Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Local administration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia zróżnicowanie regionalne w Polsce oraz dotychczasowe badania sprawności instytucji samorządowych. Szczegółowo omawia metodę badania empirycznego.
XX
Lokalizacja centralnej administracji jest istotnym lokalnym oraz regionalnym czynnikiem rozwojowym. Z perspektywy funkcji centralnych, opisywanych przez W. Christallera, jest to jedno z naj- ważniejszych narzędzi wpływania na rozwój lokalny i regionalny. W artykule autor porównuje lokalizację urzędów centralnych oraz instytutów badawczych do deklarowanego w dokumentach strategicznych systemu osadniczego. Istotnym elementem pracy, oprócz teoretycznej podbudowy, jest systematyzacja lokalizacji urzędów oraz instytutów. (abstrakt oryginalny)
EN
Deployment of central administration makes a vital factor in the local and regional develop- ment, since from the perspective of central functions described by W. Christaller, it is one of the most important tools of regional and local policies. In this article, the author compares the location of central administration offices and research institutes to the Polish settlement network declared in documents. An important element of the paper, apart from the theoretical framework, is the systematization of the location of relevant offices and institutes(original abstract)
EN
Theoretical background: The present article focuses on the assessment of the readiness of representatives of science, business and local administration in Poland to establish mutual cooperation in the areas of leadership, management style, competences and technologies. Subject literature refers to the cooperation of these three spheres as the triple helix. The literature, however, still lacks an assessment of readiness to cooperate from the perspective of science, business and administration. This article belongs to the area of institutional economics. Purpose of the article: The main purpose of this article was to present the functioning of cooperation between representatives of science, business and administration in Lublin and Warsaw. The methodological purpose was to develop the proprietary methodology of readiness to function according to the Triple Helix Readiness concept as a tool for assessing the level of readiness of the scientific, business and administration environment for mutual cooperation in Polish cities. The empirical purpose was to evaluate Polish cities in terms of their preparation for cooperation, as well as to formulate recommendations for the science, business and administration environment focused on increasing the effectiveness of mutual cooperation. Research methods: Qualitative and quantitative research methods were selected. Among the qualitative methods, a diagnostic survey was used. The Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) online survey technique was also used, which is in line with the quantitative methodology of market and opinion research. The tool used to conduct the research was an Internet questionnaire addressed to stakeholders. For the present article we adopted the assumption that the adaptation of the modified Net Readiness methodology will enable us to assess the level of readiness of the science, business and administration environments in Poland to establish mutual cooperation. The author modified the original Net Readiness methodology for the purposes of conducting the research. Main findings: The adopted research hypothesis: cooperation between science, business and administration is determined by various factors. Diversification of the level of cooperation depends on the management style, leadership, level of competence and technology advancement used. The results of our research indicate that the readiness to cooperate with external entities depends on many factors. From the perspective of enterprises, these include the level of advancement of information systems, modern tools supporting knowledge management, their research and development activities, registered and transferred patents, trademarks and training expenditure. On the other hand, universities pay attention to the possibility of commercializing their solutions and later marketing them. Still other factors determine the readiness to undertake such cooperation on the part of cities and towns. The main added value of this article is that it adds to the scientific output an assessment of the readiness of the scientific, business and administration communities to cooperate under the triple helix model and recommendations focusing on increasing the effectiveness of their mutual cooperation.
XX
Zadaniem tekstu jest przedstawienie programu teoretyczno-metodologicznego, będącego odpowiedzią na dwa istotne wyzwania stojące przed studiami nad rządzeniem i zarządzaniem publicznym. Są nimi włączenie perspektywy krytycznej i połączenie teorii rządzenia z praktyką. Koncentrując się na przemianach rządzenia lokalnego, autor-ka proponuje perspektywę badawczą zdolną do 1) włączenia perspektywy krytycznej w analizę procesów rządzenia, 2) wspomagania refleksji nad rządzeniem, kształtowania norm kooperacji i uruchomienie lokalnych procesów uczenia się, a tym samym zdolną do łączenia teorii rządzenia z praktyką. Istotną rolę w programie odgrywa pojęcie metagovemance, odnoszące się do procesu refleksji nad rządzeniem i celowego projektowania oraz modyfikowania instytucji rządzenia. Otwiera ono przestrzeń dla zastosowania badań społecznych łączących opis i wyjaśnienie z działaniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the text is to present theoretical and methodological framework to meet two significant challenges posed against governance and public management theory. Those are: integration of critical perspective and translating theoretical reflection into practice. Focusing on local governance, author proposes research perspective 1) introducing power asymmetries into analysis of governance processes, 2) facilitating reflexion on governance, supporting development of norms of cooperation, triggering social learning processes and therefore enabling alignment of governance theory and practice. Within this framework, the concept of metagovernance, referring to reflexion over governance and intentional design and modification of institutions of governance, is the one of great significance. It opens up a space for implementation of social inquiry linking description, explanation to action. (original abstract)
XX
W opracowaniu omówiono podstawy ustrojowe oraz zasady zorganizowania i działania administracji publicznych w wybranych państwach europejskich. Przedstawiono systemy administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.
