Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lokalne sieci komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule sklasyfikowano oraz przeanalizowano najczęściej wykorzystywane strategie równoważenia obciążenia w sieciach lokalnych. Zwrócono uwagę na istotność formalnej definicji obciążenia dla stacji oraz przedstawiono praktyczne aspekty określania zdefiniowanego obciążenia. Zaakcentowano wpływ dokładności oraz aktualności informacji o obciążeniu na efektywność algorytmów dystrybucji zadań. Przedstawiono otwartą strukturę systemu monitorującego obciążenie w sieciach lokalnych, a następnie zaprezentowano implementacje takich systemów dla sieci lokalnych pracujących pod systemami MS Windows oraz Unix.
EN
In the article, load balancing strategies applicable for local area networks are classified and analysed. Significane of formal definition of workload for an individual station is spotlighted, and practical aspects of determination of the workload are discussed. Influence of actuality and accurancy of workload information onto efficiency of task distribution algorithms is emphasised. Open software structure of a load monitoring package is shown, and implementations of two monitoring packages for local area networks running MS Windows and Unix are presented.
PL
W artykule przedstawiono wymagania, jakie powinny spełniać nowoczesne sieci lokalne bazujące na technologii ATM, założenia architektury takich LAN oraz problemy integracji sieci tego typu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami w sieciach lokalnych. Zamieszczono także opis praktycznych rozwiązań ATM LAN i stan standaryzacji protokołów ATM dla sieci lokalnych. Zawarty jest także opis instalacji laboratoryjnej sieci ATM w IITiS PAN oraz plany badań, które będą przeprowadzone z wykorzystaniem tej instalacji.
EN
In this article authors introduce requirements for modern local area networks based on ATM technology, assumptions of architecture of the ATM LAN and problems with internetworking between the ATM LAN and the legacy LAN. Practical solutions of the ATM LAN, the ATM standards for the local area netrworks, the installation of laboratory ATM network and the plans of researches with described installation were presented.
PL
Artykuł opisuje implementację dostępu do systemu rozpoznawania mowy w lokalnej sieci komputerowej. Rozdzielenie zadania akwizycji i wstępnego przetworzenia sygnału od właściwego rozpoznawania pozwala przeznaczyć dedykowaną stację roboczą do rozpoznawania (wymagającego znacznej mocy obliczeniowej i pamięci), pozostawiając do wykonania stacjom - klientom tylko mało obciążające wstępne przetworzenie sygnału.
EN
This article presents an implementation of a client-server architecture of a speech recognition system in a local network. Separating the task of collecting and front-processing the raw speech data from the proper recognition lets the recognition system (which is time - and memory consuming) run on a dedicated host. Clients have to do only speech recording and small piece of initial processing, which does not require huge resources.
PL
Praca zawiera krótki opis protokołów rezerwacji zasobów RSVP i ST2 stosowanych w WAN, oraz dyskusję pięciu protokołów zaprojektowanych do stosowania w popularnie używanych sieciach LAN.
EN
The paper contains a short description of two resouce reservation internet i.e., RSVP and ST2. Its main part five protocols dedicated to widley used LANs.
PL
Poniższy artykuł przedstawia problem pojawiający się w sieciach o złożonej topologii. Na skutek powielania się ramek rozgłoszeniowych powstaje zjwisko burzy broadcastowej. Duże liczby ramk krążących w sieci powodują załamanie jej pracy. W artykule przedstawion model matematyczny problemu i metody unikania takich sytuacji.
EN
The article discusses issue existing in complex topology LAN. Broadcast frames duplicate and cause broadcast storm. Huge quantities of frames are transmitted in the net, stopping its normal way of working. The article present mathematical model of this problem and methods of avoiding this situation.
PL
W publikacji przedstawiono problemy związane z dotępem do zasobów lokalnych i sieciowych systemów komputerowych ze stanowisk odległych, a w szczególności problem związany z szybkością przesyłu zawartosci pamięci obrazu (o różnym rozmiarze wynikającym z trybu karty graficznej), oraz przygotowania danych do transmisji w powiązaniu z przepustowością zastosowanego łącza transmisyjnego.
EN
In the paper some problems connected with the remote access to resources of the local and network computer systems were presented. We focussed on the display memory transfer rate and on preparing data to transmission, both with respect to the throughput of the transmission medium.
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania ruterów w małych sieciach lokalnych. Przeprowadzono testy wydajnościowe wybranych ruterów i omówiono uzyskane wyniki.
EN
This paper presents issues relating to use routers in small local area networks. Efficiency tests of selected routers were made and results were discussed.
PL
Przedstawione poniżej rozważania zawierają analizę i metody optymalizacji mechanizmów generujących obciążenie sieci lokalnych i rozległych. Analiza dotyczy sieci opartych na MS Windows NT Serwer używających do transmisji protokołu TCP/IP. Wybór ten jest spowodowany faktem, iż tak TCP/IP, jak i MS Windows występują w większości obecnie pracujących sieci.
EN
The following article contains the analysis and methods of obtaining the best results in mechanims causing the LAN/WAN traffic. The analysis concerns the netwerks based on MS Windows NT Server thas uses TCP/IP protocol for transmission. This choice is determined by the fact using both TCP/IP and MS Windows in majority of presently active networks.
PL
Omówiono wykorzystanie technologii HomePlug w sieci niskiego napięcia jako medium transmisyjne sygnałów informatycznych.
EN
The paper discusses application of HomePlug technology in Iow voltage network used as a medium for transmission of computer signals.
11
Content available remote Zdecentralizowany system sterowania ruchem kolejowym
51%
PL
Sterowanie ruchem pojazdów kolejowych jest szczególnym przypadkiem sterowania i może być traktowany jako wyodrębniona dziedzina automatyki. Zdecentralizowany system sterowania ruchem kolejowym musi spełniać te same wymogi funkcjonalne, ruchowe i bezpieczeństwa co system scentralizowany. Sieć poszczególnych modułów tworzy lokalną sieć komputerową połączoną miedzy sobą kablem transmisyjnym. Do komunikacji pomiędzy modułami wykorzystano zasadę opartą na protokole TCP/IP powszechnie stosowanym w internecie.
EN
Railway control system is special case of control and may be treated as a separate domain of automation. A decentralized system has to fulfill the same functional, operational and safety requirements as the control room operating in a centralized system. The principle of operation based on TCP/IP protocol was used for communication between modules.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.