Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
PL
Stosując metodę wylewania z roztworu oraz termiczną homogenizację uzyskano układy dwuskładnikowe typu: poliamid-l2/kwas salicylowy. Zbadano zachowanie się quasi-podwójnego systemu: poliamid-l2/kwas salicylowy podczas jego topnienia. Stwierdzono, że sublimacja kwasu salicylowego z układu poliamid12/kwas salicylowy prowadzi do polimerowej, porowatej matrycy, opartej na poliamidzie-12.
PL
Przeprowadzono badania nad poprawą właściwości spoiw mineralnych przeznaczonych do zastosowań medycznych. Określono wpływ dodatków: rozdrobnionej porowatej ceramiki korundowej, hydroksyapatytu, wolastonitu, koloidalnej krzemionki oraz włókien węglowych, szklanych, polipropylenowych, na szerokie spektrum właściwości mechanicznych badanych kompozytów (wskaźniki odporności na pękanie).
EN
Investigations aiming the property amelioration of the mineral composites destined for medical applications were carried out. The influence of the interoduced dispersed phases of the following additions: grains of porous corundum, hydroxypatie, wollastonite, colloidal silica, and carbon, glass and poliethylene fibres, on the wide spectrum of the manufacture composites mechanical parameters was estimated.
PL
W pracy przedstawiono program komputerowy opracowany na podstawie metody tablicowej (MT) szczegółowo opisanej w (1). MT jest pomocna w projektowaniu struktur elementów kompozytowych wykonywanych techniką nawijania (1÷3). MT służy do wyznaczania wszystkich możliwych do zrealizowania nawojów. Algorytm programu umożliwia szkicowanie z przyjętej tablicy nawojów wybranych struktur różniących się właściwościami mechanicznymi (4÷6).
PL
W pracy podjęto problem różnorodności odkształcania butli kompozytowych wykonanych techniką nawijania (1÷3). Przeprowadzono badania ciśnieniowe z pomiarem odkształcenia metodą interferometrii holograficznej (IH) pozwalają stwierdzić, iż struktura nawiniętego kompozytu ma wpływ na niejednorodność odkształcenia butli wysokociśnieniowej. Miejsce zniszczenia butli ES (epoksydowo-szklanej ) w wyniku badań ciśnieniowych jest zgodne z miejscem skokowej zmiany odkształcenia butli.
6
63%
EN
Preparation and properties of surface-conductive polymer composites based on a recently synthesized electron-donor, methylenedithio-tetraselenefulvalene (MDT-TSF) are described. Polycarbonate and biodegradable polyester polylactide are used as polymer matrices. The obtained surface-conductive materials with MDT-TSF polyiodides show high, metal-like conductivities, indicating that MDT-TSF is one of the best donors for conductive composites.
8
Content available remote Proces krzepnięcia kompozytów odlewanych magnez - cząstki SiC
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań procesu krzepnięcia kompozytów na osnowie magnezu umacnianego cząstkami węglika krzemu. Kompozyty wytworzono metodą odlewniczą z różnym udziałem wagowym SiC w osnowie (5,10 oraz 30% wag.), stosując cząstki SiC o różnej wielkości (d = 4 i 40 Mxn). Prowadzone w trakcie wytwarzania kompozytów pomiary ATD pozwoliły określić wpływ cząstek na proces krzepnięcia osnowy. Obserwacje i badania strukturalne wytworzonych materiałów umożliwiły ocenę zjawisk zachodzących podczas krzepnięcia tych kompozytów.
EN
The work presents results of investigation of crystallization process of magnesium matrix composites reinforced with silicon carbide particles. Composites have been manufactured by cast methods with various SiC content in the matrix (5,10 and 30a/owt), and various size of the SiC particles (d = 4 and 40 Nxn). The ATD measurments prefoimed during composite fabrication have enabled the assessment of the phenomena taking place during solidification process for these composites.
