Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 979

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Health
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane aspekty prawne ratownictwa medycznego w Polsce
100%
XX
Artykuł podejmuje problematykę statusu prawnego ratownictwa medycznego w Polsce. Rozważania koncentrują się na zmianach jakie miały miejsce oraz jakie są postulowane przez środowisko ratowników medycznych .(abstrakt oryginalny)
EN
An exploratory principal purpose of the objective article is the definition of the status of the legal medical rescuer , his tasks and competences and also presenting of the system of the medical rescue in entire safety systems of the wholesome state. Thereby is undertaken concrete and the at the same time essential analysis of the status of the legal medical rescue. With the fruit of undertaken considerations to the state dogmatically -the legal and scientific characteristics of the medical rescue in Poland.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wielowymiarowej koncepcji zarządzania zdrowiem na przykładzie profilaktyki, diagnostyki i terapii jednego z najczęstszych nowotworów w obrębie głowy i szyi człowieka - raka krtani w Polsce. Jest to choroba, którą w trakcie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chirurgicznego zajmują się otorynolaryngolodzy. Artykuł rozpoczyna się przeglądem definicji zdrowia w oparciu o literaturę przedmiotu. Następnie przeprowadzony został przegląd sposobów rozumienia zarządzania, który miał prowadzić do syntezy koncepcji zarządzania zdrowiem. W dalszej kolejności zaproponowano klasyfikację poziomów zarządzania zdrowiem. Artykuł zamyka ilustracja empiryczna opierająca się na zastosowaniu modelu zarządzania zdrowiem w odniesieniu do profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Article is an attempt to present a multidimensional concept of health management on the example of prevention, diagnosis and treatment of larynx's cancer in Poland. It begins with a review of the definition of health, followed by an overview of the different ways of understanding the term management. This has led to the synthesis of the concept of health management, which became the starting point for the location of the concept of health management. Then in the proposed classification of levels of health management, which resulted in a clarification of the theme by the closing work of empirical illustration. It is based on the use of the health management model with regard to the prevention, diagnosis and treatment cancer of larynx in Poland. (original abstract)
3
Content available remote Globalizacja a zdrowie - wyzwania i zagrożenia
80%
XX
Procesy globalizacji oddziałują na zdrowie populacji i indywidualnych osób. Rozpowszechnianie się chorób cywilizacyjnych, które w części można łączyć z procesami globalizacji i występującymi globalnie, bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne [Klich 2013]. Dlatego społeczeństwa powinny podejmować ciągłe starania na rzecz utrzymania i poprawy zdrowia. (fragment tekstu)
EN
Abstract: Global changes affect most areas of life of the inhabitants of the globe, and their speed and scale have an impact on the health of populations and individuals. The spread of lifestyle diseases, which in part can be combined with the processes of globalization and occurring globally, directly contributes to increased demand for health care services. Therefore, society should make continuous efforts to maintain and improve health. (original abstract)
4
Content available remote Odnowa biologiczna we współczesnym sporcie
80%
XX
Od dawna sport przejawiający się w wielu różnych formach, towarzyszy człowiekowi w codziennym życiu. Dużo dyscyplin sportowych sięga swoimi korzeniami do czasów odległych, kiedy to sprawność fizyczna gwarantowała przetrwanie. Obecnie żyjemy w takich czasach, w których nie sposób nie zauważyć sportu, pełniącego tak wiele ważnych ról w społeczeństwie. Sport amatorski jak i wyczynowy staje się częstą formą spędzania wolnego czasu. W dzisiejszych czasach jest on ucieczką od codzienności, stresu, zmęczenia. Niestety nie wszyscy wiedzą i rozumieją jak długa droga jest do sukcesu sportowego, zaangażowania i poświęcenia od sportowców i ich trenerów oraz całego sztabu ludzi odgrywających mniej lub bardziej ważne role w karierze zawodników. Aby realizować ambitne plany, należy wyznaczyć optymalne obciążenia treningowe, pamiętając przede wszystkim o zdrowiu sportowca, ponieważ żaden organizm nie będzie tolerował intensywności, nawet tej umiarkowanej, jeżeli nie będzie odpoczywał i regenerował sił. Trudno sobie wyobrazić profesjonalny trening bez prawidłowego i systematycznego prowadzenia postępowania odnawiającego. Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów poszukujących nowych dróg w doskonaleniu sportowców i stosujących prawidłowe metody z zakresu odnowy biologicznej. Celem mojego artykułu jest ukazanie zjawiska oraz czynników temu towarzyszących. Odnowa biologiczna jest oddziaływaniem na organizm różnorodnych środków naturalnych i sztucznych oraz warunków środowiskowych w celu przyśpieszenia fizjologicznych procesów wypoczynkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
