Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2086

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nową koncepcję ekologicznej, cieplnej i ekonomicznej analizy efektywności wykorzystania zasobów energetycznych w przemyśle chłodniczym, której fundamentalną zasadą jest kompletne uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych w okresie eksploatacji wyposażenia chłodniczego. Rozważono strukturę całkowitego równoważnika efektu cieplarnianego ( TEWI ) dla urządzeń chłodniczych i technologii niskotemperaturowych. Zdefiniowano nowe wskaźniki ekologiczno-energetyczne, odzwierciedlające antropogeniczny wpływ technologii chłodniczych na środowisko naturalne, związany ze zużyciem zasobów energetycznych i stratami surowców podczas obróbki chłodniczej.
EN
New concept of ecological and energy analyse of an efficiency of energy resources in application to the refrigeration industry on the basis of full-scale equipment data in terms of the greenhouses gas emissions was proposed in the paper. Structure of the Total Equivalent Warming Impact (TEWI) for refrigeration equipment and low-temperature technologies was considered. New ecological and energy indicators have been formulated. These indicators have been shown as anthropogenic influenced and concerned with energy resources expenditures and stuff losses attached to a refrigerated processing.
2
80%
EN
In this article the author undertakes the issues regarding „the animal studies” and the undertaken attempts to grant animals „the personal” rights pari passu the human rights. In this analysis he takes into account both the difficulties connected with the d definition of the ontological status of living beings, as well as the question of identity and the difference between animals and humans. Historical applications illustrate constant attempts to define the place of a human being among living beings. Finally, the author stands in the position that biology itself will not serve, nor will the ecological movements based on the idea of elimination of the unique status of a human being. The author favors the approach to the animal rights protection in accordance with the anthropocentric philosophy. A full understandingof the human being’s place in the world eliminates the attitude of mindless exploitation of nature and the actions resulting in ecological catastrophes. The proposals of the animal rightsprotection and natural environment protection voiced by Christian theologians and lawyers fit into the worldwide ecological aspirations.
PL
Przełom maja i czerwca każdego roku obfituje w imprezy edukacyjne z zakresu szeroko pojętej ekologii. Ponieważ zapisy prawne zobowiązują producentów/wprowadzających różnych dóbr do przeznaczania określonych kwot na ten cel.
PL
Przedstawiciele 52 krajów z Europy, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Oceanii gościli w Krakowie na międzynarodowym Zjeździe Koordynatorów Programu Eco-Schools. Zjazd odbył się w dniach 27-29 października br. Ideą jest zachęcanie uczniów z całego świata do współtworzenia wraz ze swoimi rodzicami i społecznością lokalną przyjaznych środowisku szkół.
5
80%
PL
W artykule przedstawiono ewolucję rozwoju metod oceny oddziaływania budynku na środowisko, a także prace normalizacyjne ISO i CEN w tym zakresie. Większość metod oceny wykorzystuje analizę wielokryterialną. W takim sformułowaniu kluczowy jest sposób określania wag poszczególnych cech ocenianego obiektu.
EN
The article presents evolution in development of environmental building assessment methods together with relevant works in ISO and CEN within the scope. Most of the assessment methods are using multi-criteria approach. This is based on proper choice of weights for every performance feature of building.
6
80%
PL
W krajach Europy Zachodniej i USA podjęto pierwsze próby oceny wpływu szeroko pojętego budownictwa na środowisko. Stworzono różne systemy oceny ekologicznej budownictwa. Wszystkie dotychczas stworzone systemy są dalekie od doskonałości przede wszystkim dlatego, że nie poddają ocenie budynku jako całości oraz nie uwzględniają okresu przedeksploatacyjnego. W niniejszym opracowaniu zaproponowano rozszerzenie analizy ekologicznej budownictwa o okres przygotowania materiałów i wszystkie procesy temu towarzyszące.
EN
The paper presents problems with are connected with energy saving in building. It takes in consideration not only exploitation time but production of building materials too.
