Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brzeczka piwna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy autorzy zaprezentowali ideę wykonanego układu elektronicznego do oceny stopnia odfermentowania brzeczki piwnej. Wykorzystano efekt zmiany gęstości cieczy w trakcie fermentacji. Wielkością wyjściową układu pomiarowego jest częstotliwość. Układ charakteryzuje się dużą czułością. Posiada wbudowany system mikroprocesorowy umożliwiający kompensację temperatury oraz pozwalający na wprowadzenie informacji odnośnie stopnia odfermentowania brzeczki określonego gatunku piwa.
EN
In the paper, the authors present the idea of the electronic system made to evaluate the degree of the brewer’s wort attenuation. The effect of change of the liquid density during fermentation was utilized. The frequency is the output quantity of the measurement system. The system is characteristic with a high sensitivity. It comprises the built-in microprocessor system, enabling for the temperature compensation and allowing for introducing the information regarding the degree of wort attenuation for any determined sort of beer.
PL
Wpracy przedstawiono wyniki badań nad problematyką wpływu różnych rodzajów niesłodowanego ziarna i jego ilościowego udziału na ważne parametry brzeczki. Ocenie poddano ilość niesłodowanego surowca, jaką można dodać do słodu, aby jego skrobia została scukrzona tylko dzięki działaniu naturalnych enzymów słodowych. Jako surowiec niesłodowany wykorzystywano ziarna ryżu, pszenicy, kukurydzy, płatków kukurydzianych, owsa i płatków owsianych. Bazą mieszanki poddanej zacieraniu był jasny słód jęczmienny typu pilzneńskiego. Udziały procentowe dodatków wahały się w zakresie 5–50% składu mieszaniny. Zarówno niesłodowane ziarno, jak i słód zostały rozdrobnione. Brzeczkę przygotowano dwoma metodami, kongresową i infuzyjną. Zbadano czas scukrzania, pH oraz zawartość ekstraktu. Wyniki poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że ilość i rodzaj surowca niesłodowanego w badanym zakresie wpływały istotnie na wszystkie badane parametry brzeczki. Tylko skrobia pszenna i owsiana uległa całkowitemu scukrzeniu w całym badanym zakresie zawartości. Ziarno kukurydzy i ryżu można stosować tylko do 30% zawartości. W najmniejszym stopniu ulegały scukrzeniu dodatki w postaci obrobionych termicznie płatków.
EN
Mixts. of barley malt and unmalted ingredients, such as rice, wheat, oats, corn and heat-treated oat and corn flakes, were prepared. The content of the unmalted ingredient was 5–50%. After grinding, the mixt. was mashed using the congress and infusion methods. Saccharification time, pH and extract content were tested. As the amt. of the additive increased, the saccharification time of starch from unmalted raw materials increased. Only oat and wheat starch were completely saccharified in the tested content range. Corn and rice grains could only be used in amts. up to 30%. The most difficult process was the saccharification of heat-treated flakes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dawki drożdży na zawartość wolnych aminokwasów w piwie produkowanym w technologii wielkozbiornikowej. Doświadczenia wykonano w warunkach przemysłowych – fermentacja i dojrzewanie w tankofermentorach. Do brzeczki dodawano drożdże zebrane po drugiej fermentacji (trzeci pasaż) w ilości od 5 do 9 mln komórek na cm3. Brzeczkę napowietrzano sterylnym powietrzem w ilości 10 mg na dm3. Procesy fermentacji i dojrzewania piwa w tankofermentorach prowadzono w jednakowych warunkach technologicznych. Wykazano, że zróżnicowana dawka drożdży ma istotny wpływ na przyswajalność, a tym samym zawartość aminokwasów w piwie. Wraz ze zwiększaniem dawki drożdży zmniejszała się zawartość wolnych aminokwasów. Większa przyswajalność aminokwasów z fermentującej brzeczki wpływa korzystnie na właściwości sensoryczne produkowanego piwa, przechowywanego w dłuższym okresie czasu, ze względu na opóźnianie procesów starzenia napoju.
