Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Theory of wages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Pytania o teorię płac
100%
XX
Postawienie pytań zawartych w niniejszym artykule ma na celu zainteresowanie się uczonych i czytelników problemami płac i udział w dyskusji prowadzącej do określenia współczesnej teorii płac. (fragment tekstu)
EN
The article presents the issue of wages and discusses the modern theory of wages. It refers to the problems of defi ning wages, of determining and measuring the value of work and of the wage justice. The keynote of the article is the criticism of the Universal Basic Income. The author rejects the assumption that the market itself shapes the level of wages, as well as the idea of limiting wage policy to the public sector. (original abstract)
XX
Hipoteza płac efektywnościowych sugeruje wynagrodzenia wyższe niż produktywność pracy na tych rynkach pracy, gdzie pracownicy mają większe bodźce do "bumelowania". W artykule podjęto próbę empirycznej weryfikacji występowania płac efektywnościowych w Polsce, korzystając z danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za lata 1995-2010. Strategia identyfikacyjna bazuje na testowaniu własności reszt losowych z równania płac Mincera oszacowanego na danych panelowych, z rozróżnieniem osób zmieniających i niezmieniających pracy. Wyniki dają podstawę, aby potwierdzić stosowanie płac efektywnościowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The efficiency wage hypothesis suggests that wages are higher than labour productivity in labour markets where workers may shirk. The paper presents an attempt to verify empirically prevalence of efficiency wages in Poland. We utilize Labour Force Survey data for the years 1995-2010. Our identification strategy relies on differences in residuals from the Mincer wage regression between movers (i.e. people changing jobs) and stayers (i.e. persons who did not change employment in the observational window). The results provide tentative confirmation to the prevalence of efficiency wages in Poland. (original abstract)
3
Content available remote Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do badania satysfakcji z wynagrodzenia
84%
XX
Artykuł prezentuje wyniki badania mającego na celu podjęcie próby statystycznej analizy subiektywnego postrzegania wynagrodzeń jako głównego komponentu dochodów gospodarstwa domowego, przy wykorzystaniu określonego modelowania ekonometrycznego. Badano, czy możliwe jest wskazanie pewnych determinant społeczno-demograficznych, a jeśli tak, to w jakim stopniu mogą one wpływać na subiektywne odczucie satysfakcji z uzyskiwanego wynagrodzenia. Badanie przeprowadzono w 2015 r. na podstawie danych zebranych metodą ankietową dla próby losowej gospodarstw domowych w woj. podkarpackim, gdzie wynagrodzenia należą do najniższych w kraju. Porównano modele dwumianowe, które wykorzystano do objaśniania zmiennej jakościowej w zależności od poziomu zmiennych egzogenicznych (jakościowych i ilościowych). Modele regresji logitowej i probitowej pozwoliły określić prawdopodobieństwo odnoszenia sukcesu jako szansy odpowiedzi pozytywnej, czyli (w odniesieniu do przedmiotowego zakresu badania) stanu satysfakcji z uzyskiwanego wynagrodzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of the research attempting to make a statistical analysis of subjective perception of wages and salaries as the main component of household income, using a specific econometric modelling. It was examined whether certain socio-demographic determinants could be identified and, if so, to what extent they could influence the subjective sense of satisfaction with wage and salaries. The research was conducted on the basis of data collected using a survey method in 2015 for a random sample of households in Podkarpackie voivodship, where wages and salaries are among the lowest in the country. The binomial models used to explain the qualitative variable depending on the level of exogenous variables (qualitative and quantitative) were compared. Logit and probit regression models made it possible to determine the probability of success as a chance of a positive response, i.e. (in relation to the scope of the research) a state of satisfaction with obtained wages and salaries. (original abstract)
XX
Omówiono pojęcie płacy, teorię produkcyjności krańcowej a kształtowanie się płac, współczesne teorie płacowe (towarowe, instytucjonalne i funkcjonalne), a także kierunki zmian polityki płac w gospodarce narodowej.