EN
The aim of the dissertation was the study on the possibilities of production of metal-ceramic surface layers by the use of oscillating electron beam, and to understand and describe the mechanism of their formation. The research program consisted of the choice of components, process investigation, and detailed testing of structure was also analysed by finite element method. All experiments were performed on WS6/25 electron beam welder designed and manufactured by Institute of Vacuum Technology in Warsaw. Nickel stellite - TiC surface layers over 18G2A steel surface featured high hardness and improved wear resistances were investigated by SEM, EPMA, XRD and TEM methods. Testing of the layer's structure was the prevalent part of work and yielded to reveal the mechanism of formation of the layers. Structural tests were focused onto formation of inter-phase between the matrix and the strengthening particle (common spot in composite materials technology), solidification process ongoing in the matrix, at surface layer-substrate interface, and in the heat affected zone of the substrate. On the basis of obtained results the mechanism of nickel stellite - TiC composite layer formation was proposed under conditions of surface re-melting by oscillating electron beam. The character of bond between TiC particles and nickel matrix was revealed, and technical guidelines of the process were precised.
EN
In the paper the investigations of behaviour of different elements used for increase of passive safety of cars in dynamic loading were performed by using elaborated measuring system of ,,Crash-Test". The system has been based on two laser transmitters with special detectors. The advantage of presented method is the simplicity as well as possibility of high accelerations recording thanks to contactless measuring method. Elaborated system was used to test the energy absorption by the car body elements of symmetrical square profiles, of single and double walls, empty and with plastics foam. It has been found that the intensity of energy dissipation by applied elements increases with an increase of plastics foam density. The most regular deformation of elements and the best energy dissipation take place when plastics foam density is over 60 kg/m3. Unreasonable increase of plastics foam density causes decrease of plastic displacement of the elements and simultaneous significant increase of acceleration and active force that is a dangerous solution for safety of car users. The best solution is to find such density and kind of foam to obtain at low acceleration the lowest possible deformation of elements.
PL
W pracy przedstawiono badania zachowania się różnych elementów o przekroju kwadratowym, przeznaczonych do zwiększenia bezpieczeństwa biernego pojazdów, przy pomocy systemu nazwanego "Crash-Test". W opracowanym systemie zastosowano dwa nadajniki laserowe, specjalne detektory oraz układy elektroniczne. Przedstawiona metoda charakteryzuje się prostotą i możliwością rejestrowania bardzo dużych przyśpieszeń dzięki zastosowaniu bezstykowej metody pomiarów. Opracowany system został zastosowany do analizy zachowania się próbek wykonanych z blachy o różnych profilach, jedno- i dwuwarstwowych, pustych i wypełnionych tworzywami sztucznymi o różnej gęstości podczas dynamicznego spęczania na młocie spadowym. Stwierdzono, że intensywność absorpcji energii zwiększa się ze wzrostem gęstości tworzyw sztucznych, przy czym najbardziej regularne odkształcenie i najlepszą dyssypację energii uzyskano dla gęstości wynoszącej ponad 60 kg/m3. Nadmierne zwiększenie gęstości tworzyw niebezpiecznie zwiększa przyśpieszenie co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników pojazdów
EN
The microstructural characteristics of aluminium matrix A356 composites containing graphite particles and pitting corrosion are presented and discussed. The corrosion resistance were carried out by accelerated electrochemical studies using the potentiodynamic method in a typical corrosive environment (3.5% NaCl). The analysis revealed: (1) the initiation and formation of corrosion pits in the case of matrix alloy occur in alpha+Si eutectic, and (2) the incorporation of graphite particles leads to an enhanced pitting corrosion of the A356/5.7GRp composite in comparison with unreinforced matrix alloy, and (3) that T6 heat treatment for both the A356/5.7GRp composite and matrix alloy produces negligible effect on corrosion behaviour of these materials.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mikrostrukturalną i podatność na korozję wżerową kompozytu o osnowie stopu aluminium A356 zawierającego cząsteczki grafitu. Odporność na korozję oceniono stosując przyśpieszone badania elektrochemiczne metodą potencjodynamiczną w typowym środowisku korozyjnym (3.5% NaCl). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że: (1) inicjacja i formowanie się wżerów korozyjnych w przypadku stopu osnowy występuje w eutektyce alfa+Si, (2) wprowadzenie cząsteczek grafitu prowadzi do zwiększenia podatności na korozję kompozytu A356/5.7GRp w porównaniu z nieuzbrojonym stopem osnowy, (3) obróbka cieplna T6 dla kompozytu A356/5.7GRp i stopu osnowy wywołuje nieznaczny wpływ na zachowanie korozyjne tych materiałów.
