (7,5 : 1) oraz pH (pH = 6). Uzyskano wysokie wartości współczynników retencji metali, powyżej 99%. Zatężone retentaty zakwaszono do pH = 1 w celu rozerwania połączeń polimer-metal oraz poddano kolejnemu procesowi ultrafiltracji z następującą po nim diafiltracją, co umożliwiło częściowy odzysk zatężonych metali oraz polielektrolitu. Zregenerowany polimer, po korekcie pH, został ponownie wykorzystany w procesie separacji jonów Ni(II), a obserwowane rezultaty nie odbiegały od wyników uzyskanych przy użyciu polimeru świeżego.
15
Content available remote Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne z polielektrolitem
63%
PL
W ramach pracy dokonano optymalizacji warunków osadzania cienkich warstw polimerowych oraz składu chemicznego nanoszonych roztworów. Zbadano możliwość zastąpienia ciekłego elektrolitu w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym cienką warstwą materiału polimerowego przewodzącego prąd elektryczny. Wytworzono i zbadano serię barwnikowych ogniw fotowoltaicznych o następującej budowie: ITO/TiO2/barwnik/warstwa aktywna/Al oraz standardowe ogniwa barwnikowe DSSC z ciekłym elektrolitem. Wykazano, że w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym ciekły elektrolit można zastąpić cienką warstwą materiału polimerowego z dodatkiem jodku potasu.
EN
The deposition conditions of polymer thin film and the solutions chemical composition were optimized. The possibility of replacing a liquid electrolyte in a photovoltaic cell with a thin film of an electrically conductive polymeric material was investigated. A series of solar photovoltaic cells with the following structure: ITO/TiO2/dye/active layer/Al and standard DSSC with liquid electrolyte was prepared and tested. It has been shown that in a DSSC the liquid electrolyte can be replaced by a thin film of a polymeric material dopped potassium iodide.
16
Content available remote Galvanic Wastewater Treatment by Means of Anionic Polymer Enhanced Ultrafiltration
63%
EN
This work is focused on polyelectrolyte enhanced ultrafiltration as an effective heavy metal separation technique. Three types of effluents, containing Zn(II), Cu(II) and Ni(II) ions, were subjected to the separation process. Poly(sodium 4-styrenesulfonate) - PSSS, a water soluble anionic polyelectrolyte was used as a metal binding agent. Two Sepa® CF (Osmonics) membranes: EW, made of polysulfone and a modified polyacrylonitrile membrane MW, were used in the ultrafiltration process. The preliminary UF tests were carried out on model solutions with target metal ion concentrations of 10, 100 and 250 mg dm-3. The main parameters affecting the metal retention (the polyelectrolyte quantity and solution pH) were examined. The values of pH 6 and polymer : metal concentration ratio CPSSS : CM = 7.5 : 1 (mol of mer unit per mol of metal) were selected to perform the galvanic wastewater ultrafiltration-concentration tests. Three types of wastewater containing Zn(II), Ni(II) and Cu(II) ions within the concentration range of 30÷70 mg dm-3 were used in the investigations. Very high metal retention coefficients, up to > 99%, were achieved. The retentates obtained were subjected to the decomplexation-ultrafiltration (pH = 1) and subsequent diafiltration step, which enabled partial recovery of concentrated metal ions and the polyelectrolyte. The recovered polyelectrolyte was reused toward Ni(II) ions and the high effectiveness of metal separation has been achieved.
PL
Zaprezentowano możliwość zastosowania ultrafiltracji wspomaganej działaniem polielektrolitu do separacji jonów metali z roztworów wodnych. Do badań wykorzystano roztwory modelowe o zawartości Zn(II), Cu(II) i Ni(II) w zakresie 10÷250 mg dm-3 oraz 3 rodzaje ścieków galwanicznych, z których każdy zawierał jeden z wymienionych jonów metali o stężeniu 30÷70 mg dm-3. Metale wiązano za pomocą poli(4-styrenosulfonianu sodu) - PSSS, co umożliwiało ich retencję na membranie ultrafiltracyjnej. Badania wstępne, wykonane na roztworach modelowych, miały na celu dobór głównych parametrów decydujących o efektywności procesu: stosunku stężeń polimer : metal oraz pH roztworu. Badania właściwe obejmowały ultrafiltracyjne zatężanie ścieków z zastosowaniem wybranych wartości stosunku stężeń polimer : metal (7,5 : 1) oraz pH (pH = 6). Uzyskano wysokie wartości współczynników retencji metali, powyżej 99%. Zatężone retentaty zakwaszono do pH = 1 w celu rozerwania połączeń polimer-metal oraz poddano kolejnemu procesowi ultrafiltracji z następującą po nim diafiltracją, co umożliwiło częściowy odzysk zatężonych metali oraz polielektrolitu. Zregenerowany polimer, po korekcie pH, został ponownie wykorzystany w procesie separacji jonów Ni(II), a obserwowane rezultaty nie odbiegały od wyników uzyskanych przy użyciu polimeru świeżego.