EN
The article shows of results the influence of yeast pitching rate on the content of free amino acids (FAN) in beer produced on an industrial scale. The study was performed in industrial conditions – fermentation and maturation in cylindro-conical fermentation tanks. Yeast for pitching was collected after secondary fermentation (third passage), in quantity from 5 to 9 mln cells per cm3. The worts were aerated sterile air in quantity 10 mg O2/dm3. The processes of fermentation and maturity was fixed in this same technological conditions. The experiments showed that varied yeast pitching rate had a significant impact on the content of free amino acids in beer. With increasing of yeast pitching rate, the concentration of FAN decreased. The less content of FAN has a positive effect on the quality of beer. Higher absorption of amino acids from the fermenting wort by yeast has a positive effect on the sensory properties of the produced beer, stored over a longer period of time, due to delaying the aging process of the beverage.
EN
In this study changes in β-glucan content in worts produced with 10 or 30% addition of quinoa or amaranth or maltose syrup were analysed. There were not statistically significant differences in β-glucan content between wort from barley malt and worts produced with 10% addition of pseudocereals. However, the content of β-glucan in worts increased with a higher proportion of pseudocereals in grist. When 30% of malt was replaced with quinoa or amaranth, the concentration of β-glucan raised by approximately 31%. The form of quinoa (flakes, seeds) did not have an impact on the content of β-glucan in worts.
PL
W przeprowadzonych badaniach poddano ocenie zmiany zawartości β-glukanu w brzeczkach, wynikające z częściowego (10 i 30%) zastąpienia słodu komosą ryżową, amarantusem lub syropem maltozowym (30%). Nie zanotowano różnic znamiennych statystycznie pomiędzy zawartością β-glukanu w brzeczce ze słodu jęczmiennego a w brzeczkach otrzymanych z 10-procentowym udziałem pseudozbóż. Jednak wraz ze zwiększeniem udziału pseudozbóż w zasypie zawartość β-glukanu wzrastała. Zastąpienie 30% słodu niesłodowanymi pseudozbożami powodowało zwiększenie stężenia β-glukanu średnio o 31%. Forma, w jakiej występowała komosa ryżowa (nasiona, płatki), nie miała wpływu na zawartość β-glukanu w brzeczkach wyprodukowanych z ich udziałem.
PL
W większości browarów do produkcji piwa obecnie używa się tankofermentory, tzw. tanki cylindryczno-koniczne (CKT) lub unitanki. To nowoczesne zbiorniki o różnorodnej wielkości, dostosowanej do zdolności wytwórczej browaru, ułatwiające proces produkcji oraz zapewniające wytwarzanie piwa w sterylnych warunkach. Bardzo duży wpływ na cechy sensoryczne i skład chemiczny piwa ma proces fermentacji brzeczki i dojrzewanie. Na tych etapach kształtuje się ostateczny skład chemiczny i profil sensoryczny napoju. Oprócz zastosowanego szczepu drożdży, istotne znaczenie ma dobór odpowiednich parametrów technologicznych. Połączenie nowoczesnej techniki z zastosowaniem optymalnych parametrów technologicznych procesu fermentacji i dojrzewania, stwarza możliwość wyprodukowania piwa wysokiej jakości. Rezultatem wyboru odpowiedniej technologii produkcji piwa, jest właściwy skład komponentów lotnych oraz korzystne cechy sensoryczne.