XX
Artykuł przedstawia źródła nierówności dochodowych w bimodalnej gospodarce kapitalistycznej Johna K. Galbraitha. Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest koncepcja przedsiębiorstwa i determinantów jego wzrostu, jaką zaproponował J.K. Galbraith. Już w samej istocie przedsiębiorstwa wskazywać można cechy przyczyniające się do powstawania nierówności dochodowych. Dalej opisany został podział podażowej strony rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej na sektor rynkowy i sektor planujący. Sektor rynkowy jest domeną stosunkowo niewielkich przedsiębiorstw, a na sektor planujący składają się korporacje o znaczącej sile rynkowej, kontrolujące podstawowe zmienne rynkowe. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla nierówności dochodowych. Zgodnie z podziałem podażowej strony gospodarki biegnie linia podziału rynku pracy na dwa typy pracodawców. Są to przedsiębiorstwa o niewielkiej sile rynkowej i wynikających z tego niewielkich możliwości płacowych oraz ogromne korporacje utrzymujące wyższe pensje dla swoich pracowników niż w sektorze rynkowym. Prezentacja powyższych rozważań pozwala na przedstawienie źródeł nierówności dochodowych w koncepcji Galbraitha. Artykuł kończy sformułowanie hipotez badawczych, będących punktem wyjścia empirycznej weryfikacji opisanej wcześniej koncepcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the sources of income inequality in a bimodal capitalist economy of John K. Galbraith. The starting point of this article is the concept of the company and its growth determinants enunciated by J.K. Galbraith. Already in the essence of the company, can be identified features that contribute to the formation of income inequality. Further, there is described the division of the supply side of the developed capitalist economy on the market sector and planning sector. Market sector is the domain of a relatively small enterprises, and the planning sector consists of corporations with significant market power which control the fundamental market variables. This distinction is crucial for income inequality. According to the division of the supply side of the economy runs line of division of the labor market on two types of employers. These are small companies without market power, and consequently low wage opportunities, and huge corporations that can sustain higher wages for their workers than in the market sector. Presentation of the foregoing issues, allows to present sources of income inequality in the concept of Galbraith. The article concludes with the research hypotheses, which are the starting point for empirical verification concepts described earlier. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono specyfikę poszczególnych etapów budowania systemów wynagradzania pracowników. Wyróżniono i omówiono następujące fazy: dobór osób odpowiedzialnych za projektowanie i wdrożenie w życie zakładowego systemu wynagradzanie pracowników, analiza stanowisk pracy, ustalenie zasad wynagradzania, budowa tabeli płac (na podstawie wyników wartościowania pracy), ustalenie składników wynagrodzenia i ustalenie form wynagrodzenia.
EN
The specifics of various stages of formulating corporate employee pay systems are presented in the paper. The discussions covered such areas as the choice of persons in charge of the design and implementation of pay systems, undertaking an analysis of labour input of all employees, determining the basis for employee remunerations, designing salary tables based on the result of work evaluation as well as determining the components and form of payments. (original abstract)
7
Content available remote System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego
84%
XX
Artykuł napisany został w oparciu o oryginalne podejście do problematyki kapitału ludzkiego, które uwzględnia abstrakcyjną naturę kapitału oraz istnienie stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. W pierwszej części opracowania omówiono najważniejsze założenia alternatywnego modelu kapitału ludzkiego. Następnie podano zasady kształtowania adekwatnych wynagrodzeń za pracę. Szczególnie wiele miejsca poświęcono teorii płacy stałej, uwzględniającej dynamiczną naturę kapitału. Centralną część pracy stanowi podanie projektu systemu emerytalnego umożliwiającego proces reprodukcji kapitału ludzkiego w obrębie rodziny. Rozważania potwierdzono kilkoma przykładami. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents original approach to human capital taking into accounts abstract nature of capital and existing 8% economic constant of potential growth. First part is an introduction to alternative model of human capital. Next part of article is presentation of theory of fair wages, understood as human capital derivative. The central part of article is to provide the pension system that enable the reproduction process of human capital within the family. Considerations was confirmed on a few examples. (original abstract)