PL
Budynek eksperymentalny w technologiach z surowej ziemi wzniesiony został w Pasłęku. Przygotowanie projektu i realizacja budynku stały się możliwe dzięki pozyskaniu przez zespół autorski z Wydziału Architektury PW grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2005-2008. Realizacja budynku miała na celu zademonstrowanie metod wznoszenia budynku z surowej ziemi, a następnie umożliwienie badań i obserwacji dotyczących zachowania się konstrukcji w czasie eksploatacji. Budynek pomyślany został jako energooszczędny z możliwością pozyskiwania energii słonecznej metodą pasywną, poprzez dobudowaną szklarnię. Zastosowano technologię ziemi ubijanej w szalunkach do ścian konstrukcyjnych i zewnętrznych. Ich uzupełnieniem wewnętrznym jest warstwa wzniesiona z bloczków słomiano-glinianych, a ściany działowe wykonane są z bloczków ziemnych prasowanych.
EN
Experimental building constructed in raw-earth technologies is situated in Pasłęk. Design works and construction were possible due to the grant obtained from the Ministry of Science and Higher Education by the working team from the Architectural Faculty of Warsaw University of Technology for years 2005-2008. The purpose of the realization of the building is to demonstrate the methods of constructions in raw-earth technologies and create the possibility for the observations and researches during the exploitation. The building was designed as energy efficient with the passive solar system adapted using glazed conservatory. Load bearing walls were erected using rammed earth technology. For internal lining of external walls straw and clay blocks were used, for internal walls earthen compacted blocks.
PL
Pojazd samochodowy od ponad stu lat towarzyszy rozwojowi ludzkości. Przez ten czas stał się on podstawowym środkiem transportu i komunikacji, bez którego trudno wyobrazić sobie istnienie nawet bardzo prymitywnego społeczeństwa. Pojazdy samochodowe są wytwarzane w coraz większych ilościach i stale doskonalone w celu sprostania nowym wymaganiom klientów. W artykule przedstawiono wpływ transportu samochodowego na środowisko oraz zaprezentowano kierunki rozwoju pojazdów i ich wyposażenia.
EN
Trends in development of motor vehicles in a view of tightened ecological regulations have been presented in this paper. Possibilities and ways of vehicle design adjustments, both light and heavy duty, that were undertaken to fulfill the present as well as the expected standards of exhaust emission have been discussed as well.
9
Content available remote Ekologizacja procesów zarządzania
80%
PL
Ważną grupą czynników warunkujących procesy zarządzania jest grupa czynników ekologicznych, do których zaliczamy: wyczerpywanie się zasobów środowiska, degradację środowiska, rosnący poziom świadomości ekologicznej oraz zmieniające się wymagania klientów dotyczące ekologizacji produktów. Niezbędne jest zatem propagowanie zupełnie odmiennego stylu gospodarowania zasobami i kształtowanie zupełnie odmiennego społeczeństwa dbającego o środowisko. Współczesne koncepcje zarządzania traktują jednakowo zasoby środowiska, zasoby ludzkie, a także zasoby finansowe. W artykule jest mowa o tym, jak zmienia się podejście zarządzających organizacjami do gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, surowcami i materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji w kontekście ekologizacji życia społeczno-gospodarczego.
EN
Important group of factors, which determined the management process are ecological factors, such as: exhaust of environmental resource, pollution of environment, higher level of environmental awareness, changing of customer requirements who prefer "green" products. There is a need to promote so different style of environmental resource management and society that care for environment. Contemporary style of management treats environmental resource on a level with personal, financial resource, etc. In the paper changing way into environmental resource management was present.
10
Content available remote Ekologia a reklama
80%
PL
Artykuł analizuje wpływ ekologii i reklamy na zachowania konsumenta na rynku. Wskazuje możliwości oddziaływania reklamy na rzecz wzrostu wrażliwości i świadomości ekologicznej współczesnego uczestnika rynku.
EN
This paper is concerned with influence of ecology and advertisement on consumer's behaviour on the market. Its also indicates the advertisement's possibilities of increasing the sensibility and ecological counciousness of conterporary participants of the market.
EN
The objective of this study, undertaken in the Mato Grosso State, Southern Brazilian Amazon Rainforest, was to gain an understanding of what the Apiaká indigenous know of the mammals of natural occurrence in their territory. Open and semi-structured interviews were utilized. Twelve indigenous of both genres and different ages were interviewed. The interviewees mentioned 36 different mammalian species and they showed wide ecological knowledge regarding these animals. Moreover, oral transmission of knowledge occurs across the generations.