For a long time sport manifests itself in many different forms, accompanies man in everyday life. Many sports go back to the distant past, when physical fitness ensured survival. We are now living in times when it is impossible to miss sports that play so many important roles in society. Amateur and professional sports become a common form of leisure. correct methods of wellness. The purpose of my article is to show the phenomenon and factors accompanying it. Biological renewal is the impact on the body of various natural and artificial resources and environmental conditions in order to accelerate physiological resting processes. Nowadays, it is an escape from everyday life, stress, fatigue. Unfortunately, not everyone knows and understands how long the journey is for sports success, commitment and dedication from athletes and their trainers and the entire staff of people playing more or less important roles in the athletes' career. To achieve ambitious plans, the optimal training load should be determined, keeping in mind primarily the athlete's health, since no body will tolerate intensity, even moderate, unless he rests and regenerates. It is difficult to imagine professional training without proper and systematic conduct of renewal. There is a growing demand for professionals looking for new ways to improve athletes and use the correct methods of wellness. The purpose of my article is to show the phenomenon and factors accompanying it. Biological renewal is the impact on the body of various natural and artificial resources and environmental conditions in order to accelerate physiological resting processes.(original abstract)
EN
The effect of microbial polysaccharide xanthan in the amount of 0.1-0.4% on the rheological characteristics of the dough from sprouted wheat grain and quality indicators of bread was studied. It was found that when xanthan gum is added, the dough's spreading and adhesion strength decreases, and the dough's resilience-elastic and plastic-viscous characteristics improve. Bread made from sprouted wheat grains with the addition of experimental dosages of xanthan has better structural-mechanical and physicochemical properties, as evidenced by higher indicators of crumb compressibility, specific volume, and moisture compared to the control sample. To obtain bread with the best quality indicators, it is recommended to use 0.3% xanthan.(original abstract)
6
Content available remote Realizacja koncepcji e-zdrowie - studium przypadku
80%
XX
Celem artykułu jest charakterystyka koncepcji e-Zdrowie oraz analiza wybranego studium przypadku z tego zakresu, jakim jest Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ). Na tle idei e-Zdrowia przedstawiono rozwój różnych e-usług, a także korzyści wynikające z ich stosowania.(fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to assess the concept of e-health. The idea of e-health is presented on the background of e-Services and ICT development. The most important categories of e-Services in the area of healthcare and benefits of using ICT in the area of e-Health were presented. Moreover, an e-Health programs in relation to European Union documents and Polish counterparts were shown. In the practical part the polish example of e-Health solutions- OSOZ was presented.(original abstract)
XX
Celem pracy było oznaczenie poziomu zanieczyszczeń metalami ciężkimi (ołowiem i kadmem) odżywek dla sportowców oraz oszacowanie pobrania tych metali przez osobę dorosłą wraz z ich spożyciem. Badany materiał stanowiło 19 odżywek z grupy termo- geników. Termogeniki te były dostępne w trzech formach jako: ampułki, kapsułki i tabletki. Oznaczanie zawartości ołowiu i kadmu przeprowadzono metodą spektroskopii atomowej z użyciem kuwety grafitowej. Rezultaty badań pokazały, że średnia zawartość ołowiu i kadmu w odżywkach dla sportowców była relatywnie niska. Również mały był udział dla ołowiu i kadmu w PTWI. Wyniki tych badań wskazują, że ze względu na zawartość ołowiu i kadmu badane odżywki z grupy termogeników są bezpieczne dla zdrowia ludzi. (abstrakt orginalny)
8
Content available remote Are children meeting any of the suggested daily step recommendations?