EN
In the most of the breweries to produce beer used tankfermenters, conical-cylindrical tanks (CKT). It is a modern fermentation tank of various sizes, adapted to the capacity of the brewery to facilitate the manufacturing process and to ensure the production of beer in a sterile conditions. A very large impact on the sensory characteristics and chemical composition of a process of fermentation and maturation of beer wort. On these stages is as the final chemical composition and sensory profile of the drink. In addition to the applied strain of yeast is essential to the selection of appropriate technological parameters. Combining modern technology with the use of optimal technological parameters of the process of fermentation and maturation, it makes it possible to produce high-quality beer. The result of the selection of appropriate technology of beer production, the correct composition of the volatile components and favorable sensory characteristics.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu dawki drożdży na zawartość siarczku dimetylu w piwie produkowanym w technologii wielkozbiornikowej. Doświadczenia wykonano w warunkach przemysłowych – fermentacja i dojrzewanie w tankofermentorach o pojemności 3800 hl. Do brzeczki dodawano drożdże zebrane po drugiej fermentacji (trzeci pasaż) w ilości od 5 do 9 mln komórek na cm3. Brzeczkę napowietrzano sterylnym powietrzem w ilości 10 mg na dm3. Procesy fermentacji i dojrzewania piwa w wymienionych tankofermentorach prowadzono w tych samych warunkach technologicznych. Doświadczenia wykazały, że zróżnicowana dawka drożdży ma istotny wpływ na zawartość siarczku dimetylu w piwie. Wraz z obniżaniem dawki drożdży zmniejszała się zawartość badanego komponentu piwa. Mniejsza koncentracja siarczku dimetylu wpływa korzystnie na właściwości sensoryczne produkowanego piwa.
EN
The aim of the article is show of results the influence of yeast pitching rate on the content of dimethyl sulfide (DMS) in beer produced on an industrial scale. The study was performed in industrial conditions – fermentation and maturation in cylindro-conical fermentation tanks with capacity of 3800 hl. Yeast for pitching was collected after secondary fermentation (third passage), in quantity from 5 to 9 mln cells per mL. The worts were aerated sterile air in quantity 10 mg O2/L. The processes of fermentation and maturity was fixed in this same technological conditions. The experiments showed that varied yeast pitching rate had a significant impact on the content of dimethyl sulfide in beer. With decreasing of yeast pitching rate, the concentration of DMS decreased. The less content of dimethyl sulfide has a positive effect on the quality of beer.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu temperatury fermentacji na zawartość siarczku dimetylu w piwie produkowanym w technologii wielkozbiornikowej. Doświadczenia wykonano w warunkach przemysłowych – fermentacja i dojrzewanie w tankofermentorach o pojemności 3800 hl. Do brzeczki dodawano drożdże zebrane po drugiej fermentacji (trzeci pasaż) w tej samej ilości do każdego tankofermentora. Brzeczkę napowietrzano sterylnym powietrzem w ilości 10 mg na dm3. Procesy fermentacji głównej przebiegały w trzech badanych temperaturach: 8,5; 10 i 11,5°C. Proces dojrzewania piwa w wymienionych tankofermentorach prowadzono w tych samych warunkach technologicznych. Doświadczenia wykazały, że zróżnicowana temperatura fermentacji ma istotny wpływ na zawartość siarczku dimetylu w piwie. Wraz ze wzrostem temperatury fermentacji zmniejszała się zawartość badanego komponentu piwa. Mniejsza koncentracja siarczku dimetylu wpływa korzystnie na właściwości sensoryczne produkowanego piwa.
EN
The aim of the article is show of results the influence of wort fermentation temperature on the content of dimethyl sulfide (DMS) in beer produced on an industrial scale. The study was performed in industrial conditions – fermentation and maturation in cylindro-conical fermentation tanks with capacity of 3800 hl. Yeast for pitching was collected after secondary fermentation (third passage). The worts were aerated sterile air in quantity 10 mg O2/L. The temperature of fermentation process was fixed (in the range) from 8,5 to 11,5°C. The experiments showed that varied temperature of fermentation wort had a significant impact on the content of dimethyl sulfide in beer. With increasing of fermentation temperature, the concentration of DMS decreased. The less content of dimethyl sulfide has a positive effect on the quality of beer.
PL
Na podstawie przeglądu dokumentacji oraz bezpośrednich obserwacji w browarach przeprowadzono analizę rozwiązań konstrukcyjnych kadzi wirowo-osadowych whirlpool, ze względu na funkcjonalność proce-sowo-technologiczną.
EN
The paper presents functionality analysis of whirl-settling vats (whirlpool). Analysis was prepared utilizing documentation and direct observations in breweries.
