Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie organizacją publiczną
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Public Organizations and Process Approach
100%
EN
Purpose: The objective of this article was therefore to review the concepts concerning the essence of process approach with regard to public organizations. The scope of the overview included initial analysis of the possibilities to use this approach in common courts. Design/methodology/approach: In the literature of the subject, the concept of process approach more and more often is presented in the context of public organizations. This is often caused by the necessity to implement pro-effectiveness activities, the lack of funds that the public organizations have at their disposal, as well as by the increasing number of public tasks. Therefore, there is a search for solutions that would allow for the increase of effectiveness and for the improvement of efficiency of functioning of public organization, just as it is the case of business organizations. Findings: The activity of public organizations is usually characterized by a sequence of complex activities that are subject to achieving goals being important for the proper functioning of the society. The dynamically developing economic practice forces changes towards focus on activities that create value for the citizen. Research limitations/implications: Currently, it is believed that the essence of management of public organizations results from the nature of goals implemented by these organizations as well as from the complex surroundings. However, the objectives implemented by these organizations are different than the commercial ones. Practical implications: The processes implemented in organizations should be perceived as separate wholes with organic features that can be observed, separated and shaped no matter the industry in which they function. The correctly identified processes would allow for standardization of activities of public organizations. Originality/value One of the most important orientations, when it comes to managing modern organizations, is the process approach; however, its use in terms of public organizations requires taking into account their specific nature. (original abstract)
XX
systemów doradczych, wspierających dynamiczne modelowanie procesów decyzyjnych w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, wpisuje się w główny nurt problemów badawczych zarówno w wymiarze poznawczym jak i utylitarnym, proponujemy oprzeć na przesłankach charakteryzujących: • Zmiany w otoczeniu organizacji gospodarczych i wynikających z tego implikacji dla funkcji i celów nowoczesnego zarządzania strategicznego • Podatność na operacjonalizacje procedur modelowania procesów decyzyjnych zarówno w obszarze analizy strategicznej jak i projektowania oraz monitorowania strategii. • Rozwój komputerowych systemów wspomagania decyzji w kierunku wspierania użytkowników na najwyższych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem Istotę rozważanego problemu, przedmiotem którego jest rozpoczęty w Zakładzie Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Katedry Informatyki Akademii Ekonomicznej w Katowicach projekt badawczy, ująć można najlepiej w formie sześciu zasadniczych pytań: • W jakim stopniu możliwe jest efektywne wsparcie procesów zarządzania strategicznego organizacji gospodarczej, komputerowym systemem wspomagania decyzji. • Na czym polega specyfika procesów podejmowania decyzji strategicznych z punktu widzenia procedur gromadzenia informacji strategicznych, rozpoznawania problemów, budowy modeli decyzyjnych oraz analiz decyzyjnych i prezentacji informacji zarządczych. • Jak odwzorować strukturę oraz dynamikę procesów decyzyjnych zarządzania strategicznego w modelach analitycznych. • W jakim stopniu specyfika wymaganych zasobów informacyjnych, modeli analitycznych oraz kontekst decyzyjny determinuje użycie określonych technologii informatycznych, w tym technologii sztucznej inteligencji, do budowy efektywnych systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. • Jak wykorzystać wiodące technologie sztucznej inteligencji oraz platformy bazodanowe, w tym wielowymiarowe bazy danych OLAP, by uzyskać efekt synergii niezbędny do efektywnego wsparcia: analizy strategicznej, projektowania strategii oraz wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami na etapie monitorowania realizacji strategii. • W jakim stopniu i jakie determinanty warunkują wdrożenie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. (fragment tekstu)
XX
W publikacji autor omawia wyniki badań empirycznych na temat znaczenia niepewnej akceptacji oferowanych usług jako bariery dla działalności innowacyjnej w organizacjach administracji publicznej funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Opinie respondentów, którymi byli dyrektorzy naczelni oraz dyrektorzy do spraw strategicznych, różniły się znacznie zależnie od kraju lub typu organizacji. Średnio w Unii Europejskiej prawie 32% respondentów stwierdziło, że bariera ta jest średnio ważna. Ponad 25% badanych uznało tę barierę za nieważną. Tylko niecałe 18% kierowników uznało ją za bardzo ważną. Autor starał się wykazać, że sposób postrzegania tej bariery ma wpływ na wybór koncepcji zarządzania organizacjami administracji publicznej i działalnością innowacyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