EN
The aim of this article is to present the systemic foundations and the principles of organising and operating public administration in selected European countries. The author presents both systemic and legal issues relating to the operations of public administration in Great Britain, France, Germany and Sweden, and describes the most important principles of their organisation as well as their mechanisms of operation. A key element of the description of the aforementioned administrative systems is the historical-cultural context, which has a significant impact on their shape and functioning. (original abstract)
6
Content available remote Synthetic Development Measure of Local Administration Size in Poland
80%
XX
Artykuł jest poświęcony analizie rozmiaru administracji na poziomie lokalnym. Na podstawie analizy literatury wytypowano 10 zmiennych, które opisują rozmiar administracji na poziomie lokalnym. Zmienne te posłużyły do stworzenia syntetycznego wskaźnika w oparciu o metody taksonomiczne (metoda Hellwiga). Wyniki dla roku 2013, w układzie wojewódzkim, pokazały duże zróżnicowanie pomiędzy badanymi jednostkami. Dane do badania pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is dedicated to analysing the size of local administration. On the basis of literature study, ten variables that define size of local administration were chosen, out of these variables two synthetic measures were created. The sizes of local administration at the level of voivodships were calculated for 2013. The research results show a big differentiation among the analysed units in Poland. Data were sourced from the Polish Main Statistical Office (GUS). Taxonomic methods were used in the analysis - synthetic measures were constructed on the basis of the Hellwig method.(original abstract)
7
Content available remote Zarządzanie partycypacyjne we wspólnotach lokalnych
80%
XX
Współcześnie udział obywateli w życiu publicznym odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu na szczeblu lokalnym. Partycypacja społeczna, dotychczas niejednokrotnie kojarzona wyłącznie z udziałem obywateli w wyborach lokalnych, zaczęła skutecznie przekształcać się w aktywne, efektywne oraz wielokierunkowe działanie. Wspólnoty lokalne coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, iż to od ich czynnego udziału w życiu publicznym, opartego na wielopoziomowej i wielosektorowej współpracy, zależy rozwój lokalny. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja form partycypacji publicznej, które w Polsce znalazły swoje zastosowanie, i ocena możliwości ich wykorzystania na szczeblu lokalnym(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the participation of citizens in public life plays an increasingly important role in the management at the local level. Social participation, yet often associated only with the participation of citizens in local elections began to successfully transform into active, efficient and multi-effects. Local communities are increasingly aware of the fact that local development depends on their active participation in public life, based on multi-level and multi-sectoral cooperation. The aim of this paper is to present forms of public participation, which in Poland found their application and evaluation of their use at the local level(original abstract)
XX
Artykuł przedstawia warunki formalne i faktyczne funkcjonowania albańskich jednostek samorządu tery- torialnego. Autor omawia zmiany w zakresie decentralizacji, które miały największy wpływ na działalność gmin oraz okręgów, przedstawia ponadto status prawny stolicy kraju oraz analizuje największe sukcesy i porażki dotychczasowych reform. Stwierdza jednocześnie, że nacisk zewnętrzny (głównie instytucji europejskich - Rady Europy i Unii Europejskiej - oraz Stanów Zjednoczonych) skutecznie niweluje w Albanii polityczne próby ograniczenia suwerenności samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the formal and actual conditions of the functioning of Albanian territorial self-government units. The author discusses the changes in decentralization which have had the greatest impact on the activities of municipalities and districts, as well as presenting the leqal status of the country s capital, and analyses the successes and failures of the reforms to date. He simultaneously concludes that external pressure is effectively eliminating the political attempts to reduce the sovereignty of territorial self-government in Albania. (original abstract)
XX
Organy administracji są zobowiązane prowadzić metryki sprawy. Czym one są, jakie dane powinny być do nich wpisywane, jakie sankcje mogą być wyciągnięte w przypadku ich braku w aktach sprawy? Czy nowe przepisy wprowadzone do ustaw procesowych mają znaczenie dla toku postępowania bądź gwarancji procesowych? Jakie odpowiedzi na te pytania można uzyskać po analizie art. 66a k.p.a. i art. 171a o.p.? W tekście autorka odpowiada na zadane przez siebie pytania. (abstrakt oryginalny)
EN
Administrative authorities are obliged to keep registers of cases. What are they, what data should be entered into them, what sanctions there be for their lack of existence in the case files ? Can the new regulations introduced in the procedural acts be of significance to the couajfl proceedings or procedural guarantees? What answers can be obtained to these questions from the analysis of Article 66a of the Administrate Procedures Code and Article 171a of the Tax Ordinance? The authoress responds in the article to the questions she has posed. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie wpływu nowego podziału administracyjnego na lokalizację przedsiębiorstw przemysłu mięsnego, jako reprezentacyjnej branży przemysłu spożywczego w województwie mazowieckim. Kolejne rozdziały odnoszą się do nowego trójszczeblowego podziału administracyjnego, tj.: gmin, powiatów i województwa.