EN
The paper presents results of the analysis of the volatile compounds arising from the production processes in a brewery. The investigated material comprised the unhoped brewer’s wort which was taken from the fermentation tanks during the industrial process. The identification of volatile compounds was conducted with the use of Solid-Phase MicroExtraction (SPME) technique by extracting the compounds from the headspace of the brewer’s wort (HS-SPME). The procedure was optimized by modifying the parameters potentially influencing the process efficiency. The analytes adsorbed on the fibers were subsequently placed in the injector of a gas chromatograph, where they were released in the course of thermal desorption. Three types of fibers were chosen for the experiments: 65 μm PDMS/DVB, 50/30 μm DVB/CAR/PDMS and 100 μm PDMS. The greatest number of peaks corresponding to compounds found in the examined material was observed on the 50/30 μm DVB/CAR/PDMS fiber while the lowest was identified on the 100 μm PDMS fiber. The detected compounds are mainly the derivatives of aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons with different functional groups e.g. carbonyl, aldehyde or ester and possessing O-heteroatom in their structure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy lotnych związków powstających w trakcie procesów produkcyjnych w browarze. Materiałem pobieranym do badań była brzeczka przednia (niechmielona) otrzymywana po procesie filtracji w kadzi filtracyjnej. Identyfikacji lotnych składników dokonano z wykorzystaniem techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), ekstrahując związki z fazy nadpowierzchniowej brzeczki piwnej. Procedurę optymalizowano, modyfikując parametry potencjalnie wpływające na efektywność procesu. Zaadsorbowane na włóknie anality umieszczano następnie w dozowniku chromatografu gazowego, gdzie w wyniku termicznej desorpcji następowało ich uwalnianie. Do badań wytypowano trzy rodzaje włókien: 65 mm PDMS/DVB, 50/30 mm DVB/CAR/PDMS oraz 100 mm PDMS. Największą ilość związków zidentyfikowano na podstawie analizy włókna o bipolarnej fazie stacjonarnej 50/30 mm DVB/CAR/PDMS, natomiast najmniejszą przy użyciu włókna 100 mm PDMS. Zidentyfikowano w sumie kilkadziesiąt związków będących pochodnymi węglowodorów alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych, posiadających różne grupy funkcyjne, takie jak karbonylowa, aldehydowa, estrowa, oraz zawierających w swej strukturze heteroatom tlenu.
PL
Celem badań było określenie wpływu 10 - 40 % substytucji słodu niesłodowanym ziarnem nieoplewionego jęczmienia paszowego odmiany Rastik oraz dodatku preparatu enzymatycznego Ceremix 2XL na zawartość wybranych związków białkowych w brzeczkach piwnych. Materiał doświadczalny stanowił słód jęczmienny typu pilzneńskiego oraz ziarno jęczmienia nagiego odmiany Rastik. Surowiec niesłodowany w ilości 10, 20, 30 i 40 % zasypu kleikowano w temp. 90 ºC przez 10 min, stosując proporcję surowca do wody 1 : 5. Proces przeprowadzono w różnych wariantach: kleikowanie surowca niesłodowanego bez dodatku, a także z 5 lub 10 % udziałem słodu. Upłynnioną masę łączono ze słodem w temp. 45 ºC i poddawano zacieraniu laboratoryjnemu (kongresowemu). W wariantach, w których kleikowanie przebiegało bez dodatku słodu, zacieranie przeprowadzono dwoma sposobami: bez użycia lub z zastosowaniem preparatu enzymatycznego Ceremix 2XL, w dawce 1,8 kg/t ziarna. Próbę porównawczą stanowiła brzeczka uzyskana z samego słodu. Ziarno, słód oraz brzeczki laboratoryjne poddano ocenie. Oznaczono zawartość białka, w słodzie i ziarnie jęczmienia oraz azotu ogółem w brzeczkach, metodą Kjeldahla, a także zawartość azotu α-aminokwasowego metodą ninhydrynową. Obliczono również liczbę Kolbacha. Oznaczenia wykonano w trzech powtórzeniach. Stwierdzono, że zastępowanie 10 - 40 % słodu niesłodowanym ziarnem jęczmienia nagiego odmiany Rastik (niezależnie od sposobu kleikowania surowca) powoduje niedobory związków azotowych ogółem i azotu α-aminokwasowego w brzeczkach. Najefektywniejszym sposobem zapewnienia wystarczającej ilości produktów hydrolizy enzymatycznej białek w brzeczkach było użycie preparatu enzymatycznego Ceremix 2XL podczas zacierania słodu z niesłodowanym ziarnem, skleikowanym bez dodatku słodu.
