Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1037

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
XX
Zamierzeniem autorki było udowodnienie tezy, że repozytorium wiedzy może być wykorzystywane jako narzędzie zarządzania kapitałem społecznym w przedsiębiorstwie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wiedza zgromadzona i skatalogowana w repozytorium, a następnie udostępniana w pożądanej formie wzmacnia kapitał społeczny tego przedsiębiorstwa, pozwalając na bardziej efektywne nim zarządzanie, tzn. sprawniejsze i efektywniejsze kształtowanie każdej z jego podstawowych składowych: przepływu informacji, zaufania, jak również społecznych relacji interpersonalnych. Badanie ma charakter analizy przypadku.(abstrakt oryginalny)
EN
The intention of the author is to prove the thesis that knowledge repository can be used as a tool for managing the social capital in a company. The conducted analysis shows that knowledge gathered and catalogued in a repository, and then made available in a desired form, strengthens the social capital of the company allowing for the more effective management of it, i.e. more efficient and more effective shaping of each of its basic constituents: the flow of information, confidence, as well as interpersonal social relations. The research is a case study.(original abstract)
2
Content available remote Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku - znaczenie sieci migracyjnych
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zmian w znaczeniu sieci migracyjnych dla współczesnych zagranicznych migracji zarobkowych Polaków. Realizacja celu wymagała odwołania się do najważniejszych teoretycznych koncepcji w zakresie procesów migracyjnych oraz syntetycznej charakterystyki zasobów sieciowych i funkcji sieci, w kontekście ich znaczenia dla homo oeconomicus oraz homo dictyous. Nie bez znaczenia było ponadto określenie roli zaufania, jako elementu wzmacniającego sieć migracyjną, jak również pokazanie znaczenia migracyjnego kapitału społecznego ("pomostowego" i "wiążącego") oraz sieci (formalnych i nieformalnych) dla rozwoju procesów migracyjnych. Część teoretyczną przedstawiono w oparciu o wykorzystanie literatury przedmiotu. Natomiast podstawą analizy znaczenia i przemian kapitału migracyjnego oraz sieci migracyjnych były wyniki zastanych badań empirycznych, skonfrontowane z wynikami badań własnych, zrealizowanych w 2010 r. wśród polskich i niemieckich studentów i absolwentów uczelni w miastach partnerskich: Rzeszowie i Bielefeld. Wśród konkluzji, na szczególną uwagę zasługują dwa wnioski. Po pierwsze, niełatwym zadaniem jest znalezienie klucza wyjaśniającego proces zmian w zakresie znaczenia i poziomu migracyjnego kapitału społecznego oraz przemian roli sieci migracyjnych w ostatnim czasie. W okresie poakcesyjnym obserwujemy bowiem z jednej strony wzrost znaczenia sieci migracyjnych, z drugiej osłabienie powiązań, przy czym zmiany te w niektórych sytuacjach dotyczą sieci nieformalnych, kiedy indziej sieci formalnych. Ponadto, przeprowadzona analiza dostarcza istotnych przesłanek, które potwierdzają zachodzące w ostatnim czasie ważne przemiany znaczenia sieci dla zjawisk migracyjnych, przy czym problem ten (ze względu na swoją złożoność i interdyscyplinarny charakter) wymaga podjęcia dalszych działań badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on migration networks and labor migrations by Polish workers seeking employment abroad. The article refers to key theories describing migration processes and analyzing network resources and functions. The authors also evaluate the meaning of trust as a positive factor for migration networks as well as the role of "bridging" and "bonding" social capital and formal and informal networks and their influence on migration processes. The theoretical part of the article is based on the related literature. Migration capital and migration networks are discussed on the basis of existing empirical research and the author's own research carried out among Polish and German students and college graduates in the partner cities of Rzeszów and Bielefeld in 2010. Two conclusions deserve particular attention, the author says. First, it is difficult to thoroughly explain the significance and level of social capital and changes in the function of migration networks. After Poland joined the EU, the significance of migration networks,both formal and informal, increased. Second, the analysis confirms that substantial changes are taking place in migration processes. Due to their complexity and interdisciplinary nature, these changes require further examination, Barwińska-Małajowicz concludes. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury może być skutecznym narzędziem wspierania rozwoju lokalnego kapitału społecznego? Poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie posłużyło m.in. badanie sondażowe przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania wśród beneficjentów programu - tj. dyrektorów i pracowników domów, ośrodków i centrów kultury biorących udział w programie(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to answer the question about whether the program House of Culture + Local Initiatives of The National Center for Culture can be an effective tool to support the development of local social capital. The search for answers to this question helped Among others the survey conducted for this study among the beneficiaries of the program - the directors and employees of homes, centers and cultural centers participating in the program helped to find the answer to the question(original abstract)