PL
Międzynarodowa konferencja na temat ekologicznych aspektów wytwarzania energii elektrycznej została zorganizowana przez SEP, Komitet problemów Energetyki PAN oraz Instytut Energetyki. Obrady toczyły się w sześciu następujących sesjach: światowe tendencje rozwoju elektroenergetyki oraz perspektywy tego rozwoju w Polsce: Zobowiązania w zakresie ochrony środowiska dotyczące energetyki węglowej, gazowej i jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii: Technologie wytwarzania energii elektrycznej w powiązaniu z ochroną środowiska; Analiza porównawcza wpływu zdrowotnego i środowiskowego wytwarzania energii elektrycznej; Zagadnienia ekonomiczne dotyczące rozważanych opcji wytwarzania energii elektrycznej; Zrównoważony rozwój elektroenergetyki. Podano obszerne wnioski.
EN
The international conference on the ecological aspects of the electricity generation was organised by the Association of Polish Electrical Engineers (SEP), Committee of the Power Industry Problems of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Power Engineering. The debates went on in six following sessions: World tendencies of the power industry development and prospects for the development in Poland; Obligations for the environment protection concerning the coal and gas fuelled power stations, nuclear power stations and renewable energy sources; Technologies of the electricity generation and their connection with the environment protection; Comparison analysis of the influence of the electricity generation on health and environment; Economic problems of considered electricity generation options; Balanced development of the power industry. There are given comprehensive conclusions.
EN
Nowadays Didymosphenia geminata is one of the most frequently studied diatoms in the world, due to its massive development in most continents. In Poland, up to the 1990’s only a small number of specimens were recorded, from streams in the Tatra Mountains and the Dunajec River. D. geminata was found in 2007–2008 in the middle and upper sections of the Wisłok River, while in 2009 and 2011 it was also found in the Wisłoka, Ropa, Bielcza and San. The cells belonged to one morphotype “geminata” and were characterized by high variability of size. It develops in mesotrophic, well-oxygenated, upper parts of flowing waters with rapid currents. It was most abundant below reservoirs on the San, Wisłok and Wisłoka.
16
Content available Ekologiczne aspekty katolickiej teologii moralnej
80%
EN
The ecological aspect of catholic moral theology should not evoke astonishment, as it is not a strange hybrid created by means of artificial manipulations aiming at bestowing authority of Christian tradition on ecology. Popes' statements concerning natural environment conservation seem to testify against such claims and only show the importance and need of implementing responsible and moderate using the Earth's resources into Christian awareness. Practical ethical problems in the ecological aspect I started to present from the natural law, which determines divine moral order in the world, also in the ecological dimension. Then I undertook the problem of an ecological conscience, which is a kind of a "watchman" of our morality, also as far as human actions in the natural environment are concerned, and it tries to protect the human being from committing an ecological sin, which is one of the forms of disobedience to God. These ecological aspects of moral theology will remain just hot air if we do not spread them by means of ecological education. It is also very important to shape proper and fixed attitudes towards other people and nature that can be described in terms of love, prudence, and moderation as aretology (field of science concerning virtues) teach us. At the end of this paragraph, I put Ecological Decalogue, whose rules Christians should obey in everyday life.
17
Content available Co odróżnia ekotoksykologię od ekologii?
80%
EN
Ecotoxicology is concerned with the toxic effects of chemical and physical agents on living organisms, especially on populations and communities within defined ecosystems; it includes the transfer pathways of those agents and their interactions with the environment. Rene Truhaut, a French toxicologist coined the term ecotoxicology - a new branch of toxicology which defined as the study of the adverse effects of xenobiotics (foreign substances).  Both toxicology and ecology are well established. Ecological studies do not typically deal with the organism itself but stress the relation of organisms to their environments. On the contrary toxicological effects occur at many scales: at the cellular or tissue level and enzymes are induced. The most difficult question it seems in ecotoxicology is the choice of the endpoint. Environmentally appealing endpoints such as NOEC (no observable effects concentrations) are difficult to justify Ecotoxicology implies the interfacing of the fields of ecology and environmental toxicology at the population level, there are mortality and selection; at the community level, there is the replacement of species. Most ecotoxicological research to present has used previously existing methods that were expanded into this new field of research, rather than developing new or integrated practices. Research into the transport and chemical transformation of substances has become the field of environmental chemistry, which makes use of analytical techniques (for example QSAR). Ecotoxicology or environmental toxicology and ecology have distinct research programs that identify different problems and that take different things for granted. In addition are there the differences in tools, methods, theories, and concepts, scientists in each of the two disciplines view them as two different fields. Ecotoxicology is a multidisciplinary science and still has not been able to establish itself.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące typowych uszkodzeń autobusów wykorzystywanych w transporcie miejskim z punktu widzenia ekologicznego. Opisano najczęściej występujące uszkodzenia autobusów, przyczyny pojawiania się tych uszkodzeń oraz jak uszkodzenia zwłaszcza niedomagania silnika spalinowego mogą oddziaływać na środowisko naturalne.