In this publication the author discusses the results of empirical researches on importance of uncertain acceptance of offered services as a barrier for innovation activity in public administration organizations functioning in the Member States of the European Union. The opinions of respondents (who were general managers or strategic directors) were very different dependly on country or types of organizations. Averagely in the European Union almost 32% respondents indicated that this barrier had medium importance. Above 25% examined recognized this barrier as no important. Less than 18% managers stated that this barrier had high importance. The author tried to prove that manner of perception of this barrier had influence on choice of the conception of management the public administration organizations and innovation activity. (original abstract)
4
Content available remote Wrażliwość społeczna jako determinanta zmian w zarządzaniu organizacją
75%
XX
W ostatnich latach można zaobserwować rosnące znaczenie wrażliwości społecznej rozumianej jako odejście od konsumpcjonizmu na rzecz zachowań proekologicznych i etycznych. To nowe podejście generuje wiele wyzwań i szans dla organizacji oraz jej menedżerów. Są oni zmuszeni uwzględniać je w nowoczesnym sposobie zarządzania. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących wrażliwości społecznej oraz jej wpływu na wybrane obszary zarządzania(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, one can observe the growing importance of social sensitivity, understood as access of consumerism for ecological and ethical behavior. This new approach generates a range of challenges and opportunities for the organization and its managers. They are forced to take it into account in modern management methods. The aim of this article is to present the results of research on the social sensitivity and its impact on selected areas of management(original abstract)
5
Content available remote Zdolność operacyjna w koncepcji wartości publicznej
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia "zdolność operacyjna organizacji publicznych" jako istotnego elementu w teorii wartości publicznej. Badanie miało charakter desk research literatury dotyczącej wartości publicznej. Na początku wyjaśniono, czym jest zdolność operacyjna i zdolności organizacyjne w kontekście organizacji publicznej. Następnie dokonano dekompozycji i uszczegółowienia zdolności operacyjnej w ujęciu Marka H. Moore'a, odnosząc zidentyfikowane elementy do podsystemów i obszarów zarządzania organizacją, a także do innych prób modelowania współtworzenia wartości publicznej (społecznej). W zakończeniu przedstawiono wnioski z analizy obejmujące interpretację i relacje pojęć: zdolność operacyjna, możliwości organizacyjne, możliwości operacyjne, a także rządzenie sieciowe, partnerstwo publiczno-prywatne, sieci zdolności, współpraca międzyinstytucjonalna. Ponadto sformułowano kierunki dalszych badań dotyczących współtworzenia wartości publicznej przez partnerstwa, czyli zdolności międzyorganizacyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to disucss the issues referred to operational capacity of public organizations as an important element in the theory of public value. The study included literature review and content analysis in the texts on public value. First, the operational capacity is explained in the context of a public organization. This is followed by a decomposition and a detail description of operational capacity in terms of M.H. Moore, with reference to the subsystems and areas of management, as well as to other attempts to model cocreation of public (social) value. At the end of the paper conclusions are drawn, including interpretation and relations among concepts: operational capacity, organizational capabilities, operational capabilities, and network governance, public-private partnership, and inter-institutional cooperation. Moreover the directions for further research are formulated as aimed to the analysis on the co-creation of public value through partnerships or cross-organizational capabilities.(original abstract)
XX
Uprawianie turystyki aktywnej, w tym turystyki górskiej, wiąże się z ryzykiem wypadków zarówno z powodów indywidualnych, jak i zaistnienia czynników zewnętrznych. W zależności od pasma górskiego, a także kraju, w którym się znajduje dane pasmo, udzielaniem pomocy zajmują się organizacje działające na różnych zasadach. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej działania dwóch organizacji, które zajmują się udzielaniem pomocy turystom w Tatrach: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce oraz Horská záchranná služba w Słowacji. Na podstawie analizy dokumentów stanowiących prawne i organizacyjne podstawy działania obu służb wykazano kluczowe różnice oraz podobieństwa w ich funkcjonowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Active tourism, including mountain tourism, is associated with the risk of accidents both for individual reasons and for external factors. Depending on the mountain range, but also the country in which the range is located, organizations operating on different principles provide assistance. The purpose of this article is to make a comparative analysis of the activities of two organizations that are dedicated to assist tourists in the Tatra Mountains, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe in Poland and Horská záchranná služba on the Slovak side. Based on the analysis of documents constituting the legal basis for the operation of both services, basic differences and similarities in their functioning will be shown. (original abstract)