EN
This paper presents degradation mechanism of epoxy-mica-glass insulation and influence of service conditions on kinetics of this mechanism. But the most important factor here is production quality. Basics of dielectric spectroscopy in time and frequency domain were described and application of this method for estimation of HV insulation condition. Research conducted on insulation models showed that good indicators of insulation condition are value of charge and time of relaxation in low frequencies range. There was given an example of FDS measurements application for estimation of quality of technology in postproduction tests. This method is very accurate and allows to identify defective production technology and insulation aged in service.
14
51%
EN
Purpose: The aim of this work was to obtain polyurethane matrix composite materials reinforced with Tb0.3Dy0.7Fe1.9 particles and to observe changes of magnetic properties and magnetostriction of samples with different particle size distributions of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder and varying volume concentration. Design/methodology/approach: The studies was performed on composite materials with the polyurethane matrix reinforced with Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powders. The morphology of powder was examined by scanning electron microscopy (SEM) and analysis of the grain distribution of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder was made using the Mastersizer 2000 analyser. The changes of magnetostriction and magnetic properties, including hystersis loops and effective permeability with changing applied field are tested. Findings: Analysis establishes a direct connection between magnetic properties and structural characteristics of the Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder size, which was used as reinforcement phase. The increase of particle size distribution of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder in composite materials amplify the magnetostrictive responses, moreover the change of magnetic properties as a function of volume fraction of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder were confirmed. Research limitations/implications: Contributes to research on structure and properties of magnetostrictive composite materials with the polymer matrix reinforced with Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powders. Practical implications: The polymer matrix in investigated composite materials causes growth of resistivity, limiting this way losses for eddy currents at the high operating frequency of the transducers. In addition the values of permeability of composite materials is nearly constant in investigated frequency range. Originality/value: The obtained results show the possibility of manufacturing the magnetostrictive composite materials based on the Tb0.3Dy0.7Fe1.9 particles, with desired properties in cost effective way in comparison to conventional giant magnetostrictive materials (GMM).
PL
Porowatość odlewów z metalowych kompozytów z nasycanym zbrojeniem w dużej mierze jest skutkiem zjawisk powierzchniowych, które towarzyszą ich wytwarzaniu. Przeprowadzono badania, których celem była ocena całkowitej porowatości próbek kompozytowych metodą grawimetryczną i metodą analizy obrazu, a także identyfikacja porów w strukturze odlewów. Porównanie wyników badań wykazało, że badania grawimetryczne zapewniają bardziej wiarygodną ocenę aniżeli metoda analizy obrazu zgładu metalograficznego. Metalograficzna ocena badanych struktur kompozytowych (z użyciem zróżnicowanych powiększeń) umożliwia jakościową klasyfikacją porowatości i jest przydatna w działaniach korygujących nasycanie zbrojenia w celu ograniczenia porowatości odlewów.
PL
W pracy przeprowadzono analizę cech mikrostrukturalnych powłok Si3N4-Al2O3, wytwarzanych metodą natrysku plazmowego na wydziale MEiL PW, w celu określenia wpływu parametrów nakładania na parametry opisujące mikrostrukturę warstwy. Szczegóiną uwagę zwrócono na rozłożenie przestrzenne porów w powłoce ceramicznej. Analizę tę prowadzono z wykorzystaniem funkcji kowariancji. Obok opisu struktury powłok oceniono takie ich właściwości mechaniczne, jak HV, K(sub ic). Analiza cech strukturalnych oraz wielkości mechanicznych wykazała dużą powtarzalność stosowanego procesu technologicznego oraz poprawne własności wytworzonych powłok.