8
Content available remote Teoria płacy efektywnej
84%
XX
Celem tego artykułu jest identyfikacja zasadniczych elementów teorii płacy efektywnej. Treść artykułu ujęto w dwóch częściach. Pierwszą część poświęcono idei krzywej płacy-wydajności. Druga część artykułu dotyczy formalnej postaci modelu płacy efektywnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify the main elements of the efficiency wage theory. The contents of the article are divided into two sections. The first section is devoted to the wage-productivity curve. The second section of the article concerns the formal efficiency wage model. (original abstract)
9
Content available remote Inferring the Adequacy of Wage Expectations Among the Non-Working
84%
XX
Pojęcie płacy progowej różni się zarówno koncepcyjnie, jak i empirycznie od kategorii oczekiwań płacowych. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny adekwatności obu typów oczekiwań dotyczących płac osób, które nie pracują. Metoda ta jest użyta do zweryfikowania hipotezy o adekwatności płac progowych i oczekiwań płacowych bezrobotnych w Polsce. W artykule przeanalizowano, w jakim stopniu płace progowe oraz oczekiwania płacowe osób bezrobotnych są uzasadnione rynkową wyceną pracy osób o identycznych charakterystykach. W analizie wykorzystane zostały dane o oczekiwaniach płacowych (ankieta Narodowego Banku Polskiego) oraz płacach progowych (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). Do oceny adekwatności oczekiwań płacowych użyto metod parametrycznych i nieparametrycznych umożliwiających porównanie rozkładów płac progowych, oczekiwań płacowych oraz skonstruowanych płac kontrfaktycznych. Wyniki analizy wskazują, że płace oczekiwane pozostają wyższe od płac progowych oraz są dodatnio skorelowane z presją płacową w gospodarce. Ponadto wyniki potwierdzają hipotezę, że oczekiwania płacowe osób bezrobotnych w Polsce w latach 2011-2014 nie były nadmierne. Wynik ten jest ważny, gdyż w przypadku, gdy oczekiwania płacowe osób bezrobotnych są wyższe niż ich wycena rynkowa, stanowi to źródło zjawiska bezrobocia i współwystępującej presji płacowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Reservation wages and expected wages constitute different categories, both conceptually and empirically. The aim of this article is the construction of a method for inferring the adequacy of both kinds of wage expectations among persons who are not employed. This method is used to verify the hypothesis about the adequacy of reservation wages and expected wages among the unemployed in Poland. The key element of the analysis in this study is to what extent the reservation wages and wage expectations of the unemployed are in alignment with market conditions. We exploit a unique source of data on expected wages (National Bank of Poland survey) as well as data on reservation wages (Labour Force Survey) and develop a series of parametric and non-parametric counterfactual distributions for the registered unemployed. Our results indicate that expected wages are higher than reservation wages and continue to be positively correlated with wage pressure. We find that reservation wages in Poland from 2011 to 2014 were not excessive. This is important because if the wage expectations of the unemployed are in excess of market evaluation, unemployment and wage pressures prevail. (original abstract)
10
Content available remote Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu
84%
XX
Badania prowadzone w okresie ostatnich dwudziestu lat w dziedzinie teorii kapitału ludzkiego, przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doprowadziły do stwierdzenia, że premia za ryzyko na poziomie 8% występuje w rachunku godziwych płac. Stwierdzono, że ta wielkość określa średnie tempo pomnażania kapitału w gospodarowaniu i nadano jej nazwę stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. Stała ta jest częścią modelu kapitału wielokrotnie opisanego we wcześniejszych pracach. W artykule są zawarte autorskie badania na podstawie danych o zarobkach na Ukrainie. Zatem badania SEPW są dokonywane na obszarze gospodarki ukraińskiej i potwierdzają dotychczasowe wyniki. Stwierdzenie istnienia stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu przyczyniło się do powstania teorii płac godziwych. SEPW określa poziom płacy minimalnej, jak również płacy maksymalnej w gospodarce. Obliczenie poziomu płacy minimalnej oraz maksymalnej dla gospodarki Ukrainy z uwzględnieniem SEPW pozwoliło ustalić rozpiętość między tymi wielkościami, która nie przekroczyła wartości 6. Ta rozpiętość określa godziwe nierówności płacowe utrzymując porządek w gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