EN
The aim of that article is to show an influence of a new administrative diversion in Poland on localisation companies of meat industry, which becomes a representative branch of food industry in Mazowieckie Voivodship. Next chapters are connected with new administrative diversion, i.e.gmina (commune), powiat (county) and województwo ( voivodship) - Polish administrative units. (A.Ł.)
XX
Kategoria administracji publicznej staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania ze strony dyscyplin naukowych ekonomicznych oraz organizacji i zarządzania. Z jednej strony, wynika to z naturalnego rozszerzania pola badawczego poszczególnych dyscyplin i specjalizacji naukowych, z drugiej zaś z potrzeb praktyki gospodarczej, która siłą rzeczy wymusza przekształcenia zachodzące także w samej administracji publicznej.
EN
The article concerns the role of public administration and the changes occurring generally and also typically under Polish conditions. The concerns presented broad outlines of the topic and only indicate presented problems. The common denominator of transformation in public sector is the implementation for wider scale the solutions typical for private sector. Nevertheless, public administration still preserves autonomy closely connected with the realization of basic state functions. (original abstract)
XX
Gospodarstwa domowe są w istocie połączone z innymi podmiotami gospodarki narodowej więzami ekonomicznymi oraz społecznymi. Powiązania te powodują przepływ zasobów i transfer dochodów, a jednocześnie stanowią ogniwo pomiędzy państwem a obywatelami w procesie przepływu wzajemnych świadczeń i zobowiązań'. Rozwój gospodarczy regionu powinien być ściśle powiązany z polepszeniem jakości życia mieszkańców. Przyjazne warunki życia to powszechny i dobry dostęp mieszkańców do: opieki zdrowotnej, systemu pomocy społecznej, mieszkań, instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa zarówno socjalnego, jak i publicznego. Niniejsza praca zawiera prezentację wyników badań terenowych oraz ich interpretację. Przedmiotem badania było ustalenie opinii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy władze lokalne i ich decyzje przyczyniają się do prawy warunków życia mieszkańców? (fragment tekstu)
EN
The base of the analysis was created by the results of questionnaire research of the individual agricultural households. The research was carried on in 4 poviats (Polish administrative units), 12 communes and 48 villages of the Mazovia Wojewodship, in a period from August to October 2006. The subject of the research was connected with the estimation of the influence made by the governmental and local authorities' as well as individuals activities on rural household's living standards. (original abstract)
EN
The article presents the phenomenon of special economic zones (SEZs) in Poland through characteristics of its legal, organizational and economic aspects. The detailed study of benefits and expectations from local authorities and managing authority of SEZs in Lower Silesia has been presented. The aim of this paper is to explain the phenomenon and the importance of cooperation between the enterprises located in special economic zones (SEZs) and also, between enterprises and local authorities. The authors hypothesize that participation in SEZs activities results in establishing cooperation among other entities within and beyond SEZs. For this paper, we designed and conducted a survey among economic entities seated in SEZs of Lower Silesia region. A simple random sampling approach was used with a representative number of economic entities' subpopulations proportionally reflecting the size of enterprises (small, medium, large) in the studied population. The interview questionnaire comprises a set of 24 questions referring to various aspects in the functioning of enterprises in SEZs. The conducted research have found that although research entities indicated legal obstacles, confusing regulations, shortage of personnel, or limited space for enterprise development in SEZs in Lower Silesia they qualified relationships with local authorities as very favourable and rather favourable. Despite the identified unfavourable conditions for conducting business the researched entities invested in new technologies, services and further expansion during their activity in SEZs. The researched entities also recognized the crucial role of the authority formally managing SEZs and their satisfaction resulting from relationships with local authorities.(original abstract)
XX