XX
Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej autor wraca do klasycznego tekstu Charlesa P. Snowa "Two Cultures" z 1959 r. i uzasadnia jego nieaktualność, utrzymując, że nauki przyrodnicze stały się w ostatnich dziesięcioleciach bliższe tradycyjnej humanistyce i uległy swoistemu "ufilozoficznieniu", natomiast wiedza gromadzona w humanistyce i naukach społecznych w coraz większym stopniu jest organizowana przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania o charakterze praktycznym. Autorski komentarz sprowadza się do stwierdzenia, że jest to wielce niefortunny bieg wydarzeń, dlatego m.in., że zanim zaczniemy odpowiadać na pytania o to, jak osiągać te czy inne cele, wypada wiedzieć, że osiągać je warto. W części drugiej, podporządkowując się temu nowoczesnemu myśleniu, autor nie pyta o racje uzasadniające sprzeciw wobec rozmaitych praktyk dyskryminacyjnych, pyta natomiast, jak - w ramach projektu "Potencjały..." usiłowano tym mechanizmom zaradzić, wykorzystując kluczowe elementy tzw. ekonomii behawioralnej i opisuje doświadczenia z tym związane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article consists of two parts. In the first part, the author returns to the classic text by C.P. Snow entitled Two Cultures 1959, and justifies its obsolescence by claiming that in recent decades, the natural sciences have become closer to the traditional humanities and have undergone a kind of 'philosophizing', while knowledge accumulated in the humanities and social sciences is increasingly organized by seeking answers to questions of a practical nature. The author's comment boils down to a statement that this is a very unfortunate course of events because, among other things, before we start answering questions about how to achieve these or other goals, it is good to know that it is worthwhile to achieve them. In short, it is not out of the question that the gradual elimination of classical questions about meanings and values from the humanities and social sciences contributes to highly ambivalent assessments of 'modernity'. In the second part, the author does not ask about the rationale behind the objection to various discriminatory practices, but he does ask how - within the framework of the "Potentials..." project - these mechanisms were tried to be dealt with, using the key elements of the so-called "behavioral economics", and he describes the experiences connected with it. (original abstract)
XX
Tworzenie kapitału społecznego jest procesem długotrwałym przede wszystkim dlatego, iż wymaga określonych zmian nie wokół ludzi, ale w ludziach, przewartościowania ich sposobu myślenia czy postrzegania, a tym samym priorytetów działania. Zmiany te zachodzą w sposób ewolucyjny, choć w tym obszarze byłaby pożądana rewolucja, ale, zdaniem badanych, zmiany te są dostrzegalne; 55% uczestników badania wskazuje na pozytywne zmiany w strukturze społecznej regionu. (fragment tekstu)
EN
Basic factors edifying social capital are network of connections between local actors and confidence. Membership in networks, produces among participants sense of collectivity owned capital. Vision of success creates strong social ties and leads to collective and solidary behavior. Respect to common rules, norms and values is the base of building confidence. More over the fact of decentralization of public authorities and their openness to the local environment creates the network of relations of horizontal character and builds partnership (public-public end public-private). Ability to take advantage of an external competences ( public-private partnerships) actuates in society the civil attitude and provokes to active engagements in the life of the region. The level on this engagements is the next essential factor that creates social capital. Social capital is essential panacea and catalyser of necessary changes in regions facing the processes of restructuring. It builds the sense of understanding and the acceptance of changes, softening their negative results simultaneously. (original abstract)
XX
Wyjaśniono termin kapitał społeczny oraz zwrócono uwagę na koncepcję kapitału społecznego. Omówiono także konteksty zastosowań pojęcia i koncepcji kapitału społecznego.
