Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Z prof. dr. hab. Jerzym Hausnerem rozmawia Kalina Olejniczak.
EN
Changes taking place in the environment of modern enterprises affect the evolution of the main success factors on the market. Nowadays, one of more important issues which concern building permanent competitive advantage is the application of more and more sophisticated strategies and methods of management. Technological progress and also the globalization processes, product development, fast innovation flow are only some of the factors influencing the competitiveness of enterprises. Apart from the necessity of competing in the area of prices, technical and organizational fields, there is a need to present an enterprise as a credible, reliable and honest business partner. With regard to such expectations the idea of Corporate Social Responsibility came into being. Corporate Social Responsibility (CSR) is the philosophy of running a business activity which involves creating permanent clear relationships with all interested parts. CSR is a new direction of changes used in management which affects creating useful conditions for economic, social and ecological development. There are three domains of an enterprise activity in the field of interest of CSR and they refer to: the economic aspect referring not only to generating maximum profit but also creating innovations or increasing competitiveness of an enterprise, the ecological aspect, referring to the protection of the natural environment against the activity of an enterprise, the social aspect, on the one hand, referring to employees as the most important resource of an enterprise, and on the other, to the society in which an enterprise functions.
PL
Jeden oddech to średnio pół litra powietrza. Przez minutę bierzemy do naszych płuc kilkanaście oddechów. Nie ulega więc wątpliwości, że jakość powietrza ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia.
EN
The new Law of June 9, 2011 Geological and Mining Law, in force since January 1, 2012 introduced changes in the procedure concession for mineral deposits within the competence of starost. The article discusses the legal and administrative regulations in this area and shows the course of administration and new solutions that were not present in the old Act dated 4 February 1999 Geological and Mining Law.
EN
Reducing disproportions between the level of development of particular regions and an effort to control the regional development process have become the key challenges of EU regional policy. From the point of view of local development, which determines conditions for an enterprise’s environment and the general social needs satisfied using local resources, it is specifically important to analyse particular subregions. In this thesis the author makes an attempt at approaching regional development from the point of view of activities undertaken within the scope of regional policies related to selected regional development factors. The author presents an analysis of selected programme documents as well as their impact on executing development policies. Furthermore, the author presents selected results of research conducted in local government units in the Leszno subregion in the context of prodevelopment activities undertaken at lower levels of public administration.
PL
Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy poziomem rozwoju poszczególnych regionów oraz cel kontroli procesu rozwoju regionalnego stały się najważniejszymi wyzwaniami polityki regionalnej UE. Z punktu widzenia rozwoju lokalnego, który określa warunki otoczenia przedsiębiorstwa i ogólne potrzeby społeczne z wykorzystaniem lokalnych zasobów, jest szczególnie ważne, aby analizować poszczególne podregiony. Autorka podejmuje próbę rozwoju regionalnego z punktu widzenia działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej w odniesieniu do wybranych czynników rozwoju regionalnego. Autorka przedstawia analizę wybranych dokumentów programowych, a także ich wpływ na realizację polityki rozwoju. Ponadto autorka przedstawia w pracy wybrane wyniki badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w podregionie leszczyńskim w kontekście działań prorozwojowych podejmowanych na niższych szczeblach administracji publicznej.
PL
Social Innovation Academy (SINA) to organizacja, która od 2014 roku pobudza mieszkańców Ugandy do przedsiębiorczości. Daje młodym, wykluczonym społecznie ludziom szansę na stworzenie własnego miejsca pracy. W obliczu odpadowego problemu, z jakim mierzy się Afryka, SINA stawia na technologię upcyklingową. Promuje budowę domów z wykorzystaniem butelek PET i gliny, z której tradycyjnie stawia się afrykańskie domy.
PL
Zarządzanie wodami opadowymi stanowi jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnymi miastami. Coraz częściej dochodzi do gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak ulewne deszcze. O tym, jak radzić sobie z tym zjawiskiem rozmawiano w Gniewie podczas 13. Konferencji Wody Opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan i funkcjonowanie administracji geologicznej szczebla powiatowego oraz dokonano podsumowania problemów związanych z nadzorem geologicznym nad odkrywkowymi zakładami górniczymi, wydobywającymi kopaliny pospolite na terenie całego kraju. Poruszono również zagadnienie nielegalnej eksploatacji kopalin oraz współpracy organów nadzoru górniczego i organów koncesyjnych w aspekcie zwalczania tego procederu, którego nie udało się ograniczyć ani przepisami prawa geologicznego i górniczego, ani przepisami prawa wodnego i prawa budowlanego. W artykule omówiono także regulacje prawne, istotne dla gospodarki i ochrony zasobów złóż kopalin pospolitych
EN
The article presents the current state and functioning of the geological administration at the district level and presents analysis of summary of problems related with geological supervision on the open cast mines excavating useful minerals in the entire country area. It raises the problem of illegal exploitations as well as the cooperation of mining control administration units and concession offices in the aspect of fighting with this phenomenon. Present geological and mining law, water law and construction law do not regulate this problem satisfactorily. The paper discusses legislation important to the economy and the preservation of common mineral deposits.
16
100%
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan i funkcjonowanie administracji geologicznej szczebla powiatowego oraz dokonano podsumowania problemów związanych z nadzorem geologicznym nad odkrywkowymi zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny pospolite na terenie całego kraju. Badania Państwowego Instytutu Geologicznego ujawniły 1011 przypadków nielegalnego wydobycia kopalin. Poruszono również zagadnienie nielegalnej eksploatacji oraz współpracy organów nadzoru górniczego i organów koncesyjnych w aspekcie zwalczania tego zjawiska.
EN
Paper describes the current state and functioning of the geological administration at the district level and presents analysis and summary of problems related with geological supervision on the open cast mines excavating useful minerals in the entire country area. Analysis by Polish Geological Institute reveals, 1011 cases of illegal mineral exploitations. It raises the problem of illegal exploitations as well as the cooperation of mining control administration units and concession offices in the aspect of fighting with this phenomenon.
PL
Przedstawiono analizę funkcjonowania powiatowej administracji geologicznej w samorządach oraz dokonano podsumowania problemów związanych z nadzorem geologicznym nad wydobyciem kopalin pospolitych na terenie całego kraju. Poruszono również zagadnienia nielegalnej eksploatacji kopalin w aspekcie zwalczania tego zjawiska i ochrony złóż oraz regulacje prawne istotne dla gospodarki i ochrony złóż kopalin pospolitych w świetle obecnie obowiązującej ustawy oraz projektu nowego prawa geologicznego i górniczego.
EN
The article presents an analysis of the functioning of district geological administration in local government. It also summarizes the problems associated with geological supervision on the production of common minerale throughout the country. Paper also analyses the issue of illegal exploitation of minerals in the aspect of combating this phenomenon and protection of mineral deposits. It discusses also the relevant legal regulations for the management and protection of mineral deposits of common minerals in the current geological and miting law, as well as in the proposed new geological and mining law.
PL
Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych przygotowało ranking firm komunalnych. Analizie poddano dane dotyczące ponad 230 firm. Mniej więcej 2/3 z nich znajduje się pod kontrolą samorządów. Raport pokazuje, jak wyglądają gospodarcze efekty świadczenia usług komunalnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.