XX
Zmiana w 2009 roku ustawy o finansach publicznych, ukierunkowana m.in. na menedżerskie podejście do sposobu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych, zmieniła definicją audytu wewnętrznego, przenosząc akcent działalności komórek audytu wewnętrznego z działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, na wspieranie kierownika jednostki poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej. Czy jest to coś nowego, czy to tylko gra słów? Na czym polega systematyczność oceny? Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na te dwa pytania. (fragment tekstu)
8
75%
XX
Celem niniejszego artykułu będzie przedstawienie problemu badawczego, jakim jest zbadanie wpływu dojrzałości organizacyjnej na ryzyko niepowodzenia projektu oraz nowych możliwości, jakie daje wdrożenie zarządzania poprzez projekty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Obejmuje to również przedstawienie zastosowania filozofii zarządzania projektami w praktyce na bazie dotychczas przeprowadzonych badań. Międzynarodowa organizacja Standish Group oraz badania przeprowadzone w warunkach polskich przez oddział Project Management Institute wskazują kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami stanowiące podstawę zaproponowanego rozwiązania z wykorzystaniem modeli dojrzałości projektowej organizacji.(fragment tekstu)
EN
Recently project management concept has raised a lot of interest among managing directors. There is no need to convince anyone that organization management through projects gives possibilities of achieving long terms goals of an corporation in a systematic and controlled way, not exceeding three main constrains - budget, time and scope of projects. Main aim of project management is to maximize particular projects contribution to achieve organization success and to maximize business effects. Nowadays there is a possibility to determine project management maturity of an organization which allows to define different areas of project management in the organization and their continuous improvement.(original abstract)
XX
Ogólnoświatowy proces globalizacji i towarzysząca mu integracja w wymiarze regionalnym powodują zmiany w strukturze i funkcjonowaniu administracji publicznej. Administracja publiczna powinna zapewnić oczekiwany społecznie, wysoki poziom jakości dostarczanych dóbr i usług publicznych oraz warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej. Wyzwaniem dla współczesnych polityków i menedżerów jest, aby systemy administracyjne cechowały otwartość i demokracja, a zarazem skuteczność, oszczędność i wydajność. Wynikają stąd nowe zadania publiczne, miarą realizacji których stają się osiągane rezultaty. Celem artykułu jest zaprezentowanie menedżerskiego podejścia do zarządzania w administracji publicznej jako odpowiedzi na jej dostosowanie się do oczekiwań gospodarki rynkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The worldwide process of globalization and the accompanying integration in a regional dimension cause changes in the structure and functioning of public administration. Public administration should ensure the high level of quality of goods and public services provided as expected by the community, as well as conditions for running economic activity. The challenge for contemporary politicians and managers is for the administrative systems to feature openness and democracy, as well as effectiveness, frugality and efficiency. This leads to new public tasks and the measure of the realization is the results achieved. The aim of this paper is to present the managerial approach to management in public administration as a response to its adjustment to the expectations of the market economy. (original abstract)
10
Content available remote Realizacja funkcji personalnej w szkołach publicznych
75%
XX
W dobie szybkiego rozwoju techniki oraz postępującej globalizacji szczególnego znaczenia nabywa edukacja współczesnych społeczeństw, a zatem jakość funkcjonowania placówek za nią odpowiedzialnych. Zasady zakładania oraz prowadzenia polskich szkół zostały ściśle określone w ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Natomiast na polskim rynku edukacyjnym występują dwa rodzaje placówek edukacyjnych: szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne (społeczne). W opracowaniu skupiono uwagę na polskich szkołach publicznych, gdyż mają one dominującą rolę w kształceniu społeczeństwa polskiego. Szczególnym zainteresowaniem objęto szkoły licealne (licea profilowane oraz licea ogólnokształcące), gdyż ich konkretne placówki są świadomie wybierane przez uczniów zgodnie z ich dalszymi zamierzeniami związanymi z edukacją wyższą. (fragment tekstu)
EN
Human potential of educational institutions is principal in constructing the high- quality educational services. The focus of the work is on authority distribution related to the fulfillment of personal function in public schools as well as the instruments used in the field. Empirical examinations are proving that methods and techniques concerning fulfillment of every similar stage of personal function (presented in the literature about human resources management) are not fully taken advantage of. The quality of some of them is impacted beyond doubt by the law conditions. Managing people (school masters) are responsible for the rest of them. (original abstract)
XX