EN
The transport article presents information typical defects of buses used in urban in terms of organic farming. It describes bridge the common damage buses, it causes the appearance of this damage and how damage the internal combustion engine in particular deficiencies may affect the environment.
EN
Development of nautical tourism in Montenegro, seen as a potentially profitable industry segment has started twenty years ago. The first steps taken in this direction were defining the legal framework, in particular: Law on Coastal Zone, Tourism Master Plan of Montenegro, Law on Yachts, followed by establishment of supporting organizations - Maritime Safety Department of Montenegro, Port Authorities and Border Police Department. Having invested efforts in adoption of planning documents and enactment of legislation relating to nautical tourism in recent period, Montenegro is seeking to impose itself as an important nautical destination. The first serious step towards achieving this goal was construction of a world-class marina Porto Montenegro in Tivat in 2010. The Special Purpose Spatial Plan for Coastal Zone provides for development of network of marinas to be constructed on the Montenegrin Coast. In the light of this, contribution of this paper is reflected in application of multi-criteria optimization in defining an optimum order of marina construction. The paper defines selection of criterion functions from the aspects of ecology, economy, security, specific aspect and aspect of suitability assessment for the location. The paper also presents the process of defining different criterion weights. The multi-criteria analysis determines a compromise solution for marina planning at Montenegrin Coast, which reconciles conflicting interests. The compromise solution is only a proposal, while a final decision remains with a decision maker.
EN
Automotive industry constantly develops LED technology applied to external lightning of passenger vehicles. It gives vehicle not only a new interesting look, but also contributes to reduction of electricity consumption and reduction of CO2 emission. Reduction of CO2 emission is one of the basic conditions of European Union in recently passed energy and climate package. Sector of road transport is the second biggest source of greenhouse gas emission in the EU, which is responsible for 12% of all CO2 emissions. Reduction of emission to an average level of 130g CO2/km from new cars will be reached through technological progress in a process of production of vehicles. Additional reduction by 10g CO2/km can be reached through other technical improvements, such as better tyres, more efficient air-conditioning systems, more effective lightning or use of biofuels. In this article, the authors present technical assumptions and guidelines and method of research innovative of technological package with reference to application of energy-saving external lightning of vehicles, which use light-emitting diodes. Energy-saving external lightning with the use of light-emitting diodes in dipped headlights, driving lights, position front lights and number plate lights in M1 type cars was recognized by European Commission as innovative solution with a code of eco-innovation „10”.
PL
Przemysł motoryzacyjny konsekwentnie rozwija technologię LED stosowaną do oświetlenia zewnętrznego pojazdów osobowych. Nadając pojazdom nie tylko nowy ciekawy wygląd, ale również przyczynia się do spadku zużycia energii elektrycznej co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla to jeden z podstawowych warunków jakie założyła sobie Unia Europejska w niedawno przyjętym pakiecie energetyczno – klimatycznym. Sektor transportu drogowego jest drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych w UE odpowiedzialnym za 12% wszystkich emisji dwutlenku węgla. Obniżenie emisji do przeciętnego poziomu 130g CO2/km z nowych samochodów ma zostać osiągnięte poprzez postęp technologiczny w procesie produkcji pojazdów. Dodatkowe ograniczenie o 10g CO2/km można uzyskać poprzez inne usprawnienia techniczne, takie jak lepsze ogumienie, sprawniejsze systemy klimatyzacji, bardziej efektywne oświetlenie czy wykorzystanie biopaliw. W artykule autorzy zaprezentowali założenia i wytyczne techniczne oraz metodę badań innowacyjnego pakietu technologicznego w odniesieniu do stosowania energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystujących diody elektroluminescencyjne. Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne wykorzystujące diody elektroluminescencyjne w światłach mijania, światłach drogowych, przednich światłach pozycyjnych i światłach tablicy rejestracyjnej w samochodach typu M1 uznane zostało przez Komisję Europejską za innowacyjne rozwiązanie z kodem ekoinnowacji „10”.
first rewind previous Strona / 105 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.