Wiele wskazuje na to, że partnerstwo publiczno-prywatne jest obecne w Polsce. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że jego byt toczy się w dwóch niemal niezależnych projekcjach. Z jednej strony obserwujemy starania szczebla centralnego, choć niekoniecznie zgodne z oczekiwaniami szczebla "operacyjnego" (samorządowego), to jednak mające na celu - zgodnie z deklaracjami - stworzenie warunków odpowiednich do dynamicznego rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. Dyskusja prowadzona w tak zwanym międzyczasie przez przedstawicieli rządu i parlamentu trafia jak gdyby w próżnię - jakakolwiek aktywność w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego podmiotów publicznych, jak i prywatnych wykonawców, z poziomu administracji państwowej nie wydaje się zbyt widoczna. Z tego punktu widzenia skuteczność inicjatyw podejmowanych na poziomie centralnym jest niezadowalająca. Z drugiej strony, z perspektywy administracji lokalnej, wyraźne jest niemałe zainteresowanie samorządów wykorzystaniem możliwości, jakie wiążą się z zastosowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w realizowaniu inwestycji publicznych. Dające się zauważyć, choć niezbyt liczne, próby wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego podejmowane przez lokalne podmioty publiczne dowodzą, że w niektórych przypadkach zainteresowanie to nie ogranicza się jedynie do biernego obserwowania rozwoju sytuacji "na górze". Władze lokalne, chcąc stosować partnerstwo publiczno-prywatne, ograniczone rozwiązaniami systemowymi, szukają własnych, skutecznych sposobów jego wykorzystania. W tym samym czasie samorządy mniej zdeterminowane tkwią w bezruchu, oczekując, że władze centralne przygotują odpowiednie warunki i udzielą potrzebnego wsparcia w realizacji pionierskich inwestycji. Wyjściem z tej sytuacji może być dostosowanie formy i skali szeroko rozumianego zaangażowania państwa w promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego do konkretnych oczekiwań samorządów. Dojście do takiego porozumienia obu szczebli administracji publicznej wydaje się obecnie najpilniejszym i najbardziej niezbędnym warunkiem zdynamizowania rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of public private partnership in Poland is being discussed when there is no unanimity on the issue of PPP even existing in our country. Consequently, the discussion about the need to eliminate barriers restricting dissemination of public private partnership has been focused on two issues; firstly, creating atmosphere conductive to public private partnership occurring in Poland and secondly, creating conditions allowing for taking advantage of public private partnership on a wider scale than up till now. A n analysis of the development of PPP in Poland has been additionally hindered by lack of information about the projects in which it has been used.(original abstract)
XX
Odbudowa samorządu terytorialnego w Polsce była ogromnym sukcesem - zapoczątkowała budowę społeczeństwa demokratycznego i struktur państwa demokratycznego. Dziś samorząd terytorialny na trwałe wpisał się w system władzy publicznej w naszym państwie i trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie administracji bez tej instytucji, jednak samorząd terytorialny to instytucja dynamiczna, ewoluuje, przeobraża się i reformuje, dostosowując się do wymogów rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej. Autorzy niniejszego artykułu podejmują próbę zdiagnozowania najczęstszych problemów polskiego samorządu, w tym także administracji rządowej, oraz wskazują konkretne zmiany zmierzające do usprawnienia ich działania. (abstrakt oryginalny)
EN
The reconstruction of territorial self-government in Poland was a huge success - it initiated the development of a democratic society and structures of a democratic state. Today, territorial self-government has become a permanent part of the Polish system of public authority and it would be difficult to imagine the functioning of the administration without this institution. However, territorial self-government is a dynamic institution, which is evolving, transforming and reforming, adapting to the requirements of the societal, economic and political realities. The authors of this article attempt to diagnose the most frequent problems of Polish self-government, including central government administration, and suggest specific changes which have the purpose of streamlining their activities. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest ocenie dotychczasowego stanu i koncepcjom reformy polskiej administracji publicznej (decentralizacji funkcji państwa i rozwojowi samorządu terytorialnego). Biorąc pod uwagę ogólną koncepcję reform polskiej administracji i szczegółowe cele strategiczne, autor podkreśla, że należy skoncentrować się na głównych czynnikach regionotwórczych i modelach organizacji terytorialnej państwa.