EN
The structure of the silicon nitride coatings have been analyzed. Microstructural parameters analyzed for sprayed coatings included: porosity, pore size distribution, structural homogeneity. The correlation function have been used to description of the homogeneity of the structure. The results of the microstructure analysis were correlated with the microhardness measurement results. The quantitative description of the layers were correlated with parameters of the plasma spraying process.
PL
W pracy zaproponowano koncepcję budowy oraz technologię wykonania lekkiego kompozytowego pontonu przeznaczonego do budowy mostów pływających z przeznaczeniem do transportu kołowego. Propozycja wykorzystuje ideę powiększonego tzw. plastra miodu, w którym pojedyncza komórka jest graniastosłupem o przekroju sześciokąta foremnego o wymiarze 100 mm. W pierwszym etapie wykonano i przebadano pojedyncze komórki, których rdzeniem był polistyren spieniony zamknięty w kompozycie epoksydowo - szklanym. Drugi etap prac technologicznych i badawczych polegał na wykonaniu bloku złożonego z 25 wspomnianych komórek o kształcie graniastosłupa o przekroju sześciokąta foremnego o wymiarze 600 mm. Wyniki przeprowadzonych wstępnych prac technologicznych i badawczych pozwalają stwierdzić, iż przyjęty kierunek jest dobry. Uzyskana gęstość pontonu wynosi 118 kg/m³. Blok pontonowy wykazuje zadowalające właściwości wytrzymałościowe.
EN
The paper proposes the concept of construction and technology of manufacturing of lightweight composite pontoon intended to build a sail bridges for road transport. The proposal uses the idea of enlarged honeycomb, in which a single cell is a hexagonal prism dimension 0.01 m and height of 0.5 m. In the first stage of work performed and tested a single cell, in which core made from polystyrene foam was enclosed in a composite epoxy - glass. The second stage of technological and research works was manufacturing of block consisting a complex of 25 shaped prism with hexagonal cross section and dimension 600 mm. The results of preliminary technological works and researches allow to conclude that the adopted course of the work is correct. Pontoon block exhibits satisfactory strength properties.
EN
The aim of the paper is analysis of the possibility of determining the internal structure of the fibrous composite material by estimating its thermal diffusivity. A thermal diffusivity of the composite material was determined by applied inverse heat conduction method and measurement data. The idea of the proposed method depends on measuring the time-dependent temperature distribution at selected points of the sample and identification of the thermal diffusivity by solving a transient inverse heat conduction problem. The investigated system which was used for the identification of thermal parameters consists of two cylindrical samples, in which transient temperature field is forced by the electric heater located between them. The temperature response of the system is measured in the chosen point of sample. One dimensional discrete mathematical model of the transient heat conduction within the investigated sample has been formulated basing on the control volume method. The optimal dynamic filtration method as solution of inverse problem has been applied to identify unknown diffusivity of multi-layered fibrous composite material. Next using this thermal diffusivity of the composite material its internal structure was determined. The chosen results have been presented in the paper.
PL
Celem pracy jest krytyczne spojrzenie na fizyczną poprawność rezultatów znanej w literaturze metody homogenizacji asymptotycznej, por. [2, 3], zwrócenie uwagi na jej usterki i ograniczenia, a następnie propozycja usunięcia tych niedomagań poprzez osłabienie fizycznych założeń homogenizacji. Wykazano, że proponowane podejście prowadzi do pewnych uśrednionych modeli nieasymptotycznych, które w szczególnych przypadkach są zgodne z rezultatami uzyskanymi metodą homogenizacji. Rozważania przeprowadzono na przykładzie równania przewodnictwa cieplnego.
EN
The aim of contribution is to discuss certain aspects of the known asymptotic homogenization method cf. [2, 3] related mainle to the physical reliability of its results and to propose a new modelling approach by related mainly to the physical reriability of its results and to propose a new modelling approach by retaining some terms neglected in the homogenization procedure. It will be shown that the proposed approach leads to an averaged but nonasymptotic model wich only for special problems coincides with the homogenized one. The analysis is ca
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.