Research conducted over the last twenty years in the field of human capital theory, by a team of researchers from the Cracow University of Economics, led to conclude that the risk premium of 8% occurs in the bill of fair wages. It was found that this value determines the average rate of accumulating capital in the management and was given the name of economic constant of potential growth. This constant is part of a capital model, repeatedly described in previous works. The article contains its author's research based on the data about salary in Ukraine. Thus, SEPW tests are carried out on the territory of the Ukrainian economy and confirm the previous results. The study establishes the existence of economic constant of potential growth contributed to the theory of fair wages. SEPW determines the level of the minimum wage, as well as the maximum wage in the economy. The calculation of the minimum and maximum wages for the economy of Ukraine, taking into account SEPW, allowed the establish the spread between these values, which did not exceed 6. This spread determines fair wage inequalities keeping the sig in the economy. (original abstract)
XX
Jedne z najistotniejszych zagadnień współczesnej polityki gospodarczej skupiają się wokół problemu poziomu zatrudnienia. Dominująca teoria wywodząca się z klasycznego nurtu ekonomii mówi o odwrotnej zależności pomiędzy wysokością płac a poziomem zatrudnienia. Kładzie ona nacisk na kosztowy charakter płac. Im zatrudnienie pracownika będzie wiązało się z niższymi kosztami, tym więcej osób będą mogli zatrudnić pracodawcy. Wynika to ze zrównania krańcowej produkcyjności pracy z płacą. Im niższe płace, tym więcej, nawet mniej produkcyjnych, pracowników można zatrudnić. Takie rozumowanie krytykowane jest przez ekonomistów podkreślających zależność poziomu produkcji w gospodarce od wielkości popytu. Zauważają oni, że produkcja w gospodarce jest opłacalna, a więc i możliwa o tyle, o ile znajdzie się na nią popyt. Popyt z kolei zależny jest od poziomu płac. Takie podejście reprezentował i rozwijał między innymi Michał Kalecki. (fragment tekstu)
XX
W ustroju kapitalistycznym, nazywanym eufemicznie "systemem rynkowym", kapitał rzeczowy, a więc praktycznie gospodarka, jest własnością kapitalistów. Wynagrodzeniem użytego w produkcji czynnika kapitał jest realizowany w różnych formach zysk. Ludność stanowi siłę roboczą gospodarki ("rezerwową armię pracy"), kupowaną na wolnym rynku pracy za płace robocze. Kryteria zaliczania dochodów do zysków bądź płac są jednak jedynie formalne, a nie merytoryczne. Zyskiem jest najczęściej to, co się zyskiem nazywa, wszystko zaś co ma zewnętrzną postać wynagrodzenia za pracę traktowane jest zaś jako płaca robocza. Proporcje tak rozumianego zysku i płac przedstawiane są w statystyce powszechnej. U Kaleckiego zakres tych pojęć jest jednak inny, bliższy, jak sądzę, meritum niż formie zewnętrznej. Top-menedżerów, dyrektorów wielkich przedsiębiorstw produkcyjnych, firm usługowych, banków itp. {Chief Executive Officers - CEOs) traktuje jako właścicieli, zaś ich dochody jako formę zysku. Do zysków zalicza też amortyzację. Zysk brutto, a taką kategorią się posługuje, obejmuje w jego ujęciu amortyzację i koszty bieżących remontów, nie rozdzielone zyski netto, dywidendy, odsetki, czynsze a również uposażenia personelu zarządzającego - wszystko to po potrąceniu podatków bezpośrednich. Osoby otrzymujące tak rozumiane zyski nazywa Kalecki kapitalistami. (fragment tekstu)
XX
Realizacja procesu gospodarczego oparta jest na podstawowym czynniku, jakim jest praca ludzka świadczona przez członków określonej grupy społecznej, warstwy, klasy bądź całego społeczeństwa na rzecz tegoż społeczeństwa. Płaca otrzymywana przez pracownika za wykonywany pracę jest jednym z rodzajów wynagrodzeń. Kategoria ta ma bardzo duże znaczenie i jest wielorako interpretowana. Przede wszystkim wyróżnienie płacy z dochodów z pracy jest oparte na dwóch cechach. Płaca jest wynagrodzeniem za pracę podporządkowaną, a jej wysokość ściśle związana jest z ilością i jakością świadczonej płacy. W określonych warunkach gospodarczych może ona przyjąć charakter minimalny, zapewniający minimum egzystencji, nominalny, określający udział pracownika w części dochodu narodowego, jaką jest fundusz spożycia indywidualnego, oraz realny, przejawiający się w powiązaniu płacy z cenami dóbr, które pracownik chce za nią otrzymać. Płaca realizuje trzy podstawowe funkcje, a mianowicie funkcję dochodową, funkcję bodźcową i funkcję kosztową. Pierwsza z nich jest kreowana przez pracownika, który traktuje płacę jako dochód i którą wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb. Druga funkcja wynika z prawa podziału "każdemu według jego pracy". Poziom uzyskanej płacy przez pracownika jest nierozerwalnie związany z ilością i jakością świadczonej przez niego pracy. Jest więc płaca bodźcem do bardziej efektywnej pracy. Ostatnią z funkcji, jaką realizuje płaca jest funkcja kosztowa. Należy ją traktować przede wszystkim jako jeden z parametrów rachunku ekonomicznego, przy czym przedsiębiorstwo przemysłowe nie jest zainteresowane w obniżce całkowitych kosztów płac, a jedynie w zmniejszaniu jednostkowych kosztów płacy. (abstrakt oryginalny)