EN
The objective of the research was to determine the impact of substituting 30-40 % of malt by nonmalted grain of naked fodder barley of Rastik cultivar, as well as the impact of the addition of Ceremix 2XL enzymatic preparation on the content of some selected protein compounds contained in brewing worts. The materials used in this study were barley malt of the Pilzen type and naked barley grain of Rastik cultivar. The non-malted raw material, its amount being 10 %, 20 %, 30 %, or 40 % of the charge, was gelatinized at a temperature of 90°C during a 10 minute period; the ratio between grain and water was 1:5. The process was conducted in three variants: gelatinizing of non-malted raw material without additives, with 5 %, or with 10 % of malt added. The mass gelatinized was mixed with malt at a temperature of 45°C. Next, it was mashed using a laboratory (congress) method. In the process variants when the gelatinization was performed with no malt added, the mashing process was performed using two methods: without the Ceremix 2XL enzymatic preparation or with this preparation added, its dose being 1.8 kg per one tonne of grain. A comparative sample was wort produced from malt only. Next, the barley grain, malt, and laboratory worts were assessed. The following parameters were determined by a Kjeldahl method: protein content in malt and in barley grain, and total nitrogen content in worts. The content of α amino acid nitrogen in worts was determined using a ninhydrin method. Furthermore, the Kolbach index was calculated. The entire determination procedure was three times repeated. It was found that when 10-40 % of malt was substituted by the non-malted naked barley grain of Rastik cultivar (regardless of the method used to gelatinize it), the product showed deficiency of the total soluble nitrogen and of free amino in worts. The application of Ceremix 2XL enzymatic preparation to the process of mashing the malt and non-malted barley grain mixture, gelatinized without the addition of malt, was the most effective way to ensure the sufficient quantity of protein hydrolysis products in worts.
PL
W artykule omówiono wpływ odmiany jęczmienia, warunków słodowania i dodatku preparatu o właściwościach utleniających na parametry technologiczne i chemiczne słodu i jakości brzeczki.
EN
The influence of malt variety, the malting condition and the addition of the oxidising preparate on the chemical parameters of malt and its quality were discussed in this article.
PL
Podczas procesu klarowania brzeczki piwnej w kadzi wirowej dobór odpowiedniej konstrukcji oraz parametrów procesów gwarantuje prawidłowy przebieg oddzielenia osadu gorącego od brzeczki. W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu dwóch nowatorskich konstrukcji otworów wlotowych w kadzi wirowej na czasy występowania poszczególnych etapów formowania się stożka osadu zastępczego. W wyniku eksperymentu wykazano, iż użycie zaprojektowanych dysz znacznie skróciło czas zjawiska formowania się stożka osadu. Najbardziej skuteczny w realizacji procesu klarowania okazał się otwór wlotowy o konstrukcji dyszy płaskiej.
EN
Suitable construction and parameters for the process of separating hot trub from wort ensure its proper conduct. The presented work is an analysis of impact of two innovative inlet constructions on the timing of occurrence of consecutive phases of forming the cone of substitute sediment in a cycling vat. As a result of the experiment, it has been proved that using the nozzles of our design has significantly shortened the time it takes to form the break cone. During the execution of the process of separation, the flat nozzle inlet has proved as the most effective.
EN
The formation of DMS during beer fermentation was discussed in the Part III of this article. The transformation of DMSO to DMS by yeast and other microorganisms was described. Factors affecting the formation of DMS, such as yeast strain, fermentation temperature, wort concentration and composition, pH, a type of fermenter or storage conditions were presented.
