Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na powstającą ilość odpadów ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych można zaliczyć: stopień rozwoju i stopę życiową ludności danego kraju, zwyczaje i poziom kultury mieszkańców, standard wyposażenia mieszkań w instalacje komunalne, rodzaj i wielkość jednostki osiedleńczej, w tym zabudowy. Ilość powstawania odpadów maleje począwszy od intensywnej zabudowy miejskiej, z centralnymi obszarami obsługi i nowoczesnymi osiedlami mieszkaniowymi poprzez dzielnice peryferyjne o rozluźnionej zabudowie, aż po tereny wiejskie. Celem określenia ilości odpadów komunalnych z budownictwa jednorodzinnego w Białymstoku przeprowadzono badania objętościowych i wagowych wskaźników nagromadzenia odpadów na wytypowanych trzech trasach pomiarowych zgodnie z obowiązującą metodyką.
EN
There are many factors effects on the quantity of wastes. The most important are: degree of development and quality of human life, standards of fitting with installation, character of the city and quantity of inhabitants, character of residential areas. The quantity of municipal wastes is going down from big housing estates through individual houses area to rural areas outside the city. The researches in quantity wastes factors -mass and volume were done in chosen measurement routes due to obligatory methodic. The obtained results were compared with data and results of researches from 1991.
3
Content available remote Wpływ selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ich skład morfologiczny
100%
PL
Selektywna zbiórka odpadów stanowi nieodzowny element gospodarki odpadami. Najczęściej polega ona na wyodrębnieniu z masy odpadów surowców wtórnych. Są to papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne - rzadziej natomiast tekstylia. Celowość prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nie zawsze potwierdzona jest korzyściami ekonomicznymi, natomiast w trakcie jej realizacji, szczególnie w dzielnicach wielorodzinnych widoczna jest zmiana składu morfologicznego odpadów w stosunku do terenu nie objętego takimi działaniami. W pracy przedstawiono zmiany składu morfologicznego odpadów w trakcie trwania selektywnej zbiórki odpadów w dzielnicy Słoneczny Stok w Białymstoku.
EN
Selective municipal wastes collection is a necessary element of wastes treatment process. Usually its concentrating on isolating secondary materials: paper, glass, PCV, more rarely textiles. Sometimes selective collection is not purposeful from economic point of view but we can observe some changes in morphology of wastes in big housing estates compare with areas without it. The paper presents changes in wastes morphology during selective collection in one of the biggest estate in Bialystok.
PL
W zdecydowanej większości wypadków wody infiltracyjne są uzdatniane w układzie technologicznym obejmującym procesy napowietrzania, filtracji pospiesznej i dezynfekcji. Znaczny poziom zanieczyszczenia ujmowanych wód powoduje problemy podczas uzdatniana metodami klasycznymi wobec powyższego wysunięto tezę o możliwym zastosowaniu układu hybrydowego do jej oczyszczania. Jednym z proponowanych rozwiązań jest połączenie procesów: ozonowania wstępnego i odwróconej osmozy (RO) do uzdatniania wody infiltracyjnej. Ideą zastosowanego połączenia było osiągnięcie większej efektywności w porównaniu z procesami składowymi. Wodę infiltracyjną po ozonowaniu pobierano ze stacji uzdatniania, a następnie poddawano procesowi odwróconej osmozy. Ochrona systemu membranowego przed foulingiem zostało dokonana przez ozonowanie wstępne. Układ do odwróconej osmozy pracował w układzie ciągłym z częściową recyrkulacją koncentratu. Prowadzone badania pozwoliły stwierdzić, iż połączenie filtracji w gruncie, wstępnego ozonowania i odwróconej osmozy daje możliwość uzyskania wody o stałej jakości bez względu na poziom zanieczyszczeń. Pozwala uniknąć produktów rozpadu substancji humusowych i ochrony membrany przed foulingiem. Zasadniczym celem prezentowanej pracy było wykazanie skuteczności oczyszczania wody infiltracyjnej do celów komunalnych przy zastosowaniu układu hybrydowego, określenie wpływu ozonowania wstępnego na pracę membrany, wielkość objętościowego strumienia permeatu i skuteczność usuwania zanieczyszczeń.
EN
Due to various problems that occur during treatment the water containing significant amounts of humus substances, using classical methods, the thesis on possibility to apply the hybrid system to its purification has been proposed. The purpose of the combination was to achieve higher efficiency as compared to component processes. Studies allowed for finding that combining filtration in a ground, preliminary ozonization and reverse osmosis gives a possibility to get water of a constant quality, regardless the indices oscillations, to avoid products of humus substances degradation and to protect membranes against fouling. During initial stages of RO process, strong weakening of filtrate stream is observed, and then it is stabilized at constant level with subsequent decreasing after some time. Achieving a maximum efficiency is associated with finding the reason of permeate stream weakening during water treatment.
6
Content available remote Dzikie wysypiska śmieci w gminie Klukowo w województwie podlaskim
63%
PL
Celem pracy było zidentyfikowanie oraz określenie metody, techniki i kosztów likwidacji „dzikich wysypisk” odpadów znajdujących się na terenie gminy Klukowo woj. podlaskiego. Przed rozpoczęciem obserwacji terenowych sporządzono tabelaryczny arkusz ewidencyjny. Wykonano także kartogram w postaci sieci kwadratów, ilustrujący badany obszar w zależności od liczby dzikich składowisk odpadów. Prezentacja kartograficzna została wykonana w programie AutoCAD (2013). W wyniku przeprowadzonych badań terenowych, na obszarze gminy Klukowo stwierdzono istnienie 13 „dzikich wysypisk” odpadów, które zajmowały około 0,03% całej powierzchni wspomnianej gminy. Z powodu na zagrożenia wynikające z ich istnienia zaproponowano likwidację nielegalnych wysypisk. Szacowany koszt projektu może wynosić 95 300,00 zł.
EN
The aim of the study was to identify, define methods and techniques and the costs of liquidation of "dumps" of waste on the territory of Klukowo commune in Podlaskie. Before starting the field observations a tabular identification sheet was drawn and a cartogram in the form of a network of squares illustrating the researched area and the number of wild landfills. Cartographic presentation was made in AutoCAD (2013). As a result of the field research in the area of Klukowo commune there were 13 illegal landfills found, which occupied about 0.03% of the commune area. Due to the threat to the environment resulting from the existence of illegal dumps their liquidation was offered. The estimated cost of the project will be about PLN 95 300.00.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania ścieków komunalnych, odcieków w oczyszczalniach mleczarskich, kompostowania osadów mleczarskich oraz fermentacji osadów w celu uzyskania biogazu. Stwierdzono, że w oczyszczalniach przydomowych uzyskuje się wysoką efektywność oczyszczania ścieków. Oczyszczanie odcieków przy pomocy hydrofitów wpływa korzystnie na pracę oczyszczalni ścieków mleczarskich. Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów przyspiesza procesy kompostowania różnych odpadów organicznych. Osady ścieków komunalnych i mleczarskich można fermentować i otrzymać biogaz.
EN
The paper presents results of studies concerning the treatment of municipal wastewater and effluents of dairy wastewater treatment plants, as well as, composting of dairy sludge and its fermentation for biogas. It was found that household sewage treatment plants have high efficiency of wastewater treatment. Treatment of effluents using hydrophytes enhances the activity of dairy wastewater treatment plant. The use of Effective Microorganisms accelerates the composting of different organie wastes. Municipal and dairy sewage sludge can be a source of biogas consisting primarily of methane (fermentation prócess).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.