Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Multichanneling is one of the strategies products and services distribution in the network economy. Multi-channel consumer spends more in comparison to consumer using only one distribution channel. The risk is associated with the buying decisions of consumers, including the place / way of purchase. The category perceived risk is composed of a number of variables. The aim of the publication is to identify sources of consumers perceived risk in conditions of distribution channel choice. The decision of the channel selection is determinant by performence risk, time risk, security risk and financial risk. Suppliers, however, through specific actions may restrict the perceived risk.
PL
Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.
2
Content available Pakietyzacja usług z perspektywy konsumenta
100%
EN
The service bundling is one of the main strategies in telecommunications sector. In fact, bundling provides an opportunity for growth by introducing new products while minimizing the churn rate of a previous product. The article describes what services consumers buy in a package and what prompts them to buy. Paper also presents the results of research on the expansion of packages. Factors which have influence on consumer’s (purchaser’s service package) loyalty are also indicated in the article.
PL
Pakietyzacja usług jest jedną z głównych strategii sektora telekomunikacyjnego. W rzeczywistości sprzedaż wiązana daje okazję do rozwoju poprzez wprowadzenie nowych produktów, przy jednoczesnej minimalizacji wskaźnika utraty klientów wcześniej oferowanych produktów. Artykuł opisuje, jakie usługi konsumenci najczęściej kupują w pakiecie i co skłania ich do zakupu. Przedstawia również wyniki badań na temat możliwej ekspansji pakietów na nowe usługi. Tekst wskazuje również czynniki, które mają wpływ na lojalność konsumentów (nabywcy pakietu usług).
EN
The paper presents results of the studies users of mobile banking. The research confirmed that users of mobile banking use other sales channels for financial services more frequently and more intensively. The most popular functions using by mobile banking customers were checking accounts. Mobile banking is perceived as insecure, even more than internet banking. The most expected functionality of mobile banking is the ability to make NFC mobile payments for purchases in store.
PL
Celem publikacji jest próba wyjaśnienia uwarunkowań wykorzystywania określonych kanałów dystrybucji usług w kontekście teorii mediów. Podstawą prowadzonej analizy jest zestawienie teorii selekcji mediów z wynikami badań autora nad zachowaniami konsumentów na rynku usług finansowych. Badania wskazują, że teorie wykorzystania mediów w komunikacji znajdują potwierdzenie w zachowaniach klientów banków. Zasobność kanału komunikacji nie zawsze jest kluczowa w wyborach konsumentów. Poza nią istotne znaczenie mają cele korzystania z usług, postrzegane koszty oraz dostępność pożądanych usług w danym kanale. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of the article is an attempt to explain determinants of the use of definite channels of services distribution in the context of the media theory. The grounds for the carried out analysis is confrontation of the theory of media selection with the author’s research findings in the market for financial services. The research shows that the theories of use of media in communication are confirmed in banks’ clients’ behaviours. Abundance of the communication channel not always is key in consumers’ choices. Besides it of the substantial importance are purposes of the use of services, the perceived costs and availability of the desired services in a given channel. The article is of the research nature.
RU
Цель публикации – попытка выяснить обусловленности использования определенных каналов распределения услуг в контексте теории медиа. Основа проводимого анализа – сопоставление теории выбора медиа с результатами изучения автором поведения потребителей на рынке финансовых услуг. Изучение показывает, что теории использования медиа в коммуникации находят подтверждение в поведении клиентов банков. Объем канала коммуникации не всегда самый важный в выборах потребителей. Кроме него существенное значение имеют цели пользования услугами, воспринимаемые издержки и до- ступность желательных услуг в данном канале. Статья имеет исследовательский характер.
PL
W ostatnim czasie rola kanałów dystrybucji oraz ich kształt podlega dynamicznym zmianom. Z jednej strony technologie informacyjne oraz rozwój firm logistycznych powodują wzrost możliwości realizacji i znaczenia sprzedaży bezpośredniej. Z drugiej strony charakterystycznym trendem jest wielokanałowość sprzedaży i w konsekwencji zmiany zachodzące w procesach zakupowych konsumentów. Wpływ na te przemiany mają także nowe kanały komunikacji, które wprost pozwalają przenieść konsumenta z sytuacji poszukiwania informacji do procesu zakupu. W efekcie zanika stopniowo rola tradycyjnych pośredników rynkowych, których funkcje przejmowane są w szczególności przez kanały komunikacji, co w dłuższym czasie będzie powodowało dalsze konsekwencje.