80%
EN
Study aim: Over the past decade there have been numerous efforts to identify how many steps/day children should accumulate. Recommendations range from 10,000 to 16,500 steps/day. The purpose of this article was to examine the percentage of elementary school aged children meeting nine different sets of steps/day recommendations. Material and methods: 786 Southwestern US children (410 girls, BMI 19.3±4.2) wore the Yamax Digiwalker SW-200 pedometer and recorded their steps/day for 7 consecutive days. Mean steps/day was calculated and the percent-age of students meeting each of the various steps/day recommendations was determined. Results: Children averaged 11,113±3,666 steps/day. Sixty-one percent of all children met a minimum of 10,000 steps/day. Thirty-six percent met the most widely used recommendation of 11,000 and 13,000 steps/day for boys and girls, respectively. Using BMI referenced recommendations, between 10-52% of children met various guidelines. Conclusions: Southwestern US children in the current sample are not getting enough daily activity to meet the ma-jority of step recommendations. Findings suggest that less than 33% of children are active for 60 minutes of physical activity (inferred from one of the guidelines) a day and only 36% would qualify for the Presidential Active Life-styles Award. Additional school and home-based physical activity programming is clearly needed.
EN
The role of social support in dealing with a disease is extremely important. People who are in a similar life situation, facing the same problems, may not only be a relevant source of support and useful information, but also help to increase patients' quality of life. They can also reduce the feeling of otherness and alienation. Moreover, social support facilitates the process of recovery. Since the emergence of new technologies, especially the cyberspace, it can be seen that social life is transferring to the Internet. The number of forums and online support groups is growing rapidly, however, there are still not much data regarding the psychological consequences and benefits of being a member of an online support group. The aim of this presentation is to compare the level of satisfaction with the social support experienced by those who attend traditional self-help groups and those who look for support on the Internet. The research was conducted on a group of 73 women with eating disorders (41 suffering from anorexia nervosa and 32 suffering from bulimia nervosa). The following measurement tools were used in the research: Berlin Social Support Scales (BSSS) and an original survey prepared by the author. The analyses showed that 77% of the participants got high results in the Need For Support Scale. Moreover, 2/3 of participants got high results in the Searching For Support Scale, out of whom 75% were searching for support on the Internet. (original abstract)
10
80%
EN
The article deals with social discussions concerning the risks and benefits of using combined oral contraceptive pills (COCP). The discussions reflect sociological theories of risk, loss of trust in biomedicine, and active lay participation in health choices. The main goal of the qualitative content analysis of six internet discussions from 2006 to 2015 is to identify how former, current, and future users of COCP in the Czech Republicdeal with the risks and benefits of this method, the possible alternatives being considered, and how information from these internet discussions influences the choice of method. The main narratives showing reflection of risk in internet discussions about hormonal contraceptives were called: Weighing the risk of taking or not taking COCP, Risk of side effects when using COCP, Risk of "post-pill syndrome," Sharing information and experience. (original abstract)
EN
Stress is one of the single most significant factor for many physical and psychological dilemma. Long-term exposure to stress or chronic stress can lead to serious physical and psychological problems such as headaches, fatigue, depression, anxiety, stomachache, heart problems, chest pain, asthma, hypertension, liver dysfunction, diabetes, arthritis, suppressed immune system , skin conditions, irregular ministerial cycle, infertility, accelerated aging process,and premature death. As under perennial and /or continual stress condition the body releases excessive cortisol hormone that results in aforementioned issues. Physical activity may beneficial for mental and physical body system. Under intense or endurance exercise however increase total cortisol released levels far above the moderate training modalities which can be a destructive factor for people under extreme negative stress and can make worse stress health risk conditions.Thus, caution is need to be considered for people with negative stress.Nonetheless, according to the American physical activity guideline 10 minutes moderate aerobic exercise such as walking in division of 2×10 min or 3×10 min per day that can be performed throughout the week, seems to be helpful alternative for all adult in part people with psychological negative stress.
