Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytłoki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały podstawowe właściwości fizykochemiczne estrów metylowych oleju lniankowego, wyprodukowanego z rośliny oleistej Camelina sativa pod kątem przydatności do stosowania jako biokomponent w silnikach Diesla. Szczególną uwagę zwrócono na parametry krytyczne ograniczające ilość biokomponentu w gotowym biopaliwie, których nie można poprawić za pomocą dodatków uszlachetniających.
EN
This paper presents the analysis of physical and chemical properties of methyl esters produced from Camelina sativa plant taking into account its suitability for use as a bio-component for using in diesel engines. Special attention was paid to the critical parameters that limit the content of bio-components in biofuel and can not be improved by using additives.
2
100%
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości wybranych składników bioaktywnych w jabłkowych wytłokach poprasowych w zależności od sposobu przetwarzania owoców i materiału odpadowego. Materiał badawczy stanowił błonnik jabłkowy naturalny, błonnik jabłkowy poekstrakcyjny oraz wytłoki poprasowe (mokre i suche). Oznaczano zawartość suchej masy, zawartość związków polifenolowych oraz całkowity błonnik pokarmowy. Wykazano, że wytłoki stanowią bogate źródło polifenoli i błonnika.
EN
The aim of the study was to evaluate the content of selected bioactive compounds in pomace from the press depending on the method of processing fruit and waste material. The research material was a natural apple fiber, apple fiber after extraction and pomace (wet and dry). Dry matter content, the content of polyphenolic compounds and total dietary fiber were analyzed. It has been shown that the pomace are a rich source of polyphenols and fiber.
EN
The objective of the paper was to describe the impact of freeze-drying conditions on hardness of lyophilizates obtained based on soft fruit pomace. Raspberry, cherry, and grape pomace from the pressing process carried out with a low-speed rotary press constituted a research material. Immediately after the pressing process, pomaces were placed in forms, frozen, and after freezing they were freeze-dried in the pressure of 20, 42, 63, 85 and 110 Pa. The obtained lyophilizates were subjected to the measurement of hardness with the use of texture meter equipped with a penetrometer in the form of a cone with a vertical angle of 30°. The increase of pressure during freeze-drying of samples was accompanied by the increase of hardness of the obtained lyophilizates, which may affect the energy consumption of the grinding process and the nature of rehydration of the final product. Moreover, the water content of raw material, pomaces, and lyophilizates was determined. The obtained results of measurements were subjected to a statistical analysis which showed that the pressure of freeze-drying significantly diversifies the hardness of the obtained lyophilizates.
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie wpływu warunków liofilizacji na twardość liofilizatów uzyskanych na bazie wytłoków z owoców miękkich. Materiał badawczy stanowiły wytłoki z malin, wiśni i winogron, uzyskane po procesie tłoczenia z wykorzystaniem prasy wolnoobrotowej. Bezpośrednio po procesie tłoczenia wytłoki umieszczano w formach, zamrażano, a po zamrożeniu liofilizowano w ciśnieniu 20, 42, 63, 85 i 110 Pa. Uzyskane liofilizaty poddano pomiarom twardości z wykorzystaniem teksturometru zaopatrzonego w penetrometr w postaci stożka o kącie wierzchołkowym 30°. Wzrostowi ciśnienia podczas liofilizacji prób towarzyszył wzrost twardości uzyskanych liofilizatów, co może mieć wpływ na energochłonność procesów rozdrabniania i charakter rehydracji produktu końcowego. Dokonano również oznaczenia wilgotności surowca, wytłoków i liofilizatów. Uzyskane wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej, która wykazała, że ciśnienie liofilizacji w sposób istotny różnicuje twardość uzyskanych liofilizatów.
4
80%
PL
Przeprowadzono na skalę laboratoryjną doświadczenie nad suszeniem wytłoków z jabłek w złożu fontannowym z udziałem materiału inertnego. Suszenie prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 80 stopni C, jego prędkości 6,8 m/s oraz zmiennym stosunku powierzchni kul inertu do masy surowca wynoszącego odpowiednio: 0,314 m2/kg, 0,424 m2/kg oraz 0,534 m2/kg. Określono wpływ udziału kul inertu w komorze na szybkość suszenia oraz wartość średniego strumienia wilgoci z jednostki objętości komory suszenia.
EN
An experiment with the apple pomace drying in a fountain bed including inert material balls was carried out under laboratory conditions. The drying process was conducted at drying agent temperature 80 degree of C, its flow velocity 6,8 m/s and at differentiated ratio of inert ball surface to the mass of raw material amounting respectively 0.314 m2/kg, 0.424 m2/kg and 0.534 m2/kg. The effect of inert balls occuring in the chamber on the rate of drying and on the value of average moisture flux per unit of drying chamber volume, were detrmined.