W publikacji starano się ukazać, z jakimi problemami boryka się więziennictwo w Polsce i jak te problemy rozwiązuje, jego strukturę organizacyjną, zadania, projekt modernizacji oraz wpływ zarówno czynników zewnętrznych kształtujących polskie więziennictwo. (fragment tekstu)
EN
This article discusses the problems facing the prison management system in Poland, how it solves these problems, its organisational structure, modernisation, as well as the influence of both internal and external factors on prison management in Poland. (original abstract)
XX
Poniższy artykuł przedstawia pojęcie zrównoważonego rozwoju w interdyscyplinarnym kontekście poprzez wykorzystanie zasad zrównoważonego rozwoju przyjętych w systemie edukacji oraz zaprezentowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2006- 2007 na litewskich uniwersytetach. Zbadano studentów oraz wykładowców akademickich w celu określenia wpływu analizowanej dyscypliny oraz zasad zrównoważonego rozwoju jako elementów codziennego życia uniwersyteckiego, programów zajęć oraz zarządzania uczelniami wyższymi.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the concept of sustainability in an interdisciplinary context by adapting the principles of sustainability adopted in the education system and presenting some evidence from Lithuanian universities based on a survey conducted in 2006-2007. Students and university lecturers were surveyed, in order to define the impact of the discipline and principles of sustainability as imbedded in the daily life of a university, its curricula and university governance.(original abstract)
XX
Realizacja zadań statutowych przez podmioty sektora publicznego w ostatnich latach stanowi wiele wyzwań. Wśród najważniejszych jest niewystarczający poziom środków budżetowych i nieefektywne zarządzanie organizacją. Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się realizacja projektów publicznych w formule partnerstwa publiczno- -prywatnego. Jest to długofalowa współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, która jest przykładem nowoczesnego zarządzania w organizacjach publicznych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy między dwoma różnymi sektorami dostarcza m.in. narzędzi do efektywnego zarządzania organizacją. W artykule wykorzystano dorobek literatury polskiej i obcej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacjami publicznymi, uzupełniony przez refleksje i doświadczenia autorki w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of statutory duties by public sector entities in recent years, is facing many challenges. Among the most important is the insufficient level of budgetary resources and ineffective management of the organization. For this reason, in the last few decades, gaining popularity implementation of public projects in the formula of public- private partnership. It is a long-term cooperation between the public and private sectors, which is an example of modern management of public organizations. The aim of this article is to point out that public-private partnerships as a form of cooperation between the two different sectors, poses for public organizations not only be able to make the best performing public functions, but provides the knowledge, skills and tools for effective management of the organization. The article uses the achievements of Polish and foreign literature in the field of public-private partnerships and modern management tools public organizations, supplemented by their own reflections and experience in the implementation of public-private partnership.(original abstract)
14
Content available remote Museums as a Research Object in the Strategic Management Field
75%
EN
The aim of the article is to identify and examine the main thematic paths shaping the strategic approach in the research on the management of museums. The study was based on a systematic review of scholarly papers using a bibliometric method and a qualitative content analysis. The investigation included theoretical and empirical research papers indexed in the Scopus and Web of Science databases. Based on the collected information, three main thematic paths were identified, i.e. a stream focused on issues related to financing museums, a second path focused on the management structure, and a final client-visitor oriented approach. The obtained results enabled the identification of significant research gaps with reference to the competitive environment analysis of museum units. (original abstract)
XX
Rozkład władzy formalnej jest istotnym elementem ładu korporacyjnego każdej organizacji, w tym także szkoły wyższej. Autorzy analizują ten rozkład w uczelniach publicznych, tj. na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na podstawie regulacji wewnętrznych w nich obwiązujących. Celem analizy jest identyfikacja podmiotów posiadających władzę formalną w tych uczelniach, tj. wywierających decydujący wpływ na wybór władz uczelni i jej jednostek organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The distribution of formal power is an essential element of corporate governance of every organization, including universities. The authors analyze this distribution at Polish public universities, i.e. at the University of Warsaw and at Warsaw School of Economics. The aim of the analysis is to identify entities possessing formal power in these universities, i.e. exerting decisive influence on the election of authorities of universities and their organizational units. The authors attempt to determine whether it is possible to identify management and supervisory bodies in the structure of a public university. (original abstract)