EN
Recently, the role of distribution channels and its design has changed. On one hand, information technologies and logistics development cause an increase of direct sales importance. On the other hand, a distinctive trend is the multi-channel sales and, consequently, changes in consumer buying process. The effects of these changes are also new channels of communication that expressly allow the consumer to move from a situation of searching for information to purchase process. As a result, disappearing gradually role of traditional market intermediaries whose functions are taken over in particular by communication channels, which in the long term will cause further consequences.
EN
The article presents differences in behaviors of representatives of Baby Boomers, and Generations X and Y in the selection of service channel distribution at the search and purchase stages. The data were conducted by computer-assisted personal interview (CAPI). The study confimed the oldest consumers’ preferences for the traditional contact in point of sales and increased use of on-line technology as consumer age declines.
PL
W artykule zaprezentowano różnice w zachowaniach przedstawicieli pokoleń Baby Boomers, X oraz Y w wyborze kanałów dystrybucji usług na etapie poszukiwania informacji oraz zakupu. Przeprowadzone badania potwierdziły preferencje najstarszych konsumentów wobec tradycyjnego kontaktu w punkcie sprzedaży oraz wzrost wykorzystania technologii online w miarę obniżania się wieku konsumenta.
7
63%
PL
Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące zachowania konsumenta-seniora w środowisku multikanałowym, a w szczególności preferencji tego segmentu konsumentów co do wyboru kanałów marketingowych na rynku usług. W artykule wykorzystano część wyników badań ilościowych zrealizowanych metodą wywiadu osobistego wspomaganego elektronicznie (CAPI) na próbie ogólnopolskiej 1103 osób, spośród których 357 osób należy do pokolenia Baby Boomers (BB). Badania przeprowadzono w drugiej połowie 2015 roku, dobór próby miał charakter kwotowo-losowy. W badaniu uwzględniono czteroetapowy proces zakupowy oraz trzy kanały marketingowe (stacjonarny, telefoniczny, internetowy). Wyniki wskazują na tradycyjne podejście seniorów wyrażające się w preferencjach obsługi osobistej (szczególnie w momencie zakupu usługi, ale także na etapach obsługi przed i pozakupowej); mniejszej skali multikanałowości (rzadziej wykorzystują kilka kanałów w celu zakupu usług). Badania pokazują, że starsi konsumenci postrzegają kontakt telefoniczny, a szczególnie internetowy, jako mniej zasobny w informacje niż kontakt osobisty.
EN
The purpose of the article is an attempt to answer the research questions concerning senior behaviour in the multichannel environment, namely the preferences of this segment about marketing channels selections. The article uses some of results of a quantitative research carried out by CAPI on a sample of 1,103 people nationwide (of which 357 people belong to the Baby Boomers generation). The study was conducted in the second half of 2015, quota-random sampling. The study included a four-phase purchasing process and the three marketing channels (offline, telephone, online). The results indicate the seniors’ traditional approach to multichanneling (a special offline preference at the purchase stage, but also at pre- and post-purchase stages); seniors are less likely to use several channels during one service-buying process. The research shows that elder consumers perceive the phone channel and especially online channel as less rich in information than personal contact.
RU
Цель статьи – попытка ответить на исследовательские вопросы, касающиеся поведения пожилого потребителя в многоканальной среде, в особенности же предпочтений этого сегмента потребителей в отношении маркетинговых каналов на рынке услуг. В статье использовали часть результатов количественных исследований, осуществленных по методу личного интервью с помощью электронной техники (CAPI) на общепольской выборке в 1103 человека, в чи- сле которых 357 лиц относятся к поколению baby boomers (BB). Опросы провели во второй половине 2015 г., метод отбора выборки – квотно-случайный. В изучении учли 4-этапный закупочный процесс и три маркетинговых канала (стационарный, по телефону, онлайн). Результаты указывают традиционный подход пожилых людей, отражающийся в предпочтении личного обслуживания (особенно в момент покупки услуги, но и на этапах обслуживания до и после совершения покупки), в меньшем масштабе многоканальности (они реже используют несколько каналов для закупки услуг). Опросы показывают, что пожилые потребители воспринимают контакт по телефону, в особенности же онлайн, как менее богатый информацией, чем личный контакт.