PL
W części 3 artykułu omówiono tworzenie się DMS na etapie fermentacji piwa. Opisano przemiany DMSO do DMS przebiegające przy udziale drożdży i innych drobnoustrojów. Przedstawiono czynniki mające wpływ na powstawanie DMS, jak: szczep drożdży, temperatura fermentacji, stężenie i skład brzeczki, pH, rodzaj fermentora czy warunki przechowywania.
PL
Głównym nieskrobiowym cukrem brzeczki ze słodu jęczmiennego jest 1,3-; 1,4-β-glukan i produkty jego degradacji. Cukry te, wspólnie z występującym w mniejszych ilościach arabanoksylanem, determinują lepkość brzeczki. W brzeczkach szybko chłodzonych i/lub poddanych działaniu sił ścinających, pomiędzy micelarnymi cząsteczkami β-glukanu tworzą się mostki wodorowe i w efekcie wzrasta lepkość roztworu. Wzrost zainteresowania wpływem β-glukanu na procesy piwowarskie spowodował rozwój badań nad identyfikacją i właściwościami enzymów hydrolizujących polisacharydy ścian komórkowych jęczmienia w czasie procesu słodowania i w początkowym okresie zacierania. Solubilaza β-glukanu najprawdopodobniej rozbija estrowe wiązania występujące w ścianach komórkowych i uwalnia wielkocząsteczkowy β-glukan, na który następnie działają endo-β-glukanazy. W czasie suszenia słodu oba typy enzymów są inaktywowane, jakkolwiek w różnym stopniu. Wyekstrahowane ze słodu endo-β-glukanazy ulegają szybkiej inaktywacji w temperaturze zacierania 60°. Solubilaza β-glukanu, mimo iż jest termolabilna, pozostaje aktywna w temperaturze zacierania do 80° C. W artykule przedyskutowano ponadto zalety i wady metody ilościowego oznaczania zawartości wielkocząsteczkowego β-glukanu i metody oznaczania aktywności endo-β-glukanazy słodu.
EN
The main non-starch saccharides in barley malt worth are 1,3- 1,4-β-glucans and their degradation products. Together with arabinoxylans, present in minor amounts, they play important role in determining worth viscosity. A shearing stress and worth high cooling rate causes hydrogen bond formation between micellar particles of β-glucan and increasing viscosity. As interest has grown in the role of β-glucan in brewing, research has progressed in the identification and characterisation hydrolytic enzymes that degrade polysaccharides of the barley endosperm cell walls during malting and mashing. The β-glucan solubilase probably disrupted ester linkages in the cell walls and released high molecular weight β-glucan for the subsequent action of endo-β-glucanases. During the kilning process both enzymes are inactivated, however, at the various degree. Endo-β-glucanases, which survived kilning rapidly, deactivated at mashing 60° C temperature, β-glucan solubilase, however, was much more heat-labile in extracts, retained active at mashing temperature up to 80° C. In the article we are also discuss method of analytical quantification of high molecular weight β-glucan and method of determination endo-β-glucanase activity.
EN
In the Institute of Agricultural and Food Biotechnology test beers from the new hop varieties: Magnat and Puławski as well as beer from the hop variety Marynka were produced in a mi- crotechnical scale (50 litres). The former beers are the effect of the cultivating work executed in the Institute of Soil Science and Plant Cultivation, the State Research Institute in Puławy in the years 2010-2012. All beers were produced according to the same technology, from the wort obtained from the malt extract and one hop variety, without the addition of aromatic hop at the end of hopping, in order to compare the new varieties, not only in terms of their usefulness in producing bitterness in beer but also in terms of the hop 's smell and taste. In the produced beers were specified basic physicochemical parameters as well as diacetyl, acetoin and others fermentation by-products' content; bitterness degree (expressed in the bitterness units - BU) and the total polyphenols'content. The beers were subject to a profes- sional sensory assessment conducted by five tasters in accordance with the Polish Norm PN-A-79093-1:2000. Beer. Methods of research. Sensory assessment. The beers were also evaluated by a consumer panel consisting of 59 people. On the basis of the results of physicochemical analysis as well as professional and consumer sensory assessment it can be stated that the new hop varieties: Puławski and Magnat are useful for the brewing purposes, and they are little more useful than the test hop variety Marynka. In order to confirm the obtained results, in chosen domestic brewery will produce beer from these hop varieties on a larger scale.