EN
Article of Andrzej Przymeński presents a preliminary assessment of the usefullness of the concept of social capital as an instrument to study macrostructural processes in contemporary societies with particular attention paid to the proces of social and economic development. The concept of social capital is treated as an attempt to extend the information basis of modern American liberalism. In its present state it is regarded to be unclear and from the viewpoint of substance poorer than other doctrinal and theoretical approaches existing in Europe, for example principles of social market economy, Social Democratic doctrine or Catholic social thought. (original abstract)
XX
Wyjaśniono pojęcie kapitału społecznego oraz opisano konteksty jego zastosowań.
EN
Bernd Hamm writes that the notion of the social capital is not an easy and unambiguous one. It appears in a number of various relations and contexts, and attributing it to the scientific discipline - sociology does not solve the problem finally. Sociology too, as a scientific discipline, lacks unambiguity. We should not be agitated by this fact, as it concerns many other scientific notions as well, and signifies that the explanation can be found not at the beginning but at the end of the research. Furthermore, it often happens that the notion depends on the epistemological position of the one who uses it. Therefore I can make here some remarks that will not explain the notion itself, but are going to support the discussion over collective bridging the gaps, which will make it possible to surmount the deep interdisciplinary divisions in its understanding. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano przegląd badań międzynarodowych kapitału społecznego oraz jego istotnych elementów. Badania empiryczne stricte kapitału społecznego w wymiarze ponadnarodowym są względnie nowe, ale jego istotne elementy (źródła, skutki, przejawy) mierzone są systematycznie w międzynarodowej perspektywie porównawczej od wczesnych lat 80. XX w. W latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI w. obserwujemy coraz większą ilość badań międzynarodowych, związaną z popularyzacją terminu "kapitał społeczny", ale także z pewnymi wydarzeniami w skali globalnej (w tym zagrożeniem terroryzmem), z przemianami społecznymi, które każą przyjrzeć się bliżej znaczeniu relacji międzyludzkich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a review of international research on social capital and its crucial elements. Empirical research of social capital at international level is relatively new, but its relevant elements (sources, results, symptoms, trust, interpersonal networks, citizenship's engagement, participation in various groups, associations, level of voluntarism, ways of spending time, etc) have been measured in the international comparative perspective since the early 1980s. In the 1990s and in the first decade of the XXI century we can observe more and more quantity of international research which is connected with the popularization of term "social capital", as well as with some events on a global scale (among other things with the threat of terrorism) and with social transformations, which force us to examine the relevance of interpersonal relations. (original abstract)
EN
The article underlines that in the analysis of economic, social and cultural phenomena one can speak about the "social capital" as a phenomenon of the new economics. This concept frequently includes various distant spheres of social and economic reality. For example: P. Runia crams the sphere of social relations on the labour market into social capital Das sociale Kapital auf dem Arbeitsmarkt. Beziehungen in Stellensuche, treating these relations - "Beziehungen" as "vitamin B" which provokes negative associations of the existence and emergence of corruption. W. Matiaske, in turn, in his article " Soziales Kapital in Organisationen. Eine tauschtheore-tische Studies" indicates that a social organization takes advantage of the social capital of its actors because it assures a social network of the circulation of information, coordinating activities and making cooperation possible. Finally, Karl Vodrazka in his work "Kraftfahrzeuge und Sozialkapital. Steuerliche Belastung und optimale Gestaltungsmoglichkeiten nach dem 2 Abgabenanderungsgesetz 1997" states that even material goods, which include commercial vehicles, functioning under new tax burdens, also constitute the social capital. In conclusion it is stated that although social capital introduces new problems into economic sociology concerning e.g. interactions between partners, social relations between individuals or societies on the grounds of mutual confidence or material relations, these are rather subjective categories dealt with by psychologists. This is also confirmed by determinants specified by Wojciech Dyduch in his article " Social capital of organizations as food for entrepreneurship and inno-vativeness" , namely : a) participation in networks, b) mutuality , c) confidence, d) social norms (informal or unwritten), e) community, f) pro-activity (willingness to get involved). Each science can be developed above all on the grounds of appropriate terminology and have extensive methodology and theory. These principles cannot be found in considerations on the social capital. Thus it is a category useful for social practice. Despite this, introduction of new problems concerning social capital and efforts to systematize it can be a valuable material for the further development of economic sociology because the exchange of thoughts between an economic practitioner and a theoretician may reveal new problems and new approaches to the complex and changeable reality. (original abstract)
