Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 280

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cykl życia produktu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Środki trwałe i ich zużycie w cyklu życia produktu
100%
XX
Środki trwałe uczestniczą we wszystkich fazach cyklu życia produktu, od powstania do schyłku (lub odrodzenia). Środki trwałe zużywają się w wyniku użytkowania, zmian naturalnych oraz w wyniku postępu technicznego. Amortyzację środków trwałych regulują przepisy prawa bilansowego i podatkowego oraz MSR 16. Jednostki gospodarcze, wybierając uproszczone rozwiązania podatkowe - charakteryzujące się prostą procedurą obliczeniową - dotyczące amortyzacji, odbiegają od możliwości ustalenia wiarygodnej informacji finansowej. W takiej sytuacji ważne jest przeanalizowanie zużycia środków trwałych w poszczególnych fazach cyklu życia produktu, wykorzystując rachunek cyklu życia, ponieważ wtedy można ustalić korzyści ekonomiczne wynikające ze środków trwałych i ich rzeczywiste zużycie.(abstrakt oryginalny)
EN
Fixed assets are present in all phases of a product life cycle, from its establishment to its closure (or revival). Fixed assets wear out as a result of their usage, natural changes or technical progress. The depreciation of fixed assets is regulated by balance law and tax law as well as IRS 16. Economic entities, by choosing simplified tax solutions, characterized by procedures based on simple calculations regarding deprecation, deviate from the possibility of specifying credible financial information. In such situations it is important to analyze the consumption of fixed assets in particular phases of a product life cycle by applying life cycle account because it offers the possibility of calculating adequate economic profits resulting from fixed assets and their actual consumption.(original abstract)
2
100%
XX
Jednym z wielu istotnych czynników wpływających na określenie właściwej polityki amortyzacyjnej jest cykl życia produktu, który stanowi ważną determinantę w procesie odtwarzania środków trwałych. W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego w zakresie określenia wpływu cyklu życia produktu na kształtowanie polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Product life cycle is the major determinant in a fixed assets recreating process. Moreover, it is one of the most important factors in forming a proper amortization policy. The article introduces questionnaire results in the scope of identifying the product cycle's influence on forming an amortization policy among manufacturing companies(original abstract)
3
Content available remote Rachunek kosztów cyklu życia produktu jako narzędzie ekologistyki
100%
XX
Przedsiębiorstwa coraz częściej w swoich strategiach działalności uwzględniają i uwypuklają aspekty dotyczące ochrony środowiska. Przy badaniach przeprowadzanych nad nowymi produktami uwzględniane jest ich oddziaływanie na środowisko naturalne (to znaczy, jakie obciążenia dla środowiska wywoła: proces produkcji/świadczenia usług, użytkowanie produktu, jakie zostaną zastosowane surowce, opakowania itd.). Można stwierdzić, że na każdym etapie i w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa powinno się uwzględniać uwarunkowania środowiskowe. Procesem, który integruje różnorodne działania zachodzące w przedsiębiorstwie i jednocześnie jest zgodny z postulatami na rzecz ochrony środowiska jest ekologistyka. (fragment tekstu)
EN
From eco-logistics the managers with a high level of ecological awareness, require solutions of organizational technical and economic problems, not only in a range of wastes, but also in relation to other factors, which have influence on logistics aspects taking into consideration environmental aspects. Cost accounting of product lifecycle, which is directed to environment protection may become a valuable information source for decision needs regarding eco-logistics. (original abstract)
4
Content available remote PLM : wykorzystanie systemów komputerowych do zarządzania cyklem życia produktu
100%
XX
Zarządzanie informacją w cyklu życia produktu to aktualny problem, skupiający na sobie wiele uwagi, dlatego celem artykułu jest przedstawienie możliwości funkcjonalnych i korzyści stosowania informatycznych systemów zarządzania cyklem życia produktu. W artykule wykorzystano przegląd literatury przedmiotu oraz wnioski z obserwacji uczestniczącej. (fragment tekstu)
EN
Effective product lifecycle management system is an important matter for companies manufacturing products of huge complexity. For many compnanies the main problem of creation of a new product is an access to data of various aspects of the whole process. Implementation of integrated IT environment based on PLM system is a criticial factor for managing lifecycle of new products. Purpose of this article is indicating functionalities and benefits of using integrated software based on PLM system. The article shows a review of the literature of the subject and conclusions from the participant observation. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono sposób analizy opłacalności przedsięwzięcia polegającego na skróceniu czasu użytkowania produktów lub niektórych jego komponentów warunkujących funkcjonowanie produktu. Pomijamy ocenę, czy takie postępowanie przedsiębiorcy jest etyczne. (fragment tekstu)
XX
Jakość jest związana z osiąganymi przez przedsiębiorstwo przychodami ze sprzedaży, dlatego podejmowane są działania doskonalące ją. Wraz podjęciem takich działań pojawiają się koszty jakości, których pomiar, analiza i odpowiednie zarządzanie w poszczególnych etapach cyklu życia produktu umożliwia obniżenie kosztów działalności. Koszty jakości powstają w każdym etapie cyklu życia produktu, a kompleksowe zarządzanie nimi pozwala na osiągnięcie rentowności produktu wraz ze wzrostem jego jakości. (fragment tekstu)
EN
Companies, which want to run their business on the global market, must make high quality products and optimize their costs. Quality costs, include prevention costs, appraisal costs, internal and external failure, are in each of phases of product life cycle. Prevention costs, which let reduce failure and appraisal costs in market phase, predominate in research and development phase. (original abstract)
