Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1942

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 98 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Culture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 98 next fast forward last
1
Content available remote KULTURA: Metafora i kultura
100%
PL
Podstawą treści artykułu jest związek pomiędzy metaforą i kulturą. Z jednej strony, metafora jest zjawiskiem kultury i pojawia się w języku poetyckim. Z drugiej strony, metafora mogłaby być traktowana jako model kultury. Autor analizuje teorię metafory Ricoeura w kontekście krytyki kultury w sensie ogólnym i poetyki filozoficznej w szczególności. Filozoficzne podejście do metafory zakłada, że poetyka filozoficzna mogłaby być zaczerpnięta z poetyckich aspiracji Arystotelesa zawartych w jego Poetyce. Analizując zagadnienia kultury współczesnej, autor odwołuje się do J. Baudrillarda, T.S. Eliota i litewskiego filozofa A. Šliogerisa. Autor podkreśla etyczne aspekty metafory, odwołując się również do E. Levinasa. Artykuł jest prezentacją monografii autora Poetyka filozoficzna, opublikowanej w języku litewskim (2006).
2
Content available remote CULTURE: Metaphor and Culture
100%
EN
The article deals with the relationship between metaphor and culture. On the one hand, metaphor is a phenomenon of culture and emerges in poetical language. On the other hand, metaphor could be treated as a model of culture. The author analyses Ricoeur’s theory of metaphor in the context of culture’s criticism in general and of philosophical poetics in particular. The philosophical approach towards metaphor presupposes that philosophical poetics could be derived from Aristotle’s poetical aspirations in his Poetics. Analysing the questions of contemporary culture the author refers to J. Baudrillard, T.S. Eliot and Lithuanian philosopher A. Šliogeris. The author stresses the ethical aspects of metaphor referring as well to E. Levinas. The article is a presentation of the author’s monograph Philosophical Poetics published in Lithuanian (2006).
3
Content available CULTURAL PROBLEMS IN ORGANIZATIONS
63%
EN
Culture includes organization values, visions, norms, working language, systems, symbols, beliefs, and habits. It is also the pattern of such collective behaviour and assumptions that are taught to new organizational members as a way of perceiving, and even thinking and feeling. Organizational culture affects the way people and groups interact with each other, with clients, and with stakeholders. Workplace diversity is an issue which is focused on differences and similarities that people bring to an organization. It is usually defined broadly to include dimensions beyond those specified legally in equal opportunity and affirmative action for non-discrimination status. Diversity is often inter-preted to include dimensions which influence the identities and perspec-tives that people bring, such as a profession, education, parental status and geographic location. People from different cultures in the world find themselves interacting and working with individuals and groups from other cultures, operating and communicating according to differing sets of cultural norms, values, and communication styles. Consequently, researchers and global leadership practitioners stress a heightened need for understanding other cultures and their people, finding possible issues and what factors show potential to impede effective communication within an organization characterized by cultural diversity.
4
Content available remote Izvestnye posetiteli i urožency goroda Polocka
63%
XX
W artykule przedstawiono sławne postacie pochodzące z najstarszego, historycznego i kulturalnego centrum Białorusi, miasta Połock.
XX
Artykuł omawia następujące zagadnienia: sektor nadawczy, produkcja telewizyjna, europejski przemysł filmowy, dystrybucja filmów video. Ponadto omówiono ekonomiczne aspekty rozwoju sektora audiowizualnego we Wspólnocie Europejskiej.