EN
Pelvic floor muscles provide support to uterus, bladder and rectum, and therefore weakened pelvic muscles can lead to a number of very annoying problems such as urinary incontinence, uterine prolapse or difficulties in the sexual area. The role of midwives, gynaecologists and physiotherapists is to educate women about prevention of the pelvic floor disorders. Information should be given in gynaecology ambulances, in ambulances for pregnant women, in antenatal classes and on the Gynaecology and puerperium department.(original abstract)
XX
W artykule o charakterze poglądowym przedstawiono znaczenie biologiczne i występowanie zawartości związków miedzi w wybranych organizmach żywych. Jak nadmiar/niedobór miedzi wpływa na organizmy oraz jaką rolę miedź odgrywa w powiązaniu z chorobami układu krążenia. Omówiono tematykę niedoboru miedzi u roślin oraz działanie miedzi na mikroorganizmy - produkty na bazie "miedzi przeciwdrobnoustrojowej" w zwalczaniu bakterii. (abstrakt oryginalny)
EN
The article summarizes biological significance and occurrence of copper compounds in selected living organisms. It is also presented how copper excess/deficit affects organisms and its role in the cardiovascular diseases. The copper deficit in plants and how copper affects microorganisms have been also discussed: products based on "antimicrobial copper" for controlling microorganisms are also dealt with. (original abstract)
XX
Wyłącznie negatywne postrzeganie roli pasożytów nie do końca wydaje się dzisiaj uzasadnione. Efektem odrobaczania się jest coraz częstsze pojawianie się chorób autoimmunologicznych. Dochodzi wówczas do nadmiernej aktywacji mechanizmów obronnych i uszkodzenia zdrowych tkanek. Wprowadzanie pasożytów do organizmu jest dzisiaj stosowane w terapii wielu chorób. (abstrakt oryginalny)
EN
Only negative perception of the role of parasites seems not quite justified today. The effect of deworming is the increasingly frequent appearance of autoimmune diseases. It leads to over-activation of defense mechanisms and damage of healthy tissue. The insertion of parasites in the body is now used in the treatment of many diseases. (original abstract)
XX
Mimo, że na rynku mamy szeroki wybór słodzików naturalnych i sztucznych, wciąż dominującą i niezagrożoną pozycję zajmuje cukier. Jest on określany jako "biała śmierć". Lista negatywnych skutków jakie może powodować jest bardzo długa, jednak prawda o zgubnych skutkach białego cukru na ludzkie zdrowie przebijała się z trudem. Tymczasem przyroda w długim procesie ewolucji wytworzyła wiele bezpiecznych naturalnych słodzików. Tylko niektóre z nich można znaleźć w produktach spożywczych, jednak ich popularność wciąż pozostaje daleko w tyle za białym cukrem. W Polsce coraz większą popularność zyskuje stewia. Zawiera stewiozyd, 150 razy słodszy od normalnego białego cukru, stosowany także w leczeniu niektórych chorób. (abstrakt oryginalny)
EN
Although we have a wide selection of natural and artificial sweeteners on the market, white sugar still has a dominant and unchallenged position. It is referred to as "white death" and the list of negative effects it can cause is very long. The truth about the dire effects of white sugar on human health did not easily reach society. Meanwhile, nature in the long process of evolution has produced many safe natural sweeteners. Only some of them have found a place on our market in food products, but their popularity is still far behind white sugar. In Poland, stevia is gaining more and more popularity. Contains stevioside, 150 times sweeter than normal white sugar, and is also used to treat certain diseases. (original abstract)
XX
Organizm człowieka jest dobrym środowiskiem dla rozwoju wielu mikroorganizmów. Spełniają one wiele pożytecznych funkcji, a zaburzenia w ich funkcjonowaniu mogą prowadzić do sytuacji groźnych dla zdrowia nosiciela. Ich liczbę szacuje się na 100 tysięcy miliardów. Autorki omawiają ich występowanie i skutki ich obecności w poszczególnych partiach organizmu ludzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The human organism is a good environment for the development of a number of microorganisms. They fulfill many useful functions and disturbances in their functioning can lead to situations dangerous for the carrier. The population of microorganisms is estimated at 100 thousand billions. The authors discuss the occurrence of the microflora and the effects of microflora presence on specific parts of the human organism. (original abstract)