PL
W Instytucie Biotechnologii Przemyślu Rolno-Spożywczego w Warszawie wyprodukowano w skali mikrotechnicznej (50 l) doświadczalne piwa z nowych odmian chmielu Magnat i Puławski, uzyskanych w wyniku prac hodowlanych prowadzonych w latach 2010-2012 w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach oraz piwo kontrolne z odmiany Marynka. W celu porównania nowych odmian nie tylko pod względem przydatności do tworzenia goryczki w piwie, ale także zapachu i smaku chmielowego, wszystkie piwa produkowano wg jednakowej technologii z brzeczki otrzymanej z ekstraktu słodowego i z chmielu jednej odmiany, bez stosowania chmielu aromatycznego w końcowej fazie chmielenia. W gotowych piwach określano podstawowe parametry fizykochemiczne, a także zawartość dwuacetylu, acetoiny oraz innych ubocznych produktów fermentacji, poziom goryczy (wyrażany w jedn. goryczy BU) i zawartość polifenoli ogółem. Piwa poddawano także profesjonalnej ocenie sensorycznej wg Polskiej Normy PN-A-79093-1:2000. Piwo. Metody badań. Ocena sensoryczna. Piwa oceniał zespól 5 degustatorów przy udziale 59-osobowego panelu konsumenckiego. Na podstawie wyników badań fizykochemicznych oraz profesjonalnych i konsumenckich ocen sensorycznych piw doświadczalnych można stwierdzić, że nowe odmiany chmielu Puławski i Magnat wykazują dobrą przydatność do celów piwowarskich, nieco lepszą niż kontrolna odmiana Marynka. W celu potwierdzenia uzyskanych wyników z odmian tych zostaną wyprodukowane piwa w większej skali w wybranym krajowym browarze.
EN
The article presents the results of the influence of different fermentation temperature on biomass growth in beer produced on an industrial scale. Worts were aerated with sterile air in an amount of 10 mg per dm3. Yeast pitching rate were the same for all processes tested – 7 mln cells per cm3 wort. The examined parameter was a variable fermentation temperature: 8.5; 10 and 11.5°C. Other parameters of the beer fermentation and maturation process in tank fermenters were carried out under the same technological conditions. Studies have shown that a varied fermentation temperature has a significant impact on the growth of yeast biomass in the fermentation process. As the fermentation temperature increased, the amount of biomass multiplied increased. The greater number of new yeast cells contributes to greater beer loss during the fermentation of the wort.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu temperatury fermentacji na szybkość procesu fermentacji oraz zaniki piwa wytwarzanego w technologii wielkozbiornikowej. Doświadczenia wykonano w warunkach przemysłowych – fermentacja i dojrzewanie w tankofermentorach o pojemności 3800 hl. Do brzeczki dodawano drożdże zebrane po drugiej fermentacji (trzeci pasaż) w tej samej ilości do każdego tankofermentora. Brzeczkę napowietrzano sterylnym powietrzem w ilości 10 mg na dm3. Procesy fermentacji głównej przebiegały w trzech badanych temperaturach: 8,5; 10 i 11,5°C. Proces dojrzewania piwa w wymienionych tankofermentorach prowadzono w tych samych warunkach technologicznych. Doświadczenia wykazały, że zróżnicowana temperatura fermentacji ma istotny wpływ na przyrost biomasy drożdży w piwie. Wraz ze wzrostem temperatury fermentacji zwiększała się ilość namnożonej biomasy. Większa ilość nowych komórek drożdży przyczynia się do większej straty piwa na etapie fermentacji brzeczki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.