6
Content available remote Z początków muzyczno-estetycznego myślenia na Słowacji w XVIII i XIX wieku
63%
EN
The paper presents consideration of early manifestations of musical aesthetic thinking in the 18th and the 19th century in Slovakia. In the creative environment of Slovak scholars and musicians, Aesthetics of music here acts as intuitively developed science. We can draw conclusions from musical theoretical treatises and compendia, musician's statements of the period, general work on aesthetics or form another text (e. g. history of theatre, linguistic work). The paper focuses on the work of A. Bernolák, M. Greguš, J. L. Bella. (original abstract)
XX
Artykuł przybliża zagadnienia chińskiej polityki językowej, dotyczącej zarówno obszaru Chińskiej Republiki Ludowej, jak i areny międzynarodowej - szlaku Inicjatywy Pasa i Drogi. Ukazano m.in. trzy nurty postrzegania perspektywy harmonii językowej, w zależności od punktu widzenia danej strony: Chin jako państwa, Chińczyków przynależących do mniejszości etnicznych oraz obcokrajowców o nie-chińskim pochodzeniu. Celem tekstu jest scharakteryzowanie perspektywy harmonii językowej z punktu widzenia krajów zaangażowanych w inicjatywę Pasa i Drogi.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of Chinese language policy concerning both the area of the People's Republic of China and the international arena - the Belt and Road Initiative route. It shows, among others three trends in the perception of the perspective of linguistic harmony, depending on the point of view of a given party: China as a state, Chinese belonging to ethnic minorities, and foreigners of non-Chinese origin. The text aims to characterize the linguistic harmony perspective from the point of view of the countries involved in the Belt and Road initiative.(original abstract)
XX
Niezależnie od dyskusji nad nauka. mi ścisłymi, warto zastanowić się, jak nauki społeczne (w tym zarządzanie) odnoszą się do rzeczywistości. szczególności czy badania kulturowe opierają się na odkrywaniu pewnych ukrytych praw i zależności, czy też raczej na tworzeniu pewnego wyobrażenia o kulturze, uprawomocnionego przede wszystkim nie autorytetem "rzeczywistości" (uosabianym przez teoretycznie obiektywnego badacza), a autorytetem uczestników kultury. W dużym stopniu dyskusja ta opiera się o szerszą dysputę o zasadność tez społecznego konstruktywizmu i symbolicznego interakcjonizmu. Ponieważ w naukach o zarządzaniu, a zwłaszcza menedżerskiej literaturze popularnej, dość rozpowszechniony jest pogląd, iż kultura podlegać może badaniu i analizie na sposób podobny do badania procesów fizycznych, w niniejszym artykule przedstawiony będzie pogląd alternatywny. (fragment tekstu)
9
Content available remote Recepcja kultury obcej przez Polki tworzące małżeństwa binacjonalne
51%
EN
Today, in the era of post-modernity, the ethnically, racially, religiously, culturally or nationally mixed marriages are more and more frequent phenomenon, contributing to the emergence of new types of cultural identity. Nationally mixed marriages (binational) define a new cultural quality when they do not concern only individuals, but when they become a phenomenon which is statistically frequent, and even dominant in a broader social context. Mixed marriages represented 1.78% (3,367) of the total number of marriages contracted in Poland. The statistics shows that binational marriages in today's Europe have a tendency to increase. This article shows how people creating such compounds perceive the culture of their partners which is different from their own culture(original abstract)
XX
Znana z mediów estetyka wizerunku, określana mianem "japońskiego stylu", na Zachodzie koncentruje się w głównej mierze na płci żeńskiej. W zachodniej literaturze niewiele treści traktuje natomiast o japońskim mężczyźnie w kontekście jego podejścia wobec świadomego wizerunku. Celem tego artykułu jest uzupełnienie informacji na temat społeczno-ekonomicznej korelacji między japońską gospodarką, rynkiem mody a ewolucją wizerunku japońskiego mężczyzny, w tym jego poglądem na męskość i płeć, w oparciu o profil japońskich magazynów męskich o modzie. W artykule przedstawiono sześć różnych stylów mody charakterystycznych dla metropolii w Japonii, ich cechy, tło i rozwój, podkreślając związki z pewnym stylem życia i wydarzeniami społeczno-gospodarczymi, czego wynikiem jest pojawienie się̨ nowego wzoru męskości sōshoku danshi. Wymagania i potrzeby dotyczące tego wzoru są analizowane, biorąc pod uwagę̨ jego status na rynku konsumenckim i w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)
EN
Visual aesthetics represented in Western media by the name of "Japanese style", is presented from the point of view of women's fashion, especially in the realm of pop-culture. The resources available for non-Japanese reader rarely raise the subject of Japanese men's fashion in the context of giving voice to self-expression by means of style and clothing. The aim of this paper is to supplement the information on the socio-economic correlation between the Japanese economy, fashion market, and self-expression of Japanese men, including their views on masculinity and gender, based on the profile of Japanese men's fashion magazines readers. The paper presents six different fashion styles indigenous to metropolitan Japan, their characteristics, background and development, emphasizing the connections to certain lifestyle and socio-economic occurrences, resulting in an emergence of a new pattern in masculinity - the herbivorous man, whose requirements and needs are analyzed considering his status in the consumer market and society. (original abstract)
XX