EN
This work shows the tests of electrochemical properties and the coagulation stability of water solutions of the polyelectrolytes, which were the copolymers of acrylic or metacrylic acid with acrylic or metacrylic amide. We determined: equivalent conductivity, limiting viscosity number, degree and constants of the molecule association, polarization value and anode potential. We examined behaviors of the poly-electrolyte solutions during the electrophoretic process, which were carried out with different voltage values. We found the relations which results from the charge transfer through the polyelectrolyte solution. Performed with water solution of ferric nitrate, the coagulation tests confirmed destruction of the associated molecules of the polyelectrolyte during the current passage and also creation of the micelle structures with non-ionic olygomers.
PL
Badania dotyczyły wpływu nieorganicznego koagulantu i polielektrolitu oraz łącznego działania tych dwóch związków chemicznych na przefermentowane i nadźwiękawiane osady. Nadźwiękawianie osadów ściekowych prowadzono w warunkach statycznych, w stałej objętości próbki wynoszącej 400 ml. Do nadźwiękawiania prób zastosowano mikroprocesorowy dezintegrator ultradźwiękowy Sonics VC750 o częstotliwości 20 kHz i amplitudzie 15.25 μm. Zmienną procesu nadźwiękawiania był czas dezintegracji wynoszący t = 60, 120, 180 sekund. Do kondycjonowania osadów wykorzystano: koagulant PIX 123 oraz polielektrolit Zetag 8160. Na podstawie testu CSK dobrano dawki PIX-u 123 oraz dawki polielektrolitu Zetag 8160. Badania wykazały, że zastosowanie oddzielne PIX-u 123 i Zetagu 8160 oraz łącznego ich działania powoduje spadek wartości CSK. W przypadku osadów nienadźwiękawianych preparowanych Zetagiem 8160 lub PIX-em 123 lepszy efekt spadku wartości CSK uzyskano dla Zetagu 8160. Natomiast w przypadku osadów nadźwiękawianych lepszy efekt dało zastosowanie PIX-u 123. Ponadto połączone działanie nieorganicznego koagulantu i polielektrolitu pozwoliło na zmniejszenie ChZT w wodach nadosadowych, jednak najlepsze wyniki uzyskano dla osadów preparowanych tylko PIX-em 123. Najmniej skuteczny okazał się polielektrolit Zetag 8160.
EN
The article presents the results of research on the impact of inorganic coagulants and poly-electrolytes and their common action on sonicated digested sludge. Sonication of sludge samples was carried out under static conditions for 60, 120 and 180 seconds. The ultrasonic wave of f = 20 kHz and two different amplitudes of A = 15.25 μm was used in tests. The coagulant PIX123 and the polyelectrolyte Zetag 8160 were used for conditioning. On the basis of CST test the doses of chemical reagents were chosen for conditioning. The results showed the effect of application of the PIX123 and Zetag 8160 and their combination on non-sonicated and sonicated sludge. The lowest CST was achieved for non-sonicated sludge while polyelectrolyte was applied. For sonicated sludge better results were achieved when PIX123 was used. The combination of coagulant and polyelectrolyte allowed to achieve COD reduction, but the best results were achieved for sludge prepared by PIX123. The application of Zetag8160 in this case was not satisfactory.