EN
Vegetable oils are renewable feedstock currently being used for production of biofuels from sustainable biomass resources. The existing technology for producing diesel fuel from plant oils, such as rapeseed, soybean, canola and palm oil are largely centered on transesterification of oils with methanol to produce fatty acid methyl esters (FAME) or biodiesel. Rapeseed pellet - crushed seed residue from oil extraction is a byproduct of biodiesel production process. As other types of biomass, it can either be burned directly in furnaces or processed to increase its energetic value. The interest to use different types of biomass as fuels has grown rapidly during the last years as a mean to reduce the CO2 emissions of energy production. Biomass is renewable, abundant and has domestic usage, the sources of biomass can help the world reduce its dependence on petroleum products and natural gas. Energetically effective utilization of rapeseed pellet could substantially improve the economic balance of an individual household in which biodiesel for fulfilling the producer’s own energetic demand is obtained. In this article the experimental results of analyzing the emissions levels of different pollutants in exhaust fumes during different stages of biomass boiler operation were presented. It has been proved that that the pellet, a byproduct of biodiesel production, is an excellent renewable and environmentally-friendly energy source, especially viable for use in household tap water heating installations.
PL
Oleje roślinne są obecnie - jako surowce odnawialne - wykorzystywane do produkcji biopaliw. Produktem odpadowym w produkcji biopaliw z roślin oleistych są wytłoki roślinne, pozostałe po uzyskaniu oleju metodą mechaniczną lub chemiczną. Odpady te, zwane też makuchami lub pelletem, mogą być wykorzystane jako dodatkowe źródło energii (np. do ogrzewania pomieszczeń) w gospodarstwach rolnych lub domowych. Zainteresowanie stosowaniem różnych rodzajów biomasy jako paliwa gwałtownie wzrosło w ostatnich latach i traktowane jest jako sposób na zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji energii, a także na ograniczenie zależności od produktów naftowych i gazu ziemnego. Tak jak inne rodzaje biomasy, pellet rzepakowy może być albo spalany bezpośrednio w piecach, albo przetwarzany w celu zwiększenia jego wartości energetycznej. Energetycznie efektywne wykorzystanie odpadu rzepakowego może znacznie poprawić równowagę ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa domowego, w którym biodiesel produkowany jest dla zaspokojenia własnego zapotrzebowania. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych analizy poziomu emisji substancji, zawartych w spalinach, podczas różnych etapów pracy kotła na biomasę. Udowodniono, że pellet, produkt uboczny produkcji biodiesla, jest doskonałym odnawialnym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii, szczególnie opłacalnym do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach rolnych.
EN
Vegetable oils are renewable feedstock currently being used for production of biofuels from sustainable biomass resources. The existing technology for producing diesel fuel from plant oils, such as rapeseed, soybean, canola and palm oil are largely centered on transesterification of oils with methanol to produce fatty acid methyl esters (FAME) or biodiesel. Rapeseed pellet - crushed seed residue from oil extraction is a byproduct of biodiesel production process. As other types of biomass, it can either be burned directly in furnaces or processed to increase its energetic value. The interest to use different types of biomass as fuels has grown rapidly during the last years as a mean to reduce the CO2 emissions of energy production. Biomass is renewable, abundant and has domestic usage, the sources of biomass can help the world reduce its dependence on petroleum products and natural gas. Energetically effective utilization of rapeseed pellet could substantially improve the economic balance of an individual household in which biodiesel for fulfilling the producer’s own energetic demand is obtained. In this article the experimental results of analyzing the emissions levels of different pollutants in exhaust fumes during different stages of biomass boiler operation were presented. It has been proved that that the pellet, a byproduct of biodiesel production, is an excellent renewable and environmentally-friendly energy source, especially viable for use in household tap water heating installations.
PL
Oleje roślinne są obecnie - jako surowce odnawialne - wykorzystywane do produkcji biopaliw. Produktem odpadowym w produkcji biopaliw z roślin oleistych są wytłoki roślinne, pozostałe po uzyskaniu oleju metodą mechaniczną lub chemiczną. Odpady te, zwane też makuchami lub pelletem, mogą być wykorzystane jako dodatkowe źródło energii (np. do ogrzewania pomieszczeń) w gospodarstwach rolnych lub domowych. Zainteresowanie stosowaniem różnych rodzajów biomasy jako paliwa gwałtownie wzrosło w ostatnich latach i traktowane jest jako sposób na zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji energii, a także na ograniczenie zależności od produktów naftowych i gazu ziemnego. Tak jak inne rodzaje biomasy, pellet rzepakowy może być albo spalany bezpośrednio w piecach, albo przetwarzany w celu zwiększenia jego wartości energetycznej. Energetycznie efektywne wykorzystanie odpadu rzepakowego może znacznie poprawić równowagę ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa domowego, w którym biodiesel produkowany jest dla zaspokojenia własnego zapotrzebowania. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych analizy poziomu emisji substancji, zawartych w spalinach, podczas różnych etapów pracy kotła na biomasę. Udowodniono, że pellet, produkt uboczny produkcji biodiesla, jest doskonałym odnawialnym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii, szczególnie opłacalnym do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach rolnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.