W języku potocznym i codziennej komunikacji, a także w narracji publicystycznej pojęcie kultury ma swoje utrwalone miejsce oraz jest używane z godną podziwu pewnością co do jego znaczenia. Z jednej strony jest tradycyjnie kojarzone z takimi dziedzinami, jak sztuka, teatr, literatura, muzyka itp., stanowiąc część kultury symbolicznej o względnej autonomii i ekskluzywności, z drugiej zaś, jest swobodnie odnoszone do najrozmaitszych w swym charakterze innych obszarów i sfer. W ten sposób obok kultury artystycznej istnieje np. kultura materialna, kultura życia codziennego, a także pracy i wypoczynku, kultura korporacyjna, fizyczna, polityczna, osobista, czy popularna, a od czasu do czasu odżywa nawet sięgająca starożytności kultura agrarna. Nie sposób oprzeć się refleksji, że mamy do czynienia z terminem nadużywanym, wykorzystywanym w najrozmaitszych kontekstach i odniesieniach, a w efekcie do cna wyeksploatowanym. Z pojęciem, które z biegiem czasu stawało się coraz bardziej mgliste i wieloznaczne, amorficzne i rozmyte - pojęciem o niejasnej treści i nieokreślonym zakresie. W konsekwencji kultura utraciła swoją tożsamość, zakładając, że kiedykolwiek ją posiadała, co nie jest pewne nie tylko w odniesieniu do wspomnianych obszarów i stylów komunikacji. Stała się pojęciem otwartym, niedefiniowalnym za pomocą tylko jej właściwych, swoistych dystynkcji znaczeniowych, umożliwiających określenie jej treści i wytyczenie granic oddzielających ją od innych dziedzin, tzn. od "nie-kultury". (fragment tekstu)
EN
Age grade system has played significant roles in the development of the communities in Nigeria before, during and after colonialism. The paper examines the role and duties of the age grade system in the Auchi Kingdom in Etsako West Local Government Area of Edo State in Nigeria. The paper argues that the cultural bond and unity of purpose of the members of the age grades makes them a veritable tool for transformation of their community, preservation of their culture and tackling security challenges. This is because the age grades know their community more than out-siders. There are quite several socio-cultural indigenous practices such as female circumcision, idol worshipping, slavery etc. that have been abolished. The study, therefore, concludes that age grade system among the Auchi people is a system that must not be disbanded for its contributions in economic and socio-cultural spheres of the Auchi Kingdom which has remained unquantifiable.
13
Content available remote Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce
51%
XX
W artykule, na podstawie studiów literatury przedmiotu, przedstawiono koncepcję turystyki kreatywnej i model jej biznesu. Problematykę tę umieszczono w szerszym kontekście zmian związanych z globalizacją i rozwojem nowych technologii, które mają wpływ na współczesne postrzeganie kultury, zachowania konsumentów, uczestnictwo w kulturze i turystyce kulturowej. Stanowią one ważne przesłanki dla współczesnej interpretacji oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kreatywnej. Wskazano także możliwości i warunki rozwoju turystyki kreatywnej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the concept of creative tourism and its business model, based on the study of relevant scholarship. This issue is situated within a broader framework of changes related to globalisation and development of new technologies, which influence the present-day perception of culture, consumer behaviour and participation in culture. These are important premises for present-day interpretation and development of cultural tourism, including creative tourism. The paper also points out opportunities and conditions of development of creative tourism in Poland.(original abstract)
14
Content available remote Aspekty kulturowe międzynarodowego biznesu na przykładzie negocjacji handlowych
51%
XX
Komunikowanie w międzynarodowym otoczeniu biznesowym jest uwarunkowane kulturowo. Świadomość różnic kulturowych jest absolutnie konieczna, jeśli chcemy odnieść sukces w biznesie. Wiedza ta jest niezbędnym atrybutem w trakcie spotkań i negocjacji handlowych z partnerami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych. Znani badacze kultury tacy jak Richard Gesteland czy Geert Hofstede przedstawili swoje klasyfikacje kultur, dzięki którym można zdefiniować i opisać większość kulturowych aspektów międzynarodowego biznesu. Zatem zanim przystąpimy do negocjacji z zagranicznym partnerem biznesowym, warto dowiedzieć się, jakie tradycje, zwyczaje, normy i zasady obowiązują w jego kręgu kulturowym, gdyż brak tej wiedzy może doprowadzić do nieporozumień i konfliktów, a w konsekwencji możemy stracić możliwość podpisania umowy.(abstrakt oryginalny)
15
Content available remote Pisarz, fotograf, człowiek myślący. Obrazo-książki Mirosława Sośnickiego
51%
EN
In the first part of the article, the author analyzes the new genre, which are imagine-books, from the point of view of genology. She also cites a few details about Mirosław Sośnicki's biography and remaining works. Then, she analyzes the imagine-books examining both the text and imagines. In the final part of the article, she presents the conclusions. (original abstract)
XX
Nikołaj Stankiewicz należy do najbardziej znaczących i jednocześnie najbardziej intrygujących postaci rosyjskiej kultury pierwszej połowy XIX wieku. Trudno sobie wyobrazić jej historię bez osobnego rozdziału poświęconego jego osobie i omówieniu wpływu, jaki wywarł na umysły swych współczesnych. To przecież jego nazwiskiem rozpoczyna się "wspaniałe dziesięciolecie" rosyjskiej kultury - przełom lat trzydziestych i czterdziestych XIX w. (fragment tekstu)
EN