XX
Skracanie cyklu życia produktów stało się w warunkach stabilnych struktur rynkowych jednym z ważniejszych elementów strategii rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w XXI w. Strategie te, choć opierają się na starej kupieckiej zasadzie "zarabiania na małych marżach przy dużych obrotach", to pozbawione są tradycyjnej rzetelności i uczciwo- ści kupieckiej. Ich celem jest bowiem już nie tylko nakłanianie klientów do coraz częstszego dokonywania zakupów, ale wręcz zmuszanie ich do tego. Czynnikami sprzyjającymi takiemu specyficznie pojętemu rozwojowi handlu i przemysłu są m. in.: zmowy producentów, technologiczne upodobnianie się produktów, brak przejrzystości rynku z punktu widzenia klientów, kurczenie się liczby ludności bogatych społeczeństw i wreszcie - nasycenie popytu. (abstrakt autora)
EN
Under the conditions of stable market structures, shortening the life cycles of products has become one of the major elements in the development strategy of manufacturing and commercial companies in the 21st century. Despite being based on the old merchant principle of "make a profit on a small margin with a large turnover," they lack the traditional merchant reliability and honesty. This is because their objective is not just to encourage but to force customers to buy their products more frequently. Factors conducive to such oddly construed development of commerce and industry include conspiracies of manufacturers, products becoming technologically alike, no market transparency from the customers' point of view, shrinking populations of rich societies and finally - market saturation.(author's abstract)
XX
Artykuł przedstawia przykłady zastosowania metody wyznaczania faz cyklu życia produktów zaproponowanej przez H.O. Günthera i H. Tempelmeiera dla dwóch skrajnie różnych cykli życia produktu. Pierwszy dotyczy laptopów, a drugi blach stalowych. Porównanie to umożliwia sprawdzenie metody w szerszym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this paper is to present the author's thoughts on the possible contribution of quality engineering to sustainable development. It is indicated that in the product life cycle designers have the greatest potential to support this challenge. Arguments have been presented to abandon the commonly accepted paradigm, according to which the overriding goal of the designer is to achieve the highest market value possible measured by the prospected level of demand for the products designed. It is postulated to include the minimization of the risks brought to the natural environment and social relations as a criterion of product design quality. To this goal, it is necessary for designers to pursue both environmentally friendly materials and technologies and design concepts reducing consumers' pressure on continuously increasing demand. Such an approach will allow for more effective control of consumption, the main cause of the negative effects of economic growth. (original abstract)
EN
Research background: With increasing evidence of cognitive technologies progressively integrating themselves at all levels of the manufacturing enterprises, there is an instrumental need for comprehending how cognitive manufacturing systems can provide increased value and precision in complex operational processes.Purpose of the article: In this research, prior findings were cumulated proving that cognitive manufacturing integrates artificial intelligence-based decision-making algorithms, real-time big data analytics, sustainable industrial value creation, and digitized mass production.Methods: Throughout April and June 2022, by employing Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA) guidelines, a quantitative literature review of ProQuest, Scopus, and the Web of Science databases was performed, with search terms including "cognitive Industrial Internet of Things", "cognitive automation", "cognitive manufacturing systems", "cognitively-enhanced machine", "cognitive technology-driven automation", "cognitive computing technologies," and "cognitive technologies." The Systematic Review Data Repository (SRDR) was leveraged, a software program for the collecting, processing, and analysis of data for our research. The quality of the selected scholarly sources was evaluated by harnessing the Mixed Method Appraisal Tool (MMAT). AMSTAR (Assessing the Methodological Quality of Systematic Reviews) deployed artificial intelligence and intelligent workflows, and Dedoose was used for mixed methods research. VOSviewer layout algorithms and Dimensions bibliometric mapping served as data visualization tools.Findings & value added: Cognitive manufacturing systems is developed on sustainable product lifecycle management, Internet of Things-based real-time production logistics, and deep learningassisted smart process planning, optimizing value creation capabilities and artificial intelligencebased decision-making algorithms. Subsequent interest should be oriented to how predictive maintenance can assist in cognitive manufacturing by use of artificial intelligence-based decisionmaking algorithms, real-time big data analytics, sustainable industrial value creation, and digitized mass production. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano usystematyzowaną niezwykle cenną z merytorycznego i dydaktyczno-poznawczego punktu widzenia, charakterystykę następujących grup problemów związanych głównie z odpowiednimi formami transferu technologicznego: transfer technologii a międzynarodowy obrót gotowymi wyrobami, klasyczny transfer technologii - sprzedaż patentu w formie licencji, transfer technologii poprzez umowy franchisingowe, transfer technologii w drodze leasingu, offset jako forma transferu technologii, transfer technologii poprzez uruchomienie produkcji za granicą w filiach lub firmach działających na zasadach współwłasności, transfer technologii w firmach działających na skalę globalną, transfer ludzi jako forma transferu technologii. (fragment tekstu)
XX
Scharakteryzowano ryzyka związane z działalnością banku oraz przedstawiono relacje pomiędzy tymi ryzykami a ryzykiem cyklu życia produktu bankowego.