XX
Celam opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie kultury organizacyjne sprzyjają, a jakie utrudniają tworzenie kapitału społecznego w organizacji. (fragment tekstu)
EN
Searching for the reasons of organisational success more and more often leads both scientists and practitioners to the aspects connected with human factor. Organisational culture and social capital are examples that illustrate this tendency. The paper discusses the relationship between these two concepts. After comparing the main aspects of organisational culture and social capital, the author tries to describe the role of cultural values in the process of creating social capital. Finally, the way of analysing different types of cultures in terms of their positive influence on social capital potential is suggested.(original abstract)
EN
The paper deals with cultural conditions of social capital. The main hypothesis verified by the authors is the connection between the culture of a region and certain forms of social capital. The analysis of the above connection is conducted at the social and organizational levels. Conclusions are based on empirical studies of manufacturing firms which were studied in four regions (Poznan, Łódź, Warsaw, Rzeszów) in the year 2003. (original abstract)
EN
The author, analyzing facts and values, i.e. two types of knowledge indispensable for the economy, as well as dependencies between ethics understood systemically (moral system) and science, indicates that the interactions between them are mutual. A society develops both scientific wisdom convergent with its ethical principles and a system of values corresponding to scientific achievement. This statement concerns the mutual interaction between various systems including an economic and moral system which should considerably contribute to abandoning disputes over which system dominates over which. Due to their nature, social systems are oriented towards optimization of their mutual relations. Therefore, the economy based on knowledge has to take into account the knowledge of two types - concerning economic activity and concerning the axiological context of this activity.(original abstract)
EN
Our article considers social remittances and social change in Central and Eastern Europe. We show how migration scholarship can be embedded into the wider study of social processes and relations. 'Social remitting' sometimes seems to be little more than a slippery catchphrase; however, this article defends the concept. If it is defined carefully and used cautiously, it should help the researcher to think about what, in addition to money, is sent from one society to another and exactly how, thus shedding light on important and insufficiently studied aspects of migration. A close-up view of the processes by which ideas, practices, norms, values and, according to some definitions, social capital and social skills are transferred by migrants across international borders helps researchers to understand more precisely how migration contributes to social change or, in some cases, prevents it from occurring. Our article reviews some of the most interesting arguments and findings presented recently by other scholars and discusses aspects of social remitting which particularly interested us in our own research. The context of our research is social change in Poland: we attempt to understand how migration has contributed to wider patterns of social change since 1989 and exactly how it intertwines with other social trends and globalisation influences. This entails a careful focus on both structural conditions and agency and therefore on social remittances. (original abstract)
16
Content available remote Determining Social Capital by Social Accounting
80%
EN
Although social capital has been often debated in the last 20 years, there is a widely accepted definition missing and the approaches to measuring its size are not very well-developed. Therefore, the definitions of social capital are stated and analysed, whether they are appropriately designed also for measurement purposes. We end up with a division between capital consisting of real capital as fixed and working capital and financial capital on the one hand, and capitals, which are referring to human capital and social capital in a narrow sense on the other hand. The last two are named here as social capital. The stock of the first kind of capital can be expressed as net capital when the liabilities are deducted is booked to the final social balance, as well as the remainder of the stock accounts. The stock of the second one can be identified as social assets reduced by social liabilities. Non-commercial values of economic activities are gathered in social accounting. With social accounting there are several approaches, however most of them are not developed to such an extent that the social capital can be determined through an adequate ex-post analysis. A welfare economic oriented approach comprising a bookkeeping system helps to determine social capital. Based on the willingness to pay approach a commercial bookkeeping system and an additional social bookkeeping were designed where the respective "private" and additional social capital were verified. Both together show the total social capital related to an economic subject. The result is illustrated by such a social accounting for the Faculty of Economics and Business Administration of the University of Tartu for 2006. The author discusses the limits and possibilities of this kind of social capital determination. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę dotyczącą kapitału społecznego, a w szczególności jego kluczowego komponentu, jakim jest zaufanie. Zasadniczym celem opracowania jest dokonanie charakterystyki osobistego i publicznego zaufania polskich studentów z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem pośrednim jest porównanie z wynikami badań przeprowadzonych wśród litewskich studentów z Faculty of Politics and Management Mykolo Romeris University w Wilnie. W części teoretycznej artykułu dokonano przeglądu literatury odnoszącej się kapitału społecznego, w tym przede wszystkim jego definiowania i typów. Przedstawiono także kluczowe kwestie dotyczące zaufania. Cześć teoretyczna stała się bazą do analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów. W artykule sformułowano kilka kluczowych wniosków. Dotyczą one w szczególności kwestii występowania zróżnicowania zaufania osobistego i publicznego(abstrakt oryginalny)
EN
An issue of social capital and its major component that is trust are discussed in the article. The main aim of the article is to characterise both personal and public trust of Polish students. Moreover the outcomes of research on Polish students are compared to the ones carried out on the Lithuanian undergraduates. In the article a few major conclusions mostly concerning the diversity of students' trust to their milieu are described(original abstract)
XX
W artykule autorka przybliża czytelnikowi główne założenia konceptu "Big Society" jako nowego podejścia do polityki społecznej i idei ukazującej nowe oblicze brytyjskiej Partii Konserwatywnej pod rządami Davida Camerona. W dużej mierze opiera się na analizie przemówień Davida Camerona oraz dokumentów Partii Konserwatywnej i rządu koalicyjnego. Pokazuje, w jaki sposób "Big Society" miało wpłynąć na budowę kapitału społecznego. Analizuje, w jaki sposób miało wspomóc Camerona w zmodernizowaniu wizerunku partii tak, by uwiarygodnić przeprowadzane reformy. Autorka artykułu ukazuje także, w jaki sposób idee "Big Society" wprowadzono w życie, poprzez bliższą analizę projektu National Citizen Service oraz planu upełnomocnienia wspólnot dzięki uchwaleniu nowych regulacji na mocy Localism Act 2011. Przedstawione przykłady wskazują, że nie udało się osiągnąć wszystkich celów "Big Society". Sama idea spotkała się też z dużą krytyką. Mimo to przeprowadzona analiza założeń "Big Society" pokazuje, że omawiany koncept promowany przez Camerona, a następnie od 2016 r. także Theresę May, powinien być uznany za nowe podejście do polityki społecznej w Wielkiej Brytanii, za rzeczywistą próbę modernizacji partii w ramach jej tradycji myślowych, a także interesujący przykład na politykę dotyczącą budowy kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper sets out to accomplish several goals. Firstly, it outlines the principal assumptions underlying the idea of Big Society as a new approach to social policy geared to building up Britain's social capital. Secondly, the paper analyzes the concept as a measure that was expected to help modernize the Conservative Party under David Cameron. A substantial part of the paper is based on David Cameron's speeches and on publications by the Conservative Party and the coalition government. In an attempt to assess the implementation process of Big Society policies, the author examines the effects of an important Big Society project - the National Citizen Service program - and of the community empowerment regulations adopted in the Localism Act 2011. The examples provided show that many of the Big Society goals have not been achieved. A lot of criticism has therefore been targeted at the idea as such. Nevertheless, Big Society should definitely be seen as driven by an innovative outlook on social policy and motivated by a resolve to increase Britain's social capital. It is at the same time an ambitious endeavor to modernize the Conservative Party while not undermining its traditional attitudes toward society and politics. (original abstract)
XX
Polemika z artykułem Tomasza Kopczewskiego pt. Czy studia ekonomiczne obniżają kapitał społeczny? Podejście eksperymentalne pomiaru norm i preferencji społecznych. "Ekonomia" 2003, nr 11.
20
Content available remote Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju lokalnym
80%
XX
W literaturze ekonomicznej coraz częściej akcentuje się znaczenie wartości niematerialnych przy określaniu czynników warunkujących rozwój lokalny, co stanowi odzwierciedlenie tendencji istniejących w ekonomii. Efekty generowane przez kapitał społeczny w wymiarze lokalnym mogą mieć charakter zarówno pozytywny, czyli stymulujący rozwój lokalny, jak i negatywny, czyli ograniczający możliwości rozwoju lokalnego. Lokalny kapitał społeczny stymuluje aktywność gospodarczą w gminie poprzez obniżanie kosztów działalności oraz tworzenie atmosfery ufności i partnerstwa.(abstrakt autora)
EN
The influence of non-material values on local development is very often underlined in the economic literature, which reflects the global tendencies in the economy. The effects of social capital in the local aspect can have both positive and negative influence on local development. The social capital on the local level stimutates the economic activity in certain municipalities through lowering the cost of running the business and creating the atmosphere of trust and partnership.(author's abstract)
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.