The article is devoted to N. Stankevich, a poet and a philosopher, one of the most significant figures of the "felicitous decade" of the Russian culture at the turn of the thirties and the fortieth of the 19th century. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie zawiera najważniejsze informacje o mniejszości łemkowskiej, zarówno o opisywanej grupie, jak i o historycznym regionie, w którym żyją. Tekst ma posłużyć głównie zainteresowanym nauczycielom geografii, by mogli poszerzać i uzupełniać własną wiedzę. Autorka ma również nadzieję, że opracowanie zainspiruje pedagogów do podejmowania tematu Łemków w dyskusjach podczas prowadzonych lekcji oraz wybierania destynacji ćwiczeń terenowych z zakresu geografii społecznej. Artykuł odpowiada na pytania: Kim są Łemkowie? Gdzie współcześnie mieszkają w Polsce i na świecie? Czym charakteryzuje się ich kultura? Jaką wyznają religię? Jakim językiem mówią? oraz Którzy Łemkowie są powszechnie znani w kulturze oraz w nauce polskiej i światowej?(abstrakt oryginalny)
EN
This elaboration cites in the most accurate way the most important information about Lemkos minority. The author, who is both a practicing geography teacher and a Lemkos, wants to easily provide the most important facts, both about the described group and the historical region in which they live. The elaboration is to be used mainly by interested geography teachers, so that they can expand and supplement their own knowledge. The author also hopes that the study will inspire teachers to take up the topic of Lemkos in discussions during the lessons and selecting destinations for field exercises in the field of social geography. The article answers the questions: Who are the Lemkos? Where do they live today in Poland and in the world? What characterizes their culture? What religion do they profess? What language do they speak? and Which Lemkos are widely known in Polish and world culture and science?(original abstract)
XX
Artykuł opisuje dyskusje, które miały miejsce podczas IV Konferencji CEENELS (Moskwa, 14-15 czerwca 2019). Celem konferencji była analiza zagadnienia innowacyjności w zakresie prawa w Europie Środkowo-Wschodniej. Temat ten został wybrany jako kontynuacja poprzednich konferencji CEENELS. Organizatorzy chcieli podważyć powszechne przekonanie, że w kulturze prawnej Europy Środkowo-Wschodniej brakuje oryginalnych oraz nowatorskich koncepcji i pomysłów. Nawet jeśli konferencja nie przyniosła definitywnej odpowiedzi na temat charakteru kultury prawnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to pokazała, że region ten jest nie tylko terytorium przeszczepów prawnych i recepcji idei, koncepcji i instytucji prawnych, tworzonych w Europie Zachodniej lub USA. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the debates which took place during the 4th Annual CEENELS Conference (Moscow, 14-15 June 2019). The aim of the conference was to analyse the issue of legal innovativeness in Central and Eastern Europe, the topic which was chosen as a continuation of previous CEENELS conferences. The organizers wanted to challenge the widespread belief that the legal culture of Central and Eastern Europe lacks original and innovative concepts and ideas. Even if the conference did not bring a definitive answer about the character of Central and Eastern European countries' legal culture, it showed that the region is not only a territory of legal transplants and reception of legal ideas, concepts and institutions, created in Western Europe or the US.(original abstract)
EN
This paper addresses the little studied area of Slovak music and its influence from "above": the aesthetic theory (dogmatic aesthetics) created out of the political demands placed on art in the 1950s and 60s. In this relatively short 'Socialist building' period, music as both an adornment of the regime and an ideological tool was promoted in accordance with Lenin's reflection theory and Zhdanov's normative aesthetics using rules, prohibitions and dogma. Fortunately, however, the mission to build and entrench socialism was never fulfilled.(original abstract)
20
Content available remote Uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce
51%
XX
Cel - Celem rozważań jest analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej artystów i twórców w Polsce ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy zatrudnienia oraz zaplecze socjalne. Metoda badań - Artykuł ma charakter przeglądu różnych źródeł historycznych przedstawiających sytuację i uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce od 2010 r. W artykule zastosowano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu rynku pracy artystów i twórców oraz ich finansowania. Wnioski - Sektor kultury, a tym samym artyści i twórcy będący na rynku pracy w Polsce stanowią nie tylko ważną grupę społeczną, ale także ważny element gospodarki. Finansowanie twórców i artystów w Polsce wydaje się, że nie jest wystarczające, zważywszy na ich wkład w gospodarkę kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the considerations is to analyze the financial and economic situation of artists and creators in Poland, paying particular attention to the forms of employment and welfare measuress. Research method - The article is a review of various historical sources presenting the situation and determinants of financing creators and artists in Poland since 2010. The article uses a critical analysis of the literature on the subject of the labor market of artists and creators and their financing. Results - The cultural sector, and thus artists and creators who are on the labor market in Poland, are not only an important social group, but also an important element of the economy. Funding creators and artists in Poland seems to be insufficient, considering their contribution to the country's economy. (original abstract)
first rewind previous Strona / 98 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.