EN
Purpose – The aim of the publication is to present the significance of gender in the creation of consumer behaviour on the market of services, with special consideration of decision-making process.Design/Methodology/Approach – The empirical part was developed on the basis of survey research titled “Distribution modelling in network economy”. The research was quantitative, implemented through the computer-assisted personal interviewing (CAPI) technique on a group of 1,103 respondents. Quota and random sampling was applied. The research study was conducted in 2015.Findings – In the empirical part, differences in behaviour between women and men as consumers on the market of services were identified. The study identified distribution channels of services chosen at consecutive stages of a purchase process; respondents’ priorities in choosing those channels; and differences between women and men (of various age groups and income groups) in this respect. Practical implications – Changes undergoing on the market of services, globalisation, ICT development, and in particular the development of network economy evoked a necessity of searching for new strategies of sales services. Contemporary marketing strategies should take into account social and demographic changes and the influence of those changes on consumer purchase behaviour. Therefore, the knowledge about differences in the behaviour between women and men and their market choices should be reflected in marketing strategies of enterprises.Original value – The research concerns multichanneling on the market of services with respect to differences in female and male market behaviour.
PL
Głównym celem opracowania jest przedstawienie i ocena zachowań nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych. Sklepy dyskontowe stały się miejscem codziennych zakupów konkurując w tym zakresie głównie ze sklepami osiedlowymi. Przyciągają klientów przede wszystkim atrakcyjnymi cenami. Wiedza na temat czynników kształtujących zachowania zakupowe w dyskontach przekładać się może na zbudowanie przez przedsiębiorstwa handlowe skutecznej strategii rynkowej zarówno teraz, jak i w przyszłości. Zachowania nabywców poddano badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród 270 gospodarstw domowych za pośrednictwem Internetu z uwzględnieniem takich cech, jak: częstotliwość zakupu, podstawowe kryteria wyboru placówki handlowej oraz cechy demograficzne nabywców i ich sytuacja materialna. Obliczenia zostały wykonane za pomocą pakietu SPSS.
EN
The main objective of this paper is to present and evaluate behaviour of buyers of food products at discount stores. Discount stores becoming the place for everyday shopping compete in this field mainly with small local shops. Especially attractive prices attract the attention of customers. These stores are the only trade form, which in the last year was more often a source of supply of frequently purchased products. Knowledge of the factors influencing buying behaviour at discount stores may help commercial enterprises to build an effective market strategy both now and in the future. Buyers’ behaviour was examined using a survey of 270 households via the Internet including characteristics such as frequency of purchase, the basic criteria for selection of retail outlets and demographic characteristics of buyers and their financial situation. Calculations were performed using SPSS.
RU
Основная цель разработки – представить и оценить поведение покупателей продуктов питания в дисконтных магазинах. Дисконт-магазины стали местом ежедневных покупок,конкурируя в этом отношении, в основном, с магазинами в микрорайонах. Они привлекают клиентов прежде всего при- влекательными ценами. Знания факторов, формирующих покупательское поведение в дисконт-магазинах, могут переводиться в построение торговыми предприятиями эффективной рыночной стратегии как сейчас, так и в будущем. Поведение покупателей обследовали на основе анкет среди 270 домохозяйств по Интернету с учетом таких свойств, как: частотность покупок, основные критерии выбора торговой точки и демографические свойства покупателей и их материальное положение. Расчеты провели с помощью пакета SPSS.
EN
The purpose of the publication is to indicate the need for a well thought-out combination of quantitative marketing research with qualitative research. The result of this research approach should be a fuller understanding of the research problem and the ability to interpret results more closely, while maintaining the reliability of the whole research process. In the theoretical part of the article, the essence of quantitative and qualitative research, with particular emphasis on the limitations and strengths of both research approaches, is presented. The increasing popularity of qualitative research does not absolve researchers from the prudent attitude towards the whole marketing research process − including the need to verify hypotheses or research questions. Excessive simplification in the approach to qualitative research can distort the essence of marketing research. In the empirical part of the article, the authors presented an example of combining quantitative marketing research with qualitative research − for this purpose, the results of their research will be used (scientific grant from National Science Centre). The CAPI technique (n = 1103) was used in the quantitative study, and observation diaries (n = 110) were used for qualitative research.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.