17
80%
EN
This article discusses a survey to investigate the problem of the health literacy of leisure runners. The survey was conducted in 2016 in Poland among 963 participants of the DOZ Marathon Lodz with PZU [Polish Insurance Company] . A specially developed scale for measuring the participants' level of health literacy (-3, 23 points) was used, and the survey answers were evaluated by medical doctors. As the average score was 3.16, the surveyed population was shown to lack information about the medical and health consequences of running. The people who were relatively better informed were women and younger runners (and additionally single runners and those not active on the labor market). An unexpected finding was that social-class affiliation, educational level, and advancement in running ability had a low degree of influence on the health knowledge of the surveyed runners. The conclusion is that a health-related motivation to train in the sport of running (which was declared to be a key factor in many studies) is grounded in common knowledge, while the majority of leisure runners are unacquainted with the actual risks and benefits of running. (original abstract)
XX
Duże firmy i korporacje coraz częściej podejmują działania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia swoich pracowników. Pomaga to ich zmotywować, a przez to stają się oni bardziej produktywni i zaangażowani. Działania tego typu stały się jeszcze ważniejsze w dobie koronawirusa, kiedy większość pracowników musiała całkowicie zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Jedną z polskich firm, która już od dłuższego czasu prowadzi różnego rodzaju programy i akcje prozdrowotne, jest Bank Pekao S.A. (fragment tekstu)
XX
Jakości życia ogólnie traktowane należą do rzędu pojęć ewaluatywnie ocenianego życia. Specjalistycznie rozumiane należą do opisu bardzo aktualnych problemów psychologii, pedagogiki, socjologii, medycyny itp. dyscyplin. Szerzej i głębiej traktując ten temat, tę dziedzinę wiedzy należałoby dopełnić określeniem jakości zorientowanych antropologiczno-egzystencjalnie i konceptualizowanych w kontekście ujęć egzystencjalno-kognitywnych i podmiotowo-osobowych. (fragment tekstu)
EN
As an existential psychologist the Author of the article concentrates on the problem of a specific dimension of human existence, analyses the neotic qualities, i.e. the values and the feeling of the need of the sence of life. He also describes the content of individual qualities, putting emphasis on their subjective tendency towards....(original abstract)
EN
While Korean unification remains one of the most signifi cant issues in inter-Korean and international aff airs with signifi cant implications in terms of territorial order and geopolitics, little is known about the perception of the likelihood of Korean unifi cation, especially amongst the elderly population. Yet, the proportion of this population in South Korea has been rapidly rising, making it an increasingly important civic group. In this study, we analysed the data from the 2018 nationally representative Korean Longitudinal Study of Aging survey using ordered logistic regression modelling. The results show that geographical location, age, life satisfaction, health status and participation in social activities are the most important factors aff ecting the perception of possible Korean unifi cation. We also find some gender diff erences in relation to the impact of education and wealth. Further interdisciplinary studies and spatial analyses might be useful to gain an indepth understanding of people's perceptions, as well as possible socio economic and cultural barriers to a potential preunifying process. (original abstract)
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.