EN
Realization of the economic process is based on a primary factor which is human labour rendered by members of a certain social group, stratum or class or the whole society for the cause of this society. Wages received by an employee for his labour is one of the types of remuneration. This category has a great significance and is interpreted in many ways. First of all distinguishing wages from incomes for labour is based on two features. Wages are remuneration for subordinate labour and their volume is strictly connected with the amount and quality of the rendered labour. Under certain economic conditions it can have a minimal character, securing the minimum of existence, nominal, determining the share of the employee in part of the national income which is individual consumption fund, and real which manifests itself in connection of wages with prices of goods, which the employee wants to receive for it. Wages realize three basic functions, namely: income function, stimulus function and cost function. The first one is created by the employee, who treats wages as income and uses them to satisfy his needs. The second function results the right of distribution "everyone according to his labour". The level of obtained wages is inseparably connected with the amount and quality of the rendered labour. Thus wages are stimulus for more efficient labour. The last of the functions realized by wages is the coat function. It should be treated first of all as one of the parameters of economic calculus while enterprise is not interested in the reduction of global coats of wages but only in lowering unit costs of wages. (original abstract)
14
67%
XX
Proces globalizacji, rosnąca konkurencja, gwałtowny rozwój technik informacyjnych czy powstawanie gospodarki opartej na wiedzy wywołują konieczność zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w tym również w wynagradzaniu pracowników. Wynagradzanie, stanowiące integralny element zarządzania zasobami ludzkimi, powinno stać się efektywnym instrumentem zarządzania. Oznacza to wspieranie celów organizacji, spójność z jej kulturą, odpowiadanie na potrzeby pracowników, tudzież uwzględnianie jej uwarunkowań zewnętrznych i współczesnych tendencji w tej dziedzinie. Tylko takie zmiany pomogą polskim organizacjom zwiększyć swoją konkurencyjność, a tym samym uczynić z ich potencjału ludzkiego atut, bez którego nie jest możliwe zdobycie przewagi konkurencyjnej. Aby jednak to było możliwe, należy nie tylko odpowiednio opłacać i motywować pracowników, ale również traktować ich podmiotowo, stworzyć w organizacji warunki rozwoju i możliwości doskonalenia zawodowego. Dopiero takie podejście pomoże w dłuższej perspektywie wykreować "zdrowe społeczeństwo" i zwiększyć poziom życia pracowników rozpatrywany nie tylko w kontekście sytuacji materialnej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents compensation practices of polish firms and their influence on existing social inequalities in the country. The author explores some possible solutions to this problem in the context of pay functions and its aims. According to the author, modification of compensation systems as well as implementation of modern tools can develop employees competencies and improve their attitudes. That may contribute to higher competitiveness of those firms and increase life standard of their employees. However, that can be achieved only if the effort will be integrated with some regulation at the macroeconomic level. (original abstract)
15
Content available remote Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym
59%
XX
W literaturze przedmiotu wynagradzania pracowników wypracowano już wiele rozwiązań. Większość z tych modeli wynagradzania słusznie kładzie punkt ciężkości na realizację postulatu zagwarantowania stabilności społeczno-ekonomicznej w systemie gospodarczym. Niestety, wspomniane modele nie opierają się na kategorii wielkości kapitału ludzkiego. Powoduje to trudności w precyzyjnym pomiarze wkładu pracownika do efektów osiągniętych przez organizację. Niniejsze opracowanie, pomimo położenia punktu ciężkości na wysokość płac minimalnych, dzięki wykorzystaniu teorii kapitału ludzkiego stanowi propozycję rozwiązania problemu ustalania wynagrodzenia zasadniczego pracowników w jednostkach organizacyjnych. (fragment tekstu)
EN