EN
The article tackles the problems pertaining to the reform of public administration and changes in the administrative division of the country. The author discusses the general conceptions of public administration reforms in Poland presented, among others, in the latest draft prepared by the government, and expresses his own view the essence of which is the conception of a three level system of public administration in which, apart from the existing communes, there appears another self-governing administrative unit and a big voivodship controlled by the self-elected and central governments. (original abstract)
XX
Odbudowa i rozwój polskiego samorządu terytorialnego pozostaje często w związku z procesami przemian wtadzy publicznej w innych państwach jednoczącej się Europy. Autor podkreśla, że doświadczenia, które uzyskano w tej dziedzinie w zaawansowanych demokracjach Zachodu, mogą i powinny stanowić cenną wskazówkę dla przeprowadzania dalszych reform samorządowych w Polsce. Są jednak słabo znane decydentom politycznym, a w jeszcze mniejszym stopniu przez nich wykorzystywane. Konsekwencje zmian sposobu sprawowania władzy publicznej dotykają również wewnętrznego ustroju jednostek lokalnego samorządu w państwach zachodnioeuropejskich, w szczególności w związku z pojawieniem się nowego typu przywództwa politycznego. Autor rozważa kilka związanych z tym problemów teorii i praktyki ustrojowej w omawianych państwach z uwzględnieniem sposobów doskonalenia instytucji samorządu w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The reconstruction and development of Polish territorial self-government is frequently related to the change processes at public authorities in other states of a uniting Europe. The author emphasises that the experience gained in this area from the advanced democracies of the West can and should constitute a valuable guideline for conducting further self-government reforms in Poland. However, they are hardly known to the political decision-makers andaré used by them even /ess. The consequences of the changes in the method of exercising public authority also affect the internal system of local self-government units in Western European states, in particular, in connection with the appearance of a new type of political leadership. The author considers several problems of systemic theory and practice related to this in the states in question, taking into consideration the methods of improving self-government institutions in Poland. (original abstract)
XX
Treścią publikacji jest przedstawienie dziedzin i sposobów zastosowania filozofii Kaizen w urzędzie miasta. Dotychczas koncentrowano się na zastosowaniu Kaizen w produkcji. Filozofia Kaizen w urzędzie miasta nie sprowadza się do bezpośredniego przełożenia TPS - Systemu Produkcyjnego Toyoty - na warunki funkcjonowania administracji. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania urzędów miast podjęto próbę implementacji filozofii Kaizen w pracy samorządowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents key areas and methods of applying the philosophy of Kaizen in a town hall. Up to now the philosophy of Kaizen was used by manufacturing enterprises. Town hall Kaizen is not the same what TPS - Toyota Production System. The aim of the article is to adapt the philosophy to tasks of a town hall and its problem. (original abstract)
XX
Występujący współcześnie niemal we wszystkich językach europejskich termin "burmistrz" wywodzi się od niemieckiego określenia burgemeister i niezmiennie - od czasu średniowiecza - oznacza urzędnika zarządzającego miastem. W artykule przedstawiono rozwiązania w zakresie samorządu miejskiego bazując na doświadczeniach Wielkopolski z końca XIX i początku XX wieku.
XX
W artykule autorka poddaje analizie przepisy kodeksu wyborczego w celu usystematyzowania zdarzeń prowadzących do utraty mandatu przez radnego. Szczególną uwagę zwraca na te okoliczności, które prowadzą do wygaśnięcia mandatu radnego, ustawodawca bowiem nie we wszystkich przypadkach utraty mandatu posługuje się takim zwrotem. Omawiając kwestie związane z utratą mandatu, autorka odnosi się do tego, z jaką chwilą radny traci swój mandat, zwłaszcza gdy ustawodawca wymaga stwierdzenia wygaśnięcia mandatu odpowiednim aktem. Moment, w którym dochodzi do utraty mandatu, ma istotne znaczenie w praktyce, dlatego autorka prowadzi również rozważania na temat charakteru prawnego aktu stwierdzającego wygaśnięcie mandatu. (abstrakt oryginalny)
EN
The authoress presents an analysis of the provisions of the electoral code in the article in order to put order to events leading to the toss of a mandate by a councillor. She pays particular attention to the circumstances which lead to the expiry of the councillor's mandate, because the legislator does not use such a term in all cases of a toss of the mandate. When discussing issues related to the loss of the mandate, the authoress refers to the moment in which the councillor loses his mandate, especially when the legislator requires that the expiry of the mandate is confirmed by an appropriate act. The moment in which the mandate is lost is of particular importance in practice, which is why the authoress also considers the legal nature of the act confirming the expiry of the mandate. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.