EN
Organisational culture, or how its elements are shaped and dimensioned, can be crucial to how an organisation is perceived by its internal and external stakeholders. It is also the case for disposition groups distinguished by the object of their activities, including issues related to providing security and order. One of these is the Police, whose structure includes district (city) police commands. (original abstract)
17
Content available remote Systematyzacja wybranych koncepcji zarządzania publicznego
75%
XX
Zmiany zaistniałe w polskiej administracji publicznej, m.in. pod wpływem dostosowania się do regulacji unijnych, globalizacji oraz wzrastających wymagań obywateli, oczekujących nowoczesnych rozwiązań i sprawnej obsługi, spowodowały zainteresowanie sektora publicznego nowymi koncepcjami zarządzania. W związku z powyższym celem artykułu jest systematyzacja podstawowych koncepcji zarządzania publicznego. Realizacja celu publikacji wiązała się z deskrypcją trzech podstawowych paradygmatów zarządzania publicznego, w które wypisują się new public management, governance oraz koncepcja neoweborowska. Ich szczegółowa analiza pozwoliła na określenie wad i zalet oraz ocenę ich adekwatności w kontekście aktualnych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.(fragment tekstu)
EN
The article reviews selected concepts from the area of public management. The neo-weberian concept was characterized opposite to other concepts of managing a public organization such as new public management and governance. Each of the analyzed trends has been described in the aspect of its main assumptions and ideas in reference to the benefits and limitations accompanying its implementation. In the last part of the article, a comparative analysis of the analyzed paradigms was made due to selected criteria.(original abstract)
XX
Opracowanie przedstawia aktualny stan doświadczeń dydaktycznych związanych z wprowadzeniem nowego przedmiotu nauczania zarządzanie organizacjami publicznymi w szkole wyższej. Prezentowane są także podjęte kierunki badań związanych z podziałem zadań publicznych w systemie państwa. Jako projektowane badania przedstawiono pierwsze kroki badawcze w związku z pomiarem kapitału intelektualnego w jednostkach terytorialnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the first didactic experience in connection with beginning to teach a new subject: the Public Organizations Management. The article presents the subject's matter and requisite literature. It presents also the first researches in connection with analyses on partition of public tasks among the state and autonomy organizations. This article points out on preliminary results of analysis of intellectual potential in the Małopolska province. The article concludes that there is a need to introduce a new teaching subject to education programmes - the public management. (original abstract)
19
75%
EN
Recent years have seen an increased interest in the concept of knowledge management in public administration. However, this concept is either completely unfamiliar to public organization employees, or its degree of cognisance is merely declarative, and thus it does not translate into opportunities of practical application in public tasks performed. Therefore, this paper gives insight into pilot studies with regard to knowledge management in public institutions. Its major objective is to provide foundation for primary regional and national studies based on constructive changes in research questions. Information provided in this research may be helpful in assessing knowledge management, though it did not constitute an empirical footing basis for complete verification of the hypothesis set.(original abstract)
XX
Sposoby zarządzania ludźmi w organizacji zmieniają się nieustannie, tak jak zmienia się współczesny świat i praca samego człowieka. Codziennie rodzą się nowe pytania, na które poszukujemy odpowiedzi, aby ułatwić ludziom odnalezienie się w tak dynamicznym otoczeniu. Jak radzić sobie z osiągnięciami współczesnej techniki, racjonalnie i odpowiedzialnie je wykorzystując? Jak nie zatracić się w ogromie informacji i możliwości, zachowując dbałość o własne zdrowie fizyczne i psychiczne? Jak przystosowywać starzejące się społeczeństwo do rewolucji telekomunikacyjnej, informatycznej oraz powszechnej globalizacji, mając na uwadze coraz dłuższy okres aktywności zawodowej człowieka? Jak kształcić i wychowywać nowe pokolenia, które muszą adaptować się do szybkiego tempa zmian, przewidywać, kontrolować, a nawet wyprzedzać ich skutki? (fragment tekstu)
EN
From times, when one can observe a social division of work, new considerations regarding human efficiency and the control of relations in the sphere of the employer-worker begin. This period can be divided into few stages, where working ways changed in revolutionary manner. Discovering the following milestones of the mentioned changes it is worth pointing out the accompanying innovative solutions with regards to human management. The below article presents an evolution of thoughts regarding organization of human work starting from period of nomads, through agricultural and industrial revolution, and finishing on predicted solutions of the forthcoming post-organization (post-managing) era. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.