Human capital idea can be used for computation fair level of salaries. This idea considers salary as human capital interest. Employee - owner of human capital - bestows human capital to employer expecting adequate rate of return. In this paper there was defined nature of human capital and level of natural rate of return on capital. As an example of theoretical consideration there was presented analysis of minimal wages in 4 countries: USA, Poland, Ukraine and UK. (original abstract)
16
59%
XX
Możliwość obliczania kapitału ludzkiego i wyznaczania płacy, pozwalającej zachować kapitał, pracownika stwarza teoretyczne podstawy do rozwijania teorii wynagradzania i teorii płacy godziwej. Obecnie jednak takie podejście do problemów wynagradzania jest niewystarczające. Coraz częściej podkreślany jest rosnący udział kosztów pracy w łącznym koszcie produktu oraz związana z tym indywidualizacja płacy uzależniona w swojej zasadniczej części od wartości kapitału ludzkiego oraz rekompensaty za ryzyko inwestycyjne. Dlatego płaca, jaką otrzymuje pracownik powinna być zgodna z wartością pracy, jaką wytworzył, czyli energią przez niego wydatkowaną. Dzięki temu wartość kapitału ludzkiego będzie utrzymywana, płaca będzie generować strumień wpływów, który przyniesie wystarczający wskaźnik zwrotu na kapitale pracownika. (fragment tekstu)
EN
Human capital is the most important part of the value of the firm, determining her engine and the hart. It is understood that this is the most critical part of any organization, and any progress and development is not possible without it. Progressive competition, increase of technology, and at the end the development of new economy based on knowledge make human capital very critical part of any executive decision made by the management. Knowledge is an integral part of production process, and human capital is the base for competitive edge of any organization. Uninterrupted flow of human capital between countries and creation of minimum wages brings us to our closing question; is exchange rate a fair factor in comparison of polish and foreign wages. What is the practice of real life? (original abstract)
XX
Zaprezentowano krótką historię restrukturyzacji przemysłu węglowego, a następnie za pomocą metod statystycznych i ekonometrycznych zanalizowano dynamikę struktury i poziomu zatrudnienia. Omówiono jednoczynnikowe funkcje produkcji oraz zagadnienie stabilności elastyczności produkcji względem zatrudnienia. Podjęto próbę weryfikacji teorii płac efektywnościowych oraz hipotez rynku pracy zaliczanych do teorii segmentacyjnych i teorii poszukiwań.
XX
W Polsce grupa zawodowa lekarzy znana jest z długoletnich protestów dotyczących wysokości wynagrodzeń. Zasadność tych protestów można zbadać opierając się na znanych oraz akceptowanych modelach kapitału ludzkiego i intelektualnego, w których zakłada się, że każdy człowiek posiada zgromadzoną we własnej osobie wartość, która może podlegać wymianie na gruncie pracodawca - pracownik. Zgodność płacy z wartością pracy przekazanej przez pracownika na rzecz jednostki jest przesłanką społecznie akceptowaną. Akceptacja ta wynika między innymi z podświadomego rozumienia transakcji wymiany dokonywanej na godziwych warunkach. Pracujący wykonując swoją pracę wydatkuje własną energię oczekuje w zamian uzyskania wynagrodzenia pozwalającego mu na uzupełnienie tego ubytku i zachowania swojego kapitału. Właściwe wyznaczenie wielkości płac zapobiega deprecjacji kapitału ludzkiego i intelektualnego. Brak zachowania równowagi pomiędzy płacą a wartością pracy w dłuższym okresie czasu prowadzić będzie do niezadowolenia pracujących. Taki przykład niezadowolenia mamy w Polsce między innymi w analizowanej grupie zawodowej lekarzy. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, professional group of doctors are notorious for long- standing campaign for pay rises. Whether this campaign is well grounded or not, may be examined using well known and established models of human and intellectual capital, all based on the assumption that every employee may be assigned the value of their human capital, which can be subject to an exchange relation between the employee and the employer. The principle of equivalence between the salary and the value of labour transferred by the employee to the employer is socially accepted. When working, the employee expends their own energy; and they expect in return a remuneration which shall allow them to supplement this expenditure and maintain their capital. Correct definition of the salary level protects human and intellectual capital from depreciation. Imbalance between the salary and the value of work over a prolonged period of time is bound to lead to the employees' discontent. An example of a prolonged discontent in Poland is provided in the professional group of doctors. (original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.