EN
Risk of the banks product life cycle is a consequence of everyone's bank risks. Functioning of the bank is burdened with the: credit risk, risk of the structure of assets and liabilities, market risk and operating risk. The greatest influence on the bank product life cycle has: the credit risk, the risk of the fluidity and the interest rate risk. They are a consequence of the receipt of the product through the market (customers and the competition). (original abstract)
XX
Podczas podejmowania decyzji o produkcji nowego produktu, menedżerowie muszą przygotować obliczenia kosztów całego produktu. Do kosztów tych należą również koszty jakości, które określane są jako koszty ponoszone w związku z zagwarantowaniem i zapewnieniem zadowalającej jakości, a także straty ponoszone z powodu nieosiągnięcia zadowalającej jakości. Dotyczy to wszystkich trzech faz cyklu życia: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i postprodukcyjnej.
EN
This article presents costs of quality in life cycle costing. Costs of quality are very important in companies with the need to assure the high quality of products. While deciding to produce a new product, managers must prepare the calculation of the entire costs of product. To these costs belong also costs of quality. It concerns all three phases of cycle of life: preproduction, production, and post-production. (original abstract)
XX
Life Cycle Assesment jest jedynym uprawnionym naukowo sposobem badania cyklu życia, ten ostatni zaś stanowi podstawę Zintegrowanej Polityki Produktowej. Analizując zasady ZPP oraz wytyczne dotyczące prowadzenia Oceny Cyklu Życia, w szczególności przy użyciu metody ekowskaźników 99, wskazano, iż LCA jest również najskuteczniejszą metodą realizacji założeń ujętych zarówno w samym Komunikacie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Zintegrowana Polityka Produktowa Wykorzystywanie podejścia środowiskowego opartego na analizie cyklu życia produktu, jak też w Strategii wdrażania w Polsce Zintegrowanej Polityki Produktowej. Punkty wspólne dotyczą kluczowych aspektów takich }jak: przedmiot, ujęcie, cel oraz zastosowanie. (fragment tekstu)
EN
Life Cycle Assessment, especially using Eco-indicator 99 method, become more and more common as method, but also as a technique for environmental impacts researching. It can be seen as a basis and the most appropriate implementation way of Integrated Product Policy, promoted by the European Committee of the Council of Ministers, and also of guidelines on CSR, contained in so-called Green Paper of the European Commission. Although LCA itself is an idea three decades older than mentioned documents, because of the subject, as well as specific rules, it fully corresponds to the intended purpose of IPP. (original abstract)
15
Content available remote Transfer wiedzy wśród pracowników działu utrzymania ruchu
75%
XX
W zależności od fazy cyklu życia produktu wiedza pracowników związanych z realizacją produkcji, w tym także pracowników działu utrzymania ruchu, jest różnorodna i charakteryzuje się różnym zakresem transferu wiedzy, od fazy wprowadzenia na rynek, kiedy to w transferze wiedzy realizowane są działania transmisji i absorpcji wiedzy (wprowadzanie nowych technologii, z czym wiąże się np. zakup nowych urządzeń i maszyn produkcyjnych), poprzez fazę dojrzałości, kiedy to pracownicy ugruntowują i wzbogacają swoją wiedzę, przekazują ją nowym pracownikom, a także szukają nowych innowacji dla swojego wyrobu, które pozwolą wydłużyć obecność produktu na rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Depending on the phase of a product's life cycle, the knowledge of the employees involved in the production process, including the employees of the maintenance service department, varies and is characterised by varying degree of knowledge transfer. Starting with the product's introduction to the market, wherein the actions of knowledge transmission and absorption are realised (introducing new technologies connected with e.g. purchase of new production machines and devices), through the maturity phase, in which the employees strengthen and expand their knowledge, convey it to new employees as well as search for new innovations to the product which would allow it to last longer on the market.(original abstract)
16
75%
XX
Ocena efektywności działań marketingowych w cyklu życia produktu wymaga pomiaru nakładów i efektów tych działań. W artykule dokonano identyfikacji instrumentów i działań marketingowych, generujących koszty w kolejnych fazach cyklu życia, z uwzględnieniem różnych sposobów ich ewidencji, jak również ich efektów, wyrażanych za pomocą miar finansowych i pozafinansowych. Wskazano także możliwości zwiększania efektywności marketingu w krótkim i długim okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