20
63%
PL
Przedstawiono badania dotyczące możliwości zastosowania pola ultradźwiękowego jako czynnika wspomagającego usuwanie wody z osadów ściekowych. Stanowią one cześć szerszego programu badawczego i dotyczą kondycjonowania osadów przed odwadnianiem. Sposób ten polega na stosowaniu samego polielektrolitu, a także polielektrolitu po ultradźwiękowej modyfikacji. Stosowane obecnie środki chemiczne do kondycjonowania osadów ściekowych mogą przenikać do wody i gleby, stwarzając tym samym zagrożenie dla środowiska. Pole ultradźwiękowe, jako czynnik fizyczny, nie stanowi takiego zagrożenia. Dotychczasowe badania potwierdziły, iż działanie pola ultradźwiękowego na polielektrolity, które są następnie stosowane w procesie kondycjonowania osadów przed ich mechanicznym odwadnianiem, wpływa korzystnie na niektóre parametry procesu. Jednocześnie stosowanie pola ultradźwiękowego do związków wielkocząsteczkowych może wywoływać zmiany w ich budowie. Artykuł przedstawia zależność pomiędzy strukturą osadów preparowanych samym polielektrolitem, a także polielektrolitem po procesie nadźwiekawiania. Badano osady przefermentowane, trudno odwadnialne. Określono zmiany parametrów odwadniania osadów w procesie odwirowania, kondycjonowanych w opisany wyżej sposób. Do badań wstępnych wytypowano kilka polielektrolitów o kationowym działaniu, takich jak: Renfloc 25489, Praestol 859 BC oraz Zetag 92. Następnie został wybrany tylko Renfloc produkowany przez włoską firmę Renta! Colloids. Najwłaściwszą dawkę polielektrolitu oraz czas nadźwiekawiania ustalono na podstawie pomiaru czasu ssania kapilarnego (CSK). Do nadźwiekawiania stosowano dezintegrator UD-20 ("TECHPAN" Warszawa) o częstotliwości 22 kHz i amplitudzie drgań 8 žm. Czas nadźwiekawiania polielektrolitu wynosił kilka sekund. Próby osadów odwadniano w laboratoryjnej wirówce MPW-340 o działaniu okresowym, z regulatorem prędkości i czasu wirowania. Odwirowanie prowadzono dla 1500, 3000 i 4500 obr/min i czasu wirowania 5 min w celu określenia uwodnienia końcowego osadów oraz ich stopnia rozdziału. Dodatkowym kryterium oceny zmian struktury osadów i polielektrolitu była analiza mikroskopowa. Przeprowadzone badania stanowiły podstawę do poszukiwania zależności pomiędzy parametrami odwadnianych osadów oraz ich makrostrukturą.
EN
In the paper, studies of the possibility of using ultrasonic field as an agent for the removal of water from sewage sludges were presented. This is a part of larger research program which concentrates on the way of sewage sludges conditioning before dewatering with polyelectrolyte alone and after ultrasonic field modification. Chemical compounds used as agents for sludges preparation prior to dewatering can penetrate water and soil, and pollute the environment. Ultrasonic field, as physical method is not hazardous to environment. To-date investigations confirmed that the action of ultrasonic field on polyelectrolytes, which are then used for sludges preparation to mechanical dewatering, causes beneficial changes of process parameters. Moreover, the application of ultrasonic field can modify multimolecular polymers. This paper shows the relationship between sludges structure after preparation using only polyelectrolytes and using polyelectrolytes after sound amplification. Tests presented here focused on digested and difficult dewatered sludges. Attemps were made to determine centrifugation parameters variations for sludges conditioned by this method. After preliminary tests of some types of polyelectrolytes, i.e. Renfloc 25489, Praestol 859 BC and Zetag 92 only Renfloc 25489 (produced by Rental Colloids, Italy) was selected as the most advantageous for further investigations. The optimum dose of polyelectrolyte and the time of sound amplification were determined based on the capillary suction time (CST). An ultrasonic disintegrator UD-20 with a "Sandwich" concentrator (,,TECHPAN" Warszawa) was used as the ultrasonic source, with frequency of 22 kHz and amplitude 8 žm. Time of polyelectrolyte sonification was several seconds. Dewatering of sludges samples was carried out using the laboratory centrifuge MPW-340 with speed and time regulator of centrifugation process. Final hydration and degree of separation after centrifugation were determined. The microscopic analysis was an additional criterion of evaluation changes in the sludges and polyelectrolyte structure. Some changes in sludges characteristics achieved after this conditioning and the effects of dewatering were also discussed. During the experiments the correlation between sludges parameters after dewatering and changes of their structure was considered. Based on the tests results it was noticed that after centrifugation process the final hydration value of sludges from Częstochowa sewage treatment plant was lower about 2.5% in relation to not prepared sludges. For sludges conditioned with polyelectrolyte after sonification the decrease of final hydration was 4.5% by comparison with not prepared sludges. Changes of characteristic parameters after centrifugation for sludges from Dziaioszyn sewage treatment plant were similar. It was also observed steady, but not very high increase of sludges dry matter after centrifugation process. The eluates after dewatering were more clear after conditioning with sonificated polyelectrolyte. The degree of separation was better after the coagulant dosage in every case. At the same time the microscopic observation of sludges and polyelectrolytes structure was conducted. The ultrasonic field influence on this multimolecular compounds was confirmed. According to other authors, ultrasounds may cause two kinds of opposite phenomena-polymerization of monomers and depolimerization of macromolecules on the other hand. The tests were carried out on sludges that formed complicated multi-component, multi-phase and polydis-persive systems. However, the obtained results confirm the validity of using an ultrasonic wave for sewage sludges conditioning. The modification of high-molecular polymers by using an ultrasonic field can bring about desired effects in the form of improved parameters of sludges dewatering. Properly selected sonification time, as determined individually for each polyelectrolyte, is important.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.