Effectiveness evaluation of marketing actions in the product life cycle requires the measurement of costs and benefits of these actions. In this paper there were the tools and marketing actions identified which generate costs in subsequent phases of the life cycle, taking into account different ways of their records as well as their effects, expressed by means of financial and non-financial measures. There were also the possibilities shown to increase effectiveness of marketing in the short and long term.(original abstract)
17
Content available remote Efektywność działań personalnych w cyklu życia produktu
75%
XX
Artykuł ma charakter teoretyczny i dotyczy problematyki oceny efektywności gospodarowania personelem w przedsiębiorstwie z perspektywy cyklu życia produktu. Założeniem wyjściowym jest fakt, że przedsiębiorstwo dysponuje wieloasortymentowym portfelem produktowym, uruchamiając nowy produkt, dysponuje więc już pewnym personelem, który może zostać wykorzystany do jego obsługi. Decyzja o rezygnacji z produktu nie wiąże się natomiast ze zwolnieniem całości zatrudnionego personelu. Rozważania podzielono na decyzje personalne dominujące na etapie wprowadzania i wzrostu oraz dojrzałości i schyłku produktu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is of theoretical character and concerns a problem of effectiveness assessment in the company from the perspective of product lifecycle. A starting assumption is that the company has a multi-range product portfolio at its disposal. Therefore, when launching a new product the company possesses particular personnel who may be used for its servicing. However, the decision about product resignation is connected with dismissing the whole personnel employed. The considerations were divided into personnel activities, dominating on the stage of product introduction and growth as well as product maturity and decline.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono problematykę związaną z szacowaniem kosztów cyklu życia sprzętu wojskowego. Zaprezentowano pojęcie cyklu życia sprzętu wojskowego w rozumieniu NATO i Sił Zbrojnych RP. Przedstawiono również klasyczny przebieg kosztów cyklu życia złożonych obiektów technicznych. Przedstawiono stosowny model oraz graficzne zobrazowanie. W podsumowaniu wykazano najważniejsze kosztotwórcze elementy cyklu życia sprzętu wojskowego na przykładzie pojazdu bojowego oraz sformułowano wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problems associated with estimating life cycle costs of weapon systems. The concepts of the life cycle of weapon systems for the purposes of NATO and the Polish Armed Forces were presented. The classic course of life cycle costs of complex technical objects was also presented. The appropriate model and graphical visualization where presented. The summary showed the most significant cost generating elements of the life cycle of weapon system based on combat vehicles and conclusions were formulated. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na zespół narzędzi i rozwiązań, które mogą wspomagać wprowadzenie koncepcji Life Cycle Management (LCM) w przedsiębiorstwach. Zaprezentowano definicje LCM. Porównano LCM z TQM, ISO 9001, ISO 14001 i innymi koncpecjami. Opisano studium przypadku: Poznańska Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. - przedsiębiorstwa, które stanowi dobry przykład organizacji zaangażowanej w tworzenie podstaw wdrażania w praktyce koncepcji LCM.
20
Content available remote Teoria cyklu życia produktu w kontekście marketingu politycznego
75%
XX
Produkt polityczny, podobnie jak handlowy, dysponuje określoną długością życia, na którą składają się cykle, którym z kolei odpowiadają różne wyzwania natury marketingowej. Prezentowany tekst ukazuje specyfikę Cyklu życia Produktu w kontekście marketingu politycznego,konfrontując klasyczną teorię CŻP z uwarunkowaniami występującymi na rynku politycznym.Zastosowany zabieg redakcyjny umożliwia poznanie działań marketingowych, które powinny być realizowane na różnych fazach cyklu życia produktu politycznego w nowoczesnych, zorientowanych rynkowo organizacjach politycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Political product as well as the traditional one, owns certain length of life which consists of different cycles with different marketing activities. This article presents the characteristic features of Product Life Cycle (PLC) in the context of political marketing including the confrontation of PLC theory with political marketplace. According to this, one may verify the marketing actions that should be performed in modern market oriented political organizations on the different life cycle phases.(original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.